Onlad karga

Onlad saray karga

Kabataan—“Itultuloy Yon Pansagpotan so Pakaliktar Yo”

Kabataan—“Itultuloy Yon Pansagpotan so Pakaliktar Yo”

“No panon a naynay kayon ontutulok, . . . itultuloy yon pansagpotan so pakaliktar yo tekep na takot tan giwgiw.”​—FIL. 2:12.

KANSIONEN: 133, 135

1. Akin ya importante so pampabautismo? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

KADA taon et nilibon manaaral na Biblia so manpapabautismo. Dakel ed sikara et kabataan​—tinedyer odino mas ugaw ni. Nayarin pinabaleg ira ed katuaan. Kasin sakey ka ed sikara? No ontan, maong itan ya desisyon mo. Saray Kristiano et kaukolan ya manpabautismo tan importante itan parad pakaliktar.​—Mat. 28:19, 20; 1 Ped. 3:21.

2. Akin et agmo nepeg ya takotan odino paliisan so pangidedika na bilay mo ed si Jehova?

2 Dakel ya bendisyon so nayarin naawat na sakey no manpabautismo, balet walay katekep ton responsabilidad. Panon? Diad agew na bautismom, inmebat kay on ed tepet ya, “Base ed bagat nen Jesu-Kristo, kasin nagbabawian yo la iray kasalanan yo tan indedika yo lay bilay yo ed si Jehova pian gawaen so linawa to?” Say bautismo et simbolo na dedikasyon mo. Seryoso itan ya sipan ed si Jehova, ya sikatoy aroen mo tan iyunam a gawaen so panlabayan to.  Agmo nayarin benegan itan. Kasin pagbabawian mo itan ya desisyon mo? Andin balot! Say pangipiyam na bilay mo ed si Jehova et dugan desisyon. Isipen pa no say sakey et agto indedika so bilay to ed si Jehova. Sikatoy uleyan nen Satanas! Ag-interesado so Diablo ed kililiktar mo. Diad tua, sikatoy maliket no agka makaawat na bilay ya andi-anggaan lapud sikatoy pinilim ya suportaan imbes ya si Jehova.

3. Anto ran bendisyon so naawat mo lapud indedikam so bilay mo ed si Jehova?

3 Balet isipen pa iray bendisyon ya naawat mo lapud indedikam so bilay mo ed si Jehova tan nampabautismo ka imbes ya suportaan si Satanas. Lapud inter mo lay bilay mo ed si Jehova, mas walay kompiyansam natan ya ibaga: “Si Jehova et walad abay ko; agak ontakot. Antoy nagawaan na too ed siak?” (Sal. 118:6) Anggapo lay mas baleg a pribilehyom nen say panuporta ed uley na Dios tan naawat so pabor to.

PERSONAL A RESPONSABILIDAD

4, 5. (a) Akin ya nibaga tayon personal a responsabilidad so pangidedikay bilay tayo ed si Jehova? (b) Anto ran subok so aarapen na anggan saray aliwan kabataan?

4 Bilang bautismadon Kristiano, say relasyon mo ed si Jehova et aliwan singa dalin o kayarian na pamilya ya sarag mon tawiren. Imbes, responsabilidad mon pankimeyan so kililiktar mo, anggano wala ka nid pudir na atateng mo. Akin ya importantin tandaan itan? Lapud agmo amta no anto ran subok so onsabi ed sika diad arapen. Singa bilang, no abautismoan ka antis kan man-tinedyer, nayarin wala ray duman naliknam tan subok ya arapen mo no tinedyer ka la. Oniay imbaga na sakey ya tinedyer a bii: “Say sakey ya ugaw et agto pagbabawian a sikatoy sakey a Tasi nen Jehova lapu labat ta anggapoy apag ton cake ed birthday diad eskuelaan. Balet kalabas na pigaran taon, no mabiskeg lay liknaan to nipaakar ed sex, kaukolan a sikatoy kombinsidon maong ya say pangunor ed ganggan nen Jehova so lanang a dugan desisyon.”

5 Siempre, aliwan saray kabataan labat so nipapaarap ed balo iran subok ed bilay. Anggan saray abautismoan nen adulto la ra et dakel met so aarapen dan subok ed pananisia ya agda inilaloan. Nayarin nipaakar iratan ed bilay na sanasawa, sakit, odino trabaho. Kanian antokaman so edad tayo, amin tayo et makaeksperiensya na saray subok tan kaukolan tayoy manmatoor ed si Jehova.​—Sant. 1:12-14.

6. (a) Akin ya nibagan say dedikasyon mod si Jehova et agmo nayarin babawien? (b) Antoy naaralan mo ed Filipos 4:11-13?

6 Pian makapansiansia kan matoor diad anggan anton situasyon, agbalot lilingwanan ya agmo nayarin babawien so sipan mo ed si Jehova. Labay ton ibaga et insipan mo lad Soberano na uniberso ya mantultuloy kan manlingkor ed sikato anggano ontundan manlingkor iray kakaarom odino saray ateng mo. (Sal. 27:10) Diad amin ya situasyon, sarag mon kerewen ed si Jehova ya tulongan to kan nasumpal so dedikasyon mo.​—Basaen so Filipos 4:11-13.

7. Antoy labay ya ibaga na pansagpotan moy pakaliktar mo “tekep na takot tan giwgiw”?

7 Labay nen Jehova ya magmaliw kan kaaro to. Balet kaukolan moy mansagpot pian napansiansiam so pikakaarom ed sikato tan makaliktar ka. Oniay nabasa ed Filipos 2:12: “Itultuloy yon pansagpotan so pakaliktar yo tekep na takot tan giwgiw.” Labay ton ibaga et kaukolan mon nonoten no panon mon napansiansia so pikakaarom ed si Jehova tan no panon kan makapanmatoor ed sikato antokaman so onsabin subok. Agmo iisipen ya sarasarag mon gawaen itan. Anggan saray abayag lan manlilingkor ed Dios et tinmunda. Kanian anto ray nayarin gawaen mo pian nipanengneng mon pansasagpotan moy pakaliktar mo?

 IMPORTANTE SO PANAGARAL NA BIBLIA

8. Antoy kaiba ed personal a panagaral na Biblia, tan akin ya importante itan?

8 Pian napansiansia so pikakaaro ed si Jehova, kaukolan tayoy ondengel tan mitongtong ed sikato. Say manunan paraan ya ondedengel tayod si Jehova et diad personal a panagaral na Biblia. Kaiba ed satan so pambasa tan pandalepdep ed Salita na Dios tan saray publikasyon ya base ed Biblia. Legan mon gagawaen itan, tandaan a say panagaral na Biblia et aliwan singa panagaral diad eskuelaan ya kaukolan mon i-memorize iray aaralen mo pian makapasa ka ed exam. Say makagunggonan panagaral et singa pambiahe ed sakey a lugar ya walan walay balon naaralan mo tan nadiskobrem nipaakar ed saray kualidad nen Jehova. Ontulong iya ed sikan onapit ed Dios, tan sikatoy onapit ed sika.​—Sant. 4:8.

Panon kan mansasagpot ya ondengel tan mitongtong ed si Jehova? (Nengnengen so parapo 8-11)

9. Anto ray intarya na organisasyon ya akatulong lad sika diad personal ya panagaral mo?

9 Dakel so itatarya na organisasyon nen Jehova ya ontulong ed sikan nawalaan na epektibon panagaral. Singa bilang, say “Activity Parad Panagaral na Biblia” ya walad “Tinedyer” a seksion na jw.org so ontulong ed sikan makaaral na saray leksion ed saray agawgawa ya walad Biblia. Saray giya ed panagaral ya “Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?” ya wala met ed jw.org et makatulong pian magmaliw kan kombinsido ed saray papanisiaan mo. Saratan ya giya ed panagaral so ontulong ed sika pian nipaliwawam ed arum iray papanisiaan mo. Makala ka met na arum ya ideya ed panagaral diad artikulon “Young People Ask . . . How Can I Make Bible Reading Enjoyable?” diad Abril 2009 ya isyu na Awake! Importante so panagaral tan panagdalepdep diad pansasagpot mo parad pakaliktar mo.​—Basaen so Salmo 119:105.

IMPORTANTE SO PANAGPIKASI

10. Akin ya say panagpikasi et importante ed sakey ya bautismadon Kristiano?

10 No say personal ya panagaral et sakey a paraan ya ondedengel tayod si Jehova, say panagpikasi et sakey a paraan pian makapitongtong tayod sikato. Say panagpikasi et agdapat ya ipasen na sakey a Kristiano bilang andi-kakanaan ya ritual odino “pampa-suerte” pian mas onaligwas tayo ed pansasagpot tayo. Imbes, say panagpikasi et tua ya pitotongtong ed Manamalsa. Labay nen Jehova  ya narengel iray ibagam. (Basaen so Filipos 4:6.) No wala ray panaaburidoan mo, say balibalin bilin na Biblia et “ipasakbat mod si Jehova so ambelat ya awit mo.” (Sal. 55:22) Panisiaan mo itan? Minilyon ya agagi so makapangibaga ya akatulong itan ed sikara. Makatulong met itan ed sika!

11. Akin et nepeg tayon naynay ya pisalamatan si Jehova?

11 Say panagpikasi et aliwa labat ya pankanawnawa pian onkerew na tulong ed si Jehova. Ibabaga na Biblia: “Ipanengneng yon misalsalamat kayo.” (Col. 3:15) No maminsan ompan masyado tayon aburido ed saray problema tayo kanian agtayo la naiimano iray bendisyon ya nanaawat tayo. Agta maabig no kada agew et manisip ka na anggan taloran maong a bengatla ya naawat mo? Insan diad pikakasim, pisalamatan mo iratan ed si Jehova. Oniay imbaga na sakey a tinedyer ya si Abigail, ya abautismoan nen 12 so taon to: “Anggapo lay arum ya mas pisalamatan tayo noagta si Jehova labat. Sikatoy lanang tayon pisalamatan ed amin ya iiter tod sikatayo. Aminsan arengel ko iyan balibalin panonot: No ombangon tayo nabuas ya say walad sikatayo labat et saray akisalamatan tayo ed si Jehova natan, anto lay walad sikatayo?” *

SAY NITULONG NA PERSONAL YA EKSPERIENSYA

12, 13. Akin ya importantin nonoten no panon mon personal ya naeksperiensya so kamaongan nen Jehova?

12 Si Arin David nensaman et tinulongan nen Jehova ya sungdoan iray dakel tan graben subok. Kanian oniay imbalikas to panamegley na kansion: “Tawayan yo tan nengneng yo a si Jehova et maong; maliket so toon pasasalimbengan ed sikato.” (Sal. 34:8) Idadanet na satan ya bersikulo a walay nitulong na personal ya eksperiensya. No manbasa kay Biblia tan saray publikasyon tayo tan no onatendi ka ed saray aral, makarengel kay makapaseseg iran eksperiensya no panon ya tinulongan na Dios so arum ya mansiansian matoor. Balet legan ya oneelet so relasyon mod si Jehova, kaukolan mon nanengneng a mismo no panon kan tutulongan nen Jehova. Wala tay nibagam ya personal mo lan naeksperiensya so kamaongan nen Jehova?

13 Walay sakey a paraan ya naeeksperiensya na amin ya Kristiano so kamaongan nen Jehova. Amin tayo et naiimbitaan ya onapit ed Dios tan ed Anak to. Inkuan nen Jesus: “Anggapoy makaasingger ed siak likud no sikatoy iyasingger na Ama ya angibaki ed siak.” (Juan 6:44) Kasin naliliknam ya parad sika iratan? Nayarin irason na sakey a kabataan, ‘Inyasingger nen Jehova iray ateng ko, tan tinmumbok ak labat.’ Balet nen indedikam so bilay mod si Jehova tan nampabautismo ka, impanengneng mo ya walaan ka na espisyal ya relasyon ed sikato. Natan et talagan kabat to ka la. Ipapaseguro na Biblia: “No say sakey et aaroen toy Dios, sayan too et kabat to.” (1 Cor. 8:3) Lanang mon pablien tan apresyaen so betang mo ed organisasyon nen Jehova.

14, 15. Panon a makatulong ed sika so ministeryo pian napabiskeg so pananisiam?

14 Say sakey nin paraan ya naeksperiensyam so kamaongan nen Jehova et no naliknam so tulong to legan mon itotongtong ed arum so pananisiam. Nagawaan mo itan no wala kad ministeryo odino diad eskuelaan. Saray arum et nanairapan ya pulongan iray kaeskuela da. Natural labat itan ta agmo amta no antoy reaksion da. Nayarin mas lalon mairap so mitongtong ed baleg a grupo nen say diad sakey labat ya kaklase. Antoy makatulong ed sika?

 15 Unona, nonoten no akin ya kombinsido ka ed papanisiaan mo. Kasin walad lenguahe yo iray giya ed panagaral ya walad jw.org? No wala, salim ya nengnengen iratan. Say gagala na satan et pian tulongan kan nonoten no anto so papanisiaan mo, no akin ya papanisiaan mo itan, tan no panon mon ipaliwawa ed arum so papanisiaan mo. No kombinsido ka tan akaparaan kan maong, napakiwas kan mantasi parad ngaran nen Jehova.​—Jer. 20:8, 9.

16. Antoy nayarin makatulong ed sika no manaalangan kan itongtong iray papanisiaan mo?

16 Balet anggano namparaan ka, nayarin manaalangan kan itongtong ed arum iray papanisiaan mo. Oniay inamin na 18 años a sister ya abautismoan nen 13 so taon to, “Amtak so papanisiaan ko, balet no maminsan et mairap kon ibaga iray walad nonot ko.” Panon ton inarap iyan subok? “Sinalik so mitongtong ya relaks labat,” kuan to. “Saray kaklasek et agnababaingan ya ibaga iray gagawaen da. Dapat ontan ak met. Kanian wala labat so istoryaen ko, a singa, ‘Nen imbeneg ya agew et manbabangat ak na Biblia, tan . . .’ Insan ko la ibaga no akin ya iistoryaen ko itan. Anggano aliwan direkta itan a nipaakar ed Biblia, labalabay dan amtaen no antoy gagawaen ko no manbabangat ak na Biblia. No maminsan et mantepet ira tungkol ed Biblia. No uusaren ko iyan paraan, mas mainomay koy mitongtong. Tan kayari to, balibali liknaan ko!”

17. Anto ni makatulong ed sika pian nitongtong mod arum so pananisiam?

17 No ipapanengneng moy respeto ed arum tan walay malasakit mod sikara, nayarin ontan met so ipanengneng dad sika. “Lanang ak ya natatakot ya no itongtong koy Biblia, ompan isipen na totoo ya sobran relihyoso ak.” Ontan so inkomento nen Olivia, ya 17 so taon to tan abautismoan antis ya man-tinedyer. Insan ginapoan ton inuman so panagnonot to. Imbes ya lanang ton nonoten iray pakatatakotan to, oniay imbaga to: “Dakdakel so kabataan ya agda amta so tungkol ed saray Tasi nen Jehova. Sikami labat so Tasi ya kabat da. Kanian say kakikiwas mi et nayarin walay epekto to no kasin ondengel ira. Panon to no nababaingan tayo odino nanairapan tayon itongtong so pananisia tayo, odino panon to no manggiwgiw itayo no mitotongtong tayo? Ompan isipen da ya ibabaing tayoy pananisia tayo. Nayarin agni ra ingen ondengel ta anggapoy kompiyansa tayon mansalita. Balet no relaks tayon ibaga so papanisiaan tayo tan kombinsido tayo ed satan, a singa normal labat ya mitotongtong, posible ya respetoen da tayo.”

ITULTULOY MON PANSAGPOTAN SO PAKALIKTAR MO

18. Antoy kaiba ed pansagpot mo parad pakaliktar mo?

18 Naaralan tayo ya say pansagpot mo parad pakaliktar et seryoson responsabilidad. Kaiba ed satan so pambasa tan pandalepdep ed Salita na Dios, pampikasi, tan pannonot no panon mon personal ya naawat so bendisyon nen Jehova. No pansagpotan mon gawaen iratan, ombiskeg so kompiyansam bilang kaaro nen Jehova. Diad ontan et napakiwas kan itongtong ed arum iray papanisiaan mo.​—Basaen so Salmo 73:28.

19. Akin ya nabawbawim so pansagpot mo parad pakaliktar mo?

19 Imbaga nen Jesus: “Siopaman a labay toy ontumbok ed siak, iburi toy sarili to tan sakbaten toy panamairapan a poste to tan mantultuloy ya ontumbok ed siak.” (Mat. 16:24) Kanian say pagmaliw ya disipulo​—kaibay dedikasyon tan bautismo—​et obligasyon mo bilang Kristiano. Balet mangiiter iya ed sika na pankanawnawan makaawat na dakel a bendisyon natan tan bilay ya andi-anggaan diad balon mundo na Dios. Kanian walay maabig ya rason pian itultuloy mon pansagpotan so pakaliktar mo!

^ par. 11 Parad kaaruman ya suhestion, nengnengen so “Tepet na Saray Kabataan​—Akin et Dapat ya Manpikasi Ak?” tan say worksheet na satan diad jw.org.