Onlad karga

Onlad saray karga

Tepetepet na Saray Manbabasa

Tepetepet na Saray Manbabasa

Akin et ililitrato na saray Tasi nen Jehova si apostol Pablo bilang yangyangan odino daiset lay buek to?

Diad tua, anggapoy makapangibaga natan ed eksakton itsura nen Pablo. Saray drowing tan painting ed saray publikasyon tayo et panangilitrato labat ed sikato, ya aliwan base ed saray apruebaan ya katuaan ed arkeolohiya.

Balet, walay pigaran pakabidbiran ed itsura nen Pablo. Singa bilang, nia so sakey a pakabidbiran ya imbaga na Zion’s Watch Tower na Marso 1, 1902: “Nipaakar ed itsura nen Pablo: . . . Diad ‘Acts of Paul and Thecla,’ . . . ya insulat nen manga A. D. 150, walay deskripsion ed si Pablo ya nayarin sankasustoan, tan abayag lan papanisiaan. Sikatoy deniskribe ditan bilang ‘abeba, yangyangan, medyo-sakang, maregkel, manaabetan iray kirep to; balet atagey so eleng to.’”

Nipaakar ed satan ya abaybayag lan reperensya, oniay imbaga na The Oxford Dictionary of the Christian Church (1997 ya edisyon): “Aliwan imposible ya karga na ‘Acts’ iray pigaran katuaan nipaakar ed history.” Dakel so amidbir ed The Acts of Paul and Thecla nen inmuna iran siglo, lalo ta wala ni anggad natan so 80 ya Griegon manuskrito na satan, tan wala met iray bersion na satan diad arum ya lenguahe. Kanian say panangilitrato tayo et mialaan ed arum ya deskripsion nensaman ed itsura na apostol.

Balet tandaan ya wala ni mas importante nen say itsura nen Pablo. Anggan sanen gagawaen nen Pablo so ministeryo to, imbaga na saramay mamabalaw ed itsura to ya no kaarap da et “sikatoy makapuy tan aliwan maong a mansalita.” (2 Cor. 10:10) Balet nepeg ya agtayo lilingwanan ya sikatoy nagmaliw a Kristiano kayari ton anengneng so sakey a milagron nanlapud si Jesus. Sarag tayo met ya nonoten iray agawaan nen Pablo bilang “sakey a pananginan a pinili [na Kristo] a mangawit na ngaran [nen Jesus] ed saray nasyon.” (Gawa 9:3-5, 15; 22:6-8) Tan isipen pa labat iray nagugunggona tayo ed saray libro na Biblia ya impaisulat nen Jehova ed si Pablo.

Ag-inlastog nen Pablo iray agawaan to antis ya nagmaliw a Kristiano; tan agto met imbaga no antoy itsura to. (Gawa 26:4, 5; Fil. 3:4-6) Pero inamin to: “Siak so sankaabebaan ed saray apostol, tan agak manepeg a tawagen ya apostol.” (1 Cor. 15:9) Tan insulat to met: “Sayan agnaparaan a kaabigan et niiter ed siak, a sakey a toon sankaabebaan ed amin a masanto, pian iyabawag ko ed saray nasyon so maong a balita nipaakar ed agnasukat a kayamanan na Kristo.” (Efe. 3:8) Seguradon mas importante itan ya mensahe nen say pangamta ed nayarin itsura nen Pablo.