Onlad karga

Onlad saray karga

Pisalamatan so Agnaparaan a Kaabigan na Dios

Pisalamatan so Agnaparaan a Kaabigan na Dios

“Naawat tayon amin . . . so daakan ya agnaparaan a kaabigan.”​—JUAN 1:16.

KANSIONEN: 95, 13

1, 2. (a) Isalaysay so ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed akankayarian na kaubasan. (b) Panon ya napatnagan ed ilustrasyon iray kualidad ya inkamabunlok tan agnaparaan ya kaabigan?

WALAY sakey ya toon akankayarian na kaubasan ya asaksakbay ya linmad tindaan pian mangupa na saray mankimey ed kaubasan to. Saray lalakin aromog to et akipakna ed iter ton upa kanian nankimey ira. Balet kaukolan to ni kaaruman ya komikimey, kanian sanagew ya pinmawil-pawil ed tindaan pian mananap ni arum ya naupaan to, tan imbaga to ya pareparehoy iyupa to, anggan diad saramay ginmapon nankimey diad sampot lan oras ed ngarem. Kasabi labi, tinawag ton amin iray komikimey pian iter so upa da, tan pareparehoy inyupa tod kada sakey, balanglan nankimey na dakel ya oras odino sakey oras labat. Nen naamtaan iya na saray unaan ya inupaan to, nanreklamo ra. Inmebat so akankayarian na kaubasan: ‘Agta akipakna kayo ed samay imbagak ya iyupa? Agta walay kanepegan kon iter no antoy labay ko ed amin ya komikimey ko? Kasin makakaibeg kayo lapud mabunlok ak?’​—Mat. 20:1-15, paimanod leksab.

2 Ipapanonot ed sikatayo na ilustrasyon nen Jesus so sakey ed saray kualidad nen Jehova ya mabetbet ya nabibitlad Biblia​—say “agnaparaan a kaabigan” to. [1] (Basaen so 2 Corinto 6:1.)  Saramay sakey oras labat ya nankimey et agda kanepegan komon so mangawat na upa ya parad sanagew, balet impanengneng ed sikara na akankayarian na kaubasan so agnaparaan a kaabigan to. Nipaakar ed salita parad “agnaparaan a kaabigan,” ya diad dakel ya bersion na Biblia et impatalos ya “grasya,” oniay insulat na sakey ya scholar: “Say manunan ideya ed sayan salita et nipaakar ed regalon agbinayaran tan agkanepegan, samay inter ed sakey ya too ya agto nansagpotan tan aliwan kasalat na ginawa to.”

BALBALEG YA REGALO NEN JEHOVA

3, 4. Akin tan panon ya impanengneng nen Jehova so agnaparaan ya kaabigan to ed amin ya totoo?

3 Bibitlaen na Biblia so nipaakar ed “regalon agnaparaan a kaabigan na Dios.” (Efe. 3:7) Akin tan panon ya iiter nen Jehova iyan ‘regalo’? No nagagawaan tayon amin iray kakaukolanen nen Jehova, kanepegan tayo komon so kaabigan ya ipapanengneng tod sikatayo. Balet ta agtayo nagagawaan ya amin. Kanian insulat na makabat ya arin si Solomon: “Anggapoy matunong a too diad dalin a naynay a manggagaway maong tan agbalot mankakasalanan.” (Ecl. 7:20) Onia met so imbaga nen apostol Pablo: “Amin et nankasalanan tan agda sarag ya ipatnag so gloria na Dios,” tan “say bayar na kasalanan et patey.” (Roma 3:23; 6:23a) Atan so kanepegan tayo.

4 Balet impatnag nen Jehova so panangaro tod makasalanan ya totoo panamegley na agnaparaan a kaabigan. Bilang sankabalegan ya regalo to, imbaki to diad dalin so “bogbogtong ya Anak to” pian ompatey parad sikatayo. (Juan 3:16) Kanian insulat nen Pablo ya si Jesus et “akoronaan la na gloria tan galang lapud impanagmak toy ipapatey, pian diad agnaparaan a kaabigan na Dios et natawayan toy ipapatey parad kada too.” (Heb. 2:9) On, “say regalon iiter na Dios et say bilay ya andi-anggaan diad panamegley nen Kristo Jesus a Katawan tayo.”​—Roma 6:23b.

5, 6. Anto ray resulta no uuleyan itayo na (a) kasalanan? (b) agnaparaan a kaabigan?

5 Panon ya nagmaliw a makasalanan so totoo tan akin ya ompapatey tayon amin? Ipapaliwawa na Biblia: “Diad impakasumlang na sakey a too [si Adan] et nan-ari so patey” ed amin ya ilalak nen Adan. (Roma 5:12, 14, 17) Balet sarag tayon pilien ya ag-itayo la uleyan o kontrolen na kasalanan. No ipapanengneng tayoy pananisia ed dondon bagat nen Kristo, manpapauley tayod agnaparaan a kaabigan nen Jehova. Akin ya nibagan ontan? “No kapigan ondadakel so kasalanan, lalon ondadakel so agnaparaan a kaabigan. Anto so gagala? Pian no panon a nan-ari so kasalanan tan patey, ontan met a say agnaparaan a kaabigan et man-ari diad panamegley na inkatunong a mangitonton ed bilay ya andi-anggaan diad panamegley nen Jesu-Kristo.”​—Roma 5:20, 21.

6 Anggano makasalanan tayo nin siansia , sarag tayon ag-abuloyan ya kontrolen na kasalanan so bilay tayo. No bilang makapankasalanan tayo, kerewen tayod si Jehova ya perdonaen to tayo. Pinasakbayan nen Pablo iray Kristiano: “Say kasalanan et agla nepeg a manuley ed sikayo bilang katawan, ta agkayo la sakop na ganggan noagta sakop la na agnaparaan a kaabigan.” (Roma 6:14) Kanian say agnaparaan a kaabigan so manuuley lad sikatayo. Antoy resulta? Impaliwawa nen Pablo: “[Say agnaparaan a kaabigan na Dios] so mangipapasal ed sikatayon ipulisay so mauges a kagagawa tan minumundo iran pilalek tan manbilay itayon walaan na limpion kanonotan tan inkatunong tan debosyon ed Dios diad sayan kaplesan a sistema na mundo.”​—Tito 2:11, 12.

AGNAPARAAN YA KAABIGAN YA “IPAPATNAG DIAD NANDURUMAN PARAAN”

7, 8. Antoy labay ton ibaga ya say agnaparaan a kaabigan nen Jehova et “ipapatnag diad nanduruman paraan”? (Nengnengen iray litratod gapo na artikulo.)

7 Insulat nen apostol Pedro: “Unong a say  kada sakey ed sikayo et akaawat na regalo, usar yo itan diad panlingkor ed sakey tan sakey bilang maong a lingkor ya akaawat na agnaparaan a kaabigan na Dios ya ipapatnag diad nanduruman paraan.” (1 Ped. 4:10) Antoy labay ya ibaga na satan? Ya antokaman a subok so arapen tayo, tulongan itayo nen Jehova ya nalampasan iratan. (1 Ped. 1:6) Walan walay ipatnag na Dios a kaabigan ya katapat na kada subok.

8 On, say agnaparaan a kaabigan na Dios et ipapatnag diad nanduruman paraan. Insulat nen apostol Juan: “Lapud sikatoy napno na agnaparaan a kaabigan, naawat tayon amin ed sikato so daakan ya agnaparaan a kaabigan.” (Juan 1:16) Dakel ya bendisyon so nanaawat tayo lapud pangipapatnag nen Jehova na kaabigan to ed nanduruman paraan. Anto iratan?

9. Panon tayon nagugunggonaan ed agnaparaan a kaabigan nen Jehova, tan panon tayon nipanengneng ya misalsalamat tayod satan?

9 Napeperdona iray kasalanan tayo. Lapud agnaparaan a kaabigan nen Jehova, naperdona iray kasalanan tayo, basta magbabawi tan mantultuloy tayon labanan so tendensia tayon mankasalanan. (Basaen so 1 Juan 1:8, 9.) Nepeg ya pisalamatan tayon maong so panangasi na Dios tan sikatoy igloria tayo. Oniay insulat nen Pablo ed saray kapara ton alanaan ya Kristiano: “Inliktar to itayo [nen Jehova] ed autoridad na kabilungetan tan inyalis to itayo ed panarian na inad-aro ton Anak, a diad panamegley to et nibulos itayo lapud dondon, salanti, aperdona iray kasalanan tayo.” (Col. 1:13, 14) No napeperdona iray kasalanan tayo, dakel nin alay abig ya bendisyon so naawat tayo.

10. Anto so panliliketan tayo lapud agnaparaan a kaabigan na Dios?

10 Walaan itayo na mareen ya relasyon ed Dios. Niyanak tayon makasalanan, kanian nagmaliw itayon kakabusol na Dios. Oniay imbaga nen Pablo: “Akapikareenan itayo la ed Dios diad impatey na Anak to sanen kakabusol itayo ni.” (Roma 5:10) Lapud sayan pikakareenan, sarag tayoy makapikaaro ed si Jehova. Kuan nen Pablo ya awalaan itayo na onian pribilehyo lapud agnaparaan a kaabigan nen Jehova. Insulat to: “Natan ta niyabawag itayo lan matunong [saray alanaan ya agagi nen Kristo] lapud pananisia, panggayagaan tayo so pikakareenan ed Dios diad panamegley nen Katawan tayon Jesu-Kristo, a diad panamegley to et naabuloyan tayo met ya onasingger lapud pananisia pian makaawat tayoy agnaparaan a kaabigan a naeeksperiensya tayo la natan.” (Roma 5:1, 2) Talagan bendisyon itan!

No panon ya ipapanengneng na Dios so agnaparaan a kaabigan to: Walay pribilehyo tayon naamtaan so maong a balita (Nengnengen so parapo 11)

11. Panon ya natutulongan na saray alanaan ya magmaliw a matunong so ‘arum a karnero’?

11 Magmamaliw tayon matunong. Amin tayo et niyanak ya agmatunong. Balet impasakbay nen propeta Daniel ya diad panaon na anggaan, “saramay walaay aralem a pakatalos,” saray nakekeraan ya alanaan, et “ontutulong ed dakerakel pian magmaliw a matunong.” (Basaen so Daniel 12:3.) Diad pampupulong tan pambabangat da, minilyon ya ‘arum a karnero’ so natutulongan dan magmaliw ya matunong ed arapan nen Jehova. (Juan 10:16) Balet nagmaliw labat iyan posible lapud agnaparaan ya kaabigan nen Jehova. Impaliwawa nen Pablo: “Sikaray iyaabawag na Dios a matunong lapud dondon a binayaran nen Kristo Jesus pian nibulos ira. Saya et sakey a regalon inter na Dios lapud agnaparaan a kaabigan to.”​—Roma 3:23, 24.

Makaasingger tayod sikato diad pikakasi (Nengnengen so parapo 12)

12. Panon ya mikonektaan so pikakasi ed agnaparaan ya kaabigan na Dios?

12 Makaasingger tayod trono na Dios panamegley na pikakasi. Lapud agnaparaan ya kaabigan nen Jehova, naikdan itayo na pribilehyon makaasingger ed trono tod tawen panamegley na pikakasi. Diad tua et tinukoy nen Pablo so trono nen Jehova ya “trono na agnaparaan a kaabigan” tan papasesegen to itayon onasingger ed satan “tekep na bulos a panagsalita.” (Heb. 4:16a) Inter nen  Jehova ed sikatayo iyan pribilehyo panamegley na Anak to, kanian “bulobulos itayon makapansalita tan matalek itayon makaasingger ed Dios diad panamegley na pananisia tayo ed Kristo.” (Efe. 3:12) Say pakaasingger ed si Jehova panamegley na pikakasi et agaylay abig a paraan na pangipapanengneng toy agnaparaan ya kaabigan to.

Natutulongan itayo diad dugan panaon (Nengnengen so parapo 13)

13. Panon ya ‘makatulong ed sikatayo so agnaparaan a kaabigan diad dugan panaon’?

13 Natutulongan itayo diad dugan panaon. Papasesegen itayo nen Pablo ya naynay ya onasingger ed si Jehova panamegley na pikakasi, “pian makaawat tayoy panangasi tan agnaparaan a kaabigan ya ontulong ed sikatayo diad dugan panaon.” (Heb. 4:16b) Kada no wala ray subok o problema ya pakakairapan tayo, sarag tayoy onkerew na maaron tulong nen Jehova. Anggano agti makanepegan ed satan, eebatan toy pikakasi tayo, mabetbet et panamegley na saray agagi tayo, “diad ontan et makapanmatalek itayo tan ibaga tayo: ‘Si Jehova so mananulong ko; agak ontakot. Antoy nagawaan na too ed siak?’”—Heb. 13:6.

14. Panon ya naliligliwa so puso tayo lapud agnaparaan a kaabigan nen Jehova?

14 Naliligliwa so puso tayo. Say baleg ya bendisyon ya nanaawat tayo lapud agnaparaan a kaabigan nen Jehova et naliligliwa so maneermen ya puso tayo. (Sal. 51:17) Insulat nen Pablo ed saray napapasegsegang ya Kristiano ed Tesalonica: “Komon ta say Katawan tayon Jesu-Kristo tan say Dios ya Ama tayo, a mangaaro ed sikatayo tan angiter na agmanganggan ligliwa tan alay abig ya ilalo diad panamegley na agnaparaan a kaabigan, so manligliwa ed kapusoan yo tan mamabiskeg ed sikayo.” (2 Tes. 2:16, 17) Talagan makaligliwan naamtaan ya sikatayoy maaron aasikasoen nen Jehova lapud daakan a kaabigan to!

15. Antoy ilalo tayo lapud agnaparaan a kaabigan na Dios?

15 Walaan itayo na ilalon manbilay ya anggapoy anggaan. No diad sarili tayo labat, anggapo lay ilalo tayo, ta makasalanan itayo. (Basaen so Salmo 49:7, 8.) Balet iikdan itayo nen Jehova na marakdakep ya ilalo. Impromisa nen Jesus ed saray papatumbok to:  “Saya so linawa nen Amak, a balang sakey a mamidbir ed Anak tan mangipatnag na pananisia ed sikato et nawalaan na bilay ya andi-anggaan.” (Juan 6:40) On, say ilalon pambilay ya anggapoy anggaan et regalo na Dios, tan alay abig ya paraan na pangipapatnag toy agnaparaan a kaabigan. Pisalsalamatan itan nen Pablo, kanian imbaga to: “Impatnag la na Dios so agnaparaan a kaabigan to, a manresultad kiliktar na amin a klase na totoo.”​—Tito 2:11.

AGYO AABUSOEN SO AGNAPARAAN A KAABIGAN NA DIOS

16. Panon ya inabuso na arum ya Kristiano nensaman so agnaparaan a kaabigan na Dios?

16 Anggaman dakel so nanaawat tayon bendisyon lapud agnaparaan a kaabigan nen Jehova, agtayo iisipen ya konsintien to lay amin ya kagagawa. Sinali na arum ya Kristiano nensaman ya ‘gawaen a baraan so agnaparaan a kaabigan na Dios parad anggapoy-baing a kagagawa.’ (Jud. 4) Mapatnag ya inisip na sarayan agmatoor ya Kristiano ya sarag day manggawa na kasalanan tan nailaloan dan perdonaen ira nen Jehova. Mas grabe ni, iingganyoen da ray agagi ra ya mibiang ed makapabaing ya kagagawa ra. Anggad natan, siopaman ya manggagawad satan et ‘leleglemewen toy espiritu na agnaparaan a kaabigan.’​—Heb. 10:29.

17. Antoy mapuersan insimbawa nen Pedro?

17 Natan et papanisiaen nen Satanas so arum ya Kristiano ya naawat day panangasi na Dios tan ag-ira nadusa ed panggagawa ray kasalanan. Balet anggano peperdonaen nen Jehova iray magbabawin nankasalanan, iilaloan to ya gawaen tayoy amin a nayarian tayo ya labanan so tendensian mankasalanan. Oniay impaisulat tod si Pedro: “Kanian inad-arok ya agagi, lapud amta yo la iya, manalwar kayo pian agkayo nibalang a kaiba ra diad panamegley na panamalikdo na saray totoon mananumlang na ganggan tan lapud saya et ompan onkapuy so pananisia yo. Imbes, mantultuloy komon ya ombaleg so naawat yon agnaparaan a kaabigan tan say kakabatan yo nipaakar ed Katawan tan Manangiliktar tayo a si Jesu-Kristo.”​—2 Ped. 3:17, 18.

WALA RAY RESPONSABILIDAD ED PANGAWAT NA AGNAPARAAN A KAABIGAN

18. Lapud agnaparaan a kaabigan nen Jehova, anto ray responsabilidad tayo?

18 Lapud pisasalamat ed pakakaawat tayo na agnaparaan a kaabigan nen Jehova, responsabilidad tayod sikato tan ed kaparan too ya usaren iray regalo tayo pian nigalang so Dios tan nagunggonaan so arum. Panon? Inmebat si Pablo: “Sirin, lapud nandurumay regalon inter ed sikatayo unong ed agnaparaan a kaabigan . . . no ministeryo itan, mantultuloy itayo ed satan a ministeryo; odino samay manbabangat, sikatoy mantultuloy ed panagbangat to; odino samay mamapaseseg, sikatoy mantultuloy a mamaseseg; . . . samay mangipapatnag na panangasi, gawaen to itan a malikeliket.” (Roma 12:6-8) Say agnaparaan a kaabigan nen Jehova ed sikatayo so nepeg ya mamakiwas ed sikatayon mankuli diad ministeryo, manbangat na Biblia ed arum, mamaseseg ed saray agagi tayo, tan mamerdona ed siopaman ya akagaway lingo ed sikatayo.

19. Anton responsabilidad so aralen tayo diad onsublay ya artikulo?

19 Lapud pisasalamat ed pakakaawat tayo na balbaleg a panangaro nen Jehova, nepeg ya napakiwas tayon gawaen so amin ya nayarian tayon ‘sigpot ya ipulong so maong a balita nipaakar ed agnaparaan a kaabigan na Dios.’ (Gawa 20:24) Sayan responsabilidad et detalyado tayon aralen diad onsublay ya artikulo.

^ [1] (parapo 2) Nengnengen so “Agnaparaan a kaabigan” diad “Glosaryo na Saray Termino ed Biblia” ed Balon Mundo a Patalos.