Onlad karga

Onlad saray karga

Indese na Tema Parad Say Panag-bantayan 2017

Indese na Tema Parad Say Panag-bantayan 2017

Nanengneng dia so isyu a pakaromogan ed artikulo

AARALEN IRAN ARTIKULO

 • Agyo Papaulyanan ya Ombetel so Panangaro Yo, Mayo

 • Akin ya Importante nin Siansia so Pagmaliw ya Mapaabeba? Ene.

 • Aligen so Inkamaabagey nen Jehova, Set.

 • Aligen so Inkahustisya tan Panangasi nen Jehova, Nob.

 • “Amtak a Sikatoy Onoli,” Dis.

 • Anapen so Tuan Kayamanan, Hul.

 • Anggapo Komon so Mangamper ed Sikayon Naalay Premyo Yo, Nob.

 • Antoy Naandi No Onsabi Lay Panarian na Dios? Abr.

 • Atateng​—Tulongan Yoy Ananak Yo a Magmaliw a “Marunong Parad Kililiktar,” Dis.

 • “Idayew Yoy Jah!”​—Akin? Hul.

 • “Imatalek Mo ed Saray Matoor a Lalaki,” Ene.

 • Ipulisay so Panagnonot na Mundo, Nob.

 • Ipanengneng so Pananisia​—Manggaway Makabat a Desisyon! Mar.

 • Iter so Galang ed Saray Makanepegan, Mar.

 • Iwawanwan nen Jehova Iray Totoo To, Peb.

 • Kabataan​—“Itultuloy Yon Pansagpotan so Pakaliktar Yo,” Dis.

 • Kasin Ipapapusom Iray Nisulat ya Pasakbay? Mar.

 • Kasin Mabulos tan Maanos Kan Manalagar? Ago.

 • Kasin Manpapasalimbeng Ka ed si Jehova? Nob.

 • “Kasin Mas Inarom Ak Nen Saraya?” Mayo

 • Kasin Miparad si Jehova so Panmoriam ed Inkahustisya? Abr.

 • “Komon . . . Gawaen Ton Matalona so Amin a Planom,” Hul.

 • Liligliwaen Itayo nen Jehova Diad Amin a Subok, Hun.

 • Lingkoran si Jehova Diad Interon Puso! Mar.

 • Mangansion a Malikeliket! Nob.

 • “Mangaro Itayo . . . Diad Gawa tan Katuaan,” Okt.

 • “Manmatalek Kad si Jehova tan Manggawa Kay Maong,” Ene.

 • ‘Manpakpel Ka tan Igapom Lay Kimey’ Set.

 • Manpokus ed Importantin Isyu, Hun.

 • “Miakis Kayo ed Saramay Onaakis,” Hul.

 • Nidayew Komon si Jehova ed Pamboboluntaryom! Abr.

 • “No Antoy Insipan Mo, Toor Mo,” Abr.

 • No Panon ya Isulong tan Pansiansiaen so Balon Personalidad, Ago.

 • No Panon ya Lakseben tan Agla Ipawil so Daan a Personalidad, Ago.

 • Paaligwasen so Panangontrol ed Sarili, Set.

 • Pablien Iray Espiritual a Kayamanan, Hun.

 • Pablien so Regalon Makapandesisyon a Bukor, Ene.

 • Sarag Moy Mansiansian Mapaabeba Anggano Nasusubok, Ene.

 • Saray Karwahe tan Say Korona so Manprotekta ed Sika, Okt.

 • Saray Pasingawey ed si Zacarias​—No Anto Ray Naaralan Mo, Okt.

 • Say Dondon​—“Sankaabigan a Regalo” ya Nanlapud Ama, Peb.

 • “Say Kareenan na Dios . . . Palumbasan Toy Amin a Pakatalos,” Ago.

 • Say Katuaan et Mangiyakar na “Espada, Aliwan Kareenan,” Okt.

 • “Say Salita na Dios et Makapanyari,” Set.

 • “Say Salita na Dios Tayo et Mansiansia ya Anggad Angga,” Set.

 • “Say Ukom na Interon Dalin” et Naynay Ton Gagawaen no Antoy Maptek, Abr.

 • Seguradon Nasumpal so Gagala nen Jehova! Peb.

 • Siopay Mangidadaulod Totoo na Dios Natan? Peb.

 • Suportaan so Inkasoberano nen Jehova! Hun.

 • Tulongan Iray Ananak na Saray “Dayon Miaayam,” Mayo

 • Tulongan Iray “Dayon Miaayam” ya Maliket Dan Lingkoran si Jehova, Mayo

 • “Walay Ilalok ed Dios,” Dis.

BIBLIA

 • Akin et Dakdakel? No. 6

 • Aliway Pakatalos, No. 1

 • Kaaruman ya Ebidensya (nambilay nensaman si Tatenai), No. 3

 • Man-enjoy tan Minabang ed Pambabasam na Biblia, No. 1

 • Si Elias Hutter tan Saray Hebreon Biblia To, No. 4

ISTORYAY BILAY

 • Akaaral Ak Diad Impiulop Kod Saray Marunong (W. Samuelson), Mar.

 • Aminpiga Min Naeksperiensya so Agnaparaan ya Kaabigan na Dios (D. Guest), Peb.

 • Anggano Telek Ak, Akapanbangat Ak Nin Siansia ed Arum (W. Markin), Mayo

 • Apribilehyoan Ak ya Mikimey ed Maespiritual ya Lalaki (D. Sinclair), Set.

 • Determinado ya Mansiansian Sundalo nen Kristo (D. Psarras), Abr.

 • Manresulta ed Bendisyon so Pansungdo ed Subok (P. Sivulsky), Ago.

 • Saray Bendisyon Diad Panumpal ed Pagagawa nen Jehova (O. Matthews), Okt.

 • Wala Ray Tinaynan Ko Pian Natumbok Koy Kristo (F. Fajardo), Dis.

JEHOVA

 • Awaten Moy Sankarakepan ya Regalo na Dios? No. 2

 • Nanlapud Dios so Paniirap Tayo? No. 1

JESU-KRISTO

 • Anton Talaga so Itsura nen Jesus? No. 6

 • Makapainsulto Imay Ilustrasyon Tungkol ed “Saray Oken”? No. 5

KUALIDAD TAN BILAY NA KRISTIANO

 • Aro​—Mabmablin Kualidad, Ago.

 • Kasin Ayosen Moy Agpantatalosan Pian Niwalay Kareenan? Hun.

 • Kasin Bawal ya Mangasawa Iray Ministro? No. 2

 • Maong ya Resulta na Panangiter, No. 2

 • Nayari Kasin Man-Krismas Iray Kristiano? No. 6

 • No Nasusubok so Pankakaaro, Mar.

 • Say Dugan Isipen No Walay Alingo, No. 6

 • Taloen so Kalaban ya Onaataki ed Nonot Mo, Hul.

MISELANYOS

 • Anto tay Armagedon? No. 6

 • Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Bilay tan Patey? No. 4

 • Antoy Niyugali na Saray Judio a Sengegan ya Kinondena nen Jesus so Pansamba? Okt.

 • Ag-onnenengneng ed Itsura, Hun.

 • “Apaliket Ton Maong so Dios” (Enoc), No. 1

 • Apatiran Akakabayo, No. 3

 • Jose a Taga Arimatea, Okt.

 • Kapagaan, No. 4

 • Kasin “Matatakew” Iray Manlalako na Ayayep diad Templo? Hun.

 • “Maganggana Kan Bii,” No. 3

 • Manbibilay Tayo la ed “Kaunoran Iran Agew”? No. 2

 • Nensaman, Panon Dan Aawiten ed Arum a Lugar so Apoy? Ene.

 • Ngaran ed Biblia ya Akaukit ed Dagdaan lan Buyog, Mar.

 • Nibulos ed Impakaaripen, No. 2

 • “Nirayew Komon so Maong a Pakatebek Mo!” (Abigail), Hun.

 • Niwala ni Tuan Hustisya Diad Mundo? No. 3

 • Niwalay Deen Diad Dalin? No. 5

 • No Grabe so Sakit na Inad-arom, No. 4

 • Paniirap, No. 1

 • Paraiso ed Dalin​—Imahinasyon Labat o Talagan Wala? No. 4

 • Sankamelagan a Letra na Hebreo, No. 4

 • Sankarakepan ya Regalo, No. 6

 • Suhestion nen Pablo ya Agni Ituloy so Pambiahe (Gaw 27), No. 5

 • Tinawag na Dios ya “Prinsesa” (Sara), No. 5

 • Tinulongan nen Gayo Iray Agagi To, Mayo

 • Wala ray Anghel? No. 5

TASI NEN JEHOVA

 • “Anggapoy Mairap odino Andukey ya Biyahe” (Australia), Peb.

 • Inyapay day Inkasikara Diad Turkey, Hul.

 • Inyapay day Inkasikara (saray single ya sister), Ene.

 • “Kapigan so Onsublay ya Asemblea Tayo?” (Mexico), Ago.

 • “Mabunlok a Too et Nabendisyonan” (pandonasyon), Nob.

 • Makapan-adjust ed Balon Kongregasyon Mo, Nob.

 • Maliket so Simplin Bilay, Mayo

 • ‘Mas Maseseg tan Balo so Panangaro Mi’ (1922 ya kombension), Mayo

 • Sakey a Gawa na Kristianon Kaabigan, Okt.

TEPETEPET NA SARAY MANBABASA

 • Akin et mandumaan so insulat nen Mateo tan Lucas nipaakar ed impanugaw nen Jesus? Ago.

 • Ipasen na sanasawan Kristiano ya say IUD et agkontra ed Kasulatan? Dis.

 • Kaukolan ya walay kanepegan na sakey bilang panguloan pian magmaliw ya inmunan ateng na Mesias? Dis.

 • Nayari kasi nawalaan na paltog pian protektaay sarili ed arum ya too? Hul.

 • Si Jehova et “agto abuloyan a nipaarap kayod tukso ya agyo nayarian” (1Co 10:13), Peb.

UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

 • Agko Labay so Ompatey! (Y. Quarrie), No. 1

 • Inar-arok ya Maong so Baseball! (S. Hamilton), No. 3

 • Parad Siak, Anggapoy Dios (A. Golec), No. 5