Onlad karga

Onlad saray karga

Pablien Iray Espiritual a Kayamanan

Pablien Iray Espiritual a Kayamanan

“No iner so kawalaay kayamanan yo, diman met so kawalaay puso yo.”LUC. 12:34.

KANSIONEN: 153, 104

1, 2. (a) Anto so taloran espiritual a kayamanan ya inter nen Jehova ed sikatayo? (b) Anto so aralen tayo ed sayan artikulo?

SI Jehova so sankayamanan ed uniberso. (1 Awa. 29:11, 12) Bilang maiter ya Ama, mabunlok ton inanabang iray espiritual a kayamanan to ed amin ya mamapabli ed saratan. Misalsalamat tayo ta inikdan itayo nen Jehova na espiritual iran kayamanan kaiba lay (1) Panarian na Dios, (2) say manangisalbay-bilay ya ministeryo tayo, tan (3) saray mabmablin katuaan ya walad Salita to! Balet no agtayo manalwar, nayarin naandi panamabli tayo ed sarayan kayamanan, tan singa ibabantak tayo iratan. Pian mansiansia iratan ed sikatayo, kaukolan tayon usaren ya maong iratan tan lanang tayon pabiskegen so panangaro tayo ed saratan. Imbaga nen Jesus: “No iner so kawalaay kayamanan yo, diman met so kawalaay puso yo.”Luc. 12:34.

2 Aralen tayo no panon tayon napansiansiay panangaro tan apresasyon ed Panarian, ministeryo, tan katuaan. Legan tayon gagawaen itan, dalepdep mo no panon mon napaaralem so panangarom ed sarayan espiritual a kayamanan.

 PANARIAN NA DIOS—SINGA MABMABLIN PERLAS

3. Diad ilustrasyon nen Jesus, antoy ginawa na negosyante pian nasaliw to so mabmablin perlas? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

3 Basaen so Mateo 13:45, 46. Walay imbaga nen Jesus ya ilustrasyon nipaakar ed sakey a negosyante ya manaanap na saray perlas. Diad inlabas na saray taon, seguradon nilasus lan perlas so sinaliw tan inlako to. Pero natan et walay aromog ton sakey a perlas ya talagan marakdakep, ya kanengneng to labat ed satan et malikeliket la. Balet pian nasaliw to itan, kaukolan ton ilako so amin a walad sikato. Seguradon mabmabli ed sikato itan ya perlas!

4. No papablien tayo so Panarian na Dios a singa panamabli na negosyante ed samay perlas, antoy gawaen tayo?

4 Antoy naaralan tayo ed saya? Say katuaan nipaakar ed Panarian na Dios et singa satan ya mabmablin perlas. No papablien tayo so Panarian a singa panamabli na negosyante ed samay perlas, mabulos tayon isakripisyo so amin ya walad sikatayo pian magmaliw tan mansiansia itayon sakop na Panarian. (Basaen so Marcos 10:28-30.) Nengnengen tayoy alimbawa na duaran indibidual ya ontan so ginawa ra.

5. Panon ya impanengneng nen Zaqueo ya pinabli ton maong so Panarian na Dios?

5 Si Zaqueo a pangulon managsingil na buis et yinmaman lapud panagsaol to. (Luc. 19:1-9) Balet nen arengel na sayan agmatunong ya too ya ipupulong nen Jesus so Panarian, pinabli ton maong so arengel to tan kinmiwas a tampol. Imbaga to: “Katawan! Iter kod saray mairap-bilay so kapalduay kaykayarian ko, tan antokaman a kinatkat kod siopaman et ipawil ko so mamipat a karakel.” Mabulos ton impawil iray kuarta ya nala tod panagsaol tan intunda to lay sobran pampilalek tod materyal iran bengatla.

6. Anto ran pananguman so ginawa nen Rose pian magmaliw ya sakop na Panarian na Dios, tan akin ya ginawa to itan?

6 Pigaran taon lay apalabas, walay sakey a biin tawagen tayoy Rose ya arengel toy mensahe na Panarian. Walay karelasyon to ya kapara ton bii. Sikatoy presidente na sakey ya organisasyon ya mangilalaban ed karapatan na saray homoseksual. Balet nen nanaral na Biblia si Rose, atalosan to ya mabmabli so katuaan nipaakar ed Panarian na Dios. Pero kaukolan toy manggawa na baleg iran pananguman. (1 Cor. 6:9, 10) Sikatoy inmekal ya presidente tan akisian ed samay biin karelasyon to. Abautismoan si Rose nen 2009, tan diad tinmumbok a taon et nampayunir. Say panangaro to ed si Jehova tan ed Panarian et mas mabiskeg nen say antokaman a pilalek na laman.Mar. 12:29, 30.

7. Antoy nepeg tayon gawaen pian agnaandi so panangaro tayo ed Panarian na Dios?

7 Nayarin dakel ed sikatayo so nanggawa na baleg iran pananguman pian magmaliw ya sakop na Panarian na Dios. (Roma 12:2) Anggaman ontan, tuloytuloy ni so pansasagpot tayo. Nepeg ya mansiansia tayon alerto ed saray nayarin manamsam na panangaro tayo, kaiba lay pampilalek ed materyal iran bengatla tan antokaman ya imoral a pampilalek ed sekso. (Pro. 4:23; Mat. 5:27-29) Pian napansiansia tayo so interon puson panangaro ed Panarian na Dios, inikdan itayo nen Jehova na sakey nin mabmablin kayamanan.

MANANGISALBAY-BILAY A MINISTERYO TAYO

8. (a) Akin ya imbaga nen apostol Pablo a say ministeryo tayo et singa “kayamanan ed saray pananginan a gawad pitek”? (b) Panon ya impanengneng nen Pablo ya inaro to so ministeryo to?

8 Tandaan ya ingganggan itayo nen Jesus ya ipulong tan ibangat so maong a balita na Panarian na Dios. (Mat. 28:19, 20) Impasen nen apostol Pablo ya mabmabli so ministeryo  to. Imbaga to ya say ministeryo na balon sipanan et singa “kayamanan ed saray pananginan a gawad pitek.” (2 Cor. 4:7; 1 Tim. 1:12) Lapud aliwa tayon perpekto, singa itayo pananginan a gawad pitek. Balet say mensahen ipupulong tayo et makapangiter na andi-anggaan a bilay ed sikatayo tan ed saramay ondengel ed sikatayo. Amta iya nen Pablo, kanian imbaga to: “Gagawaen koy amin a bengatla nisengeg ed maong a balita, pian ninabang ko itan ed arum.” (1 Cor. 9:23) On, say panangaro nen Pablo ed ministeryo so amakiwas ed sikaton mankuli ed kimey a panagbangat. (Basaen so Roma 1:14, 15; 2 Timoteo 4:2.) Tinmulong itan pian nasarag toy graben isusumpa. (1 Tes. 2:2) Panon tayon nipanengneng so ontan a panangaro ed ministeryo?

9. Anto ray arum nin paraan ya nipanengneng tayoy panamabli ed ministeryo?

9 Say sakey nin paraan ya impanengneng nen Pablo so panamabli to ed ministeryo et agto pinalampas so kada pankanawnawan pulongan so arum. Singa saray apostol tan saray Kristiano nensaman, manpupulong itayo ya impormal, diad publikon lugar, tan diad kabkaabungan. (Gawa 5:42; 20:20) Anggad sarag na kipapasen tayo, manaanap tayoy paraan pian napalaknab tayoy ministeryo tayo, nayarin diad pan-auxiliary o panregular payunir. Sarag tayo met so manaral na arum ya lenguahe, onalis ed arum a lugar ed bansa tayo, odino onlad arum a bansa.Gawa 16:9, 10.

10. Panon ya abendisyonan si Irene lapud determinasyon ton ipulong so maong a balita?

10 Imanoen so alimbawa nen Irene, sakey ya single sister ed United States. Labalabay ton pulongan iray totoon mansasalitay Russian. Nen ginapoan ton gawaen itan nen 1993, manga 20 labat so manangipalapag ed Russian-language group ed New York City. Diad loob na manga 20 taon, makulikuli si Irene ya onsusuporta ed ministeryo ed satan a lenguahe. “Agak nin siansia masyadon marunong ed Russian,” so inamin nen Irene. Balet benendisyonan nen Jehova so inkaseseg to tan saray arum ya kapara to. Natan, wala lay anemiran kongregasyon ya Russian diad New York City. Labinlima ed saray inyaralan nen Irene so abautismoan. Arum ed sikara et nagmaliw ya Bethelite, payunir, tan elder. Imbaga nen Irene: “No dumay ginawak ya goal, seguradon agak makaliknay onian liket.” Talagan papablien toy ministeryo to!

Kasin ipapasen mon kayamanan so ministeryom tan napatnagan itan ed sinimban eskedyul mo? (Nengnengen so parapo 11 tan 12)

11. Anto ray positibon resulta na tuloytuloy ya panagpulong anggano walay panamasegsegang?

11 No papablien tayoy ministeryo tayo, aaligen tayoy apostol Pablo ya agtinmundan nampulong anggano walay panamasegsegang. (Gawa 14:19-22) Legan na 1930’s tan diad kagapo na 1940’s, saray agagi tayod United States et nipaarap ed graben isusumpa. Balet singa si Pablo, nansiansia ran makpel tan ag-ira tinmundan nampulong. Pian naprotektaan so karapatan tayon manpulong, dakel ya kaso ed korte so inlaban na  saray agagi. Nen 1943, oniay imbaga nen Brother Nathan H. Knorr nipaakar ed sakey ya impanalo diad U.S. Supreme Court: “Saray impanalo tayo et lapud impilaban yo. No saray manangipalapag et agnantultuloy ed lawak na kimeyan, anggapoy kaso ya isegep ed Supreme Court; balet lapud mantutultuloy kayo tan agbalot ontunda, sikayo ran manangipalapag, saray agagi ed interon mundo, analo itayo ed panamasegsegang. Sayan impanalo na saray makpel ya totoo na Katawan so sengegan na sayan desisyon na korte.” Ontan met ya pakpel so impanengneng na saray agagi ed arum a bansa, kanian analo met ira. On, natalo na panangaro tayod ministeryo so panamasegsegang.

12. Antoy determinasyon mon gawaen nipaakar ed ministeryom?

12 No say ministeryo tayo et ipapasen tayon mabmablin kayamanan ya nanlapud si Jehova, agtayo nakontento ya basta wala labat so nireport tayon oras. Imbes, gawaen tayoy amin a nayarian tayo ‘pian sigpot tayon nipulong so maong a balita.’ (Gawa 20:24; 2 Tim. 4:5) Balet antoy ibangat tayo ed arum? Nengnengen tayoy sakey nin kayamanan ya nanlapud Dios.

SAY PANANGINAN TAYOY KAYAMANAN NA SARAY KATUAAN

13, 14. Anto so ‘pananginan na kayamanan’ ya tutukoyen nen Jesus diad Mateo 13:52, tan panon ya ondakel so natipon tayo ditan?

13 Say komatlon espiritual a kayamanan et saray atipon tayon katuaan ya impaamta nen Jehova, say Dios na katuaan. (2 Sam. 7:28; Sal. 31:5) Bilang maiter ya Ama, inanabang to ray katuaan ed saramay ontatakot ed sikato. Manlapu nen unonan arengel tayoy katuaan, wala la ray atipon tayon katuaan manlapud Salita to, say Biblia, saray publikasyon tayo, tan manlapud saray kombension, asemblea, tan sinimban aral tayo. Diad ilalabas na panaon, awalaan itayo na samay imbaga nen Jesus ya ‘pananginan na kayamanan’ na saray daan tan balon katuaan. (Basaen so Mateo 13:52.) Tulongan itayo nen Jehova ya natipon iray mabli tan balon katuaan ed ‘pananginan tayoy kayamanan’ no anapen tayo iratan a singa akaamot iran kayamanan. (Basaen so Proverbio 2:4-7.) Panon tayon nagawaan itan?

14 Kaukolan ya ipasal tayoy maabig ya personal a panagaral tan man-research ed Salita na Dios tan ed saray publikasyon tayo. Ontulong itan pian naamtaan tayo ray katuaan ya nayarin “balo” ed sikatayo lapud agtayo ni amta iratan nensaman. (Jos. 1:8, 9; Sal. 1:2, 3) Oniay nabasa ed sankaunaan ya isyu na sayan magasin ya im-publish nen Hulyo 1879: “Say katuaan, a singa melag ya rosas ed katakelan, et apaliberan tan ngalngali natabonan na saray mabunabuna tan ataragey a dika na katilaan. Pian naromog mo itan, nengneng kad kaliberliber. . . . Pian naalam itan, yuko ka. Nepeg ya agka labat nakontento ed sakey a rosas na katuaan. . . . Mantipon ka, mananap ka ni.” On, nepeg ya panseetan tayoy mantipon na katuaan diad pananginan tayoy kayamanan.

15. Akin ya nibaga tayon say arum ya katuaan et “daan,” tan antoy pigara ed saratan ya talagan papablien mo?

15 Nen ginmapo tayon nanaral na Biblia kaiba iray Tasi nen Jehova, wala ray aromog tayon mablin katuaan. Saratan et nibaga tayon “daan,” lapud naamtaan tayo iratan nen ginmapo tayo ed Kristianon kabibilay. Antoy kaiba ed saratan a mablin katuaan? Naaralan tayo ya si Jehova so Manamalsa tan Lapuay-bilay tan walay gagala to parad totoo. Naaralan tayo met ya maaron insakripisyo na Dios so Anak to bilang dondon pian nibulos itayo ed kasalanan tan patey. Tan naaralan tayo met ya diad panamegley na Panarian to et manampot so amin a paniirap tan walay ilalo tayon manbilay ya anggapoy anggaan, ya mareen tan maliket diad uley na Panarian.Juan 3:16; Apo. 4:11; 21:3, 4.

16. Antoy kaukolan tayon gawaen no wala ray pananguman ed pakatalos tayo ed katuaan?

 16 No maminsan, nayarin nauman so pakatalos tayo ed sakey a propesiya odino teksto ed Biblia. No wala ray ontan ya pananguman, kaukolan ya ipanaon tayon aralen a maong iray impormasyon tan dalepdepen iratan. (Gawa 17:11; 1 Tim. 4:15) Aliwa labat ya saray baleg a pananguman so labay tayon natalosan ya maong, noagta pati saray melag ya pandumaan na samay datin pakatalos tan say balon pakatalos. Diad onian paraan, naseguro tayo ya nikarga tayoy balon katuaan diad pananginan tayoy kayamanan. Akin et nabawbawi tayo so ontan ya pansagpot?

17, 18. Panon itayon natulongan na masanton espiritu?

17 Imbangat nen Jesus ya sarag ya ipanonot ed sikatayo na espiritu na Dios iray naaralan tayo. (Juan 14:25, 26) Panon iyan ontulong ed sikatayo bilang managbangat na maong a balita ed publiko? Imanoen so eksperiensya na brother ya manngaran na Peter. Nen 1970 et 19 so taon to tan kakkagapo to ni labat ya manlingkor ed Bethel diad Britain. Legan ya mankakabkaabungan, walay akatongtong ton balbasarado ya laki ya manga 50 so edad to. Tinepet nen Peter no labay ton natalosan so Biblia. Singa abigla may laki, tan imbaga ton abung iman na Judion rabbi. Pian suboken si Peter, intepet na rabbi: “Ana’ko, antoy inusar ya lenguahe ed impangisulat na libron Daniel?” Inmebat si Peter: “Arum a kabiangan na satan et insulat ed Aramaiko.” Nanonotan ni nen Peter: “Abigla imay rabbi ta amtak so ebat—pero diad tua, mas abigla ak! Akin et amtak so ebat? Nen aminsan ya sinmempet ak ed abung mi tan ninengneng ko ray agano nin isyu na Panag-bantayan tan Onliing!, walay abasak ya artikulo ya mangibabagan say Daniel et insulat ed Aramaiko.” (Dan. 2:4, paimanod leksab) On, sarag na masanton espiritu ya ipanonot ed sikatayo iray abasa tayo tan inyan tayod pananginan tayoy kayamanan.Luc. 12:11, 12; 21:13-15.

18 No papablien tayo so karunongan a manlalapud si Jehova, pakiwasen itayo na puso tayo ya panoen so pananginan tayoy kayamanan na saray balo tan daan a katuaan. Legan ya ombabaleg so panangaro tan apresasyon tayo ed karunongan nen Jehova, mas magmaliw tayon marunong ya managbangat ed publiko.

PROTEKTAAN MOY KAYAMANAN MO

19. Akin et nepeg tayon protektaan iray espiritual a kayamanan tayo?

19 Si Satanas tan say mundo to et lanang ya manggagaway paraan pian onkapuy odino naandi so panamabli tayo ed espiritual iran kayamanan ya apantongtongan tayo ed sayan artikulo. Posiblin naapektoan tayo na saratan a patit. Nayarin mainomay itayon nasagyat ed saray ibabaga ran atagey a karera, maluhon kabibilay, odino pilalek ya ipangta iray materyal a kayamanan. Pinasakbayan itayo nen apostol Juan ya sayan mundo tan say pilalek na satan et naandi. (1 Juan 2:15-17) Kanian gawaen tayoy anggaay nayarian tayon protektaan iray espiritual a kayamanan tayo, ya pansiansiaen tayo so panamabli tan apresasyon tayo ed saratan.

20. Antoy determinadom ya gawaen pian naprotektaan mo iray espiritual a kayamanan mo?

20 Komon ta mabulos mon isakripisyo so antokaman ya nayarin manamsam ed interon puson panangarom ed Panarian na Dios. Mantultuloy kan maseseg a manpulong, ya agmo aabuloyan ya naandi so apresasyon mo ed manangisalbay-bilay ya ministeryo tayo. Itultuloy moy mananap na saray katuaan a manlalapud Dios. Legan mon gagawaen iya, makapantipon ka na “kayamanan ed tawen, ya agnaasinggeran na matakew tan agkanen na bigis. Ta no iner so kawalaay kayamanan yo, diman met so kawalaay puso yo.”Luc. 12:33, 34.