SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Hulyo 2017

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Agosto 28 anggad Setyembre 24, 2017.

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Turkey

Nen 2014, say Turkey so akapokusan na espisyal ya kampanya a panagpulong. Akin ya inorganisa itan ya kampanya? Anto ray resulta?

Anapen so Tuan Kayamanan

Panon mon nausar iray materyal a kayamanan mo pian onelet so relasyon mo ed Dios?

“Miakis Kayo ed Saramay Onaakis”

Panon ya naligliwa so sakey a maneermen no inateyan na inad-aro? Panon kan makatulong?

“Idayew Yoy Jah!”—Akin?

Ipapanonot ed sikatayo na Salmo 147 so dakel ya rason pian apresyaen tan pisalamatan so Amalsa ed sikatayo.

“Komon . . . Gawaen Ton Matalona so Amin a Planom”

Kaukolan ya mandesisyon iray kabataan no antoy gawaen dad bilay da. Nayarin mairap itan ed sikara, balet bendisyonan nen Jehova iramay manguunor ed bilin to.

Taloen so Kalaban ya Onaataki ed Nonot Mo

Manguusar si Satanas na propaganda pian atakien ka. Panon mon nalabanan itan?

Tepetepet na Saray Manbabasa

Nayari kasi ed sakey ya Kristiano so nawalaan na paltog pian protektaan toy sarili to ed arum a too?