Onlad karga

Onlad saray karga

“Komon . . . Gawaen Ton Matalona so Amin a Planom”

“Komon . . . Gawaen Ton Matalona so Amin a Planom”

“Manliket kan maong ed si Jehova, tan iter tod sika iray pirawat na pusom.”SAL. 37:4.

KANSIONEN: 89, 140

1. Antoy kaukolan ya desisyonan na sakey ya kabataan nipaakar ed bilay to, balet akin ya agto kaukolan so masyadon manpaga? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

SIKAYO ran kabataan, seguradon amta yo ya antis kayon manbiahe et mas maong no iplano yo no iner so laen yo. Say bilay et singa pambiahe, tan say panaon na pamplano no iner so laen mo et no kabataan ka ni. Siempre, aliwan mainomay so manplano. Oniay imbaga na kabataan a sister ya si Heather: “Makapataktakot. Kaukolan moy mandesisyon no antoy gawaen mod bilay mo.” Balet agka nepeg ya ontakot. Imbaga nen Jehova ed saray totoo to: “Agka ompapaga, ta siak so Dios mo. Pabiskegen ta ka, on, tulongan ta ka.”Isa. 41:10.

2. Panon mon amta ya labay nen Jehova ya manplano ka parad maliket ya arapen?

2 Papasesegen ka nen Jehova ya magmaliw a marunong no manplano ka parad arapen. (Ecl. 12:1; Mat. 6:20) Labay ton magmaliw kan maliket. Prupruebaan itan na saray balibalin nanenengneng, narerengel, tan natatawayan tayo ed saray pinalsa to. Isip mo met ya talagan sikatoy manmamalasakit ed sikatayo tan ibabangat toy sankaabigan ya bilay. Balet oniay imbaga nen Jehova ed saramay agmangawat na bilin to: “Pinili yo no antoy agko panliketan.  . . . Manliket iray lingkor ko, balet nabaingan kayo. Oneyag ed liket iray lingkor ko lapud maabig a kipapasen na puso.” (Isa. 65:12-14) Nirarayew si Jehova no saray totoo to et magmaliw a marunong ed saray desisyon da.Pro. 27:11.

SARAY PLANO YA MAMALIKET ED SIKA

3. Anto ray labay nen Jehova ya iplanom?

3 Anto ray labay nen Jehova ya iplanom? Pian magmaliw ya maliket iray totoo, kaukolan dan nakabat so Dios tan matoor iran manlingkor ed sikato. Ontan so inkapalsa tayo. (Sal. 128:1; Mat. 5:3) Baleg so pidumaan tayo ed saray ayayep, ya kontento la ran mangan, oninum, tan mananak. Labay na Dios ya naliketan ka diad pamplanom na arum ni ran bengatla likud ed saratan. Say Amalsa ed sika et “Dios na aro” tan “maliket a Dios,” ya ginawa to so too “unong ed indengan to.” (2 Cor. 13:11; 1 Tim. 1:11; Gen. 1:27) Magmaliw kan maliket no aligen moy maaron Dios tayo. Kasin aliknam la so ibabaga na Biblia ya: “Mas makapaliket so mangiter nen say mangawat”? (Gawa 20:35) Tua itan ed bilay na too. Kanian labay nen Jehova ya saray planom et akapokus ed pangipanengneng na panangaro ed arum tan ed Dios.Basaen so Mateo 22:36-39.

4, 5. Antoy amaliket ed si Jesus?

4 Angipanengneng si Jesus na perpekton alimbawa ed sikayo ran kabataan. Nen sikatoy ugaw ni, seguradon nanggalaw tan nan-enjoy met. Ibabaga na Salita na Dios ya walay “panaon na panelek . . . tan panaon na pansayaw.” (Ecl. 3:4) Inmapit met si Jesus ed si Jehova panamegley na impanaral tod Kasulatan. Nen 12 so taon to, saray managbangat ed templo et mankelkelaw “ed pakatalos to tan ed saray ebat to” nipaakar ed espiritual iran bengatla.Luc. 2:42, 46, 47.

5 Binmaleg a maliket si Jesus. Antoy amaliket ed sikato? Say sakey et lapud amta ton labay na Dios ‘ya iyabawag toy maong a balita ed saray mairap-bilay tan ipawil toy pakanengneng na saray bulag.’ (Luc. 4:18) Say panggawa ed panlabayan na Dios so amaliket ed sikato. Nabasa ed Salmo 40:8 so nalilikna to: “Say panggaway linawam, O Dios ko, so panliliketan ko.” Labalabay nen Jesus ya ibangat ed totoo so nipaakar ed Ama ton walad tawen. (Basaen so Lucas 10:21.) Aminsan, kayari ton imbangat ed sakey a bii so nipaakar ed dugan panagdayew, imbaga tod saray disipulo to: “Say kanen ko et say panggaway linawa na samay angibaki ed siak tan say panumpal ed kimey to.” (Juan 4:31-34) Say pangipanengneng na panangaro ed Dios tan ed arum so amaliket ed si Jesus. Seguradon atan met so mamaliket ed sika.

6. Akin et makatulong no itongtong mod saray eksperiensyadon agagi iray planom ed arapen?

6 Dakel a Kristiano so nagmaliw a maliket lapud nampayunir ira nen kabataan ni ra. Sarag mon itongtong ed sikara iray planom. “Agnasumpal iray plano no anggapoy pantotongtong, balet walay nagawaan no dakel so mananimbawa.” (Pro. 15:22) Nayarin ibaga ed sika na sarayan maespiritual ya agagi ya dakel so naaralan mo no manlingkor kan full-time tan minabang kad satan legay bilay mo. Dakel so naaralan nen Jesus ed Ama to nen wadman ed tawen, tan nantultuloy nin akaaral legan na ministeryo to diad dalin. Singa bilang, naaralan to ya makapaliket ya sabien so puso na totoo panamegley na maong a balita tan makapaliket so pansiansian matoor legan a nasusubok. (Basaen so Isaias 50:4; Heb. 5:8; 12:2) Aralen tayo so pigaran klase na full-time a panaglingkor ya nayarin mamaliket a maong ed sika.

NO AKIN YA SANKAABIGAN SO PANAGGAWAY BABANGATAN

7. Akin et labalabay na dakel a kabataan so panaggaway babangatan?

7 Imbaga nen Jesus: “Onla kayo . . . tan ibangat yo iray totoo . . . pian magmaliw iran  disipulok.” (Mat. 28:19, 20) No planom ya gawaen a karera so panaggaway babangatan, sankaabigan itan lapud mangigloria itan ed Dios. Singa ed arum ya karera, kaukolan moy panaon pian magmaliw kan marunong. Oniay imbaga na sakey ya brother a manngaran na Timothy ya ginmapon nampayunir nen tinedyer ni: “Labalabay koy manlingkor a full-time ed si Jehova, ta lapud satan et nipapanengneng koy panangarok ed sikato. Nen unaan et mair-irap koy mangigapo na panangiyaral na Biblia, balet ag-abayag nen inmalis ak ed arum ya teritorya, diad loob labat na sakey bulan et pigara lay iyaaralan ko. Say sakey et onaatendi lad Kingdom Hall. Kayari na duay bulan ya impanaral kod Bible School for Single Brothers, * akaawat ak na balon asainmin ya ditan et walay nigapok ya apatiran iyaaralan. Labalabay kon bangatan iray totoo, ta nanenengneng ko no panon iran uumanen na masanton espiritu.”1 Tes. 2:19.

8. Antoy ginawa na arum a Kristianon kabataan pian sigpot iran makapibiang ed panaggaway babangatan?

8 Wala ray Kristianon kabataan ya nanaral na arum a lenguahe. Singa bilang, oniay insulat nen Jacob a taga North America: “Nen pitoy taon ko, dakel so Vietnamese ya kaklasek. Labay kon ibagad sikara so nipaakar ed si Jehova, kanian ag-abayag et implanok ya aralen so lenguahe ra. Baleg ya akatulong ed impanaral ko so pangikokomparak na English ed Vietnamese ya edisyon na Say Panag-bantayan. Akikaaro ak met ed saray agagi ya walad asingger ya Vietnamese-language congregation. Nampayunir ak nen 18 ko. Ag-abayag et nanaral ak ed Bible School for Single Brothers. Akatulong iya ed asainmin ko natan bilang payunir, ya siak labat so elder ed Vietnamese-language group. Mankelaw so dakel a Vietnamese lapud amtak so lenguahe ra. Patutuloyen da ak, tan mabetbet et nigagapok so panangiyaral na Biblia. Arum ni ingen et inmaligwas ya anggad bautismo.”—Ikompara so Gawa 2:7, 8.

9. Anto ray naaralan mo no mibibiang ka ed panaggaway babangatan?

9 No mibibiang ka ed panaggaway babangatan, naaralan mo so maabig ya panagkimey, maong ya pitotongtong, no panon kan nawalaay kompiyansa, tan magmaliw ya mataktika. (Pro. 21:5; 2 Tim. 2:24, paimanod leksab) Balet say panaggaway babangatan et lalon makapaliket lapud nanaaralan mo no panon mon pruebaan so papanisiaan mo base ed Biblia. Naaralan mo met no panon so magmaliw a maapit ya kakimeyan nen Jehova.—1 Cor. 3:9.

10. Panon kan magmaliw a maliket ed panaggaway babangatan anggan diad mairap ya teritorya?

10 Naliketan ka nin siansia ed panaggaway babangatan anggano daiset labat ed teritorya yo so mangaawat ed maong a balita. Say panaggaway babangatan et teamwork. Interon kongregasyon so manaanap na saray nayarin magmaliw ya disipulo. Anggano sakey labat ya agi so nayarin akaromog, amin et akibiang ed panag-anap kanian nayarin manliket so amin. Singa bilang, si Brandon et siameran taon ya nampayunir ed agmaawat ya teritorya. Imbaga to: “Labalabay koy manpulong na maong a balita lapud atan so pagagawa nen Jehova ed sikatayo. Nampayunir ak ya tampol kayarik a naneskuela. Panliliketan kon pasesegen iray kabataan ya brother ed kongregasyon mi tan nanengneng so iyaaligwas dad espiritual. Kayarik ya nanaral ed Bible School for Single Brothers, akaawat ak na balon asainmin bilang payunir. Tua ya agak balot akaromog ed teritorya mi na inmaligwas anggad bautismo, balet agawaan itan na arum. Maliket ak ta implanok so sigpot a pibiang ed panaggaway babangatan.”Ecl. 11:6.

SARAY NAYARIN RESULTA NA PLANOM

11. Anton klase na sagradon panaglingkor so nai-enjoy na dakel a kabataan?

11 Dakel ni paraan ya makapanlingkor tayod  si Jehova. Singa bilang, dakel ya kabataan so manboboluntaryo ed konstruksion. Kaukolan so nilasus ya balon Kingdom Hall. Say pangipaalagey ed saratan et sagradon panaglingkor ya mangiglogloria ed Dios tan mamaliket ed sika. Singa arum nin klase na sagradon panaglingkor, makapaliket so mankimey a kaiba iray agagi. Dakel met so naaralan mo ed pankimey ed konstruksion lapud nibabangat kan magmaliw ya maalwar pian agnarisgo, magmaliw ya makulin mantrabaho, tan mikoopera ed saray mangaasikaso.

Dakel so bendisyon ya awaten na saramay manlilingkor a full-time (Nengnengen so parapo 11-13)

12. Anto ni arum a klase na panaglingkor so lukas ed saray payunir?

12 Oniay imbaga na sakey a brother a manngaran na Kevin: “Manlapu nen ugaw ak, pangarap ko lay manlingkor a full-time ed si Jehova. Insan ginmapo ak ya nampayunir nen 19 so taon ko. Pian nasuportaan koy sarilik, nantrabaho ak na part-time ed brother a sakey ya managpaalagey. Naaralan koy mangikabit na atep, bintana, tan puerta. Ag-abayag, duay taon ya akaiba ak ed relief team ya ontutulong ed saray naapektoan na bagyo. Mangaapiger kami na saray aderal ya Kingdom Hall tan abung na saray agagi. Nen naamtaan ko ya mankaukolan so South Africa na saray boluntaryo ed konstruksion, nan-aplay ak tan naimbitaan ak ya onla. Diad Africa, kada walay nasumpal min Kingdom Hall ed loob na pigaran simba, onaalis kami lamet ed sakey nin project. Singa kami sakey a pamilya ed konstruksion. Saksakey so panaayaman mi, sankakaiba kamin manaaral na Biblia, tan sankakaiba kamin mantratrabaho. Kada simba, nai-enjoy ko met so manpulong ya kaiba iray agagi ed lugar ya pamboboluntaryoan ko. Saray planok nen ugaw ak ni et amaliket ed siak diad paraan ya agkon balot naisip.”

13. Akin a makapaliket ed saray kabataan so manlingkor ed Bethel?

13 Saray arum ya tinumbok day plano ran manlingkor ya full-time ed si Jehova et wala la natan ed Bethel. Makapaliket so manlingkor  ed Bethel lapud amin ya gagawaen ditan et parad si Jehova. Say pamilyan Bethel et ontutulong ya mangitarya na espiritual a naakan. Oniay imbaga na Bethelite a si Dustin: “Ginawak ya goal so manlingkor ya full-time nen siameray taon ko, tan nampayunir ak ka-graduate ko. Kayari na sakey tan kapalduay taon, naimbitaan ak a manlingkor ed Bethel. Dia et naaralan koy man-operate na printing press tan ag-abayag et pati say computer programming. Diad Bethel, panliliketan kon narengel a mismo so iyaaligwas na panaggaway babangatan ed interon mundo. Labalabay koy manlingkor dia ta say gagawaen mi et makakatulong ed totoo ya onapit ed si Jehova.”

ANTO RAY PLANOM PARAD ARAPEN MO?

14. Panon mon niplano so panlingkor ya full-time?

14 Panon mon niplano so panlingkor ya full-time? Baleg a makatulong ed sika iray espiritual a kualidad pian ontalona ka ed sigpot a panaglingkor ed si Jehova. Kanian dapat makuli kan manaral na Salitay Dios, dalepdep mon maong so labay ton ibaga, tan manggawa kay paraan pian nibalikas moy pananisiam diad saray aral ed kongregasyon. Legan kan maneeskuela, nayari kan makalay eksperiensya tan dunong diad pampupulong mo na maong a balita. Aral moy mangipanengneng na interes ed totoo diad mataktikan pantepet ed opinyon da tan ondengel ed ebat da. Sarag mo met so manboluntaryon gawaen so arum a kimey diad kongregasyon, singa say panlinis tan panmintina ed Kingdom Hall. Naliliketan si Jehova ed saramay walaan na mapaabeba tan boluntaryon espiritu. (Basaen so Salmo 110:3; Gawa 6:1-3) Impila nen apostol Pablo si Timoteo ya manlingkor bilang misionero lapud “alay abig so ibabaga na saray agagi” nipaakar ed sikato.Gawa 16:1-5.

15. Panon kan makapanparaan pian makaromog kay trabaho?

15 Maslak ed saray walad full-time et kaukolan day mantrabaho. (Gawa 18:2, 3) Ompan sarag moy mangala na antikey ya kurso pian makaromog kay part-time a trabaho diad lugar yo. Legan kan manplaplano, sarag moy mantepet ed saray payunir tan ed manangasikaso na sirkito yo. Tepet mo no anto ray praktikal ya trabaho parad saray payunir. Tan singa ibabaga na Biblia, “imatalek mod si Jehova so antokaman a gawaen mo, tan seguradon nasumpal iray planom.”Pro. 16:3; 20:18.

16. Panon ya say panlingkor a full-time legan ya kabataan ka ni et mangiparaan ed sika parad arum nin responsabilidad diad arapen?

16 Makaseguro ka ya labay nen Jehova a ‘makabemben kan malet’ ed maliket ya arapen. (Basaen so 1 Timoteo 6:18, 19.) No manlilingkor kan full-time, lanang kan makapiulop ed saray wala met ed full-time tan natulongan da kan ontatken ed espiritual. Dakel so akaeksperiensya ya say panlingkor a full-time legan ya kabataan ni et tinmulong ed sikara pian magmaliw a maliket so panangasawa ra. Mabetbet ya saramay nampayunir antis iran mankasal et akapantultuloy a manlingkor ya saniba bilang payunir.—Roma 16:3, 4

17, 18. Panon a nalalanor so pusom ed antokaman ya iplanom?

17 Nalalanor so pusom ed antokaman ya iplanom. Ibabaga na Salmo 20:4 nipaakar ed si Jehova: “Iter to komon ed sika iray pirawat na pusom tan gawaen ton matalona so amin a planom.” Kanian isip mo no antoy labay mon gawaen ed bilay mo. Nonot mo no antoy gagawaen nen Jehova ed panaon tayo tan no panon kan makapibiang ed panaglingkor ed sikato. Insan iplanom a gawaen no antoy makapaliket ed sikato.

18 Say panlingkor a full-time ed si Jehova et mamaliket ed sika lapud mangiter iya na dayew ed sikato. On, “manliket kan maong ed si Jehova, tan iter tod sika iray pirawat na pusom.”Sal. 37:4.

^ par. 7 Sinalatan na School for Kingdom Evangelizers.