Onlad karga

Onlad saray karga

Ipanengneng so Pananisia—Manggaway Makabat a Desisyon!

Ipanengneng so Pananisia—Manggaway Makabat a Desisyon!

“Mantultuloy komon ya onkerew tekep na pananisia, ya agbalot manduaruwa.”SANT. 1:6.

KANSIONEN: 81, 70

1. Akin ya aliway desisyon nen Cain, tan antoy resulta?

WALAY napampilian nen Cain ed pandesisyon to: No kasin kontrolen toy makasalanan ya emosyon to odino manpakontrol ed emosyon to. Anggan antoy pilien to, walan walay epekto na satan ed bilay to. Amta tayon aliway desisyon nen Cain, tan lapud satan et apatey toy matoor ya agi ton si Abel. Naapektoan met so relasyon tod Amalsa ed sikato.Gen. 4:3-16.

2. Akin ya importantin aralen tayoy manggawa na dugan desisyon?

2 Kaukolan tayo met so manpili tan manggaway desisyon. Aliwan amin ya desisyon tayo et apektaen toy bilay. Balet dakel ed saratan et walaan na baleg ya epektod sikatayo. Kanian kaukolan tayon araley manggawa na dugan desisyon pian maliket tan mareen so bilay tayo, imbes ya maproblema, magulo, tan makapadismaya.Pro. 14:8.

3. (a) Pian makapanggawa tayoy makabat iran desisyon, antoy nepeg tayon panisiaan tan panmatalkan? (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayo?

3 Anto ray makatulong pian makapanggawa tayoy makabat ya  desisyon? Seguradon kaukolan tayoy pananisia ed Dios, agtayo panduaruwaan ya labay to tan sarag to tayon tulongan pian magmaliw tayon marunong. Kaukolan tayo met ya panisiaan so Salita nen Jehova tan manmatalek ed saray bilin to. (Basaen so Santiago 1:5-8.) No mas onaapit tayod sikato tan mas napapabli tayoy Salita to, mas panmatalkan tayoy karunongan to. Bilang resulta, napasal tayoy onkonsulta ed Salita to antis ya mandesisyon. Balet panon tayon napaaligwas so abilidad tayon mandesisyon? Tan no akapandesisyon ti la, agtayo la kasi nayarin umanen anggan antoy nagawa?

PARTE NA BILAY SO PANGGAWAY DESISYON

4. Antoy nepeg ya desisyonan nen Adan, tan antoy resulta?

4 Manlapud gapo, kaukolan ya manggawa na importantin desisyon iray totoo. Nepeg ya manpili si Adan no kasin say Amalsa o si Eva so dengelen to. Tua nandesisyon met, pero antoy nibagam ed desisyon to? Sikatoy inimpluensyaan na apalikdon asawa to ya manggaway mauges a desisyon, kanian apapaway ed Paraiso tan abalang toy mismon bilay to. Tan lapud satan, naapektoan tayon amin. Anggad natan et naeeksperiensya tayoy makapuy ya epekto na desisyon nen Adan.

5. Panoy nepeg ya pangipasen tayod responsabilidad a manggaway desisyon?

5 No maminsan et iisipen na arum ya mas maong komon no aliwan sikatayoy mandesisyon. Kasin ontan so iisipen mo? Tandaan ya ag-itayo ginawa nen Jehova a robot ya agmakapanisip tan agmakadesisyon. Diad tua, ibabangat itayo na Biblia no panoy manggawa na makabat iran desisyon. Inabuloyan itayo nen Jehova ya manggaway desisyon, balet aliwa itan ya pankaugsan tayo. Imanoey pigaran prueba.

6, 7. Antoy kaukolan ya desisyonan na saray Israelita, tan akin ya nairapan iran manggaway dugan desisyon? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

6 Nen wala lad Insipan a Dalin iray Israelita, walay simpli balet importantin dedesisyonan da: No kasin mandayew irad si Jehova odino diad arum ya dios (o dirios). (Basaen so Josue 24:15.) Singa simpli labat itan ya desisyonan, balet bilay so nalalanor. Diad panaon na saray Ukom, aminpigan aliway desisyon na saray Israelita. Tinaynan day Jehova tan nandayew irad saray palson dios. (Ukom 2:3, 11-23) Nen panaon nen Elias, walay kaukolan ya desisyonan na saray totoo na Dios. Pinampili ira nen propeta Elias: Manlingkor irad si Jehova odino diad palson dios a si Baal. (1 Ara. 18:21) Akapasnok si Elias ta agmakadesisyon iray totoo. Ompan ibagam ya main-inomay itan ya desisyonan ta si Jehova labat so duga tan manepeg ya panlingkoran. Diad tua, anggapoy makatunongan a too ya nakombinsin manlingkor ed Baal. Balet “agmakapandesisyon” iray Israelita. Kanian duga labat ya bagaan ira nen Elias ya pilien day sankaabigan ya paraan na panagdayew—say pandayew ed si Jehova.

7 Akin ya nairapan iray Israelita ya manggawa na dugan desisyon? Unona, kinmapuy so pananisia dad si Jehova tan sikatoy agda labay ya unoren. Ag-ira nanmatalek tan agda inaral so nipaakar ed sikato tan say karunongan to. No ginawa da itan, di wala komoy karunongan dan manggawa na makabat ya desisyon. (Sal. 25:12) Sakey ni, inabuloyan dan impluensyaan tan idesisyonan ni ingen ira na saray totoon agmandadayew ed si Jehova. Bilang resulta, inalig na saray Israelita iray pagano tan nandayew  met la rad saray idolo. Abayag lan impasakbay nen Jehova ya posiblin nagawa itan.Exo. 23:2.

DUGA KASIN IDESISYONAN ITAYO NA ARUM?

8. Antoy importantin naaralan tayod saray Israelita no nipaakar ed panaggaway desisyon?

8 Walay naaralan tayod saray Israelita. Responsabilidad na kada sakey ed sikatayo so mandesisyon, tan say makabat o dugan desisyon et base ed karunongan ya walad Biblia. Oniay ipapanonot na Galacia 6:5: “Kada sakey et nepeg ton sakbaten so dilin responsabilidad to.” Agtayo nepeg ya ipasa ed arum so responsabilidad tayon mandesisyon. Imbes, nepeg tayon aralen no antoy duga ed pakanengneng na Dios tan atan so pilien tayo.

9. Akin ya mapeligro no abuloyan tayon idesisyonan itayo na arum?

9 Akin ya mapeligro no abuloyan tayon idesisyonan itayo na arum? Nayarin i-pressure da itayon manggaway mauges ya desisyon. (Pro. 1:10, 15) Balet anggan panon so pampilit dad sikatayo, responsabilidad tayon tumboken so konsiensia tayon nipasal ed Biblia. Diad tua, no aabuloyan tayon idesisyonan itayo na arum, singa tayo mandedesisyon ya ‘ontumbok ed sikara.’ Siansia nin desisyon itan, balet posiblin manresultad mauges.

10. Antoy impasakbay nen Pablo ed saray taga Galacia?

10 Pinasakbayan nen apostol Pablo iray taga Galacia ya mapeligro no abuloyan dan idesisyonan ira na arum. (Basaen so Galacia 4:17.) Wala ray pigarad kongregasyon ya labay dan idesisyonan so arum pian niyarawi da rad saray apostol. Akin? Labay na sarayan makasarilin totoo so magmaliw ya prominente. Linmagpas irad limitasyon tan agda nirespeto so responsabilidad na saray kaagian da ya manggaway sarilin desisyon.

11. Panon tayon natulongan so arum ya manggaway personal iran desisyon?

11 Maong ya alimbawa si apostol Pablo diad panrespeto ed kanepegan na saray agagi ya mandesisyon. (Basaen so 2 Corinto 1:24.) Diad panaon tayo, ontan met so gagawaen na saray elder no  manisimbawa ra nipaakar ed saray personal a bengatla. Maliket dan inanabang ed saray kakongregasyon da iray nibase ed Biblian impormasyon, balet agda ra idedesisyonan. Duga itan ta eebatan na kada indibidual so resulta na desisyon to. Nia so importantin leksion: Sarag tayon tulongan so arum tan ipaimano iray prinsipyo odino simbawa ed Biblia. Balet, siansian kanepegan tan responsabilidad day manggawa na sarilin desisyon. No dugay desisyon da, nagunggonaan ira. Kanian, agtayon balot iisipen ya walay autoridad tayon idesisyonan iray agagi.

Ontutulong iray maaron elder pian naaralan na arum so manggaway personal iran desisyon (Nengnengen so parapo 11)

AGMANPAPAKONTROL ED EMOSYON NO MANDEDESISYON

12, 13. Akin ya mapeligro no basta tayo tumboken so puso tayo no makakapasnok o nadidismaya tayo?

12 Narerengel tayo yan ibabaga na totoo: “Tumbok moy ididikta na pusom.” Balet mapeligro itan tan aliwan base ed Biblia. Papasakbayan itayo na Biblia ya agtayo manmamatalek ed imperpekton puso o liknaan tayo sano mandedesisyon. (Pro. 28:26) Tan nabasad Biblia iray mauges ya nansumpalan na saramay anumbok ed indiktay puso ra. Lapud ag-inkaperpekto, “say puso et mapalikdo nen say antokaman a bengatla tan desperado.” (Jer. 3:17; 13:10; 17:9, paimanod leksab; 1 Ara. 11:9) Kanian antoy pansumpalan no basta tayo tumbokey ididikta na puso tayo?

13 Tua, importante so puso ta ingganggan nen Jehova ya sikatoy nepeg tayon aroen diad interon puso tan aroen tayo met so kapara tayon too a singa sarili tayo. (Mat. 22:37-39) Balet, impaimano na saray teksto ed apalabas ya parapo a mapeligro no abuloyan tayon kontrolen na emosyon so kanonotan tan kakikiwas tayo. Singa bilang, antoy nagawa no mandesisyon tayo anta makakapasnok tayo? No asali tayo la iya, amta tayo lay ebat. (Pro. 14:17; 29:22) Odino makapanggawa tayo kasi na dugan desisyon no nadidismaya tayo? (Num. 32:6-12; Pro. 24:10) Tandaan, ibabaga na Biblia ya makabat so ‘manpaaripen ed ganggan na Dios.’ (Roma 7:25) On, mainomay itayon napalikdo na emosyon tayo no abuloyan tayon impluensyaan itayo na satan sano manggaway importantin desisyon.

NO KAPIGAN MO UMANEY DESISYON MO

14. Panon tayon amta ya no maminsan et matukoy ya umanen so desisyon?

14 Kaukolan tayoy manggawa na makabat iran desisyon. Balet, aglabay ya ibaga na satan ya no akapandesisyon tayo la et agla nayarin umanen anggan antoy nagawa. No maminsan et kaukolan tayon aralen lamet so desisyon tayo tan umanen itan. Imanoey alimbawa nen Jehova diad impideneng tod saray taga Ninive nen panaon nen Jonas. “Sanen anengneng na tuan Dios so ginawa ra, no panon dan nagbabawian so mauges a kagagawa ra, nannonotan to so imbaga ton paneral ed sikara, tan agto la itan intuloy.” (Jon. 3:10) Nen anengneng nen Jehova ya nagbabawi tan anguman iray taga Ninive, inuman toy desisyon to. Ipapanengneng na satan ya sikatoy makatunongan, mapaabeba, tan mapangasi. Niarum ni, say Dios et aliwan singa saray dakel a totoo, ya mandedesisyon lapud pasnok.

15. Akin ya no maminsan et kaukolan tayon umaney desisyon tayo?

15 Nayarin wala ray situasyon ya mas maong no aralen tayo lamet iray desisyon tayo. Ompan anguman iray sirkumstansya tayo. No maminsan et uumanen nen Jehova iray desisyon to lapud anguman iray sirkumstansya. (1 Ara. 21:20, 21,  27-29; 2 Ara. 20:1-5) Odino wala ray balon impormasyon kanian kaukolan tayon umaney desisyon tayo. Singa bilang, aliway impormasyon ya naawat nen Arin David nipaakar ed apo nen Saul ya si Mefiboset. Nen naamtaan nen David so dugan impormasyon, inuman toy desisyon to. (2 Sam. 16:3, 4; 19:24-29) Kanian no maminsan et mas maabig no ontan met so gawaen tayo.

16. (a) Anto ray makatulong ya suhestion diad panggaway makabat iran desisyon? (b) Akin ya kaukolan tayon aralen lamet iray adesisyonan tayo la tan panon tayon gawaen itan?

16 Sisimbawaen itayo na Salitay Dios ya agmanaapura no manggaway importantin desisyon. (Pro. 21:5) No ipanaon tayon aralen ya maong iray amin ya detalye o impormasyon, naseguro tayon dugay desisyon tayo. (1 Tes. 5:21) Singa bilang, antis ya mandesisyon so ulo na pamilya, maabig no ipanaon to ni man-research ed Kasulatan tan saray publikasyon tayo, tan nepeg ton alaey opinyon odino suhestion na kapamilya to. Nensaman et binagaan na Dios si Abraham ya dengelen toy ibabaga na asawa to. (Gen. 21:9-12) Saray elder et kaukolan da met ya ipanaon so man-research, tan nepeg ya makatunongan tan mapaabeba ira. Ag-ira natatakot ya ompan naekal so respeto na arum ed sikara no wala ray balo tan importantin impormasyon ya naamtaan da tan kaukolan dan aralen lamet so adesisyonan da la. Nepeg ya akaparaan iran umanen so kanonotan tan desisyon da no nakaukolan, tan ontan met so nepeg ya gawaen tayon amin. Ontulong itan pian napansiansiay kareenan tan pankakasakey ed kongregasyon.Gawa 6:1-4.

SUMPALEN IRAY DESISYON MO

17. Antoy gawaen tayo pian makapanggawa tayoy makabat iran desisyon?

17 Wala ray dedesisyonan ya mas seryoso nen say arum, kanian kaukolan ya nonoten nin maong tan ipikasi, tan mankaukolan itan na panaon. Saray arum ya agagi et kaukolan day mandesisyon no kasin mangasawa o miasawa ra, tan no siopa. Say sakey nin seryoson dedesisyonan ya manresultad dakel a bendisyon et no panon tan kapigan so iloob ed full-time ya panaglingkor. Diad saratan ya bengatla, importante so sigpot ya panmatalek a sarag nen Jehova tan labalabay to itayon ikdan na makabat a panangigiya. (Pro. 1:5) Kaukolan tayo sirin ya konsultaen so simbawa na Biblia tan kerewen so panangigiya nen Jehova diad pikakasi. Tandaan tayo a sarag ya iter nen Jehova iray kualidad ya nakaukolan tayo pian makapandesisyon tayo base ed linawa to. No walay importantin dedesisyonan, ipasal tayon tepetay sarili tayo: ‘Kasin nanengneng ed sayan desisyon ko ya inar-arok si Jehova? Kasin naliketan tan mansiansian mareen so pamilyak ed sayan desisyon ko? Tan kasin napatnagan ed saya ya maanos tan maomaong ak?’

18. Akin ya iilaloan nen Jehova ya sikatayoy mandesisyon parad sarili tayo?

18 Ag-itayo papasooten nen Jehova ya sikatoy aroen tan panlingkoran tayo. Personal ya desisyon tayo itan. Lapud inikdan to tayoy kawayangan ya mandesisyon, rerespetoen toy responsabilidad tan kanepegan tayon “manpili” no kasin manlingkor tayod sikato. (Jos. 24:15; Ecl. 5:4) Balet iilaloan ton sumpalen tayo iray desisyon tayo base ed panangigiya to. No manmamatalek tayod panangigiya tan maaron prinsipyo nen Jehova, sarag tayoy manggawa na makabat iran desisyon tan ‘ag-itayo manguman-uman.’Sant. 1:5-8; 4:8.