Onlad karga

Onlad saray karga

Tepetepet na Saray Manbabasa

Tepetepet na Saray Manbabasa

Nayari kasi ed sakey ya Kristiano so nawalaan na paltog pian protektaan toy sarili to ed arum a too?

Ipapanengneng na satan ya agnayari ed saray Kristiano so mangusar na armas ya singa say paltog pian protektaan so sarili da ed arum a too. Nonoten iraya:

Diad pakanengneng nen Jehova, say bilay—lalo lay bilay na too—et sagrado. Amta na salmistan si David ya si Jehova so “subol na bilay.” (Sal. 36:9) Kanian no labay na sakey a Kristiano ya protektaan so sarili to odino saray kayarian to, gawaen toy anggaay nayarian to ya agmakapatey tan agmankasalanan ed dala.Deu. 22:8; Sal. 51:14.

Tua ya nayarin makapatey so sakey a too anggan antoy usaren ton pandepensa ed sarili to, balet mas mainomay toy makapatey no paltog so usaren to—ginagala man itan o andi. * Ontan met, no samay onaataki—ya nayarin nanenerbiyos la—et nanengneng ton walay paltog na samay aatakien to, nayarin mas onloor so situasyon tan ompan walay napatey.

Nen imbaga nen Jesus ya mangawit na espada iray papatumbok to diad sampot ya labi na impanbilay to diad dalin, anggapod isip to ya usaren da itan pian protektaan so sarili da. (Luc. 22:36, 38) Imbes, impangawit ira nen Jesus na espada pian ibangat to ra ya agda nepeg ya sakitan so arum, anggano armado ni ingen  iray onaataki ed sikara. (Luc. 22:52) Kayarin inusar nen Pedro so sakey ed saray espada pian atakien so aripen na atagey a saserdote, oniay ingganggan nen Jesus ed si Pedro: “Ipawil moy espadam ed kaluban to.” Insan imbaga nen Jesus iyan importantin katuaan, sakey a prinsipyo ya mangigiya ed saray papatumbok to anggad natan: “Amin iramay mangusar na espada et ompatey ed espada.”Mat. 26:51, 52.

Base ed Miqueas 4:3, saray totoo na Dios et “pitpiten da ray espada ra pian gawaen a tarem na lukoy tan saray gayang da et gawaen dan palot.” Sayan pakabidbiran ed saray tuan Kristiano et mitukoyan ed sayan imbaga nen apostol Pablo ya ganggan na Dios: “Agyo babalesen na mauges so siopaman a nanggaway mauges ed sikayo. . . . No posible, diad anggaay nayarian yo, mikareenan kayod amin a totoo.” (Roma 12:17, 18) Anggan dakel so naeksperiensya nen Pablo ya irap, kaiba lay “kapeligroan ed saray matakew,” ginawa to nin siansia iray imbaga to, ya agton balot inkompromiso iray prinsipyo na Biblia pian labat protektaan so sarili to. (2 Cor. 11:26) Imbes, sikatoy nanmatalek ed Dios tan ed karunongan ya naromog ed Salita To—karunongan ya ‘mas maong ni nen saray armas parad guerra.’Ecl. 9:18.

Mas importante ed saray Kristiano so bilay nen saray materyal a bengatla. “Anggano dakdakel so kayarian na sakey a too, ag-iratan makapangiter ed sikato na bilay.” (Luc. 12:15) Kanian no ag-ondengel so sakey ya armadon matakew anggan maong so pitongtong ed sikato, maabig no tumboken na saray Kristiano so prinsipyo ed sayan imbaga nen Jesus: “Agka ombabawi no sinakitan ka na toon mauges.” Paulyan tayo lan alaen toy lalatopan tan ilalatop a kawes tayo, a singa panangibaga. (Mat. 5:39, 40; Luc. 6:29) * Siempre, sankaabigan nin siansia so ipaliis. No paliisan tayon ‘ipangta iray kaykayarian tayo,’ tan kabkabat itayo na saray kakaabay tayo bilang mareen ya Tasi nen Jehova, nayarin naiwasan tayoy magmaliw ya biktima na saray bayolentin kriminal.1 Juan 2:16; Pro. 18:10.

Rerespetoen na saray Kristiano so konsiensia na arum. (Roma 14:21) No naamtaan na arum ya walay paltog na sakey a membro na kongregasyon pian protektaan toy sarili to ed arum a too, nayarin wala ray nabigla odino nagapol ni ingen. Anggano walay karapatan tayon gawaen so sakey a bengatla, say aro so mamakiwas ed sikatayon iyuna so pankaabigan na arum imbes a say sarili tayo.1 Cor. 10:32, 33; 13:4, 5.

Panseseetan na saray Kristiano so magmaliw ya alimbawa ed arum. (2 Cor. 4:2; 1 Ped. 5:2, 3) No sinimbawa la na saray elder so sakey ya Kristiano balet wala nin siansiay paltog to pian protektaan so sarili to ed arum a too, sikatoy aliwan maabig ya alimbawa. Kanian sikatoy agkualipikado parad saray responsabilidad odino espisyal ya pribilehyo ed kongregasyon. Onaplika met itan ed sakey a Kristiano ya mamebemben na paltog lapud trabaho to. Mas maong no mananap lay sananey ya trabaho! *

Siempre, personal ya desisyon na sakey a Kristiano no panon ton protektaan so sarili to, pamilya to, odino saray kayarian to, ya singa diad panagpili na trabaho. Balet no mandedesisyon, kaukolan ton ibase itan ed saray prinsipyo na Biblia a pakapatnagan na karunongan tan panangaro na Dios. Kanian pipilien na saray maespiritual ya agagi so agnawalaan na paltog pian protektaan so sarili da ed arum a too. Amta ra ya say tua tan permanentin seguridad et awaten na saramay manmamatalek ed Dios diad panutumbok da ed saray prinsipyo na Biblia.Sal. 97:10; Pro. 1:33; 2:6, 7.

Legan na baleg a kairapan, saray Kristiano et manmatalek ed si Jehova tan agda salien ya depensaan so sarili ra

^ par. 3 Nayarin pilien na sakey a Kristiano so nawalaan na paltog parad pan-hunting na ayep, ya singa say eskopita, pian walay naakan to odino pian naprotektaan ed saray masebeg ya ayayep. Balet no ag-itan usaren, nepeg ya anggapoy bala to, odino baklasen ni ingen, tan isinop. Pero no ilegal, ibabawal, odino iistriktoan na gobierno so pakawalaan na paltog, ontulok ed ley iray Kristiano.Roma 13:1.

^ par. 2 No nipaakar ed rape tan no panon mon depensaan so sarilim ed satan, nengnengen so artikulo ya “How to Prevent Rape” diad Marso 8, 1993, isyu na Awake!

^ par. 4 Saray kaaruman ya impormasyon ed tepet nipaakar ed pangawat na trabaho ya kaukolan so pamemben na armas et naromog ed Say Panag-bantayan na Nobyembre 1, 2005, p. 31; tan The Watchtower, Hulyo 15, 1983, p. 25-26.