Onlad karga

Onlad saray karga

Manpokus ed Importantin Isyu

Manpokus ed Importantin Isyu

“Komon ta naamtaan na totoo a say ngaran mo et Jehova, a sika labat so Sankatagyan ed interon dalin.”SAL. 83:18.

KANSIONEN: 46, 136

1, 2. (a) Anto so importantin isyu ya nalalanor so amin ya totoo? (b) Akin et kaukolan tayon ipasen ya importante itan ya isyu?

PARAD dakel ya totoo natan, importante so kuarta. Akapokus irad pantipon na kayamanan tan agda labay ya naandi so walad sikara. Parad arum balet, say importante et say pamilya ra, maksil so laman da, odino naabot day pangarap da.

2 Balet say talagan importantin isyu ya nalalanor so amin ya totoo et say kiyalangon na inkasoberano nen Jehova. Kaukolan tayoy manalwar ompan naandi so pokus tayo ed sayan importantin isyu. Panon ya nagawa itan? Ompan masyado tayo lan busy tan mapagpaga ed inagew-agew ya kabibilay tayo kanian nalingwanan tayo la no panon kaimportante so kiyalangon na inkasoberano nen Jehova. Odino nayarin lapud mairap iran subok ya dadalanen tayo et agtayo la nanonotan iyan baleg ya isyu. Balet no ipapasen tayon importante so kiyalangon na inkasoberano nen Jehova, mas nasarag tayon arapen iray subok ed bilay tayo. Tan ontulong itan pian mas onapit tayo ed si Jehova.

AKIN YA TALAGAN IMPORTANTE?

3. Anto ray akusasyon nen Satanas nipaakar ed uley na Dios?

3 Kinuestion nen Satanas a Diablo so kanepegan nen Jehova a manuley. Singa to ibabaga ya mauges so uley nen Jehova tan isisiblet tod saray pinalsa to so sankaabigan ed sikara. Pinapaway ton mas maliket tan mas maong so bilay na totoo no uleyan day sarili da. (Gen. 3:1-5) Singa met ibabaga nen Satanas ya anggapoy too ya talagan matoor ed Dios—anggan siopa, no nairapan la et agla manpasakop ed uley nen Jehova. (Job 2:4, 5) Lapud satan ya akusasyon na Diablo, inabuloyan nen Jehova ya onlabas so panaon pian napruebaan ya talagan miserable so bilay na too no ag-ira manpasakop ed matunong ya uley na Dios.

4. Akin et kaukolan ya naresolbe so isyu nipaakar ed inkasoberano nen Jehova?

4 Siempre, amta nen Jehova ya aliwan tua iray akusasyon na Diablo. Balet akin et inabuloyan na Dios itan ya isyu anggad natan, ya iikdan toy panaon si Satanas pian pruebaan so ibabaga to? Say rason et nalalanor so amin ya anghel tan totoo. (Basaen so Salmo 83:18.) Impulisay na inmunan sanasawa so uley nen Jehova, tan ontan met so ginawa na dakel. Lapud satan, ompan isipen na arum ya tua so akusasyon na Diablo. Anggad agni malinew ed totoo tan saray anghel so ebat ed satan ya isyu, mantultuloy so agpankakasakey na saray bansa, lahi, tribu, pamilya, tan saray indibidual. Balet no niyalangon lay inkasoberano nen Jehova, amin et tuloytuloy lan manpasakop ed matunong ya uley to. Magmaliw ya mareen lamet so interon uniberso.Efe. 1:9, 10.

5. Panon tayon napruebaan ya susuportaan tayoy Jehova diad isyu nipaakar ed inkasoberano to?

5 Seguradon niyalangon so kanepegan na Dios bilang soberano, balet say uley nen Satanas tan saray totoo et ag-ontalona tan naandi. Say uley na Dios panamegley na Mesianikon Panarian to so ontalona, tan saramay akapansiansian matoor et napruebaan da ya sarag na too ya suportaan so uley na Dios. (Isa. 45:23, 24) Kasin labay mon sakey kad sarayan akapansiansian matoor, ya onsusuporta ed inkasoberano nen Jehova? Seguradon labay mo. Pian makapansiansia tayon matoor, kaukolan tayoy manpokus ed satan a baleg ya isyu tan talosan no panon kaimportante itan.

KIYALANGON—MAS IMPORTANTE NEN SAY KILILIKTAR

6. Panon kaimportante so kiyalangon na inkasoberano nen Jehova?

6 Singa nibaga la, say kiyalangon na inkasoberano nen Jehova et importantin isyu ya nalalanor so totoo. Mas importante itan nen say liket na anggan siopa. Kasin labay ton ibaga et agla importante so kiliktar tayo odino anggapoy pibabali nen Jehova ed sikatayo? Andi. Akin ey?

7, 8. Akin ya kaiba ed kiyalangon na inkasoberano na Dios so pakasumpal na saray promisa to?

7 Inar-aro tan papablien nen Jehova so totoo. Mabulos ton insakripisyo so bilay na Anak to pian niliktar itayo tan nawalaay bilay ya andi-anggaan. (Juan 3:16; 1 Juan 4:9) No agsumpalen nen Jehova iray promisa to, ompan walay rason na Diablo ya ibagan matila so Dios, ya isisiblet toy maong tan aliwan patas so pananguley to. Nayarin ompaway met ya duga so ikakantiaw na saray onsusumpa: “Agta insipan toy isabi to, balet kawalaan to ey? Manlapu lad impatey na saray inmuunan atateng mi, pareho nin siansia so amin a bengatla manlapu la nen pinalsa so mundo.” (2 Ped. 3:3, 4) Kanian seguroen nen Jehova ya kaiba ed kiyalangon na inkasoberano to so kiliktar na saray maunor ya totoo! (Basaen so Isaias 55:10, 11.) Sakey ni, say inkasoberano nen Jehova et base ed aro. Kanian makaseguro tayo ya lanang ton aroen, pablien, tan apresyaen iray matoor a lingkor to.Exo. 34:6.

8 Agto labay ya ibaga ya no importante ed sikatayo so inkasoberano nen Jehova et ibabaliwala tayo lay kililiktar tayo odino say kablian tayo ed sikato. Labay tayo labat ya duga so panagnonot tayo nipaakar ed inkasoberano tan say kililiktar tayo. Importante itan ya dugan panagnonot pian makapansiansia tayon akapokus ed sayan baleg ya isyu tan nasuportaan tayo so matunong ya uley nen Jehova.

IMPORTANTE SO DUGAN PANAGNONOT

9. Antoy inyakusa nen Satanas nipaakar ed si Job? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

9 Diad libro na Job, a sakey ed saray sankaunaan ya nisulat a libro na Biblia, naaralan tayo ya importante so dugan panagnonot. Naamtaan tayo ditan so akusasyon nen Satanas ya no manirap a maong si Job, ipulisay to so Dios. Imbaga nen Satanas ya say Dios a mismo so mamairap ed si Job. Ag-itan ginawa nen Jehova, balet inabuloyan toy Satanas ya suboken si Job, a kuan to: “Amin a kayarian to et walad limam.” (Basaen so Job 1:7-12.) Ag-abayag, inaatey iray lingkor nen Job, naandi iray kaykayarian to, tan inatey met so samplora ya inad-aro ton ananak. Ginawa iya nen Satanas diad paraan ya singa say Dios a mismo so nanlapuan na saray subok ya dadalanen nen Job. (Job 1:13-19) Insan pinairap nen Satanas si Job panamegley na manotot tan makapadimlan sakit. (Job 2:7) Inmarum nid paniirap to iray makapadismayan imbaga na asawa to tan samay talora ya mankunkunwarin kakaaro to.Job 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) Panon ya impanengneng nen Job ya sikatoy matoor ed Dios? (b) Antoy nankulangan nen Job?

10 Antoy resulta? Apruebaan ya aliwan tua iray akusasyon nen Satanas. Agbalot imbeneg nen Job so Dios. (Job 27:5) Balet diad saman et ag-akapannonot na duga si Job. Sarili to lay sankanonot to tan ibabaga ton anggapoy ginawa ton mauges tan kanepegan ton naamtaan no akin ya maniirap. (Job 7:20; 13:24) Nayarin isipen tayo ya natural labat so alikna to lapud grabe iran irap ya dinalan to. Balet parad Dios et kaukolan ya ipetek so panagnonot nen Job. Antoy imbaga nen Jehova ed sikato?

11, 12. Antoy labay nen Jehova ya nepeg a nonoten nen Job, tan antoy reaksion nen Job?

11 Saray imbaga na Dios ed si Job et nabasa ed apatiran kapitulo na libron Jobkapitulo 38 anggad 41. Anggapo ditan so espisipikon imbaga na Dios no akin ya maniirap si Job. Say manunan gagala nen Jehova et aliwan pian ipaliwawa ed si Job no akin ya sikatoy maniirap, a singano kaukolan na Dios a pruebaan ya duga so ginawa to. Imbes, labay nen Jehova ya natalosan nen Job ya abebbeba so too no ikompara ed Dios. Tan impamoria tod si Job ya wala ni ray mas importantin isyu ya nepeg ton nonoten. (Basaen so Job 38:18-21.) Aya so akatulong ed si Job pian makapannonot lamet na duga.

12 Kasin anggapoy panangasi nen Jehova nen prangka ton sinimbawa si Job anta graben subok so dinalan to? Andi, aliwan ontan so Dios, tan anggapoy ontan ya inisip nen Job. Anggano mair-irap so dinalan nen Job, naapresya to so impanimbawa ed sikato. Imbaga to: “Bababawien ko iramay imbagak, tan diad pagbabawik et akayurong ak ed dabok tan dapol.” Ontan so epekto na diretsaan balet makapabiskeg na liknaan ya simbawa nen Jehova. (Job 42:1-6) Antis na saya, sinimbawa la na mas ugaw nin si Elihu si Job pian sikatoy nipetek. (Job 32:5-10) Kayarin inawat nen Job so simbawa nen Jehova tan impetek toy panagnonot to, imbaga nen Jehova ed arum ya sikatoy aliketan ed si Job diad impanmatoor to ed saray subok.Job 42:7, 8.

13. Panon ya agunggonaan si Job ed simbawa nen Jehova anggano abayag lan linmabas iray subok ed sikato?

13 Agunggonaan nin siansia si Job ed simbawa nen Jehova anggano linmabas la ray subok ed sikato. Panon? Anggano “mas lalon benendisyonan nen Jehova so kaunoran iran taon na bilay nen Job nen say nen inmuna,” kaukolan so panaon pian nipawil iray naandi ed sikato. Sikatoy “awalaan ni na pitoran anak a lalaki tan taloran anak a bibii.” (Job 42:12-14) Seguradon makakailiw si Job ed saramay ananak ton inatey lapud pakana nen Satanas. Nayarin no maminsan et nanonotan to ni iray graben irap ya dinalan to. Anggano atalosan to lanlamang so rason na impanirap to, nayarin onsesebang nid nonot to no akin ya kaukolan toy ondalan ed onman kagraben irap. Antokaman so inisip to, seguradon dinalepdep to so simbawa na Dios. Atan so akatulong ed sikato ya napansiansia toy dugan panagnonot tan aligliwa.Sal. 94:19, paimanod leksab.

Sarag tayo kasi manpokus ed mas importantin isyu imbes ya diad saray problema tayo? (Nengnengen so parapo 14)

14. Antoy naaralan tayo ed agawad si Job?

14 Makatulong so agawa ed si Job pian nawalaan tayo met na dugan panagnonot tan naligliwa itayo. Impaisulat itan nen Jehova “pian nibangat itayo, pian diad panagsungdo tayo tan diad ligliwa a manlalapud Kasulatan et nawalaan itayo na ilalo.” (Roma 15:4) Antoy importantin naaralan tayo? Nepeg ya agtayo masyadon mapaga ed mismon bilay tayo ompan nalingwanan tayo la iyan importantin isyu—say kiyalangon na inkasoberano nen Jehova. Tan nepeg tayon naamtaan ya say betang tayo ed sayan importantin isyu et say pansiansian matoor anggan diad mairap iran situasyon, singa ginawa nen Job.

15. Antoy nagawaan na pansiansia tayon matoor ed saray subok?

15 Akin ya naligliwa itayo no dalepdepen tayo ya importante so katooran tayo? Lapud natalosan tayo ya no ondadalan tayod saray subok et agto labay ya ibagan agnaliliketan si Jehova ed sikatayo. Imbes, atan so pankanawnawa tayon ipanengneng ya susuportaan tayoy inkasoberano na Dios. (Pro. 27:11) Say pansusungdo tayo et mamapawala na “naabobonan a kipapasen” tan pabiskegen toy ilalo tayo. (Basaen so Roma 5:3-5.) Ipapanengneng na agawad si Job ya “si Jehova et maar-aro tan mapangasi.” (Sant. 5:11) Kanian makaseguro tayo ya bendisyonan to itayo tan amin ya onsusuporta ed inkasoberano to. No amta tayo iya, natulongan itayon ‘sigpot a makapansungdo a walaay anos tan liket.’Col. 1:11.

MANSIANSIAN AKAPOKUS

16. Akin et nepeg ya lanang tayon isipen ya importante so kiyalangon na inkasoberano na Dios?

16 Tua, nayarin aliwan mainomay so manpokus ed kiyalangon na inkasoberano nen Jehova. No maminsan, ompan pakalikna tayo et agtayo la nasarag iray problema. Anggan saray melag ya problema et singa balbaleg no naynay tayon sankanonot. Kanian nepeg ya lanang tayon isipen ya importantin suportaan tayo so inkasoberano na Dios no ondadalan tayod mairap iran situasyon.

17. Panon ya makatulong so regular a pibiang ed kimey nen Jehova pian mansiansia tayon akapokus ed importantin isyu?

17 Say regular ya pibiang ed kimey nen Jehova et ontulong ed sikatayon manpokus ed importantin isyu. Singa bilang, sakey a sister a manngaran na Renee so na-stroke tan grabe so nalilikna ton sakit, tan wala ni cancer to. Legan ya walad ospital, pupulongan to ray mantratrabaho ditan, saray arum ya pasyente, tan saray ombibisita. Diad sakey ya ospital, 80 ya oras so inusar ton nampulong diad loob labat na duara tan kapalduan simba. Anggan nen asingger lan ompatey, agbalot nilingwanan nen Renee so inkasoberano nen Jehova. Akatulong itan pian nalemewan ed nalilikna ton irap.

18. Panon ya ipapanengneng na agawad sakey ya sister ya maong so resulta no suportaan tayoy inkasoberano nen Jehova?

18 Siempre, labay tayo met so mansiansian akapokus ed inkasoberano nen Jehova anggano diad angkekelag iran problema ya nipapaarap ed sikatayo ed inagew-agew. Singa bilang, si Jennifer et taloy agew tod airport ya manaalagar na flight to pasempet. Aminpigan a-cancel so flight to. Lapud bukbukor to tan naknaksawan, mainomay to komon ya naliknan sikatoy kaskasian. Balet impikasi to no panon ton natulongan ed espiritual so arum ya kapareho toy situasyon. Antoy resulta? Dakel so apulongan to tan niiter ton literatura. Imbaga to: “Aliknak so bendisyon nen Jehova anggano mairap imay agawad siak tan inikdan to ak na biskeg pian nipanengneng ko ya manepeg ak a tawagen ed ngaran to.” On, sikatoy nansiansian akapokus ed gagala nen Jehova.

19. Antoy pangipapasen na saray lingkor nen Jehova ed inkasoberano to?

19 Say tuan relihyon et bibidbiren day inkasoberano nen Jehova. Lapud satan et nibiig ira ed palson relihyon. Saray totoo na Dios et abayag da lan susuportaan so inkasoberano to. Kanian bilang kabiangan na dugan panagdayew, nepeg ya panseetan na kada sakey ed sikatayo ya suportaan so inkasoberano nen Jehova.

20. Antoy nalilikna nen Jehova ed pansasagpot mo ya suportaan so inkasoberano to?

20 Makaseguro ka ya papablien nen Jehova so pansasagpot mo ya suportaan so inkasoberano to diad matoor ya panlilingkor mo tan pansusungdom ed saray subok. (Sal. 18:25) Aralen tayo ni ed onsublay ya artikulo no akin ya say inkasoberano nen Jehova et makanepegan na interon puson suporta tayo tan no panon tayon nagawaan itan.