Onlad karga

Onlad saray karga

Taloen so Kalaban ya Onaataki ed Nonot Mo

Taloen so Kalaban ya Onaataki ed Nonot Mo

WALAY onaataki ed sika! Tan say manunan kalaban mo, si Satanas, et manguusar na mapeligron armas. Anto itan? Propaganda! Denesinyo iyan armas pian atakien so nonot mo, aliwan say laman mo.

Si apostol Pablo et alerto ed peligro na saray propaganda nen Satanas, balet aliwan amin ya Kristiano ed panaon to et ontan. Singa bilang, arum ed saray taga Corinto et sobray kompiyansa dad sarili ra—ya iisipen dan mabiskeg so pananisia ra tan ag-iran balot natumba. (1 Cor. 10:12) Kanian inter nen Pablo iyan pasakbay: “No panon a masilib ya atukso na uleg si Eva, natatakot ak ompan saray kanonotan yo et naderal tan naandi so inkasimoon tan kalinisan yo a manepeg ed Kristo.”2 Cor. 11:3.

Ipapanengneng na imbaga nen Pablo ya agtayo nayarin magmaliw a kampante. Pian natalom so kalaban ya onaataki ed nonot mo, nepeg mon bidbiren no panon kapeligro so propaganda tan kaukolan mon protektaan so sarilim.

PROPAGANDA—PANON KAPELIGRO?

Anto so propaganda? Ontutukoy iya ed panguusar na saray aliwan susto tan makapalikdon impormasyon pian kontrolen so panagnonot tan kagagawa na totoo. Parad arum, say propaganda et kapareho na “tila, panagpikewet, panagloko, manipulasyon, panagkontrol ed nonot, tan panangataki ed isip tan liknaan na arum” tan kaibad satan iray “taktika ya kontra ed moral, makaderal, tan aliwan patas.”Propaganda and Persuasion.

Panon kapeligro so propaganda? Ag-itan naliklikas—singa agnanengneng, agnaangob, tan makasamal ya dagem—tan onsepsep itan ed nonot. Lapud nayarin agtayo nanengneng no anton talaga itan, oniay naobserbaan na sakey ya behavior specialist a si Vance  Packard: “Dakel ed sikatayo so naiimpluensyaan tan nakokontrol ya agtayo naam-amtaan.” Imbaga na sakey ya scholar ya no naimpluensyaan lay sakey a too, laki man o bii, “seguradon main-inomay ya natangguyor ya mibiang ed sankagrabian tan sankaugesan iran kagagawa”—a singa say ‘pateyan na lahi, guerra, panagbusol ed arum ya lahi tan relihyon, tan arum ni ran agmakatunongan a kagagawa.’Easily Led—A History of Propaganda.

No totoo ni labat et sarag da tayo lan palikdoen panamegley na propaganda ra, di lalo lay Satanas. Inaral to lay ugali na totoo manlapu la nen pinalsa so too. “Say interon mundo” et walad pakayari to. Sarag ton usaren so antokaman a walad mundo pian ikayat so tila to. (1 Juan 5:19; Juan 8:44) Talagan marunong si Satanas diad ‘panagbulag ed kanonotan na totoo’ kanian natan et ‘ibabalang to so interon mundo.’ (2 Cor. 4:4; Apo. 12:9) Panon mon nalabanan so propaganda to?

PABISKEG MOY DEPENSAM

Inter nen Jesus iyan simplin gawaen tayo pian nalabanan so propaganda: ‘Amtaen yo so katuaan, tan say katuaan so mangibulos ed sikayo.’ (Juan 8:31, 32) Balet, lapud say katuaan so mabetbet ya unonan aatakien ed sayan klase na guerra, sika—a singa arum ya sundalo diad labanan—et kaukolan ya walay pakalaan mo na tua tan napanmatalkan ya impormasyon pian agka napalikdo na kalaban. Inter nen Jehova itan ed sikatayo. Diad Biblia, naromog moy amin a kaukolan mo pian nalabanan so propaganda nen Satanas.2 Tim. 3:16, 17.

Siempre, amta iya nen Satanas, say eksperto ed panaggawa na propaganda. Kanian uusaren to iyan sistema na mundo pian agtayo la labay so manbasa tan manaral na Biblia. Agka papapalikdo ed pakana na Diablo! (Efe. 6:11) Nepeg a ‘sigpot mon natalosan’ so amin ya katuaan. (Efe. 3:18) Tan kaukolan moy mansagpot pian nagawaan itan. Mitukoyan iya ed imbaga na sakey ya autor a si Noam Chomsky: “Anggapoy arum ya makapangikarga na katuaan ed utek mo. Nepeg a sikan mismo so mananap ed satan.” Kanian “sikan mismo so mananap,” a ‘maalwar mon usisaen so Kasulatan ya inagew-agew.’—Gawa 17:11.

Pian natalom so kalaban ya onaataki ed nonot mo, nepeg mon bidbiren no panon kapeligro so propaganda tan kaukolan mon protektaan so sarilim

Tandaan ya aglabay nen Satanas ya makapanisip kay malinew tan makapankatunongan na duga. Akin? Lapud say propaganda et “mas epektibo no saray totoo et . . . agda la labay so mannonot a maong,” so imbaga na sakey a babasaen. (Media and Society in the  Twentieth Century) Kanian agmo bastabasta papanisiaan so amin ya narerengel mo. (Pro. 14:15) Usar mo so inter na Dios ya abilidad mon mannonot tan say pakayarim ya mankatunongan pian nipapusom so katuaan.Pro. 2:10-15; Roma 12:1, 2

MANALWAR ED TAKTIKA YA BUYAKEN TAN TALOEN

No maminsan, saray militar et nayarin mangusar na propaganda pian pakapuyen so liknaan na kalaban kanian antakot la ran milaban. Nayarin manggawa ray paraan pian saray kalaban da so manlalaban lan mismo odino palikdoen da ra pian ibiig day sarili da ed saray kakaiba ra. Inamin na sakey ya German ya heneral a say sakey a rason no akin ya atalo so Germany ed World War I et lapud “ahipnotismo ira na propaganda na kalaban, a singa kuneho ya ahipnotismo na uleg.” Parehon taktika so uusaren nen Satanas pian nabuyak tan natalo to itayo. Singa bilang, sasalien ton pankokolkolen iray agagi odino manggaway paraan pian ibiig day sarili da ed organisasyon nen Jehova lapud iisipen dan aliwan patas odino walay aliwan nagagawa ed organisasyon.

Agka papapalikdo! Paigiya ka ed Salita na Dios. Singa bilang, pian mansiansia kan mikakasakey ed saray agagi, papasesegen ka na Biblia ya itultuloy mon “mabulos a perdonaen” so arum tan ayos mon tampol so agpantatalosan. (Col. 3:13, 14; Mat. 5:23, 24) Ibabaga na satan ya agtayo nepeg ya ibiig so sarili tayo ed kongregasyon. (Pro. 18:1) Suboken no panon kabiskeg so depensam ed propaganda nen Satanas. Tepetan moy sarilim: ‘Antoy angimpluensya ed nonot ko nen nipaarap ak ed onian situasyon? Kasin say espiritu na mundo odino espiritu na Dios?’—Gal. 5:16-26; Efe. 2:2, 3

AGMO AABULOYAN YA NADERAL SO TALEK MO

No say sakey a sundalo et agla matoor ed komander to, agto la pasyaen so milaban. Kanian manguusar na propaganda iray kalaban pian deralen so talek tan kompiyansa na saray sundalo ed komander da. Nayarin mangusar ira na propaganda ya singa say: “Agmo napanmatalkan iray komander mo!” tan “Agmo aabuloyan ya naderal ka lapud sikara!” Tan pian mas napanisiaan iratan, nayarin usaren day antokaman a lingo na saray komander. Oniay gagawaen nen Satanas. Gagawaen toy amin ya paraan pian naderal so talek mo ed saray uusaren nen Jehova ya mangidaulo ed sikatayo.

 Anto balet so depensam? Nepeg ya determinado kan mansiansia ed organisasyon nen Jehova tan matoor mon suportaan iray uusaren nen Jehova ya mangidaulo—anggano aliwa ran perpekto. (1 Tes. 5:12, 13) No wala ray apostata odino arum nin managpalikdo ya mangaataki ed organisasyon—anggano ompatnag a singa tua so iyaakusa ra—‘agkomon main-inomay a naandi so maabig a panagkatunongan mo.’ (2 Tes. 2:2; Tito 1:10) Tumbok moy bilin ed kabataan ya si Timoteo. Mansiansia kad katuaan ya naaralan mo, tan tandaan mo no siopay akaaralan mo ed satan. (2 Tim. 3:14, 15) Seguradon dakel so prueba ya napanmatalkan mo so uusaren nen Jehova ya mangidadaulo ed sikatayo ed dalan na katuaan diad loob na ngalngali sanlasus lan taon.—Mat. 24:45-47; Heb. 13:7, 17.

AGKA KOMON ONKAKAPUY ED PANAGTAKTAKOT

Tandaan balet ya manguusar met si Satanas na direktan panangataki. No maminsan, uusaren toy panagtaktakot—“sakey ed saray sankadaanan lan klase na propaganda.” (Easily Led—A History of Propaganda) Singa bilang, napapasuko na saray Asiryano iray kalaban da panamegley na “panagtaktakot a walay kaiba ton propaganda,” so insulat na British ya propesor a si Philip M. Taylor. Uusaren nen Satanas so takot ed too, takot ed panamasegsegang, takot ya ompatey, tan arum nin takot pian napasuko to ka tan ontunda ka lan manlingkor ed si Jehova.Isa. 8:12; Jer. 42:11; Heb. 2:15.

Agmo aabuloyan ya usaren nen Satanas so takot pian nadismaya ka odino naandi so katooran mo. Imbaga nen Jesus: “Agyo tatakotan iramay mamatey na laman tan kayari na saya et anggapo lay arum a nayarian dan gawaen.” (Luc. 12:4) Manmatalek kan maong ed promisa nen Jehova ya asikasoen to ka, ya ikdan to kay ‘pakayari a mas mabiskeg nen say pakayari na too,’ tan tulongan to kan nalabanan so antokaman ya panagtaktakot.2 Cor. 4:7-9; 1 Ped. 3:14.

Siempre, nayarin wala ray nagawa ya lapud satan et makalikna kay takot tan onkapuy ka. Balet nonot mo iyan imbaga nen Jehova pian pasesegen si Josue: “Manpakpel tan manpabiskeg ka. Kanian agka ontatakot odino onkekebbiew, ta walad sika si Jehova a Dios mo ed inerman a laen mo.” (Jos. 1:9) No napapagaan ka, asingger kan tampol ed si Jehova tan ipikasim so amin ya pampapagaan mo. Makaseguro ka ya ‘say kareenan na Dios so manbantay ed puso tan nonot mo’ pian nawalaan ka na biskeg a nalabanan so amin ya propaganda nen Satanas.Fil. 4:6, 7, 13.

Kasin nanonotan mo ni may propagandan inusar na ibabaki na Asirya ya si Rabsases pian taktakoten iray totoo na Dios? Singa to imbaga ya, ‘Anggapo so makasarag ya protektaan kayo ed Asirya. Anggan satay Dios yon Jehova et anggapoy nagawaan to parad sikayo.’ Makmakpel to nin inkuan: ‘Imbagan mismo nen Jehova ed sikami ya deralen mi iyan dalin.’ Antoy ebat nen Jehova ed saya? “Agka natatakot lapud saray nadngel mon impamauges ed siak na saray lingkor na ari na Asirya.” (2 Ara. 18:22-25; 19:6) Insan to imbaki so sakey ya anghel pian pateyen so 185,000 ya Asiryano diad sakey labat a labi!2 Ara. 19:35.

MAGMALIW A MARUNONG—NAYNAY YA ONDENGEL ED SI JEHOVA

Asalim lay nambantay na pelikula, ya antam lan tampol ya walay sakey ya agto amtan naloloko la manaya? Singa labay mon ibagad sikato ya: ‘Agmo papanisiaan! Titilaan da ka labat!’ Imadyin mo ya labay met na saray anghel ya oniay ibaga dad sika: “Agka manpapaloko ed saray tila nen Satanas!”

Kanian agmo dedengelen iray propaganda nen Satanas. (Pro. 26:24, 25) Dengel kad si Jehova tan manmatalek kad sikato diad amin ya gagawaen mo. (Pro. 3:5-7) Unor mo iyan maaron kekerewen to: “Ana’ko, magmaliw kan marunong tan paliket moy pusok.” (Pro. 27:11) No gawaen mo iya, natalom so kalaban ya onaataki ed nonot mo!