Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Ayosen Moy Agpantatalosan Pian Niwalay Kareenan?

Kasin Ayosen Moy Agpantatalosan Pian Niwalay Kareenan?

LABAY nen Jehova a Dios ya pablien na saray Kristiano so kareenan, ya gawaen tayon importantin kabiangan na bilay tayo so pikakareenan. No mikareenan itayo, panliketan tayo bilang tuan Kristiano so agnaparaan a kareenan. Ontulong iya pian nasagyat ya miulop ed Kristianon kongregasyon iramay agda labay so gulo.

Singa bilang, naobserbaan na sakey a kabkabat ya albularyo ed Madagascar so balibalin ulopan na saray Tasi nen Jehova. Imbaga tod sarili to, ‘No bilang onloob ak ed sakey a relihyon, aya so pilien ko.’ Ag-abayag, intunda to la ray gagawaen ton mikonektaan ed espiritismo, pigay bulan ya nansagpot pian natumbok toy prinsipyo na Biblia nipaakar ed panamaley, tan nagmaliw a lingkor nen Jehova, say Dios na kareenan.

Singa satan ya laki, nilibon totoo kada taon so makakaromog ed loob na Kristianon kongregasyon na pirpirawat dan kareenan. Balet, ipapanengneng na Biblia ya no walay mangipapatnag na “alabas ya imon tan inkamakolkol” ed loob na kongregasyon, naderal so pankakaaro tan panlapuan itan na gulo. (Sant. 3:14-16) Maong labat ta bibilinen itayo na Biblia no panon tayon napaliisan irayan problema tan mansiansia so kareenan. Nengnengen tayo ray tuan agawa no panon iyan akatulong ed arum.

PROBLEMA TAN SOLUSYON

“Mairap kon nakasundo imay brother ya katrabahok. Aminsan nen maniingalan kami, walay duaran sinmabi tan anengneng dan mankokolkol kami.”—CHRIS.

“Amay sister ya lanang kon partner ed panagpulong et biglan agto ak la labay ya nakaiba ed ministeryo. Insan agla mitotongtong ed siak. Agko amta no akin.”—JANET.

“Talora kamin mantotongtong ed telepono. Nen nampatanir la may sakey, inisip ko ya anggapo lad linya. Insan aliwliwa ray imbagak nipaakar ed sikato diad samay sakey nin katongtong ko, anta manaya agto ni inyepas so telepono.”—MICHAEL.

“Diad kongregasyon mi et nankaproblemay duaran payunir. Amay sakey et nampasnokan to may sakey. Adismaya so arum lapud kolkolan da.”—GARY.

Nayarin isipen yo ya melag labat iratan a problema. Balet posiblin nasakitan ya maong so liknaan tan naapektoan so espiritualidad na saramay nalalanor tan mabayag so epekto to. Pero say makapaliket et nipawil na sarayan agagi so kareenan lapud nampaigiya iran amin ed Biblia. Anto kasi iray prinsipyo na Biblia ya akatulong ed sikara?

“Agkayo mankokolkol diad dalan.” (Gen.  45:24) Ontan so imbilin nen Jose ed saray agagi to nen papawil la rad ama da. Talagan maabig itan ya imbaga to! No agkontrolen na sakey so liknaan to tan main-inomay ya onsyodot, nayarin napapetang toy ulo na arum. Naamtaan nen Chris ya say kakapuyan to et pride tan mairap toy mangawat na instruksion. Lapud labay toy manguman, kinmerew na perdona ed samay agin akakolkol to tan nansagpotan ton kontrolen so sanok to. Naimano na katrabaho nen Chris so pansasagpot ton manguman, kanian ontan met so ginawa to. Natan et balibali lay ulopan dan manlilingkor ed si Jehova.

“Agnasumpal iray plano no anggapoy pantotongtong.” (Pro. 15:22) Naisip nen Janet ya kaukolan ton ipapuso itan ya katuaan. Kanian ‘kinatongtong’ to imay sister. Legan iran mantotongtong, mataktikan tinepetan nen Janet no antoy babarongan to. Diad gapo et tensyonado so tongtongan da, balet naandi lanlamang itan nen kalmado da lan nantongtongan so problema da. Naamtaan na samay sister ya aliway atalosan to ed sakey ya agawa tan ag-anggan kaiba ed satan si Janet. Kinmerew na perdona imay sister, tan lanang la ran sanulop lamet ya manlilingkor ed si Jehova.

“Kanian no mangiyaapay kad altar tan anonotan mon say agim et walay babarongan tod sika, itilak moy apay mo ed arap na altar tan anap mo so agim. Mikareenan ka nid sikato.” (Mat. 5:23, 24) Nayarin nanonotan mo ni itan ya simbawa nen Jesus diad Sermon to ed Palandey. Nababaingan ya maong si Michael nen naisip ton aliwliway ginawa to. Kanian ginawa toy amin ya paraan pian makapikareenan. Sikatoy nampaabeba tan personal ya kinmerew na perdona ed samay brother ya asakitan to. Antoy resulta? Imbaga nen Michael: “Pinerdona to ak may agik.” Nagmaliw iran sankaaro lamet.

“Itultuloy yon itepel so sakey tan sakey tan mabulos a perdonaen so sakey tan sakey anggano walay rason na sakey ya ireklamo imay sakey.” (Col. 3:12-14) Samay duaran abayag lan payunir et tinulongan na maaron elder ya nonoten dan maong irayan tepet: ‘Duga kasi ya napaermen ta so arum lapud agta pakapantalosan? Talaga kasin walay rason pian agta la itepel so sakey tan sakey tan agta la makapanlingkor ed si Jehova a mareen?’ Inawat tan inunor day bilin na samay elder. Natan et maliket la ran sankaiba ya manpupulong na maong a balita.

No asakitan ka na arum, maabig no iyaplikam so bilin na Biblia ed Colosas 3:12-14. Naamtaan na dakel ya mainomay day mamerdona tan onlingwan no mapaabeba ra. Balet no  singa kulang ni sagpot mo, ompan onaplika so prinsipyo ed Mateo 18:15. Tua ya sayan bilin nen Jesus so nepeg a tumboken no walay akagawa na seryoson kasalanan ed arum. Pero nayarin atan so paraan ya kaukolan mon tumboken. Asinggeran mo labat so agim tan magmaliw a kalmado tan mapaabeban pantongtongan tan ayosen so problema.

Siempre, wala ni ray praktikal ya bilin na Biblia. Pian magmaliw ya epektibo iraya, kaukolan mon ipatnag so “bunga na espiritu . . . aro, liket, kareenan, anos, kaabigan, kamaongan, pananisia, inkaulimek, panangontrol ed sarili.” (Gal. 5:22, 23) Singa say langis ya iiyan ed makina pian balibali andar to, sarayan maabig a kualidad et ontulong pian mas mainomay so mikareenan.

MAMARAKEP ED KONGREGASYON SO NANDURUMAN PERSONALIDAD

Say personalidad—saray nikaduman ugali na kada sakey ed sikatayo—et nayarin mamaelet na pankakaaro. Balet nayari met ya panlapuan na agpantatalosan so nanduruman personalidad. Oniay inter ya alimbawa na sakey ya eksperiensyadon elder: “Say sakey a mabaing et nayarin nairapan ya miulop ed toon makaaro tan maistorya. Singa agtanton importante itan ya pandumaan pero nayarin mamalesa na seryoso iran problema.” Kasin parad sika et mairap ya manulop iray totoon nandumaan na personalidad? Nengnengen tayoy alimbawa na duaran apostol. Antoy personalidad nen Pedro? Nayarin isipen mo ya sikatoy prangka tan pabigla-bigla. Si Juan ey? Nayarin isipen tayo ya sikatoy maaro tan maal-alwar ed panagsalita tan gagawaen to. Wala met iray basiyan no akin ya nibagan ontan iyan duaran apostol. Nandumaan iray personalidad. Balet siansian maong so ulopan da. (Gawa 8:14; Gal. 2:9) Ontan met natan, posiblin makapanulop a mankimey iray Kristiano anggano mandumaan ira na personalidad.

 Ompan diad kongregasyon yo et walay agi ya agmo labalabay so panagsalita tan kagagawa to. Balet, antam ya inatey si Kristo parad sikato tan kaukolan mon aroen. (Juan 13:34, 35; Roma 5:6-8) Kanian imbes ya iwasan mo lan tampol tan isipen mon agmo nakaaro, tepetan moy sarilim: ‘Kasin talagan sumlang ed Biblia so gagawaen na agik? Kasin gagagalaen ton pasyodoten ak? Odino mandumaan kami labat na personalidad?’ Importante met iyan tepet: ‘Antoy maong ya ugali to ya sarag kon aligen?’

Makatulong itan ya sampot a tepet. No say sakey a too et malabir balet mareen ka, isip mo pa labat no panon kainomay toy mangigapo na tongtongan diad ministeryo. Ompan sarag moy miulop ed sikato diad ministeryo tan nengneng mo no antoy naaralan mo. No bilang mas maiter nen sika, agta maabig no imanoen moy liket a nalilikna to no mangiiter ed saray maedad, mansasakit, odino mankaukolan? Say punto, anggano nandumaan kayo na personalidad, nayarin onapit so liknaan yo ed sakey tan sakey no manpokus kayo ed positibon ugali. Anggano agkayo magmaliw ya malet a sankaaro, makatulong itan pian makapanulop kayo tan mansiansiay kareenan ed sikayon dua tan ed interon kongregasyon.

Si Euodias tan Sintique et nayarin nandumaan na paraan odino personalidad. Pero pinaseseg ira nen apostol Pablo “a magmaliw a saksakey so nonot da nipaakar ed Katawan.” (Fil. 4:2) Kasin labay mo met so mansagpot pian nagawaan mo itan tan pian niwalay kareenan?

AYOSEN LAN TAMPOL SO AGPANTATALOSAN

Singa saray dika ya ontutubo ed hardin ya napnoy rosas, say sakit na linawa ed arum et nayarin onloor no agtayo pansagpotan ya ekalen. No puro sakit na linawa lay walad puso tayo, nayarin naapektoan so interon  kongregasyon. No inaro tayoy Jehova tan saray agagi tayo, gawaen tayoy anggaay nayarian tayo ya agnaderal so kareenan na totoo na Dios lapud agpantatalosan.

No manpaabeba ka tan pansagpotan moy mikareenan, balibali iray resulta

No ayosen tayo iray kolkolan o agpantatalosan pian niwalay kareenan, nayarin nabigla tayo ed saray balibalin resulta. Oniay eksperiensya na sakey ya agi: “Pakaliknak et singa ugaw so panagtratod siak na sakey a sister. Agko labalabay itan. Nen asyodotan ak lan maong, tinmabang tan aliwliwa lay pitotongtong kod sikato. Inisip ko, ‘Agto ak rerespetoen, di agko met respetoen.’”

Insan to ninonot iray gagawaen to. “Anengneng ko ray mismon kakapuyan ko, tan adismaya ak a maong ed sarilik. Kaukolan kon umanen so panagnonot ko. Kayarik ya impikasi itan ed si Jehova, insaliwan koy regalo imay sister tan inikdan koy card pian onkerew ak na perdona ed aliwliwan ginawak. Nanlakapan kami tan imbaga min lingwanan mi lay agawa. Anggapo lay problema mi natan.”

Kakkaukolan na totoo so kareenan. Balet no singa niyaabeba ra tan nasasakitan lay pride da, dakel so makakagawa na bengatlan pansengegan na problema. Ontan so nagagawa ed saray agmandadayew ed si Jehova, balet diad saray mandadayew ed sikato, kaukolan ya niwalay kareenan tan pankakasakey. Impaisulat tod si Pablo: “Mikakasi ak ed sikayo a manbilay kayo komon a manepeg unong ed samay anawagan ed sikayo, a walaan kayo komon a naynay na kapaabebaan tan inkaulimek, tan anos, ya itepel yoy balang sakey lapud aro, tan gawaen yoy anggaay nayarian yon pansiansiaen so pankakasakey yo ed espiritu tan manbilay kayo a walay kareenan.” (Efe. 4:1-3) Satan ya kareenan et mabmabli. Komon ta pansiansiaen tayo itan tan determinado tayon ayosen so antokaman ya agpantatalosan a nayarin onlesad sikatayo.