Onlad karga

Onlad saray karga

Iter so Galang ed Saray Makanepegan

Iter so Galang ed Saray Makanepegan

“Say bendisyon tan galang tan gloria tan biskeg et niwala komon ya anggad angga ed Dios ya akayurong ed trono tan ed samay Kordero.”APO. 5:13.

KANSIONEN: 9, 108

1. Akin ya kanepegan na arum so galang, tan antoy pantongtongan tayo natan?

SAY pangiter na galang ed sakey et kabaliksan toy pangipanengneng na espisyal ya atension tan respeto. Siempre, say pangiteran tayoy ontan ya atension tan respeto et talagan makanepegan na galang odino walay espisyal ya asainmin o posisyon to. Kanian maong no itepet tayo, Siopa ray nepeg tayon pangiteray galang tan akin ya kanepegan da itan?

2, 3. (a) Akin ya si Jehova so manunan makanepegan na galang? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.) (b) Diad Apocalipsis 5:13, siopa imay Kordero, tan akin ya makanepegan na galang?

2 Nabasa ed Apocalipsis 5:13 ya kanepegan na “Dios ya akayurong ed trono tan ed samay Kordero” so galang. Naimano tayod kapitulo 4 na satan ya libro so sakey a rason no akin ya kanepegan nen Jehova so galang. Saray espiritun pinalsa ed tawen et inkasil day boses da pian idayew si Jehova, “samay mabilay ya anggad angga.” Inyabawag da: “Sika so makanepegan, Jehova a Dios mi, a mangawat na gloria tan galang tan pakayari, lapud pinalsam so amin a bengatla, tan lapud linawam  et niwala tan apalsa iratan.”Apo 4:9-11.

3 Say Kordero et si Jesu-Kristo, “say Kordero na Dios a mangekal ed kasalanan na mundo.” (Juan 1:29) Ibabaga na Biblia ya sikatoy mas superyor nen say amin ya totoon arari. Ipapaliwawa na satan: “Sikato so Ari na saray arari tan Katawan na saray katawan, say alenleneg a walaan na imortal a bilay, a manaayam ed agnaasinggeran a liwawa, a sikatoy ag-anengneng odino agnanengneng na too.” (1 Tim. 6:14-16) Wala ni kasi arum ya arin namboluntaryon iter so bilay to pian nadondon iray totoo? Seguradon labay moy mibansag ed minilyon ya anghel a mangakansion: “Say Kordero a pinatey et makanepegan a mangawat na pakayari tan kayamanan tan karunongan tan biskeg tan galang tan gloria tan bendisyon.”Apo. 5:12.

4. Akin ya aliwan opsyonal so pangigalang ed si Jehova tan si Kristo?

4 Aliwan opsyonal so pangigalang ed si Jehova tan si Kristo. Akadepende ed satan so pambilay tayon anggapoy anggaan. Nalinewan tayo itan ed samay imbaga nen Jesus ya nabasad Juan 5:22, 23: “Anggapon balot so uukomen na Ama, noagta inmatalek to lad Anak so amin a pangukom, pian igalang na amin so Anak a singa pangigagalang dad Ama. Siopaman ya agmangigalang ed Anak et agmangigagalang ed Ama ya angibaki ed sikato.”Basaen so Salmo 2:11, 12.

5. Akin ya nepeg tayon igalang tan respetoen iray totoo?

5 Apalsa so too “unong ed indengan na Dios.” (Gen. 1:27) Kanian maslak ed sikatayo et nipapanengneng tayo ray kualidad na Dios. Singa bilang, sarag tayon ipanengneng so panangaro, kaabigan, tan panangasi. Lapud pinalsa itayon walaan na konsiensia, walay nisipor ya abilidad tayon ibiig so duga ed aliwa, matua ed matila, tan matukoy ed aliwan matukoy. Balet no maminsan et nalilingo so konsiensia tayo. (Roma 2:14, 15) Kaslakan ed saray totoo et labalabay da ray bengatlan malinis tan marakep. Tan labay day mareen ya bilay. Amta da man itan o andi, nipapanengneng day gloria nen Jehova, tan lapud satan et kanepegan da met so galang tan respeto.Sal. 8:5.

DUGAN PANGITER NA GALANG

6, 7. No nipaakar ed pangiter na galang ed totoo, antoy pidumaan na saray Tasi nen Jehova ed arum?

6 Kaukolan ya balanse tayo no anton klase tan no antoy limitasyon na galang ya iter tayod arum a totoo. Dakel ya imperpekton totoo so naimpluensyaan lan maong na espirituy mundo nen Satanas. Kanian walay tendensia dan idoloen iray pigaran lalaki tan bibii imbes ya iter labat so kanepegan dan galang tan respeto. Sobray pangidadayew dad saray lider na relihyon, politiko, atleta, artista, tan arum nin sikat ya totoo, tan dadayewen da ran singa dios. Sikaray ipapasen na saray kabataan tan adulto ya pinagka-modelo da, tan aaligen day kakikiwas, panangawes, odino ugali da.

7 Satan ya sobran panangigalang ed totoo et agmanepeg kanian papaliisan itan na saray tuan Kristiano. Si Kristo labat so nambilay diad dalin ya sarag tayon ipasen bilang perpekton modelo tayo. (1 Ped. 2:21) Aglabay na Dios ya sobray pangigalang tayod totoo. Tandaan tayo iya: “Amin et nankasalanan tan agda sarag ya ipatnag so gloria na Dios.” (Roma 3:23) Seguradon anggapoy toon makanepegan ya idoloen.

8, 9. (a) Antoy pangipapasen na saray Tasi nen Jehova ed saray opisyal na gobierno? (b) Antoy limitasyon na pangunor tan panuporta tayod saray opisyal?

 8 Diad gobierno et wala ray totoon walaan na autoridad. Responsabilidad na saray opisyal na gobierno ya ipaakseb so ganggan, pansiansiaey kareenan, tan itaryay pankaukolan na nasasakopan da. Parad pankaabigan itan na amin. Kanian sinimbawa nen apostol Pablo iray Kristiano ya ipasen dan “atagey ya autoridad” iray opisyal na gobierno tan nepeg iran manpasakop. Oniay imbilin to: “Iter yo ed amin iray kanepegan da: say buis, diad samay akankanepegan na buis; . . . say galang, diad samay nepeg ya igalang.”Roma 13:1, 7.

9 Kanian bilang Tasi nen Jehova, mabulos tayon iiter so galang ed saray opisyal na gobierno. Iilaloan itan ed sikatayo tan apasalan la itan ed nanduruman bansa. Mikokoopera tayod sikara legan dan gagawaey responsabilidad da. Siempre, say pangiter tayoy galang tan suporta ed sikara et walay makatunongan ya limitasyon to base ed Kasulatan. Agtayo nayarin onsabid punto ya agtayo la naunor so Dios odino agtayo la makapansiansian neutral.Basaen so 1 Pedro 2:13-17.

10. Panon ya angipanengneng na maabig ya alimbawa iray lingkor nen Jehova nensaman diad impantrato dad saray gobierno tan opisyal?

10 Angipanengneng na maabig ya alimbawa iray lingkor nen Jehova nensaman diad impantrato dad saray gobierno tan opisyal. Nen ingganggan na Empiryoy Roma ya manparehistro iray totoo, inunor itan nen Jose tan Maria. Linma rad Betlehem anggano magano lan mananak si Maria. (Luc. 2:1-5) Nen inakusaan si Pablo ya onkokontrad gobierno, marespeto ton indepensay sarili to tan dugay impangigalang tod si Arin Herodes Agripa tan si Festo, say gobernador na probinsya na Roma ya Judea.Gawa 25:1-12; 26:1-3.

11, 12. (a) Akin ya agtayo iikday espisyal ya galang iray lider na relihyon? (b) Antoy maabig ya resulta nen nirespeto na sakey ya Tasi ed Austria so sakey a politiko?

11 Balet, papaliisan na saray Tasi nen Jehova so pangiter na espisyal ya galang ed saray lider na relihyon, anggano iilaloan da itan. Aliway ibabangat na saray palson relihyon nipaakar ed Dios tan uumanen da ni ingey ibabaga na Biblia. Ipapasen tayo ran kaparan too balet agtayo ra iikday espisyal ya galang. Amta tayon kabusol nen Jesus iray lider na relihyon nen panaon to lapud mansimpisimpitan ira tan bulag iran manangigiya. (Mat. 23:23, 24) Balet, no respetoen tan igalang tayo ray opisyal na gobierno, walan walay positibo odino ag-ilaloan iran resulta.

12 Si Leopold Engleitner ya maseseg a Tasi ed Austria et inaresto na saray Nazi, tan inlugan dad tren paonlad concentration camp ed Buchenwald. Inaresto da met si Dr. Heinrich Gleissner tan akalugan met ed satan ya tren. Sikatoy sakey a politiko ed Austria, balet kabusol na saray Nazi. Legan iran walad tren, marespeton impaliwawa nen Brother Engleitner iray papanisiaan to. Dinengel iratan a maong nen Gleissner. Kayari World War II, aminpigan inusar nen Gleissner so impluensya to pian tulongan iray Tasi ed Austria. Nayarin wala ni ray nanonotan mon maabig ya resulta nen nirespeto na saray Tasi iray opisyal na gobierno, tan inter day galang ya ibabaga na Biblian kaukolan ya ipanengneng na saray Kristiano.

ARUM NIN MAKANEPEGAN NA GALANG

13. Siopa ray nepeg tayon respetoen tan pagalangan, tan akin?

13 Siempre, kanepegan na saray agagi  tayo so galang tan respeto, lalo lad saray elder ya mangidadaulo ed sikatayo. (Basaen so 1 Timoteo 5:17.) Igagalang tayo irayan brother anggan antoy lahi, edukasyon, trabaho, odino kipapasey bilay da. Tinawag ira na Biblia ya “saray regalo a lalaki,” tan walay importantin betang da ed uksoyan na Dios pian naasikasoy pankaukolan na totoo to. (Efe. 4:8) Isip mo pa ray elder ed kongregasyon, manangasikaso na sirkito, saray membro na Branch Committee tan Mananguley ya Ulop. Nirespeto na agagi nen inmunan siglo iramay aturon mangidaulo, tan ontan met so gagawaen tayo natan. No nakaiba tayo ray kabkabat ya mangirerepresenta ed Kristianon kongregasyon, agtayo ra iidoloen odino tratratoen ya singa anghel. Imbes, rerespetoen tan papagalangan tayo ra lapud inkakuli tan inkamapaabeba da.Basaen so 2 Corinto 1:24; Apocalipsis 19:10.

14, 15. Antoy pidumaan na saray tuan Kristianon pastol ed dakel ya lider na relihyon?

14 Saratan ya elder et mapaabeban espiritual a pastol. Mapaabeba ra ta agda labay ya tratoen iran singa artista. Miduma irad saray lider na relihyon natan tan nen panaon nen Jesus, ya oniay imbaga to nipaakar ed sikara: “Labalabay day walad sankaprominentian a pasen diad saray ponsia tan labalabay day walad arap a yurongan sano wala rad sinagoga, tan labalabay day paibano diad saray tindaan.”Mat. 23:6, 7.

15 Mapaabeban uunoren na saray tuan Kristianon pastol so imbaga nen Jesus: “Agkayo patatawag na Rabbi, lapud saksakey so Managbangat yo, tan amin yo et sanaagi. Niarum ni, agyo tatawagen ya ama yo so siopaman a too diad dalin, ta saksakey so Ama yo, samay walad tawen. Tan agkayo patatawag na lider, ta saksakey so Lider yo, say Kristo. Balet say manunaan ed sikayo et nepeg a magmaliw a lingkor yo. Siopaman a mangiyaatagey ed sarili to et niyabeba, tan siopaman a mangiyaabeba ed sarili to et niyatagey.” (Mat. 23:8-12) Kanian agtayo pankelawan no akin ya saray elder ed kongregasyon diad interon mundo et aaroen, rerespetoen, tan igagalang na saray agagi.

Lapud mapaabeban manlilingkor iray elder, mas aaroen, rerespetoen, tan igagalang ira na agagi (Nengnengen iray parapo 13-15)

16. Akin et kaukolan mon itultuloy ya aralen tan iyaplikay ibabaga na Biblia nipaakar ed pangipanengneng na galang?

16 Tua, nayarin kaukolay panaon pian naaralan tayoy magmaliw a balanse no panon tan no siopa ray pangiteran tayoy galang. Naeksperiensya met itan na saray  Kristiano nensaman. (Gawa 10:22-26; 3 Juan 9, 10) Balet seguradon agnasayang so pansagpot tayo ya iyaplikay ibabaga na Biblia nipaakar ed pangipanengneng na galang. Dakel so maabig ya resulta no naaralan tayon balansien itan.

MAABIG IRAN GUNGGONA NA DUGAN PANGITER NA GALANG

17. Anto ray maabig ya resulta no pagalangan tayo ray walaan na autoridad?

17 No respetoen tan igalang tayo iray totood lugar tayo ya walaan na autoridad, baleg so posibilidad ya idepensa day kanepegan tayon manpulong. Mabetbet ya balibali so resulta lapud positiboy pakanengneng dad kimey tayo. Pigaran taon lay apalabas, si Birgit ya sakey a payunir ed Germany et inmatendi ed graduation na anak to. Imbaga na saray maestra ed si Birgit ya labalabay da ray estudyanten Tasi ed eskuelaan da. Balibali kunoy impluensya na saray Tasi ed arum. Impaliwawa nen Birgit: “Ibabangat mi ray ananak mi ya unoren day estandarte na Dios nipaakar ed kondukta, tan kaibad saya so panrespeto tan pangigalang ed saray maestra.” Imbaga na sakey ya maestra: “No amin ya ugugaw et singa saray anak yo, singa kami manbabangat ed paraiso.” Kayari pigaran simba, inmatendi so sakey a maestra ed kombension diad Leipzig.

18, 19. Akin et importante so pangiter na dugan galang ed saray elder?

18 Siempre, say pangiter na galang ed saray elder et nepeg ya base ed perpekto tan makatunongan iran prinsipyo na Salitay Dios. (Basaen so Hebreo 13:7, 17.) Nepeg tayo ran komendaan lapud pansasagpot da tan kaukolan tayon tumboken iray instruksion da. No gawaen tayo itan, maliket dan gawaen iray kimey da. Balet, aglabay ya ibaga na satan ya aligen tayo lay panangawes tan panag-ayos, panagpaliwawa, odino anggan say panagsalita na saray “prominentin” elder. No ontan, ompan say amta na arum et too so tutumboken tayo. Tandaan tayo ya aliwa met iran perpekto. Say modelo ya kaukolan tayon tumboken tan aligen et si Kristo.

19 No dugay pangigalang tan panrespeto tayod saray elder tan agtayo ra tratoen ya singa artista, natulongan tayo ra. Panon? Natulongan tayo ran napaliisay tendensian manpaatagey, odino manisip ya mas maong o mas matunong ira nen say arum.

20. Antoy nitulong ed sikatayo na pangigalang ed arum?

20 Bilang indibidual, baleg so nitulong ed sikatayo na pangigalang ed saray makanepegan pian napaliisan tayoy magmaliw ya makasarili. Ontulong met itan pian mansiansia tayon mapaabeba no walay mangigalang ed sikatayo. Agtayo met onlampas ed instruksion ya inter na organisasyon nen Jehova tan napaliisan tayoy sobra odino agmanepeg ya pangigalang ed saray agagi odino aliwan agagi. Sakey ni, makatulong itan pian agtayo nagapol no makagawa na makapadismaya imay toon papagalangan tayo.

21. Anto so sankaabigan ya gunggona na pangiter tayoy galang ed saray makanepegan?

21 Say sankaabigan ya gunggona na pangiiter tayoy galang ed saray makanepegan et napaliket tayoy Dios. Nagagawaan tayoy panlabayan to tan mansiasiansia tayon matoor ed sikato. Naeebatan tayo may mangakantiaw ed sikato. (Pro. 27:11) Ag-amta na dakel a totoo ed sayan mundo no panoy pangiter na dugan galang. Talagan misalsalamat itayo ta amta tayo no panon so pangiter na galang ya makapaliket ed si Jehova.