Onlad karga

Onlad saray karga

Makapaliket a Pankakasakey tan say Memoryal

Makapaliket a Pankakasakey tan say Memoryal

“Agaylay abig tan makapaliket a saray sanaagi et saniiban manaayam a walay pankakasakey!”—SAL. 133:1.

KANSIONEN: 18, 14

1, 2. Diad sayan taon 2018, anto so nagawan okasyon ya naimano so makapadinayew a pankakasakey, tan akin? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

NO Marso 31, 2018, kaselek na agew, saray totoo na Dios tan dakel ya interesado et mantitipon parad tinaon ya pannodnonot ed Pangdem na Katawan. Diad interon mundo, minilyon so mantitipon pian nodnonoten so Memoryal na impatey nen Kristo. Kada taon et naiimano ed sayan okasyon ya nagagawad interon mundo so makapadinayew a pankakasakey!

2 Seguradon malikeliket si Jehova tan si Jesus legan dan nanenengneng so minilyon a totoo ed dalin ya mantitipon ed mantutumbokan ya oras parad sayan espisyal ya okasyon anggad onlabas itan ya agew. Impasakbay na Biblia ya “sakey a baleg ya ulop, ya agnayarian a bilangen na too, a nanlapu ra ed amin a nasyon tan tribu tan rasa tan lenguahe” so mangikelyaw: “Say kililiktar tayo et utang tayo ed Dios tayo, ya akayurong ed trono, tan ed Kordero.” (Apo. 7:9, 10) Talagan napapagalangan ya maong si Jehova tan si Jesus lapud sayan tinaon ya okasyon a Memoryal!

3. Anto ran tepet so naebatan ed sayan artikulo?

 3 Walay pigaran tepet ya naebatan ed sayan artikulo. (1) Panon ya makapanparaan ed Memoryal so kada sakey ed sikatayo tan nagunggonaan ed iyatendi ed satan? (2) Panon ya say Memoryal et makakatulong ed pankakasakey na totoo na Dios? (3) Antoy nagawaan na kada sakey ed sikatayo pian niwala itan ya pankakasakey? (4) Kasin walay sampot ya Memoryal? No wala, kapigan?

NO PANON TAYON MAKAPANPARAAN TAN NAGUNGGONAAN ED IYATENDI

4. Akin ya importantin onatendi tayo ed Memoryal anggad posible?

4 Dalepdepen no akin ya importante so iyatendi ed Memoryal. Nonoten ya saray pantitipon et kabiangan na panagdayew tayo. Seguradon amta nen Jehova tan nen Jesus no siopa ray mansasagpot ya onatendi ed sayan sankaimportantian ya pantitipon ed interon taon. Siempre labay tayon nanengneng da ya wadman tayo, likud labat no agsarag na laman tayo tan ag-iyabuloy na situasyon tayo. No ipapanengneng tayon importante ed sikatayo iray pantitipon parad panagdayew, prueba itan ya labay tayon pansiansiaen nen Jehova so ngaran tayo diad “libro na pakanodnonotan”​—say “libro na bilay”​—ya akasulatan na ngaran na saramay ikdan toy bilay ya andi-anggaan.​—Mal. 3:16; Apo. 20:15.

5. Diad saray agew antis na Memoryal, panon tayon ‘nasubok no kasin wala tayo ed pananisia’?

5 Diad saray agew antis na Memoryal, sarag tayon ipanaon so masimoon ya pangusisa ed relasyon tayod si Jehova. (Basaen so 2 Corinto 13:5.) Panon tayon nagawaan itan? No ‘suboken tayo no kasin wala tayo ed pananisia.’ Maabig no itepet tayod sarili tayo: ‘Talaga kasin panisiaan ko ya kabiangan ak na saksakey ya organisasyon ya uusaren nen Jehova pian nasumpal so linawa to? Kasin gagawaen koy anggaay nayarian ko ya ipulong tan ibangat so maong a balita na Panarian? Kasin napatnagan ed saray kiwas ko ya talagan manisia ak ya wala tayo lad kaunoran iran agew tan asingger lan manampot so uley nen Satanas? Kasin mabiskeg ni anggad natan so panagmatalek kod si Jehova tan si Jesus a singa nen indedikak so bilay kod si Jehova a Dios?’ (Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1; Heb. 3:14) No dalepdepen tayo ray ebat ed saratan a tepet, nitultuloy tayon napaneknekan no anto itayo.

6. (a) Anto labat so paraan pian naawat tayoy bilay ya andi-anggaan? (b) Panon ya manpaparaan so sakey ya elder parad Memoryal kada taon, tan panon mon nagawaan met itan?

6 Basaen tan dalepdepen iray base ed Biblian artikulo ya mangipapaliwawa ed kaimportantian na Memoryal. (Basaen so Juan 3:16; 17:3.) Say paraan labat pian naawat tayoy bilay ya andi-anggaan et no “kabaten” tayoy Jehova tan ‘ipanengneng tayoy pananisia’ ed si Jesus, say bogbogtong ya Anak to. Pian makapanparaan ed Memoryal, nayarian moy manpili na pigaran artikulo ya aralen mo ya ontulong ed sikan mas onapit ed si Jehova tan si Jesus. Imanoen no antoy gagawaen na sakey ya abayag lan elder. Pigay taon la ya sikatoy mankokolekta na saray artikulo ed Panag-bantayan nipaakar ed Memoryal tan ed panangaro nen Jehova tan Jesus ed sikatayo. Diad saray simba antis na Memoryal, uuliten ton babasaen irayan artikulo tan dadalepdepen toy kaimportantian na sayan okasyon. Wala ray panaon ya aaruman toy koleksion to na sakey odino duara ya balon artikulo. Amoria na sayan elder ya no uuliten ton basaen irayan artikulo tan no babasaen tan dadalepdepen to ray teksto ed Biblia parad Memoryal, wala ray balon nanaaralan to kada taon. Say sankaimportantian, mas onaaralem ed kada taon so panangaro tod si Jehova tan si Jesus. No ontan so gawaen mo, nayarin onaralem met so panangarom tan apresasyon mo ed si Jehova tan si Jesus. Kanian say Memoryal et makagunggonan maong ed sika.

 SAY MEMORYAL ET MAKAKATULONG ED PANKAKASAKEY TAYO

7. (a) Antoy impikasi nen Jesus diad samay labi na unonan Pangdem na Katawan? (b) Antoy mangipanengneng ya inebatan nen Jehova so pikakasi nen Jesus?

7 Diad samay labi na unonan Pangdem na Katawan, impikasi nen Jesus ya mankakasakey so amin ya patumbok to tan panliketan day pankakasakey ya mipara ed samay impikasakey tod Ama to. (Basaen so Juan 17:20, 21.) Inebatan nen Jehova itan ya pikakasi na inar-aro ton Anak, tan natan et minilyon la so manisia ya imbaki nen Jehova so Anak to. Say Memoryal, ya espisyal ya pantitipon na totoo na Dios, et malinlinew ya ebidensya na pankakasakey na saray Tasi nen Jehova. Saray totoon nandurumay bansa tan lahi da et mantitipon ed nanduruman pasen diad interon mundo. Diad arum a lugar, ag-apasal iray totoo ed onian klase na relihyoson pantitipon na nanduruman lahi odino leleglemewen ni ingen itan na arum. Balet say ontan ya pankakasakey et balibali ed pakanengneng nen Jehova tan nen Jesus!

8. Antoy mensahe nen Jehova ed si Ezequiel nipaakar ed pankakasakey?

8 Bilang totoo nen Jehova, agtayo la pankelawan ya walay pankakasakey tayo. Diad tua, impasakbay la itan nen Jehova. Imanoen so mensahe to ed si propetan Ezequiel nipaakar ed paniba na duaran bislak, say bislak “parad Juda” tan bislak “parad Jose.” (Basaen so Ezequiel 37:15-17.) Oniay impaliwawa na “Tepetepet na Saray Manbabasa” ya im-publish ed Hulyo 2016 ya Say Panag-bantayan: “Walay makapaliket ya mensahe nen Jehova ed si Ezequiel ya impromisa ton pankasakeyen so nasyon na Israel kayari ran makapawil ed Insipan a Dalin. Satan ya mensahe et mangipapasakbay met ed pankakasakey na totoo na Dios ya nagawa legan na kaunoran iran agew.”

9. Panon a say kasumpalan na propesiya nen Ezequiel et naiimano kada taon diad Memoryal?

9 Manlapu nen 1919, si Jehova et kalkalna to ni ya inorganisa tan pinankasakey lamet iray alanaan, ya mangirerepresenta ed bislak “parad Juda.” Insan, legan ya miuulop ed saray alanaan so ondarakel ya bilang na saray walaan na ilalon manbilay diad dalin, ya mangirerepresenta ed bislak “parad Jose,” sayan duaran grupo et nagmaliw ya “sakey a pulok.” (Juan 10:16; Zac. 8:23) Insipan nen Jehova ya panibaen to irayan duaran bislak tan gawaen to ran saksakey ed lima to. (Eze. 37:19) Natan, sayan duaran grupo et saniban manlilingkor tan manpapasakop ed sakey ya Ari​—si Jesu-Kristo, ya tinukoy ed propesiya bilang “si David a lingkor” na Dios. (Eze. 37:24, 25) Say nikadkaduman pankakasakey ya adeskribe ed Ezequiel et sankaimano kada taon no mantitipon iray nakekeraan ya alanaan tan ‘arum a karnero’ pian nodnonoten so Memoryal na impatey nen Kristo! Balet, antoy nagawaan na kada sakey ed sikatayo pian niwala tan napansiansia itan ya pankakasakey?

NO ANTO RAY NAGAWAAN TAYO PIAN NAPANSIANSIA SO PANKAKASAKEY

10. Panon tayon napansiansia so pankakasakey tayo bilang totoo na Dios?

10 Say unonan paraan pian napansiansia so pankakasakey tayo bilang totoo na Dios et diad pagmaliw tayon mapaabeba. Nen wadiad dalin si Jesus, binilin to ray disipulo to ya manpaabeba ira. (Mat. 23:12) No mapaabeba tayo, agtayo manpaimpluensya ed espiritu na mundo ya iyatagey so sarili. Imbes, ontulong ed sikatayo so inkamapaabeba pian manpasakop ed saray mangidadaulo, tan say ontan ya katutulok et importante pian mankakasakey so kongregasyon. Manuna ed amin, napaliket so Dios ed inkamapaabeba tayo, ta sikatoy “sumpad saray mapaatagey, balet iiter toy agnaparaan a kaabigan ed saray mapaabeba.”​—1 Ped. 5:5.

11. Panon ya say pandalepdep ed kabaliksan na saray emblema ed Memoryal et ontulong pian napansiansia so pankakasakey tayo?

11 Say komaduan paraan pian napansiansia  so pankakasakey tayo et diad pandalepdep ed kabaliksan na saray emblema ed Memoryal. Antis na satan ya espisyal ya labi​—tan lalo la diad satan ya mismon labi—​nonoten tayon maong so kabaliksan na andi-lebaduran tinapay tan ambalangan alak. (1 Cor. 11:23-25) Irerepresenta na tinapay so perpekton laman nen Jesus ya inyapay bilang bagat, tan irerepresenta na alak so niyibung a dala to. Balet agtayo labat kaukolan ya amtaen no antoy kabaliksan na saray emblema. Tandaan ya panamegley na dondon bagat nen Kristo, nipatnag so duaran sankabalegan ya panangaro​—say panangaro nen Jehova ed sikatayo diad impangiter tod Anak to, tan say panangaro nen Jesus diad mabulos ya impangiyapay toy bilay to parad sikatayo. No dalepdepen tayoy panangaro da, napakiwas itayon aroen met ira. Tan say panangaro tayon amin ya sanaagi ed si Jehova et singa lubir ya mamebedber ed sikatayo tan mamapaelet ed pankakasakey tayo.

No peperdonaen tayo so arum, pansiasiansiaen tayo so pankakasakey tayo (Nengnengen so parapo 12, 13)

12. Diad ilustrasyon nipaakar ed ari ya akikuentaan ed aripen to, panon ya impalinew nen Jesus ya iilaloan nen Jehova ya perdonaen tayo so arum?

12 Say komatlon paraan pian napansiansia so pankakasakey tayo et diad mabulos ya pamerdona ed arum. No perdonaen tayo iray nankasalanan ed sikatayo, ipapanengneng tayon aapresyaen tayoy pakaperdona na saray mismon kasalanan tayo panamegley na dondon bagat nen Kristo. Imanoen pay ilustrasyon nen Jesus ya nabasad Mateo 18:23-34. Tepetan moy sarilim: ‘Kasin iyaaplikak so imbangat nen Jesus? Kasin aanosan tan tatalosan ko ray agagi? Kasin akaparaan ak ya perdonaen iray nankasalanan ed siak?’ Tua, nanduruma so kabelat na kasalanan, tan say arum ed saraya et mair-irap ya perdonaen na aliwan perpekton too. Balet, ibabangat na sayan ilustrasyon no antoy iilaloan nen Jehova ed sikatayo. (Basaen so Mateo 18:35.) Impalinew nen Jesus ya ag-itayo perdonaen nen Jehova no agtayo perdonaen so agagi tayo sano wala ray malet ya basiyan pian perdonaen ira. Agta maabig itan ya pannonotan? Proprotektaan tan pansiasiansiaen tayoy nikadkaduman pankakasakey tayo no peperdonaen tayoy arum a singa imbangat nen Jesus ya gawaen tayo.

13. Panon a say pagmaliw tayon mikakareenan et ontulong pian napansiansia tayoy pankakasakey?

13 No peperdonaen tayo so arum, ipapanengneng  tayo ya mikakareenan tayo. Nonoten imay bilin nen apostol Pablo ya ‘gawaen tayoy anggaay nayarian tayon pansiansiaen so pankakasakey tayo ed espiritu tan manbilay tayo a walay kareenan.’ (Efe. 4:3) Legan na panaoy Memoryal tan lalo la diad mismon labi na Memoryal, isipen ya maong no panon tayon tratratoen so arum. Tepetan moy sarilim: ‘Kasin nanenengneng na arum ya agak maneem-em na sakit na linawa? Kasin amta da ya gagawaen koy anggaay nayarian ko pian napansiansia so kareenan tan pankakasakey?’ Sarayan tepet et talagan importantin pannonotan.

14. Panon tayon nipanengneng ya ‘itetepel tayoy balang sakey lapud aro’?

14 Say komapat ya paraan pian napansiansia so pankakasakey tayo et diad pangipanengneng tayoy aro a singa gagawaen nen Jehova, say Dios na aro. (1 Juan 4:8) Agtayon balot ibabaga ya, “Kaukolan kon aroen iray agagi, balet agko seguro kaukolan ya kaaroen ira”! No ontan so panagnonot tayo, kontra itan ed bilin nen Pablo ya nepeg tayon ‘itepel so balang sakey lapud aro.’ (Efe. 4:2) Imanoen ya agto labat imbaga ya nepeg tayon ‘itepel so balang sakey,’ noagta nepeg tayon gawaen itan “lapud aro.” Walay pandumaan na satan. Saray kabiangan na kongregasyon tayo et nanduruman klase na totoo ya inyasingger nen Jehova ed sikato. (Juan 6:44) Seguradon anengneng nen Jehova ya mainomay iran aroen kanian inyasingger to ra ed sikato. Kanian duga kasin husgaan ya agmakanepegan na panangaro tayo so agi tayo? Nepeg ya agtayo isisiblet so panangaro ya igaganggan nen Jehova ya ipanengneng tayo!​—1 Juan 4:20, 21.

SAMPOT YA MEMORYAL​—KAPIGAN?

15. Panon tayon amta ya walay sampot ya Memoryal?

15 Onsabi panaon, say pannodnonot ed Memoryal et manampot. Panon tayon amta? Diad unonan sulat nen Pablo ed saray taga Corinto, imbaga to ed saray alanaan ya Kristiano ya kada taon ya nonodnonoten da so impatey nen Jesus, “iyaabawag [da] so impatey na Katawan, anggad isabi to.” (1 Cor. 11:26) Say salitan “isabi” et parehon ontutukoy ed samay impropesiya nen Jesus ya nagawa diad panaon na anggaan ya sikatoy “onsasabi.” Oniay imbaga to nipaakar ed baleg a kairapan ya magano lan nagawa: “Omparungtal ed tawen so tanda na Anak na too, tan amin a tribu ed dalin et tapoktapoken day pagew da lapud ermen, tan nanengneng day Anak na too ya onsasabi diad saray lurem na tawen a walaay pakapanyari tan baleg a gloria. Tan diad maksil a tanol na trumpeta et ibaki to ray anghel to, tan tiponen da ray pinili to manlapud apatiran dagem, manlapud sakey a sampot na tawen anggad sananey a sampot na satan.” (Mat. 24:29-31) Sayan ‘pantipon ed saray pinili’ et ontutukoy ed panaon sano onla lad tawen so amin ya alanaan a Kristiano ya nakekeraan diad dalin. Nagawa itan kayari na unonan parte na baleg a kairapan balet antis na Armagedon. Insan amin ya kabiangan na 144,000 et nakaiba la nen Jesus ya milaban ed saray arari ed dalin. (Apo. 17:12-14) Say nagawan pannodnonot ed Memoryal antis ya natipon ed tawen so amin ya alanaan et sampot la, ta ‘sinmabi’ lad satan si Jesus.

16. Akin ya determinado kan onatendi ed Memoryal ed sayan taon?

16 Komon ta determinado tayon onatendi ed Memoryal no Marso 31, 2018, pian nagunggonaan itayo. Tan kerewen tayo ed si Jehova ya tuloytuloy itayon makapitulongan ed pankakasakey na saray totoo to! (Basaen so Salmo 133:1.) Tandaan ya onsabi panaon et manampot so pannodnonot tayo ed Memoryal. Kaleganan to, komon ta gawaen tayoy anggaay nayarian tayo ya onatendi, tan pablien tayo so maliket a pankakasakey ya naeeksperiensya tayo diad Memoryal.