Onlad karga

Onlad saray karga

Liligliwaen Itayo nen Jehova Diad Amin a Subok

Liligliwaen Itayo nen Jehova Diad Amin a Subok

“Say Dios na amin a ligliwa [so] manliligliwa ed sikatayo diad amin a subok a dadalanen tayo.”2 COR. 1:3, 4.

KANSIONEN: 38, 56

1, 2. Panon itayon liligliwaen nen Jehova ed saray subok a dadalanen tayo, tan antoy ipapaseguro na Salita to?

SAKEY ya balolakin brother a kabataan, ya tawagen tayon Eduardo, so akitongtong ed sakey ya elder a si Stephen, ya mas matatken tan walaay asawa. Sankanonot nen Eduardo so ibabaga na 1 Corinto 7:28: “Saramay mangasawa et nawalaay irap ed laman da.” Intepet to: “Anto yay ‘irap’ ya tutukoyen dia, tan panon kon nasarag iya no mangasawa ak?” Antis ya inebatan itan nen Stephen, imbaga tod si Eduardo ya pannonotan to nin magano so sakey nin insulat nen apostol Pablo, ya si Jehova et “Dios na amin a ligliwa, a manliligliwa ed sikatayo diad amin a subok [“irap,” paimanod leksab] a dadalanen tayo.”2 Cor. 1:3, 4.

2 Si Jehova et talagan maar-aron Ama, tan liligliwaen to tayo no ondadalan tayod irap. Nayarin naeksperiensyam lan mismo ya tinulongan tan inggiya ka na Dios, a mabetbet et diad panamegley na Salita to. Makaseguro itayo ya sankaabigan so labay to parad  sikatayo, ya singa alikna to parad saray lingkor to nensaman.Basaen so Jeremias 29:11, 12.

3. Anto ran tepet so ebatan tayo?

3 Siempre, mas nasarag tayon arapen iray problema o irap ya dadalanen tayo no amta tayoy sengegan na saratan. Tan kaibad satan iray irap ya naeeksperiensya na saray sanasawa odino na pamilya. Anto sirin so pigara ed saray tuan nagagawa ya nayarin panlapuan na “irap ed laman” ya imbaga nen Pablo? Anto ran alimbawa ed panaon na Biblia tan ed panaon tayo so nayarin manligliwa ed sikatayo? Say ebat ed saratan et makatulong ed sikatayon nasarag iray subok.

SARAY SUBOK—“IRAP ED LAMAN”

4, 5. Anto so pigara ed saray panlalapuan na “irap ed laman”?

4 Oniay nabasa tayon imbaga na Dios nen kakkagapo ni labat ya pinalsay too: “Taynan na laki so ama tan ina to tan iyamong toy asawa to, tan magmaliw iran sakey a laman.” (Gen. 2:24) Imbaga itan nen Jehova nen inkasal to so unonan laki tan bii. Balet lapud aliwan perpekto natan so too, walan walay onlesan problema no say sakey et mangasawa o miasawa tan nawalaan na sarilin pamilya. (Roma 3:23) Singa bilang, maslak ya aliwa lan saray ateng da so walaay autoridad ed pamilya noagta say asawan laki. Sikato so tinuro na Dios ya ulo na asawan bii. (1 Cor. 11:3) Aliwan mainomay iya parad arum ya kapankasal. Ibabaga na Salita na Dios a nepeg ya manpasakop so asawan bii ed asawa to imbes ya diad saray ateng to. Lapud saya, nayarin naapektoan so relasyon da ed katulangan da tan panlapuan iya na irap parad balon sanasawa.

5 Say sakey nin pakaaburidoan na sanasawa et no ibaga na asawan bii ed asawa to ya, “Malukon ak.” Nayarin maliket ira balet mapaga met ira ya ompan walay onlesan problema ed panlulukon na ina odino diad pananak to. Tan nayarin nonoten da ya naaruman so gastos da, natan tan diad arapen. Wala ni ray nauman ed situasyon da no ompaway lay ugaw. Ompan say panaon tan atension na ina et wala lan amin ed pangasikaso na anak to. Nalilikna na dakel ya asawan laki ya nibabaliwala ira lapud akapokus lad ugaw so asawan bii. Ontan met, naaruman so responsabilidad na balon tatay lapud kaukolan ton asikasoen tan iter so pankaukolan na balon membro na pamilya to.

6-8. No agnagawa so pirawat ya nawalaan na anak, panon itan ya panlapuan na ermen?

6 Wala ni sananey ya irap a naeeksperiensya na arum ya sanasawa. Pirpirawat day nawalaan na anak balet ag-ira makaanak. No agmanlukon so asawan bii, nayarin manermen a maong. Balet agto labay ya ibagan no mangasawa odino walaay anak so sakey et anggapo lay pampagaan to, pero no pirpirawat toy nawalaan na anak balet agnagagawa, atan a mismo et “irap ed laman.” (Pro. 13:12) Diad panaon na Biblia, baleg a kabalawan ed sakey a bii no agmakaanak. Si Raquel, ya asawa nen Jacob, et imbalikas toy sakit ya nalilikna to nen nanenengneng ton wala ray anak nen atsi to. (Gen. 30:1, 2) Wala ray bansa ya maslak ed saray manaayam et baleg so pamilya ra. Saray misionero ditan et mabetbet ya tetepetan no akin ya anggapoy anak da. Anggano mataktika dan ipaliwawa no akin, nayarin say reaksion et, “Agi, ipikasi mi kayo!”

7 Wala met so sakey ya sister ed England ya pirpirawat toy nawalaan na anak balet ag-agawa itan anggad nan-menopause la. Inamin to ya maer-ermen a maong lapud amta ton agla nagawa ed sayan sistema na mundo so pirawat to. Nandesisyon iran sanasawa ya man-ampon la. Balet imbaga to:  “Makakalikna ak nin siansia na ermen. Amtak ya anggano walay ampon mi, duma nin siansia no sarilim ya anak.”

8 Nabasa ed Biblia ya say sakey a Kristianon bii et “nasalimbengan diad pagmaliw ton ina.” (1 Tim. 2:15) Balet aglabay ya ibaga na satan ya no mananak odino nawalaan na anak so sakey et naawat toy bilay ya anggapoy anggaan. Imbes, no say sakey a bii et walay aasikasoen ton anak tan arum nin kimey ed abung, nayarin naiwasan toy magmaliw a matsismis tan mibabali ed bilay na arum. (1 Tim. 5:13) Pero wala nin siansiay irap ya naeksperiensya to ed bilay dan sanasawa tan ed pamilya ra.

Antoy makatulong ed saray inateyan na inad-aro? (Nengnengen so parapo 9 tan 12)

9. Akin et nikaduman subok so ipatey na asawa?

9 Diad saray irap ya naeeksperiensya na sanasawa, walay sakey ya subok ya nayarin agda ilaloan. Say ipatey na inad-aro. On, say ipatey na asawa et nikaduman subok ya dadalanen na dakel. Aya so subok ya ag-iilaloan ya arapen na ataynan ya asawa diad sayan sistema na mundo. Manisia iray Kristiano ed promisa nen Jesus ya kioli. (Juan 5:28, 29) Anto so nagawaan na satan ed mabilay ya asawa? Makaligliwa itan a maong ed sikato. Sakey met iyan paraan ya saramay ondadalan ed irap et tutulongan tan liligliwaen na maar-aron Ama tayo panamegley na Salita to. Aralen tayo natan no antoy alikna na pigaran lingkor na Dios—tan no panon iran agunggonaan—ed panliligliwa nen Jehova.

LIGLIWA NO ONDADALAN TAYOD SUBOK

10. Panon ya nainawaan si Hana ed paneermen to? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

10 Si Hana, ya inad-aron asawa nen Elkana, et dinmalan ed sakey ya subok. Sikatoy agmakaanak, balet say sakey nin asawa nen Elkana ya si Penina et pigaray anak to. (Basaen so 1 Samuel 1:4-7.) Si Hana et “tinaon” a babalawen nen Penina. Kanian maer-ermen tan ambelbelat so liknaan nen Hana. Pian nainawaan, impikasi to itan ed si Jehova. Talagan ‘andukey so pikakasi tod si Jehova.’ Kasin iilaloan ton ebatan nen Jehova so kerew to? Nayarin ontan. Antokaman so agawa, “agla maermen” si Hana. (1 Sam. 1:12, 17, 18) Sikatoy matalek ya ikdan nen Jehova na anak odino tulongan tod arum ya paraan.

11. Panon itayon naligliwa panamegley na pikakasi?

11 Anggad agtayo perpekto tan manbibilay tayo ed sayan mundo ya uuleyan nen Satanas, walan walay naeksperiensya tayon subok tan irap. (1 Juan 5:19) Balet, balibalin naamtaan ya si Jehova so “Dios na amin a ligliwa”! Say sakey ya paraan pian natulongan itayon nasarag iray subok odino irap ya dadalanen tayo et panamegley na pikakasi. Imbaga nen Hana ed si Jehova so amin ya walad puso to. Ontan met, no ondadalan tayod subok, agtayo basta labat ibaga ed si Jehova no antoy nalilikna tayo. Kaukolan ya masimoon tayon onkerew ed sikato, ya ibaga tayon amin so nalilikna tayo panamegley na impapuson pikakasi.Fil. 4:6, 7.

12. Antoy akatulong pian mansiansian maliket so balo ya si Ana?

12 Anggano singa walay baleg ya kulang ed bilay tayo—nayarin lapud anggapoy anak tayo o inatey so inad-aro tayo—naligliwa tayo nin siansia. Diad panaon nen Jesus, si propetesa Ana et abalo kayari labat na pitoy taon ya akaiba toy asawa to. Anggapoy nabasa tayod Biblia ya walay anak to. Antoy gagawaen nen Ana anggano 84 lay taon to? Ibabaga na Lucas 2:37: “Sikatoy naynay ya oonlad templo tan agew-labin manlilingkor tan manaayunal tan masimoon a manpipikasi.” On, aligliwa tan aliketan si Ana lapud pandadayew to ed si Jehova.

13. Mangiter na alimbawa no panon itayon naligliwa na saray tuan kaaro anggano ag-itan nagawaan na saray kapamilya tayo.

 13 No naynay tayon miulop ed saray agagi, nawalaan tayoy maapit tan tuan kakaaro. (Pro. 18:24) Nanonotan ni nen Paula ya nen limay taon to, agaylay ermen to ta tinaynan nen nanay to so katuaan. Mair-irap itan ya subok. Balet apaseseg ya maong si Paula nen walay sakey ya payunir ed kongregasyon da ya si Ann ya angipanengneng na personal ya interes ed sikato tan ed espiritualidad to. “Anggano agkami sankanayon nen Ann, baleg ya tulong ed siak so impanengneng ton malasakit,” so imbaga nen Paula. “Tinmulong itan pian tuloytuloy ak ya makapanlingkor ed si Jehova.” Anggad natan et matoor ya manlilingkor si Paula. Sikatoy malikeliket met ta akapawil lay nanay to ed kongregasyon. Malikeliket met si Ann ta sikatoy nagmaliw ya ina nen Paula ed espiritual.

14. Anto ran bendisyon so panliliketan na saramay manliligliwa ed arum?

14 No ipanengneng tayoy panangaro tan personal ya interes ed arum, nayarin naandi met iray negatibon liknaan tayo. Amta na saray sister, wala man so asawa da o anggapo, ya talagan makapaliket so pangipulong ed maong a balita bilang kakimeyan na Dios. Labay dan napagalangan so Dios diad panggagawa day panlabayan to. Ipapasen da ni ingen ya therapy so pibiang ed ministeryo.  Seguradon amin tayo et makapitulongan pian maapit so ulopan na kongregasyon no ipanengneng tayoy malasakit ed arum, diad teritorya tayo tan diad kongregasyon. (Fil. 2:4) Maong ya alimbawa ed saya si apostol Pablo. Sikatoy singa “sakey a manpapasuson ina” ya maar-aro ed saray walad kongregasyon na Tesalonica; tan singa da met ama ed espiritual.Basaen so 1 Tesalonica 2:7, 11, 12.

TULONG ED PAMILYA

15. Siopa ray angiteran na responsabilidad ya ibangat so katuaan ed saray ugugaw?

15 Say sakey met ya importantin nonoten tayo et no panon tayon naligliwa tan natulongan iray pamilya. No maminsan, saray ateng ya balo nid katuaan et patutulongan ed saray maespiritual ya agagi ya ibangat so Biblia ed ananak da. Say labay da ni ingen et saratan ya agagi la so mangiyaral ed ugugaw nin ananak da. Balet ibabaga na Biblia ya saray ateng so akan-responsabilidad ya mangibangat tan mangipasal ed ananak da. (Pro. 23:22; Efe. 6:1-4) Balet wala ray situasyon ya kaukolan so tulong na arum tan naapresyan maong itan. Pero agto labay ya ibagan anggapo lay responsabilidad na atateng. Importante so regular ya komunikasyon da ed saray ananak da.

16. No ontutulong tayo ed saray ugugaw, antoy importantin tandaan tayo?

16 No mandesisyon so ateng ya manpatulong ed arum ya mangiyaral ed ananak da, samay ontulong et agto nepeg ya alaen so betang na ateng. No maminsan, wala ray agagi ya say iyaaralan day Biblia et ugugaw ya saray ateng da et ag-interesado ed katuaan. Balet importantin tandaan na sarayan agagi ya anggaman ontutulong ira ed espiritual, siansia ni ya aliwan sikaray ateng. Tan no manaaral ira, maabig no gawaen da itan diad abung na ugugaw ya wadman iray ateng da odino arum nin maespiritual ya agi odino diad matukoy ya lugar ya wala ray makakanengneng. Diad ontan et anggapoy manisip na negatibo ed gagawaen da. Iilaloan tayon onsabi panaon et gawaen na atateng so inter na Dios ya responsabilidad dan asikasoen so espiritualidad na ananak da.

17. Panon ya makapangiter na ligliwa iray anak?

17 Saray kabataan a naaralan da la ya aroen so tuan Dios tan unoren so bilin to et makapangiter na ligliwa ed pamilya ra. Nagawaan da itan no respetoen day atateng da tan no ontulong ira ed materyal. Makatulong met ira ed espiritualidad na pamilya ra. Antis na Delap, say apo nen Set ya si Lamec et mandadayew ed si Jehova. Bilang ulo na pamilya, oniay imbaga to nipaakar ed si Noe ya anak to: “Sikato so mangiter ed sikatayo na ligliwa manlapud mairap a kimey tan ambelat a pansasagpot na saray lima tayo lapud insamba nen Jehova so dalin.” Asumpal itan a propesiya nen nakal lay epekto na impangisamba ed dalin. (Gen. 5:29; 8:21) Natan, saray anak ya pipilien day dugan panagdayew et makapangiter met na ligliwa ed pamilya ra tan makatulong ira pian nasarag na pamilya da iray subok ya dadalanen da, diad ontan et makaligtas ira ed mas baleg ya irap nen say Delap.

18. Antoy makatulong ed sikatayon makapanpakpel tan nasarag so antokaman ya subok?

18 Diad panamegley na pikakasi, pandalepdep ed saray alimbawan walad Biblia, tan naynay ya piulop ed saray agagi, naliligliwa so minilyon ya lingkor nen Jehova diad amin a subok ya dadalanen da. (Basaen so Salmo 145:18, 19.) Lapud amta tayon si Jehova so Lapuan na permanentin ligliwa, natulongan itayon makapanpakpel tan nasarag so antokaman ya subok—natan tan diad arapen.