Onlad karga

Onlad saray karga

Bautismo—Kakaukolanen ed Saray Kristiano

Bautismo—Kakaukolanen ed Saray Kristiano

“Say bautismo . . . so mangililiktar met natan ed sikayo.”​—1 PED. 3:21.

KANSIONEN: 52, 41

1, 2. (a) Antoy reaksion na arum ya Kristianon atateng no imbaga na anak da ya labay to lay manpabautismo? (b) Akin ya tetepetan iray kandidato ed bautismo no kasin indedika da lay bilay da ed si Jehova? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

AKAALAGEY so sakey a biin kabataan ya tawagen tayon Maria kaiba so arum nin kandidato ed bautismo legan ya akanengneng iray Kristianon ateng to. Maksil tan malinew ton inebatan so duaran tepet na espiker. Diad saman ya agew et sikatoy abautismoan.

2 Malikeliket iray ateng nen Maria lapud mabulos ton indedikay bilay to ed si Jehova tan nampabautismo. Balet antis na satan, wala ray itetepet nen nanay to ed sarili to: ‘Kasin uga-ugaw ni Maria pian manpabautismo? Talaga kasin natatalosan to ya seryoson maong so desisyon to? Agta mas maabig no manpalabas ni panaon antis ya manpabautismo?’ Ontan so itetepet na dakel ya maaron atateng ed sarili da no imbaga na anak da ya labay to lay manpabautismo. (Ecl. 5:5) On, ta say dedikasyon tan bautismo so sankaimportantian ya desisyon ed bilay na sakey a Kristiano. ​—Nengnengen so kahon ya “ Kasin Indedikam Lay Bilay Mo ed si Jehova?

3, 4. (a) Panon ya inyilustra nen apostol Pedro so kaimportantian na bautismo? (b) Akin ya say bautismo et nayarin ikompara ed impanggaway biong diad panaon nen Noe?

3 Nen binitla nen apostol Pedro so nipaakar ed bautismo, tinukoy to so impanggawa nen Noe na biong: “Say bautismo, ya ililitrato na satan, so mangililiktar met natan ed sikayo.” (Basaen so 1 Pedro 3:20, 21) Say biong et malinew ya ebidensya ya impapuso nen Noe so panggaway linawa na Dios. Matoor ton sinumpal so kimey ya pagagawa nen Jehova ed sikato. On, saray ginawa nen Noe a pakapatnagan na pananisia to et nanresultad inkiliktar to tan say pamilya to ed Delap. Antoy labay ya ibangat nen Pedro ed satan ya ilustrasyon to?

4 No panon a say biong et ebidensya na pananisia nen Noe, say pampabautismo diad imaton na totoo et malinew met ya ebidensya. Antoy ipapanengneng na satan? Pakapatnagan itan ya indedika la na sakey a Kristiano so bilay to ed si Jehova lapud pananisia to ed apaolin Kristo. Singa si Noe, saramay manpapabautismo et uunoren day Dios tan susumpalen day kimey ya pagagawa to. Ta no panon ya niliktar ed Delap si Noe, saray matoor ya bautismadon lingkor to et niliktar met no naderal la iyan mauges a mundo. (Mar. 13:10; Apo. 7:9, 10) Kanian importantin maong so dedikasyon tan bautismo. No pababayagen ni na sakey so pampabautismo to, sikatoy agnaikdan na pankanawnawan manbilay ya andi-anggaan.

5. Antoy aralen tayo ed sayan artikulo?

5 Lapud seryoson maong so pampabautismo, nepeg tayon imanoen iyan taloran tepet. Antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed bautismo? Anto ray nepeg a gawaen na sakey antis ya manpabautismo? Akin a nepeg ya nonoten na sakey a Kristiano so kaimportantian  na bautismo legan ton babangatan na Biblia so anak to odino say arum ya iyaaralan to?

SAY IBABAGA NA BIBLIA NIPAAKAR ED BAUTISMO

6, 7. (a) Ipaliwawa so kabaliksan na impanbautismo nen Juan. (b) Anton nikaduman bautismo so ginawa nen Juan?

6 Say unonan nabasa ed Biblia nipaakar ed bautismo et samay ginawa nen Juan Bautista. (Mat. 3:1-6) Saray manpapabautismo ed si Juan et impanengneng dan magbabawi ira ed saray kasalanan da lapud agda inunor so Mosaikon Ganggan. Balet say sankaimportantian ya bautismo ya ginawa nen Juan et aliwan nipaakar ed panagbabawi. Si Juan et awalaan na espisyal a pribilehyon bautismoan si Jesus, say perpekton Anak na Dios. (Mat. 3:13-17) Anggapoy kasalanan nen Jesus, kanian agto kaukolan so magbabawi. (1 Ped. 2:22) Isisimbolo na bautismo to ya sikatoy akaparaan ya usaren so bilay to pian gawaen so linawa na Dios.

7 Legan na ministeryo nen Jesus diad dalin, saray disipulo to et nambautismo met. (Juan 3:22; 4:1, 2) Say impanbautismo ra et mipara ed samay ginawa nen Juan ya mangisisimbolo ed pagbabawi na totoo ed saray kasalanan da lapud agda inunor so Mosaikon Ganggan. Balet kayari na impatey tan inkioli nen Jesus, duma lay isisimbolo na bautismo na saramay malabay ya ontumbok ed sikato.

8. (a) Kayari na inkioli nen Jesus, antoy ingganggan to ed saray patumbok to? (b) Ipaliwawa so kabaliksan na bautismo na saray Kristiano.

8 Nen 33 C.E., say apaolin Jesus et nampanengneng ed masulok ya 500 a totoon nantitipon​—lalaki, bibii, tan kaiba ni ingen iray ugugaw. Nayarin diad saman to ingganggan ya: “Onla kayo sirin tan ibangat yo iray totoo ed amin a nasyon pian magmaliw iran disipulok, a bautismoan yo ra ed ngaran na Ama tan ed ngaran na Anak tan ed ngaran na masanton espiritu, ya ibangat yo ran mangunor ed amin ya ingganggan kod sikayo.” (Mat. 28:19, 20; 1 Cor. 15:6) On, nayarin nilasus ya papatumbok to so wadman nen ingganggan to ya ibangat iray totoo pian magmaliw ya disipulo to. Impaamta nen Jesus a saramay labay day magmaliw ya disipulo to odino mangawat ed pako to et kaukolan ya manpabautismo. (Mat. 11:29, 30) Siopaman a labay ton abobonan na Dios so panagdayew to et nepeg ton bidbiren tan awaten so betang nen Jesus ed pakasumpal na gagala nen Jehova. No ginawa to la itan, sikatoy nayari lan manpabautismo. Saya labat so bautismo ed danum ya aabobonan na Dios. Dakel so ebidensya ed Biblia ya nen inmunan siglo, saray balon disipulo nen Kristo et atalosan day kabaliksan na bautismo. Tan agda la pinabayag so pampabautismo.​—Gawa 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33.

AGLA PABABAYAGEN

9, 10. Antoy naaralan tayo nipaakar ed bautismo diad alimbawa na Etiopen proselita tan nen apostol Pablo?

9 Basaen so Gawa 8:35, 36. Nengnengen tayoy alimbawa na Etiopen proselita ya pasempet la kayari ton nandayew diad Jerusalem. Lapud pinakiwas na anghel nen Jehova si Felipe, inasinggeran to so Etiope tan “impulong tod sikato so maong a balita nipaakar ed si Jesus.” Antoy reaksion na Etiope? Say sinmublay ya ginawa to et malinew ya ebidensya ya atalosan ton maong iray katuaan ya naaralan to. Labay ton gawaen so kakaukolanen nen Jehova, kanian nampabautismo ya tampol.

10 Say komaduan alimbawa et samay lakin Judio ya pinasegsegang to ray Kristiano. Sikatoy niyanak ed sakey a nasyon ya nidedika ed Dios. Balet abalang na saray Judio so espisyal ya relasyon da ed si Jehova. Sayan laki et estrikton ontutumbok ed saray bangat na  Judaismo, balet naamtaan to so dugan dalan. Sikatoy pinulongan a mismo nen Jesu-Kristo ya apaoli la tan wala lad tawen. Antoy reaksion na sayan laki? Inawat toy tulong na disipulon si Ananias. Nipaakar ed sikato, oniay ibabaga na Biblia: “Sikatoy inmalagey tan abautismoan.” (Gawa 9:17, 18; Gal. 1:14) Nayarin kabat mo la ya sayan Judion laki et si apostol Pablo. Balet isipen pa ya nen atalosan la nen Pablo so katuaan nipaakar ed betang nen Jesus ed pakasumpal na gagala na Dios, sikatoy kinmiwas. Nampabautismo ya tampol.​—Basaen so Gawa 22:12-16.

11. (a) Antoy mamapakiwas ed saray manaaral na Biblia natan pian manpabautismo? (b) Antoy nalilikna tayo no wala ray nanenengneng tayon manpapabautismo?

11 Ontan met so nepeg a gawaen na saray manaaral na Biblia natan, balanglan ugaw ni odino matatken la ra. Lapud walay pananisia tan apresasyon dad saray nanaaralan dan katuaan ed Biblia, napapakiwas iran idedika so bilay da tan manpabautismo. Say paliwawa ed bautismo ya imparaan parad sikara et importantin kabiangan na programa ed kada asemblea tan kombension. Malikeliket iray Tasi nen Jehova no aawaten na saray iyaaralan da na Biblia so katuaan tan onaaligwas ira ya anggad labay da lay manpabautismo. Agta malikeliket met iray Kristianon atateng no nanengneng dan kaiba so ananak da ed saray balon disipulo ya manpabautismo? Legan na 2017 a serbisyon taon, masulok ya 284,000 a totoon “walaan na dugan kipapasen na puso” so nampabautismo ed danum bilang simbolo na dedikasyon da ed si Jehova. (Gawa 13:48) Seguradon atalosan na sarayan balon disipulo ya kaukolan a manpabautismo iray Kristiano. Anto ray ginawa ra antis iran nabautismoan?

12. Anto ray nepeg a gawaen na sakey a manaaral na Biblia antis ya manpabautismo?

12 Antis ya nabautismoan so sakey a manaaral na Biblia, kaukolan toy nawalaan ni na pananisia base ed suston kakabatan nipaakar ed Dios, say gagala To, tan say uksoyan To parad kililiktar. (1 Tim. 2:3-6) Say ontan a pananisia so mamakiwas ed iyaaralan ya unoren iray ganggan nen Jehova tan tundaan iray kagagawan agmakapaliket ed Dios. (Gawa 3:19) Siempre, agnayarin idedika na sakey so bilay to ed Dios no wala ni ray gagawaen to a sengegan ya agto natawir so Panarian. (1 Cor. 6:9, 10) Balet wala ni ray kaukolan ya gawaen likud ed pangunor ed atagey iran estandarte nen Jehova ed moral. Say sakey ya labay ton gawaen so inkatunong et nepeg ya miaral ed kongregasyon tan regular a mibiang ed manangisalbay bilay a kimey a panagpulong tan panagbangat. Imbaga nen Jesus ya sayan kimey et nepeg a gawaen na saray tuan disipulo to. (Gawa 1:8) No agawaan la iratan na sakey a balon disipulo, nayari to lan idedika so bilay tod si Jehova diad pampikasi ton bukor insan to ipaamta itan ed publiko diad pampabautismo to.

SAY GAGALA TAYO NO MANGIYAARAL NA BIBLIA

Kasin nononoten mo ya importante so bautismo, tan itotongtong mo itan ed iyaaralan mo? (Nengnengen so parapo 13)

13. Akin ya nepeg a nonoten na saray mangiyaaral na Biblia ya say bautismo et kakaukolanen ed saray Kristiano?

13 Legan tayon tutulongan iray ananak tayo tan saray arum nin iyaaralan tayo na Biblia ya gawaen iratan ya importantin kakaukolanen, nepeg tayon tandaan ya kaiba so bautismo ed pagmaliw ya tuan disipulo. No lanang tayon sankanonot itan, mas epektibo tayon manbangat ed saray iyaaralan tayo. Agtayo natatakot ya itongtong ed sikara diad matukoy iran panaon so kaimportantian na dedikasyon tan bautismo. On, labay tayon saray ananak tayo tan arum nin iyaaralan tayo et onaligwas anggad manpabautismo la ra!

14. Akin ya agtayo nayarin piliten so siopaman a manpabautismo?

14 Siempre, say sakey et agnayarin piliten na ateng, mangiyaaral, odino anggan siopa  ed kongregasyon ya sikatoy manpabautismo. Aliwan ontan so paraan nen Jehova. (1 Juan 4:8) Imbes, legan tayo ran babangatan, nepeg tayon idanet ya importantin nawalaan ira na mabiskeg a relasyon ed Dios. Say mamakiwas ed iyaaralan pian manpabautismo et say impapuson apresasyon to ed katuaan tan say panlabay ton sakbaten so pako nen Kristo.—2 Cor. 5:14, 15.

15, 16. (a) Kasin walay espisipikon edad pian nabautismoan so sakey? Ipaliwawa. (b) Akin a say iyaaralan na Biblia et nepeg a nabautismoan bilang Tasi nen Jehova anggano abautismoan la ed arum a relihyon?

15 Anggapoy espisipikon edad pian nabautismoan so sakey. Nandurumay kapeles na iyaaligwas na kada iyaaralan. Dakel so manpapabautismo anggano ugaw ni ra, tan mansiasiansia ran matoor ed si Jehova. Balet say arum, atalosan da ya importante so pampabautismo kayari ran naaralan so katuaan ed Biblia nen matatken la ra​—say arum ingen et masulok lan 100 so taon da!

16 Tinepetan na sakey ya akulaw lan iyaaralan na Biblia so mangiyaaral ed sikato no kasin kaukolan to ni lamet so manpabautismo; dati et abautismoan la ed nanduruman relihyon. Nirebyu da iray makatulong a teksto ed Biblia pian naebatan so tepet to. Atalosan na iyaaralan so kakaukolanen na Biblia kanian ag-abayag et sikatoy nampabautismo. Anggano ngalngali 80 lay taon to, agto inisip ya agto la kaukolan so manpabautismo. On, say bautismo ya aabobonan nen Jehova et base ed suston kakabatan nipaakar ed linawa to. Kanian saray balon disipulo et nepeg a manpabautismo anggano abautismoan la ra ed arum a relihyon.​—Basaen so Gawa 19:3-5.

17. Antoy matukoy ya nodnonoten diad agew na bautismo na sakey?

17 Say agew na bautismo na sakey et talagan panaon na panliket. Panaon met itan na seryoson pannonot. Kaukolan so pansagpot pian nasumpal na sakey so dedikasyon to. Kanian inkompara nen Jesus ed sakey a pako so pagmaliw ya disipulo to. Saray disipulo nen Jesus et nepeg ya “agla ra manbilay parad sarili ra, noagta parad samay sakey ya inatey lapud sikara tan pinaoli.”​—2 Cor. 5:15; Mat. 16:24.

18. Anto ran tepet so aralen tayo ed onsublay ya artikulo?

18 Ontan iray nononoten na nanay nen Maria nen intepet to iramay walad gapo na sayan artikulo. No sakey kan ateng, nayarin nitepet mod sarilim: ‘Talaga kasin akaparaan lan manpabautismo so anak ko? Kasin magenap lay naaralan to ed Biblia pian nayari to lan idedika so bilay to ed Dios? Panon to balet iray goal to nipaakar ed sekular ya edukasyon tan karera to? Panon to no nabautismoan so anak ko insan makagawa na seryoson kasalanan?’ Naebatan iratan diad onsublay ya artikulo, tan aralen tayo no panon ya magmaliw a balanse iray Kristianon atateng nipaakar ed bautismo.