SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Hunyo 2017

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Hulyo 31 anggad Agosto 27, 2017.

Kasin Nanonotan Yo?

Binasam ta iray agano nin isyu na Say Panag-bantayan? Salim pa sirin no pigaray naebatan mon nibase ed Biblia iran tepet.

Liligliwaen Itayo nen Jehova Diad Amin a Subok

Antoy pigaran irap ya nayarin naeeksperiensya na saray sanasawa odino na pamilya natan? No makakaeksperiensya kayo na ontan iran problema, panon kayon ligliwaen na Dios?

Pablien Iray Espiritual a Kayamanan

Anto ran kayamanan so nepeg tayon pablien, tan panon tayon nagawaan itan?

Ag-onnenengneng ed Itsura

Antoy resulta nen maanos ya akitongtong so sakey ya Tasi nen Jehova ed lakin manaayam ed gilig na dalan, ya makapadimla tan iyaarawi toy sarili to ed arum?

Kasin Ayosen Moy Agpantatalosan Pian Niwalay Kareenan?

Kakkaukolan na totoo so kareenan. Balet no singa niyaabeba ra tan nasasakitan lay pride da, dakel so makakagawa na bengatlan pansengegan na problema. Panon mon naiwasan itan?

“Nirayew Komon so Maong a Pakatebek Mo!”

Imbaga iratan nen David nensaman pian irayew si Abigail. Akin et inrayew nen David si Abigail, tan antoy naaralan tayo ed alimbawa na sayan bii?

Manpokus ed Importantin Isyu

Anto so importantin isyu ya nalalanor so amin ya totoo? Akin et importantin amta tayo itan?

Suportaan so Inkasoberano nen Jehova!

Antoy epekto ed bilay mo no bidbiren mo a si Jehova so manepeg a manuley ed uniberso?

Kasin Antam La?

Akin et imbaga nen Jesus ya “matatakew” iramay negosyante ya manlalako na ayayep diad templo?