Onlad karga

Onlad saray karga

Suportaan so Inkasoberano nen Jehova!

Suportaan so Inkasoberano nen Jehova!

“Sika so makanepegan, Jehova a Dios mi, a mangawat na gloria tan galang tan pakayari, lapud pinalsam so amin a bengatla.”APO. 4:11.

KANSIONEN: 112, 133

1, 2. Antoy nepeg ya panisiaan na kada sakey ed sikatayo? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

SINGA naaralan tayo ed inmunan artikulo, inyakusa na Diablo ya anggapoy kanepegan nen Jehova a manuley tan mas maabig so bilay na too no uleyan day sarili ra. Kasin duga si Satanas? Isip mo pa ya saramay pinili dan uleyan so sarili ra et manbilay ya anggapoy anggaan. Kasin mas maabig so bilay da no ag-ira uleyan na Dios? Kasin mas maliket ka no agka uleyan na Dios tan manbilay ka ya anggapoy anggaan?

2 Anggapoy nayarin onebat ed saratan parad sika. Kada too et nepeg ton nonoten itan ya maong. Diad ontan et talagan nalinewan tayo ya say Dios so manepeg a manuley. Sankaabigan so uley to tan makanepegan itan na interon puson suporta tayo. Mangiiter so Biblia na basiyan no akin ya napanisiaan tayo iratan. Singa bilang, nengnengen tayoy ibabaga na Biblia nipaakar ed kanepegan nen Jehova bilang soberano.

SI JEHOVA SO MANEPEG A MANULEY

3. Akin et si Jehova labat so makanepegan a Soberano?

3 Si Jehova so makanepegan a Soberano ed uniberso lapud sikato so makapanyarin amin ya Dios tan Manamalsa. (1 Awa.  29:11; Gawa 4:24) Diad Apocalipsis 4:11, anengneng ed sakey a pasingawey iray 144,000 ya kaiban manuley nen Kristo, ya ibabaga ra: “Sika so makanepegan, Jehova a Dios mi, a mangawat na gloria tan galang tan pakayari, lapud pinalsam so amin a bengatla, tan lapud linawam et niwala tan apalsa iratan.” On, lapud si Jehova so amalsa ed amin a bengatla, sikato labat so manepeg a manuley ed totoo tan ed saray espiritun pinalsa.

4. No say sakey et manrebelde ed uley na Dios, akin et nibagan aliway panguusar to ed abilidad ton mandesisyon?

4 Anggapon balot so pinalsa nen Satanas. Kanian anggapoy kanepegan ton uleyan so uniberso. Nen nanrebelde si Satanas tan say inmunan sanasawa ed uley nen Jehova, impanengneng dan mapaatagey ira. (Jer. 10:23) Tua, bilang pinalsa et sarag day mandesisyon ya bukor, kanian nayarin pilien day agmanpasakop ed uley ed Dios. Balet wala kasi kanepegan dan gawaen itan? Anggapo. Sarag na totoo so mandesisyon a bukor, kanian nayarian day manggawa na dugan desisyon diad inagew-agew. Balet, agto labay ya ibagan walay kanepegan dan manrebelde ed Manamalsa tan Lapuay-bilay da. Malinew, no say sakey et manrebelde ed si Jehova, aliway panguusar to ed abilidad ton mandesisyon. Bilang totoo, kaukolan tayoy manpasakop ed matunong ya uley nen Jehova.

5. Akin et makaseguro itayo ya duga iray desisyon na Dios?

5 Wala ni sakey a rason no akin ya nibagan si Jehova so manepeg a Soberano. Ipapatnag toy perpekton hustisya ed panguusar toy autoridad to. Imbaga to: “Siak si Jehova, say mangipapatnag na matoor a panangaro, inkahustisya, tan inkatunong diad dalin, ta panliketan ko irayan bengatla.” (Jer. 9:24) Agto onnenengneng ed antokaman ya ley a ginawa na agperpekton totoo pian magmaliw a basiyan ed no antoy patas tan duga. Imbes, sikato so angiletneg na estandarte to no antoy duga, tan base ed mismon perpekton hustisya to et sikatoy angiter ed totoo na akasulat iran ganggan. ‘Say inkatunong tan hustisya so pundasyon na trono to,’ kanian makapanmatalek tayo ya matunong so amin a ganggan, prinsipyo, tan desisyon to. (Sal. 89:14; 119:128) Balet si Satanas et agto sarag a pawalaen so hustisya ed interon mundo anggano inyakusa ton aliway paraan na pananguley nen Jehova.

6. Antoy sakey a rason no akin ya si Jehova so manepeg a manuley ed mundo?

6 Ontan met, si Jehova so manepeg a Soberano lapud walay kakabatan tan karunongan to ya mangasikaso ed uniberso. Singa bilang, inikdan toy pakayari so Anak to ya mamaabig ed saray sakit ya agnatambal na saray doktor. (Mat. 4:23, 24; Mar. 5:25-29) Parad si Jehova et aliwa iyan milagro. Natatalosan to so amin ya proseso na laman tan walay pakayari ton ekalen so amin ya depekto. Wala met so pakayari ton bilayen iray inatey tan pigilan iray kalamidad.

7. Panon a say karunongan nen Jehova et agbalot naparaan na karunongan na mundon uuleyan nen Satanas?

7 Say mundon uuleyan nen Satanas et agto napatunda iray panlalaban ed loob na sakey a bansa tan na saray bansa. Si Jehova labat so walaay karunongan ya pawalaen so kareenan ed interon mundo. (Isa. 2:3, 4; 54:13) Legan tayon nanaaralan so kakabatan tan karunongan nen Jehova, nalikna tayo met so alikna nen apostol Pablo, ya oniay imbaga to: “O agaylay kaaralem na kayamanan tan karunongan tan kakabatan na Dios! Talagan agnausisa iray panangukom to tan agnatonton iray dalan to!”Roma 11:33.

SANKAABIGAN SO ULEY NEN JEHOVA

8. Antoy naliliknam ed paraan na panuuley nen Jehova?

8 Aglabat ipapaamta na Biblia ya si Jehova so manepeg a manuley. Ipapanengneng met  na satan no akin ya sankaabigan so uley to. Say sakey ya rason et maar-aro so pananguley to. Seguradon mas onapit so liknaan tayo ed sikato lapud paraan na panuuley to. Sikatoy “mapangasi tan maabagey, matantan a manpasnok tan abalbaleg ed matoor a panangaro tan katuaan.” (Exo. 34:6) Saray lingkor to et tratratoen to ya walaay dignidad tan respeto. Mas maong so pangaasikaso tod sikatayo nen say pangaasikaso tayod sarili tayo. Aliwan tua imay iyaakusa na Diablo ya walay maong a bengatlan isisiblet nen Jehova ed saray matoor a lingkor to. Inter to ni ingen so inad-aro ton Anak pian nawalaan tayoy ilalon manbilay ya anggapoy anggaan!Basaen so Salmo 84:11; Roma 8:32.

9. Panon tayon amta ya interesado met so Dios ed sikatayo bilang indibidual?

9 Aglabat nononoten nen Jehova so pankaabigan na totoo to bilang grupo. Sikato met so interesadon maong ed kada indibidual. Singa bilang, isipen pay agawa legan na manga talon lasus taon ya inusar nen Jehova iray ukom pian iliktar so bansan Israel ed saray mamapairap ed sikara. Diad saman ya magulon panaon, naimano to nin siansia so sakey ya aliwan Israelitan bii ya manngaran na Ruth. Dakel so insakripisyo to pian magmaliw a lingkor nen Jehova. Inikdan nen Jehova si Ruth na asawa tan anak a laki. Tan aliwan satan labat. No napaoli lay Ruth, naamtaan to ya say anak to et kaiba ed linya na pamilyan nanlapuan na Mesias. Tan isip mo pay liket to no naamtaan ton say istoryay bilay to et insulat ed libro na Biblia ya inngaran ed sikato!Ruth 4:13; Mat. 1:5, 16.

10. Akin ya aliwan is-istrikto so pananguley nen Jehova?

10 Say pananguley nen Jehova et aliwan maruksa odino is-istrikto. Saray sakop to et agnapepegetan tan maliket. (2 Cor. 3:17) Oniay imbaga nen David: “Say katagyan tan karlangan et walad arapan [na Dios]; say biskeg tan liket et walad ayaman to.” (1 Awa. 16:7, 27) Onia met so insulat na salmistan si Etan: “Maliket iramay totoon mangidadayew ed sika diad magayagan boses. Sikaray manaakar a nasisinagay liwawa na lupam, O Jehova. Naynay iran manliliket lapud ngaran mo, tan nipaatagey ira lapud inkatunong mo.”Sal. 89:15, 16.

11. Panon ya lalo tayon nakombinse ya sankaabigan so uley nen Jehova?

11 No lanang tayon dalepdepen so kamaongan nen Jehova, lalo tayon nakombinse ya sankaabigan so uley to. Nalikna tayoy alikna na salmista: “Say sakey agew ed saray sular na templom et magmaong ni nen say sanlibon agew ed arum a pasen!” (Sal. 84:10) Lapud si Jehova et maar-aron Dios ya Amalsa ed sikatayo, amta toy nakaukolan tayo pian magmaliw tayon maliket, tan mabulos ton iiter iratan ya pankaukolan tayo. Amin ya ipapagawa tod sikatayo et parad pankaabigan tayo tan manresultad baleg a liket, anggano kaukolan tayoy mansakripisyo pian nagawaan iratan.Basaen so Isaias 48:17.

12. Antoy manunan rason no akin ya susuportaan tayoy inkasoberano nen Jehova?

12 Ibabaga na Biblia a kayari na Sanlibon Taon ya Uley na Kristo, wala ray totoon manrebelde ed inkasoberano nen Jehova. (Apo. 20:7, 8) Anto kasi rason ya gawaen da itan? Diad satan ya panaon, say Diablo et ibulos ed akaprisoan to tan pursigidon mamalikdo ed totoo, kanian seguradon sagyaten to ran magmaliw a makasarili. Ontan ya naynay so gagawaen to. Nayarin salien ton kombinsien so totoo ya sarag day manbilay ya andi-anggaan anggano agda unoren si Jehova. Siempre, aliwan tua itan. Balet, tepetan tayoy sarili tayo: Nasagyat itayo kasin panisiaan itan ya katilaan? No inaro tayoy Jehova tan manlilingkor tayo ed sikato lapud kamaongan to tan lapud sikatoy manepeg a Soberano ed uniberso, agtayon balot panisiaan itan ya tila na Diablo. Agtayon balot pirawaten so bilay  ya anggapoy maaro tan makanepegan ya pananguley nen Jehova.

MATOOR YA SUPORTAAN SO INKASOBERANO NA DIOS

13. Panon ya no aaligen tayoy Dios et ipapanengneng tayon susuportaan tayoy inkasoberano to?

13 Talagan duga labat ya interon puson suportaan tayo so inkasoberano nen Jehova. Singa naaralan tayo la, sikato so manepeg a manuley, tan sankaabigan so pananguley to. Nasuportaan tayo so inkasoberano nen Jehova no mansiansia tayon matoor tan tuloytuloy tayon manlingkor ed sikato. Panon tayo nin nipanengneng ya susuportaan tayo itan? No aaligen tayo iray paraan nen Jehova. No gawaen tayo itan, ipapanengneng tayo ya papablien tan susuportaan tayoy pananguley to.Basaen so Efeso 5:1, 2.

14. Panon ya naalig na saray elder tan ulo na pamilya si Jehova?

14 Naaralan tayod Biblia ya maar-aro so paraan na panguusar nen Jehova ed autoridad to. Kanian saray ulo na pamilya tan elder ya mamapabli ed inkasoberano nen Jehova et nepeg ya aliwan dominante, a singa walay sarili dan pakauley. Nepeg dan aligen si Jehova. Ontan si Pablo ya inalig toy Dios tan say Anak to. (1 Cor. 11:1) Agpinabaingan nen Pablo so arum tan agto ra pinilit ya gawaen no antoy duga. Imbes, sikatoy akikasi ed sikara. (Roma 12:1; Efe. 4:1; Filem. 8-10) Ontan so paraan nen Jehova. Kanian nepeg ya ontan met so paraan na amin ya mamapabli tan onsusuporta ed pananguley to.

15. Panon ya no rerespetoen tayo ray inikdan nen Jehova na autoridad et ipapanengneng tayon papablien tayoy pananguley to?

15 Antoy pangipapasen tayo ed saramay inikdan na Dios na autoridad? No rerespetoen tan mikokoopera tayod sikara, ipapanengneng tayo ya susuportaan tayo so inkasoberano nen Jehova. Anggano agtayo masyadon natatalosan so sakey a desisyon odino agtayo mipakna ed satan, labay tayo nin siansia ya suportaan iray uksoyan na  Dios. Midumaan ya maong itan ed paraan na mundo, balet ontan so gagawaen na saray manpapasakop ed uley nen Jehova. (Efe. 5:22, 23; 6:1-3; Heb. 13:17) Nagunggonaan itayo no gawaen tayo itan, ta labay nen Jehova so sankaabigan parad sikatayo.

16. Panon ya manggagaway personal a desisyon iramay onsusuporta ed inkasoberano na Dios?

16 Nipanengneng tayo met ya susuportaan tayoy inkasoberano na Dios diad saray personal a desisyon tayo. Si Jehova et agmangiiter na espisipiko iran ganggan ed kada situasyon. Pian nigiya itayo, ipapaamta toy kanonotan to. Singa bilang, sikatoy agmangiiter na detalyadon listaan no antoy nepeg tan agnepeg ya isulong na saray Kristiano. Imbes, ipapaamta to ya say labay ton pilien tayon estilo na kawes tan panag-ayos et masimpit tan manepeg ed saray Kristiano. (1 Tim. 2:9, 10) Labay to met ya saray desisyon tayo et agmakagapol o makaopendi ed arum. (1 Cor. 10:31-33) No mandedesisyon tayo base ed panagnonot tan panlabayan nen Jehova, aliwan diad sarilin panlabayan tayo, ipapanengneng tayo ya papablien tan susuportaan tayo so pananguley to.

Suportaan so inkasoberano na Dios no manggagaway desisyon tan diad saray aktibidad na pamilya (Nengnengen so parapo 16-18)

17, 18. Antoy pigaran paraan a nipanengneng na sanasawa ya susuportaan day inkasoberano nen Jehova?

17 Saray Kristianon sanasawa et nipanengneng da met ya susuportaan day paraan nen Jehova tan say inkasoberano to. Panon to no say bilay dan sanasawa et mas mairap manaya nen say iilaloan da? Ompan makapadismaya ni ingen. No ontan, maabig no nonoten day impantrato nen Jehova ed bansan Israel nensaman. Tinukoy toy sarili to bilang pinagka-asawa na Israel. (Isa. 54:5; 62:4) Seguradon mairap so magmaliw ya “asawa” na Israel! Balet maan-anos ed sikara si Jehova. Aminpiga to ran kinasian tan nanmatoor ed impisipanan tod sikara. (Basaen so Salmo 106:43-45.) Agta napaapit so liknaan tayod si Jehova lapud matoor ya panangaro to?

18 Ontan met, si Jehova et aaligen na saray sanasawan mamapabli ed paraan to. No walay problema ed relasyon da, ag-ira manaanap na agmakasulatan ya paraan pian mansian ira. Amta da ya impankasakey ira nen Jehova tan labay to ya ‘manamong’ ira odino ag-ira mansian. Say Makasulatan labat a basiyan na pandiborsyo ya nayarin makapiasawa lamet so sakey et say seksual ya imoralidad. (Mat. 19:5, 6, 9) No gawaen day amin a paraan pian mansiansiay relasyon da odino pian onelet ni ingen itan, nipanengneng da ya susuportaan day matunong a pananguley nen Jehova.

19. Antoy gawaen tayo no agtayo sigpot a nasuportaan so inkasoberano nen Jehova lapud alingo tayo?

19 Lapud aliwa tayon perpekto, no maminsan et wala ray nagagawaan tayo ya mamaermen ed si Jehova. Amta to iya tan maaron nanggaway paraan pian nadondon itayo panamegley nen Kristo. Kanian no nalingo itayo, nepeg tayon kerewen so panamerdona nen Jehova. (1 Juan 2:1, 2) Imbes ya lanang tayon tetelen so sarili tayo, panseetan tayoy makaaral ed lingo tayo. No mansiansia tayon maapit ed si Jehova, perdonaen to tayo tan tulongan to tayon onabig tan nasarag iray ontan ya situasyon diad arapen.Sal. 103:3.

20. Akin ya natan lay panaon pian suportaan so inkasoberano nen Jehova?

20 Diad balon mundo, amin et manpasakop la ed inkasoberano nen Jehova tan naaralan da iray matunong a paraan to. (Isa. 11:9) Balet, natan ni labat et dakel lay nanaaralan tayo ed saratan. Tan magano lan naresolbe so isyu nipaakar ed inkasoberano. Natan lay panaon pian suportaan tayoy inkasoberano na Dios diad panamegley na katooran, panaglingkor, tan panggawa na amin a nayarian tayo ya aligen so Dios ed amin ya gagawaen tayo.