Onlad karga

Onlad saray karga

Atateng—Tulongan Yoy Ananak Yo a Magmaliw a “Marunong Parad Kililiktar”

Atateng—Tulongan Yoy Ananak Yo a Magmaliw a “Marunong Parad Kililiktar”

“Manlapud inkaugaw mo et naamtaan mo la ray masanton sulat, ya akatulong ed sikan magmaliw a marunong parad kililiktar.”​—2 TIM. 3:15.

KANSIONEN: 141, 134

1, 2. Akin ya wala ray pampapagaan na arum ya atateng no idedika la na ananak da so bilay da ed Dios tan manpabautismo?

NILIBON manaaral na Biblia so mangidededika na bilay da ed si Jehova tan manpapabautismo. Dakel ed sikara et kabataan ya pinabaleg ed katuaan tan pinili day sankaabigan ya dalan na bilay. (Sal. 1:1-3) No sakey kayon Kristianon ateng, seguradon tatalaranan yoy agew a manpabautismo so anak yo.​—Ikompara so 3 Juan 4.

2 Balet, nayarin wala ray pampapagaan yo. Ompan wala ray nanenengneng yon kabataan ya manpapabautismo balet kalabas na saray taon et manduaruwa ira no kasin makabat ni ya unoren iray estandarte na Dios. Say arum ni ingen et tinaynan day katuaan. Kanian, ompan pampapagaan yo ya say anak yo et onggapod bilay na Kristiano insan manguman lanlamang tan naandi so panangaro  to ed katuaan. Nayarin sikatoy magmaliw ya singa saray walad kongregasyon na Efeso nen inmunan siglo ya imbagad sikara nen Jesus: “Pinaulyan mon naandi so panangaron walad sika diad gapo.” (Apo. 2:4) Antoy gawaen mo pian naiwasan itan tan natulongan moy anak mo ya ‘ombaleg parad kililiktar’? (1 Ped. 2:2) Pian naebatan itan, konsideraen tayoy alimbawa nen Timoteo.

“NAAMTAAN MO LA RAY MASANTON SULAT”

3. (a) Panon ya nagmaliw a Kristiano si Timoteo, tan panon ton inawat iray bangat nen Jesus? (b) Antoy imbilin nen Pablo ed si Timoteo ya taloran kaukolan ed panagaral?

3 Nayarin naaralan nen Timoteo iray bangat nen Jesus nen inmunan binmisitad Listra si apostol Pablo, nen 47 C.E. Anggano nayarin tinedyer ni labat ed saman si Timoteo, seguradon impapuso to iratan. Kayari na duay taon, sikato lay kaiba nen Pablo ed kimey ton panagbiahe. Kalabas na manga 16 a taon, sinulatan nen Pablo si Timoteo: “Mantultuloy ka ed saray bengatlan naaralan mo tan akatangguyor ed sikan manisia, lapud kabat mo no siopa ray akaaralan mo ed saraya tan manlapud inkaugaw mo et naamtaan mo la ray masanton sulat [say Hebreon Kasulatan], ya akatulong ed sikan magmaliw a marunong parad kililiktar diad panamegley na pananisia ed si Kristo Jesus.” (2 Tim. 3:14, 15) Imanoen ya binitla nen Pablo a kaukolan ya (1) amtaen iray masanton sulat, (2) natangguyor a manisia ed saray bengatlan naaralan, tan (3) magmaliw a marunong parad kililiktar panamegley na pananisia ed Kristo Jesus.

4. Anto ran uusaren ed panagbangat so asalim lan epektibo ed ugaw nin ananak mo? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

4 Bilang Kristianon ateng, labay yon naamtaan na anak yo iray masanton sulat, ya kaiba ed saratan so Hebreon Kasulatan tan say Kristianon Griegon Kasulatan. Anggan saray ugaw nin ananak et sarag da lan naaralan so nipaakar ed saray totoo tan agawgawa ya walad Biblia, depende ed no antoy sarag dan talosan. Say organisasyon nen Jehova et angitarya na dakel ya nausar na atateng pian natulongan iray anak da. Dinan ed saratan so wala ed lenguahe yo? Tandaan ya say mabiskeg ya relasyon ed si Jehova et onggagapo ed pakawalaan na kakabatan ed Kasulatan.

‘ATANGGUYOR YA MANISIA’

5. (a) Antoy labay ya ibaga na ‘atangguyor ya manisia’? (b) Panon tayon amta ya si Timoteo et atangguyor ya manisia ed maong a balita nipaakar ed si Jesus?

5 Importante ya naamtaan na ananak iray masanton sulat. Balet aliwan magenap ya ibangat labat ira nipaakar ed saray totoo tan agawgawa ya walad Biblia. Si Timoteo et ‘atangguyor ya manisia.’ Say labay ya ibaga na satan diad orihinal a lenguahe et “segurado” odino “kombinsido tan agmanduaruwa ya tua so sakey a bengatla.” Naamtaan nen Timoteo so Hebreon Kasulatan manlapud inkaugaw to. Balet kalabas na panaon et sikatoy akombinse ed mabiskeg ya ebidensya a si Jesus so Mesias. Sirin, agto labat itan naamtaan noagta akombinse met. Diad tua, kombinsidon maong si Timoteo nipaakar ed maong a balita, kanian nampabautismo tan akila ed si Pablo ed kimey to bilang misionero.

6. Panon yon natulongan iray anak yo pian natangguyor iran manisia ed saray nanaaralan dad Biblia?

6 Panon yon natulongan a magmaliw ya kombinsido iray anak yo pian naalig day Timoteo ya atangguyor ya manisia? Unona, magmaliw kayon maanos. Kaukolay panaon pian say sakey et magmaliw a kombinsido, tan agto labay ya ibaga ya lapud atangguyor kayon manisia et kombinsido met la so anak yo. Kaukolan ya usaren na kada anak so ‘pakayari ton mankatunongan’ pian magmaliw ya kombinsido ed bangat na Biblia. (Basaen  so Roma 12:1.) Importante so betang yo bilang ateng pian natulongan so anak yo, lalo la no wala ray tepet to. Nengnengen tayoy sakey ya alimbawa.

7, 8. (a) Panon ya maan-anos ya ibabangat na sakey ya Kristianon ama so anak to? (b) Kapigan ya kaukolan yo met so mananos?

7 Oniay imbaga nen Thomas, a walay anak ton bii ya 11 so taon to: “Itetepet na anak ko, ‘Posible kasi ya inusar nen Jehova so ebolusyon pian niwalay bilay diad dalin?’ odino, ‘Akin et agtayo misasali ed saray gagawaen na dakel a totoo, a singa diad eleksion, pian makatulong tayod lugar tayo?’ No maminsan, pigilan koy dilak pian agak makapangibaga na sarilik ya opinyon. Amtak ya agnakombinse so anak no maminpinsan mon buntonan na katuaan, noagta diad sandaraiset ya pangiter na saray ebidensya.”

8 Amta met nen Thomas ya kaukolan toy mananos pian nibangat toy anak to. Diad tua, say anos et importante ed amin ya Kristiano. (Col. 3:12) Natatalosan nen Thomas ya kaukolan so panaon tan maminpigapigan pitongtong ed anak to. Kaukolan toy mankatunongan base ed Kasulatan pian say anak to et magmaliw a kombinsido ed saray nanaaralan to. “Lalo lad saray importantin bangat,” kuan nen Thomas, “labay min naamtaan nen asawak no talaga kasin papanisiaan na anak mi so nanaaralan to tan no kasin duga itan parad sikato. Mas maong no mantetepet. Diad tua et napagaan ak no basta labat manisia ya agla mantetepet.”

9. Panon yon nipurek ed ananak yo so Salita na Dios?

9 No saray ateng et maanos dan ibangat so ananak da, kalkalnan natalosan na ananak so “kaawang tan karukey tan kaatagey tan kaaralem” na pananisia. (Efe. 3:18) Sarag tayon ibangat no antoy ombagay ed edad tan abilidad da. No kombinsido la rad nanaaralan da, mas mainomay da lan idepensad arum so papanisiaan da, pati ed saray kaeskuela da. (1 Ped. 3:15) Singa bilang, sarag kasin usaren na ananak yo so Biblia pian ipaliwawa no antoy nagawa no ompatey so too? Kasin parad sikara et duga so eksplinasyon na Biblia? * On, kaukolan so anos pian nipurek ed anak yo so Salita na Dios, balet nabawbawi yoy sagpot yo.​—Deu. 6:6, 7.

10. Anto so importantin kabiangan na panagbangat yo?

10 Siempre, importante met so alimbawa yo pian natulongan iray anak yo a magmaliw a kombinsido. Oniay imbaga nen Stephanie, a walaan na taloran anak a bibii: “Manlapu la nen melag ni ray anak ko, itetepet kod sarilik, ‘Kasin ibabagak ed ananak ko no akin ya kombinsido ak ya talagan wala si Jehova, a sikatoy maaro, tan duga iray paraan to? Nanenengneng kasi na ananak ko ya talagan inarok si Jehova?’ Agko nailaloan ya natangguyor iray anak ko no agda nanenengneng ya kombinsido ak.”

“MARUNONG PARAD KILILIKTAR”

11, 12. Anto so karunongan, tan akin et nibaga tayo ya ag-itan manunan nasukat ed edad na sakey?

11 Naaralan tayo ya si Timoteo et (1) amta to so Kasulatan tan (2) kombinsido ed saray papanisiaan to. Balet antoy labay ya ibaga nen Pablo nen inkuan ton saray masanton sulat et pagmaliwen ton “marunong [si Timoteo] parad kililiktar”?

12 Impaliwawa na Insight on the Scriptures, Volume 2, ya diad Biblia, say karunongan et “say abilidad ya usaren a maong so kakabatan tan pakatalos pian resolbien iray problema, iwasan odino amperen iray peligro, gawaen iray plano ed bilay, odino bilinen so arum ya gawaen iratan. Kabaliktaran itan  na inkamakulangkulang.” Ibabaga na Biblia ya “say inkamakulangkulang et nisinger ed puso na ugaw.” (Pro. 22:15) Kanian say karunongan​—ya kabaliktaran na inkamakulangkulang—​et ebidensya na inkatatken ed espiritual. Say manunan pakasukatan na inkatatken ed espiritual et aliwan no wala lad edad so sakey noagta no walay takot tod si Jehova tan lanang ton uunoren iray ganggan To.​—Basaen so Salmo 111:10.

13. Panon ya nipanengneng na sakey a kabataan ya sikatoy marunong parad kililiktar?

13 Saray kabataan ya matatken met lad espiritual et agpadadaeg ed saray pilalek da odino pananesdes na saray kaedaran da, aliwa ran “singa baloton iyaanor-anor na saray daluyon tan ipapalirpalir na dagem.” (Efe. 4:14) Imbes, tuloytuloy dan ipapasal so ‘pakayari ran manebek pian nibiig da so duga tan aliwa.’ (Heb. 5:14) Ipapanengneng dan matatken la rad espiritual diad panggagawa ray makabat iran desisyon​—anggano ag-ira nanenengneng na atateng da odino arum nin adulto. (Fil. 2:12) Say ontan a karunongan et kaukolan parad kililiktar. (Basaen so Proverbio 24:14.) Panon yon natulongan iray anak yo a magmaliw a marunong? Unona, seguroen yon amta da iray prinsipyo yo a base ed Biblia. Nepeg dan nanengneng ed saray ibabaga tan gagawaen yo a saray prinsipyo ed Salita na Dios so tutumboken yo.​—Roma 2:21-23.

Akin ya importante so tuloytuloy ya pansagpot na ateng? (Nengnengen so parapo 14-18)

14, 15. (a) Anto ray seryoson nonoten na sakey a kabataan ya labay to lay manpabautismo? (b) Panon yon natulongan iray anak yo a nodnonoten iray bendisyon diad pangunor ed saray ganggan na Dios?

14 Balet wala ni kaukolan nen say basta yo labat ibaga ed ananak yo no antoy duga tan aliwa. Tulongan yo met iran mankatunongan ed sarayan tepet: ‘Akin ya ibabawal na Biblia iray bengatlan labalabay na laman? Akin ya kombinsido ak a saray estandarte na Biblia et lanang ya parad pankaabigan ko?’​—Isa. 48:17, 18.

15 No imbaga na anak yo ya labay to lay manpabautismo, nepeg yon tulongan a nonoten to so sakey nin seryoson bengatla​—no panon ton ipapasen iray responsabilidad ed pagmaliw a sakey a Kristiano. Anto  ray bendisyon? Anto ray kaukolan ton isakripisyo? Panon ya mas dakel iray awaten ton bendisyon nen saray isakripisyo to? (Mar. 10:29, 30) Saratan so posiblin arapen na sakey kayari na bautismo. Kanian, importantin nonoten to la iratan ya maong antis ya manpabautismo. No tutulongan yo iray anak yo a nodnonoten iray bendisyon diad pangunor ed Dios tan saray makapuy a resulta no agda unoren, posible ya magmaliw iran mas kombinsido. Kombinsido ed anto? A saray estandarte na Biblia et lanang ya parad pankaabigan da.​—Deu. 30:19, 20.

NO MANDUARUWA SO ABAUTISMOAN LAN KABATAAN

16. Antoy nepeg ya tandaan na sakey ya ateng no onggapon onkapuy so pananisia na abautismoan lan anak to?

16 Balet, panon to no onggapon manduaruwa so anak yo nen abautismoan la? Singa bilang, say sakey ya abautismoan lan kabataan et nayarin nasagyat ed saray walad mundo odino nayarin panduaruwaan to no kasin makabat ni so pangunor ed saray prinsipyo ed Biblia. (Sal. 73:1-3, 12, 13) Bilang ateng, tandaan a say reaksion yo ed satan ya panduaruwa na anak yo et nayarin walay epekto to ed no kasin sikatoy mantultuloy ya manlingkor ed si Jehova odino andi. Agyo pampapasnokan so anak yo, balanglan ugaw ni odino tinedyer la. Nepeg ya nalikna to so maaron suporta yo tan labay yon tulongan.

17, 18. No say sakey a kabataan et manduaruwa ed pananisia to, panon ya makatulong iray ateng to?

17 Siempre, say sakey ya abautismoan lan kabataan et masimoon ton indedikay bilay to ed si Jehova. Insipan to ya aroen so Dios tan iyuna so panlabayan To nen say arum nin bengatla. (Basaen so Marcos 12:30.) Ipapasen nen Jehova ya seryoso itan ya sipan, kanian nepeg met a seryosoen itan na samay angisipan. (Ecl. 5:4, 5) Ipanonot yo iratan ed anak yo diad dugan panaon tan diad maaron paraan. Balet antis yon gawaen itan, basaen tan aral yo ni iray intarya na organisasyon nen Jehova parad atateng. No gawaen yo itan, nipurek yod anak yo ya say impangidedika to na bilay tod si Jehova tan say impanpabautismo to et talagan seryoso, balet dakel ya bendisyon so naawat to.

18 Alimbawa, makatulong so bilin ed apendise ya “Questions Parents Ask,” diad beneg na libron Questions Young People Ask​—Answers That Work, Volume 1. Oniay nabasa ditan: “Agkayo tampol mankokonklusyon ya agla labay na anak yo so relihyon yo. Maabig no amtaen yo no anton talagay rason.” Nayarin dedesdesen na saray kaedaran to. Odino nayarin naeermenan odino say pakalikna to et mas maong so espiritualidad na arum ya kabataan a Kristiano. Inyarum ni na apendise: “Diad tua, ontan so nalilikna da aliwan lapud iisipen dan lingo so papanisiaan yo noagta lapud saray situasyon da, kanian natan et nanairapan ni ran iyaplika ed bilay da so katuaan.” Insan angitarya so apendise na pigaran suhestion no panon ya natulongan na Kristianon ateng so anak ton manduaruwa ed pananisia to.

19. Panon a natulongan na atateng iray anak da ya magmaliw a “marunong parad kililiktar”?

19 Sikayo ran ateng et walaan na ambelat a responsabilidad​—tan pribilehyo—​ya pabalegen so ananak yo “diad disiplina tan panamilin nen Jehova.” (Efe. 6:4) Naamtaan tayo ya agtayo labat kaukolan ya ibangat ed sikara no antoy ibabaga na Biblia, noagta tulongan met iran magmaliw a kombinsido ed saray nanaaralan da. On, kaukolan day mabiskeg a pananisia ya mamakiwas ed sikaran idedikay bilay da ed si Jehova tan manlingkor ed sikato diad interon puso. Komon ta say Salita nen Jehova, say espiritu to, tan saray sagpot yo bilang atateng et ontulong ed ananak yo pian magmaliw iran “marunong parad kililiktar.”

^ par. 9 Saray giya ed panagaral ya “Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?” et makatulong ed saray kabataan tan adulto pian natalosan tan nipaliwawa da iray katuaan ed Biblia. Naromog iraya ed jw.org diad dakel a lenguahe. Nengnengen ed BANGAT NA BIBLIA > TULONG ED PANARAL NA BIBLIA.