Onlad karga

Onlad saray karga

Asa, Jehosafat, Hezekias, Josias

Lingkoran si Jehova Diad Interon Puso!

Lingkoran si Jehova Diad Interon Puso!

“O Jehova, nonot mo komon a nanmatoor ak ed sika diad interon puso.”2 ARA. 20:3.

KANSIONEN: 52, 65

1-3. Antoy labay ya ibaga na panlingkor ed si Jehova diad “interon puso”? Mangiter na alimbawa.

LAPUD aliwa tayon perpekto, naynay tayon nalilingo. Maong labat ta ag-itayo tratratoen nen Jehova “unong ed saray kasalanan tayo,” basta magbabawi itayo tan walaay pananisia ya mapaabeban onasingger base ed dondon bagat nen Jesus. (Sal. 103:10) Balet singa imbaga nen David ed si Solomon, pian awaten nen Jehova so inagew-agew ya panagdayew tayo, kaukolan a ‘manlingkor tayod sikato diad interon puso.’ (1 Awa. 28:9) Panon tayon nagawaan itan anggano aliwa tayon perpekto?

2 Natulongan itayo no ikompara tayoy bilay nen Arin Asa ed si Arin Amazias. Parehon ginawa na sarayan arari ed Juda so duga ed pakanengneng nen Jehova, balet diad si Asa et interon puso. (2 Awa. 15:16, 17; 25:1, 2; Pro. 17:3) Imperpekto tan nalilingo ran dua. Balet tinulok nen Asa iray ganggan na Dios, ta say puso to et “matoor” ed Dios. (1 Awa. 28:9, paimanod leksab) Si Amazias balet et aliwan interon puso so impanlingkor tod si Jehova. Nen atalo to ray kalaban na Dios, inawit to ray diosdiosan da tan nandayew lad saratan.2 Awa. 25:11-16.

 3 Say panlingkor ed Dios ya “interon puso” et kabaliksan toy sigpot a panmatoor ya anggapoy anggaan. Diad Biblia, say salitan “puso” et kaslakan ya ontutukoy ed inkatoo na sakey. Kaibad satan so pilalek, kanonotan, disposisyon, ugali, abilidad, motibo, tan plano. Kanian say sakey a manlilingkor ed si Jehova ya interon puso et aliwan kunkunwari so panaglingkor to. Aglabat mimipmilan mandayew ed si Jehova. Sikatayo ey? Anggano aliwa tayon perpekto, no itultuloy tayoy manmatoor ed Dios tan agmankunkunwari, say panaglingkor tayod sikato et interon puso.2 Awa. 19:9.

4. Antoy aralen tayo natan?

4 Pian nalinewan tayoy labay ya ibaga na panlingkor ed Dios diad interon puso, aralen tayoy bilay nen Asa tan saray arum nin arari ed Juda ya matoor a nanlingkor ed Dios—si Jehosafat, Hezekias, tan Josias. Akagawa met iray lingo, pero siansian inabobonan ira nen Jehova. Akin ya impasen na Dios ya interon pusoy impanlingkor da, tan panon tayo ran naalig?

‘MATOOR SO PUSO NEN ASA ED SI JEHOVA’

5. Anto ray makpel ya ginawa nen Asa?

5 Si Asa so komatlon ari na Juda nen naapag so panarian na Israel. Diad amin ya nasasakopan to et inekal to ray idolo tan pinataynan to ray paabang a lalaki ed templo. Inekal to ni ingen ya “reyna si Maaca a bai to lapud sikatoy nanggawa na mabanbanday ya idolo.” (1 Ara. 15:11-13) Niarum ni, ingganggan nen Asa iray totoo to ya “anapen day Jehova a Dios . . . tan unoren da so Ganggan tan say bilin.” On, impaseseg toy dugan panagdayew.2 Awa. 14:4.

6. Antoy reaksion nen Asa nen nilusob na saray Etiope so Juda?

6 Diad unonan samploran taon na uley nen Asa, inikdan nen Jehova so Juda na kareenan. Insan nilusob nen Zera ya Etiope so Juda kaibay ­1,000,000 ya sundalo tan 300 ya karwahe to. (2 Awa. 14:1, 6, 9, 10) Antoy reaksion nen Asa ed sayan problema? Imbalikas toy sigpot ya panagmatalek tod si Jehova. (Basaen so 2 Awaran 14:11.) Bilang ebat ed impapuson pikakasi nen Asa, sikatoy impanalo na Dios tan anggapoy akeran sundalo na saray Etiope. (2 Awa. 14:12, 13) Anggano agnanmatoor ed si Jehova so pigaran arari, impanalo to ni ran siansia pian nidayew so ngaran to. (1 Ara. 20:13, 26-30) Balet nanmatalek si Asa ed si Jehova tan naebatay pikakasi to. Anggaman ontan, wala ray pankanawnawa ya aliway ginawa nen Asa. Singa bilang, aminsan et diad ari na Sirya kinmerew na tulong imbes ya diad si Jehova. (1 Ara. 15:16-22) Balet siansian anengneng nen Jehova ya diad “interon bilay nen Asa et matoor so puso to” ed Sikato. Panon tayon naalig si Asa diad panggaway maabig?1 Ara. 15:14.

7, 8. Panon mon naalig si Asa diad panaglingkor mod si Jehova?

7 Sarag na kada sakey ed sikatayo ya usisaen no kasin say puso tayo et talagan matoor ed Dios. Tepetay sarilim, ‘Kasin desidido ak ya paliketen si Jehova, idepensay dugan panagdayew, tan protektaay totoo to ed mauges iran impluensya?’ Isip mo pay impanpakpel nen Asa pian naekal toy Maaca ya “reyna” na bansa! Ompan anggapo met so kabat mon singa si Maaca, balet nayarin wala ray situasyon ya sarag mon aligey seseg nen Asa. Singa bilang, antoy  gawaen mo no walay kapamilyam o maapit ya kaarom a nankasalanan balet agmagbabawi, kanian adispelo? Kasin desidido kan agmo la piulopan? Anto kasi idikta na pusom ya gawaen?

8 Singa si Asa, nipanengneng mo ya matoor ka diad sigpot ya panmatalek mod Dios no wala ray isusumpan singa agmo nasarag. Ompan kantiawan odino balawen da kad eskuelaan lapud talindeg mo bilang sakey a Tasi nen Jehova. Odino elek-elekan da ka ray katrabahom ta manbabakasyon ka parad espiritual iran aktibidad odino matalag kan man-overtime. Diad saratan ya situasyon, manpikasi kad Dios ya singa si Asa. Makpel ya manmatalek ed si Jehova tan talindegan mo no antoy antam ya duga. Tandaan mon pinabiskeg tan tinulongan nen Jehova si Asa, tan seguradon pabiskegen To ka met.

9. No manpupulong itayo, panon tayon nipanengneng ya interon puso tayon gagawaen itan?

9 Saray lingkor na Dios et aliwa labat ya sarili day nononoten da. Impaseseg nen Asa so dugan panagdayew. Sarag tayo met ya tulongay arum ya ‘anapey Jehova.’ Seguradon malikeliket si Jehova no nanengneng ton ipapaamta tayod saray kakaabay tayo tan arum ni so nipaakar ed sikato, tan gagawaen tayo itan lapud tuan panangarod sikato tan lapud labay tayon nagamoran da so bilay ya andi-anggaan!

SI JEHOSAFAT ET INANAP TOY JEHOVA

10, 11. Panon mon naalig si Jehosafat?

10 Si Jehosafat ya anak nen Asa et “nantultuloy a nanakar ed dalan a nanakaran nen Asa ya ama to.” (2 Awa. 20:31, 32) Panon? Pinaseseg to ray totoo ya anapen day Jehova. Inorganisa toy pambangat ya usarey “libro na Ganggan nen Jehova.” (2 Awa. 17:7-10) Linma ni ingen ed saramay walad amianen ya panarian na Israel tan asabi toy kapalandeyan na Efraim “pian papawilen to ra ed si Jehova.” (2 Awa. 19:4) Si Jehosafat so ari ya “sigpot-puson nananap ed si Jehova.”2 Awa. 22:9.

11 Sarag tayon amin so mibiang ed interon mundon panagbangat ya pagagawa nen Jehova ed sikatayo natan. Kasin kada bulan et gagawaen moy anggaay nayarian mon ibangat ed arum so Salita na Dios tan tutulongan mo ran nipapusoy panlingkor ed Dios? Diad sagpot mo tan tulong na Dios, nayarin walay nigapom ya iyaralan na Biblia. Kasin ipipikasim itan? Kasin desidido kan mangiyaral na Biblia, anggano kaukolan mon bawasan so oras ya parad sarilim? Tan singa si Jehosafat ya linma ed Efraim pian tulongan iray totoon ompawil ed dugan panagdayew, sarag tayo met ya tulongan iramay nagmaliw ya inaktibo. Niarum ni, bibisitaen tan tutulongan na saray elder iray adispelo ya walad teritorya na kongregasyon a nayarin tinmunda lad makasalanan ya kagagawa ra.

12, 13. (a) Nen walay makapataktakot ya situasyon, antoy ginawa nen Jehosafat? (b) Akin ya nepeg tayon aligen si Jehosafat ya bidbiren tayo ray kakapuyan tayo?

12 Si Jehosafat et singa say ama ton si Asa ya nansiansian matoor ed Dios anggano nilusob na baleg ya grupo na kalaban. (Basaen so 2 Awaran 20:2-4.) Ataktakot si Jehosafat! Balet “denesidi to ya anapen si Jehova.” Diad pikakasi to, mapaabeba ton imbaga ya ‘anggapoy pakayari dad saman ya baleg a grupo’ tan agda amtay gawaen da. Sikatoy sigpot ya nanmatalek ed si Jehova, tan inkuan to:  “Saray mata mi et akanengneng ed sika.”2 Awa. 20:12.

13 No maminsan, singa si Jehosafat et agtayo amtay gawaen tayo, natatakot tayo ni ingen. (2 Cor. 4:8, 9) Balet tandaan ya binidbir nen Jehosafat diad pikakasi tod publiko ya anggapoy pakayari to tan saray totoo to ya milaban. (2 Awa. 20:5) Saray mangidadaulod espiritualidad na pamilya da et naalig day Jehosafat diad ikerew dad si Jehova na panangigiya tan biskeg pian nasarag da ray problema. Agkayo nababaingan ya iparengel ed kapamilya yo iray ontan ya pikakasi. Natebek day panagmatalek yod si Jehova. Tinulongan na Dios si Jehosafat, tan tulongan to kayo met.

TULOYTULOY YA GINAWA NEN HEZEKIAS NO ANTOY DUGA

14, 15. Panon ya impanengneng nen Hezekias so sigpot ya panagmatalek tod Dios?

14 Kabkabat si Hezekias ya arin “nansiansian matoor ed si Jehova” anggano mauges so impluensya na ama ton mandadayew ed idolo. “Sikato so angekal ed saray atagey a pasen, minemekmek to ray sagradon lusek, tan intumba toy sagradon poste. Tinetemek to met imay gansan uleg a ginawa nen Moises” ta inidolo da. Talagan sikatoy matoor ed si Jehova ta “naynay ton uunoren iray ganggan ya inter nen Jehova ed si Moises.”2 Ara. 18:1-6.

15 Legan na uley nen Hezekias, nilusob na makapanyarin armada na Asirya so Juda tan nambanta ran deralen day Jerusalem, balet siansian nanmatalek ed si Jehova si Hezekias diad interon puso to. Kinantiawan nen Senakerib ya Ari na Asirya si Jehova tan pinagyaw toy Hezekias ya onsuko la. Balet diad pikakasi nen Hezekias, imbalikas toy sigpot a panagmatalek tod pakapanyari nen Jehova ya mangisalba. (Basaen so Isaias 37:15-20.) Inebatan na Dios so pikakasi to diad impangibaki Toy sakey ya anghel ya amatey ed 185,000 ya Asiryano.Isa. 37:36, 37.

16, 17. Panon mon naalig si Hezekias diad panaglingkor mod Dios?

16 Ag-abayag, nansakit si Hezekias tan ngalngali la ompatey. Akikasi ed si Jehova ya nodnonoten To komon so impanmatoor to. (Basaen so 2 Arari 20:1-3.) Amta tayo ya base ed Biblia et agmanggagawa so Dios na saray mamilagron panagpaabig natan tan agto paparukeyen so bilay tayo natan. Balet singa si Hezekias, oniay sarag tayo met ya ipikasi ed si Jehova: “Nanmatoor ak ed sika diad interon puso.” Kasin panisiaan mo ya sarag tan labay kan asikasoen nen Jehova lalo la no mansakit ka?Sal. 41:3.

17 No dadalepdepen tayoy alimbawa nen Hezekias, posiblin naimano tayo ya wala ray bengatlan mamapakapuy ed relasyon tayod Dios odino mangaala na panaon tayo parad dugan panagdayew. Agtayo labay ya aligen iray totood mundo ya iidoloen day arum panamegley na social media. Siempre, wala ray Kristianon naliliketan ya nawalaay komunikasyon ed saray kapamilya o maapit ya kakaaro da panamegley na social media. Balet dakel natan so totoon alablabas so panguusar dad saratan ta ipa-follow da pati saray agda kabat. Odino nauupot so panaon dan mannengneng na litrato o manbasay nipaakar ed saratan ya totoo. Mapeligro no perdien tayoy panaon tayod saratan ya ag-importantin bengatla. Nayari ni ingen ya magmaliw a mapaatagey  so sakey a Kristiano no dakel so man-like ed in-post to, tan ompan ombarong ni ingen no agda i-follow. Kasin naimadyin tayoy apostol Pablo odino si Aquila tan Priscila ya inagew-agew ya manpo-post na litrato odino manpa-follow ed saray aliwan agagi? Nabasa tayod Biblia ya “inusar nen Pablo so amin a panaon to parad salita na Dios.” Tan si Priscila tan Aquila et inusar day panaon da pian ipaliwawad arum so “mas suston pakatalos ed dalan na Dios.” (Gawa 18:4, 5, 26) Tepetan tayoy sarili tayo, ‘Kasin papaliisan kon idoloen iray totoo odino nauupot so mablin panaon kod ag-importante iran bengatla?’Basaen so Efeso 5:15, 16.

INUNOR NEN JOSIAS IRAY GANGGAN NEN JEHOVA

18, 19. Anto ray labay mon aligen ed si Josias?

18 Si Arin Josias ya apo ed pueg nen Hezekias et inunor to ray ganggan nen Jehova ed “interon puso.” (2 Awa. 34:31) Tinedyer ni labat et ‘ginapoan to lan inanap so Dios nen David’ tan nen 20 to, inekal to ray idolo ed Juda. (Basaen so 2 Awaran 34:1-3.) Ginawa nen Josias so makapaliket ed Dios tan mas maseseg nen say arum nin arari ed Juda. Nen nalmoy orihinal iran sulat na Mosaikon Ganggan tan imbasa ed sikato, atalosan ton kaukolan ton mas seetan so panggaway linawa na Dios. Pinaseseg toy arum ya manlingkor ed si Jehova. Bilang resulta, ‘nantultuloy a tinmumbok ed si Jehova a Dios’ iray totoo legan na impanbilay nen Josias.2 Awa. 34:27, 33.

19 Singa si Josias, kaukolan ya igapo la na saray kabataan ya anapen si Jehova legan ya ugaw ni ra. Nayarin imbangat na magbabawin Arin Manases si Josias nipaakar ed panangasi na Dios. Sikayo ran kabataan, mikaaro kayod saray matoor ya maedad lan kapamilya tan kakongregasyon yo tan amtaen so kaabigan ya impanengneng nen Jehova ed sikara. Ontan met, tandaan ya asabi so puso nen Josias lapud binasa toy Kasulatan tan apakiwas. No basaen moy Biblia, mas determinado kan unoren si Jehova. Diad ontan et mas maliket ka, napaelet moy pikakaarom ed sikato, tan napakiwas kan tulongan so arum ya sikatoy nakabat da. (Basaen so 2 Awaran 34:18, 19.) Ontulong met so panaral na Biblia pian naamtaan mo ni ray kaukolan mon paaligwasen diad panaglingkor ed Dios. Alig moy Josias, iyaplikam iray naaaralan mo.

MANLINGKOR ED SI JEHOVA DIAD INTERON PUSO!

20, 21. (a) Antoy pamparehoan na apatiran arari na Juda? (b) Antoy pantongtongan tayod onsublay ya artikulo?

20 Kasin naimanom iray balibalin naaralan tayo diad impanrepasod bilay na apatiran arari na Juda ya nanlingkor ed si Jehova diad interon puso ra? Maseseg dan ginawa so linawa na Dios tan matoor dan sinumpal itan. Tuloytuloy dan ginaway panlabayan na Dios, anggano wala ray makapataktakot ya kalaban da. Say sankaimportantian, malinis so motibo ran nanlingkor ed si Jehova.

21 Naamtaan tayod onsublay ya artikulo ya akagaway lingo iramay apatiran arari ya apantongtongan tayo. Balet anengneng na Manag-usisa na puso ya nanlingkor irad sikato ya interon puso. Aliwa tayo met ya perpekto. No usisaen itayo nen Jehova, kasin nanengneng to met ya interon puso so panlilingkor tayod sikato? Pantongtongan tayo itan ed onsublay ya artikulo.