Onlad karga

Onlad saray karga

 ISTORYAY BILAY

Manresulta ed Bendisyon so Pansungdo ed Subok

Manresulta ed Bendisyon so Pansungdo ed Subok

“MARUKSA kan ama,” so imbaga na mamapasnok ya officer na KGB. * “Tinaynan moy malukon ya asawam tan say melag nin anak mo. Siopay mamakan tan mangasikaso ed sikara? Tundaan mo la tay gagawaen mo pian makasempet ka la!” Inyebat ko: “Andi, agko tinaynan so pamilyak. Inaresto yo ak! Antoy rason?” Imbaga na officer: “Manggawa ka lay arum ya krimen, aleg labat tay man-Tasi.”

Agawa itan ya impantongtong nen 1959 diad sakey ya prisoan ed syudad na Irkutsk diad Russia. Istoryaen kod sikayo no akin ya sikami nen asawak ya si Maria et akaparaan ya “manirap nisengeg ed inkatunong” tan no panon kamin abendisyonan lapud nansiansia kamin matoor.​—1 Ped. 3:13, 14.

Niyanak ak ed Ukraine nen 1933 diad baryo na Zolotniki. Nen 1937, binmisita ed sikami so panginaen ko tan say asawa to, ya Tasi nen Jehova. Nanlapu rad France, tan inikdan da kami na saray libron Government tan Deliverance, ya im-publish na Watch Tower Society. Nen binasa nen tatay ko iratan ya libro, aliing so pananisia to ed Dios. Makapaermen ta nen 1939 sikatoy nansakit na grabe, balet antis ya inatey et imbaga tod si nanay ko: “Aya so katuaan. Ibangat mo ’ya ed saray ugugaw.”

SIBERIA​—BALON TERITORYA YA PAMPULONGAN

Nen Abril 1951, ginapoan na gobierno ya ibantak ed Siberia iray Tasi ed western USSR. Siak, si nanay ko, tan say agik ya si Grigory et kaiba ed saray nibantak ya nanlapud West Ukraine. Kayari na masulok ya 6,000 kilometro ya impanbiahe mi ed tren, akasabi kami ed syudad na Tulun diad Siberia. Kalabas na duaran simba, say kuyak ya si Bogdan et inyakar ed kampo ya asingger ed syudad na Angarsk. Sikatoy senentensiaan ya mantrabaho na 25 taon diad kampo.

Nampulong kami nen nanay ko tan si Grigory diad saray kaabungan ed Tulun, balet kaukolan mi magmaliw ya madiskarte. Singa bilang, itetepet mi ya, “Wala diay labay toy manlakoy baka?” No walay aromog min mangilako na baka to, ibaga mid sikato iray makapadinayew ya inkagawa na baka. Insan mi la itongtong so nipaakar ed Amalsa. Diad saman, insulat na sakey ya dyaryo ya saray Tasi et mantetepet ira na baka, balet diad tua say aanapen mi et karnero! Tan talagan wala ray aromog min totoo ya singa karnero! Makapaliket so mangiyaral na Biblia ed saray mapaabeba tan maparawes ya totoo ed satan a lugar ya agni apulongan. Natan, wala lay sakey ya kongregasyon ed Tulun a masulok ya 100 so manangipalapag.

 NO PANON YA ASUBOK SO PANANISIA NEN MARIA

Si Maria et akabatan toy katuaan diad Ukraine nen peles na World War II. Nen 18 so taon to, walay officer na KGB ya manha-harass ed sikato tan tutuksoen ton manggawa ra na imoralidad, balet agbalot pinmayag si Maria. Aminsan, kasempet tod abung et asabian ton akarukol ed kama to imay laki. Batik si Maria. Sinmanok may officer tan tinaktakot toy Maria ya paipriso to lapud Tasi. Ginawa ton tua itan, kanian nen 1952, asentensiaan si Maria na samploran taon ed prisoan. Pakalikna to et singa si Jose ya impriso lapud impansiansia toy integridad to. (Gen. 39:12, 20) Oniay imbaga na driver ya angiyakar ed si Maria diad korte: “Agka natatakot. Dakel lay apriso ya nen kapaway da et wala nin siansiay dignidad da.” Sikatoy apabiskeg ed saratan ya salita.

Manlapud 1952 anggad 1956, impantrabaho day Maria diad kampo ya asingger ed syudad na Gorkiy (natan et Nizhniy Novgorod) diad Russia. Anggano ambetebetel so klima et igaganggan dan kotkoten to anggad lamot so kiew pian nabagot itan. Lapud satan et nansakit si Maria, tan nen 1956 et imbulos da tan linmad Tulun.

ARAWI ED ASAWAK TAN ANANAK KO

Nen imbagad siak na sakey a brother ya walay onsabin sister, nambisikleta ak ya linmad istasyon na bus pian abeten imay sister tan ibaan kon mangawit na bagahe to. Nen akabat koy Maria, wala lan tampol so panggustok ed sikato. Nairapan ak ya kinmaraw​—balet apaesel ko lanlamang. Nankasal kami nen 1957. Kayari sakey taon, niyanak so panguloan mi, si Irina, balet agangganok labat ya akaiba. Nen 1959, naaresto ak lapud paniimprintak na literatura ed Biblia. Kapalduay taon ko ed bartolina. Pian ondeen so liknaan ko, naynay ak ya manpipikasi, mangakansion ak na saray Kingdom song, tan iimadyinen koy pampulong ko kapaway ko.

Nen wala ak ed kampo nen 1962

Nen wala ak ed prisoan, legan ak ya tetepetan, inmeyag so imbestigador, “Magano mi kayo lan igatin-gatin a singa saray otot!” Inyebat ko, “Imbaga nen Jesus ya sayan maong a balita na Panarian ET nipulong ed amin a nasyon, tan ag-itan napatunda na anggan siopa.” Insan inuman na imbestigador so taktika to tan sinali ton kombinsien ak ya ibeneg koy pananisiak, a singa imbagak diad gapo. Nen agda ak nataktakot odino natangguyor, senentensiaan ak ya mantrabaho na pitoy taon diad kampo ya asingger ed syudad na Saransk. Nen paarap ak lad kampo, naamtaan kon niyanak lay komaduan anak mi, si Olga. Anggano arawi ak ed asawak tan ananak ko, naliligliwa ak ta amtak ya sikami nen Maria et mansiasiansian matoor ed si Jehova.

Si Maria tan saray anak min bibii ya si Olga tan Irina nen 1965

Maminsan ed sakey taon ya manbiabiahe si Maria paonlad Saransk pian bisitaen ak, anggano say biahe ed tren manlapud Tulun tan papawil et 12 agew. Kada taon et iyaawitan to ak na balon paris na boots. Diad takong na boots et walay akaamot ya sankabaloan iran kopya na Say Panag-bantayan. Espisyal ya maong imay aminsan ya imbisita nen Maria ta awit toy duaran anak min bibii. Imadyin yo pa so liket ko nen anengneng ko ra tan akaibak ira!

BALON LUGAR TAN BALON SUBOK

Nen 1966, nibulos ak ed kampo tan sikamin apat et inmalis tan nanayam ed syudad na Armavir ya asingger ed Black Sea. Ditan niyanak iray lalakin anak mi ya si Yaroslav tan Pavel.

 Ag-abayag et nilooban na saray officer na KGB so abung mi pian mananap na literatura ed Biblia. Ninengneng dan amin pati kuwadra na baka. Legan iran manaanap, manlinglinget iramay officer lapud petang, tan maraborabok lay kawes da. Akasian ira nen Maria, ta uunoren da labat so ganggan. Intimplaan to ra na juice tan inikdan to ray brush ya pampagpag day dabok, sakey palangganan danum, tan tuwalya. Kasabi na komander na KGB, imbagad sikato na saray officer ya maomaong so impantrato ed sikara. Nen onsipot la ra, inmimis may komander tan nampayapay. Malikeliket kamin nanengneng iray maabig a resulta na ‘pantutultuloy min daegen so mauges diad panamegley na maong.’​—Roma 12:21.

Anggano nilolooban day abung mi, agkami tinmundan nampulong ed Armavir. Tinmulong kami met ed melag a grupo na saray manangipalapag diad asingger ya baley na Kurganinsk. Naliliketan ak ta natan et wala lay anemiran kongregasyon diad Armavir tan apatira diad Kurganinsk.

Diad inlabas na saray taon, wala ray panaon ya kinmapuy kamid espiritual. Balet misalamat kamid si Jehova ta inusar to ray matoor ya agagi pian ipetek kami tan pabiskegen kamid espiritual. (Sal. 130:3) Mairap met ya subok ed sikami so manlingkor a kaiba iray espiya na KGB ya agmi naam-amtaan ya akaloob ed saray kongregasyon. Singa met ira maseseg tan aktibo ed ministeryo. Say arum et naikdan ni ingen na responsabilidad ed organisasyon. Balet asabi panaon et naamtaan mi lanlamang no siopan talaga ira.

Nen 1978, nen 45 la nen Maria, nanlukon lamet. Lapud walay graben sakit tod puso, napapagaan iray doktor ompan agto nasarag tan sinali ran kombinsien ya manpaekal. Agpinmayag si Maria. Lapud satan, anggan iner so laen tod ospital et tumbotumbok iray arum ya doktor ya walay awit dan heringgilya, ta labay dan turokan pian mananak la anggan anggapo nid bulan. Pian naprotektaan so lukon to, tinmakas si Maria ed ospital.

Ingganggan na KGB ya taynan mi so syudad. Inmalis kami ed sakey a baryo ya asingger ed syudad na Tallinn diad Estonia, ya diad saman et sakop ni na USSR. Diad Tallinn, ag-agawa imay imbaga na saray doktor, ta inyanak nen Maria so normal ya ugaw a laki, si Vitaly.

Ag-abayag, manlapud Estonia et inmalis kami ed Nezlobnaya diad south na Russia. Maalwar kamin nampulong ed saray asingger ya baley a wala ray resort, ya dadayoen na totoo manlapud nanduruman parte na bansa. Oonla ra ditan pian narelaks tan onkasil so laman da, balet say arum et onsesempet ya walaan na ilalon bilay ya andi-anggaan!

PINABALEG MI RAY ANANAK MI YA AROEN SI JEHOVA

Imbangat mid saray ananak mi ya aroen day Jehova tan nawalaan ira na pilalek ya manlingkor ed sikato. Naynay kamin mangiimbita ed abung mi na saray agagin maong ya impluensya ed ananak mi. Say lanang ya bisita mi et say agik ya si Grigory, ya nanlingkor bilang ombiabiahen manangasikaso manlapud 1970 anggad 1995. Nai-enjoy na pamilya mi so ibibisita to ta sikatoy maliket tan marunong ya manpaelek. No wala ray bisita mi, lanang kamin manggagalaw na Bible games, tan binmaleg iray ananak mi ya labalabay da ray istorya ed Biblia.

Saray ananak min lalaki tan saray asawa da.

Manlapud kawigi pakawanan, diad beneg: Yaroslav, Pavel, Jr., Vitaly

Diad arap: Alyona, Raya, Svetlana

 Nen 1987, say anak min si Yaroslav et inmalis ed syudad na Riga diad Latvia, a diman et mas bulos ya makapanpulong. Balet nen agto labay so mibiang ed militar, senentensiaan na sakey tan kapalduan taon ed prisoan tan akulong ed siameran nanduruman prisoan. Akatulong ed sikaton mansungdo iray inistoryak ya eksperiensyak ed prisoan. Agnambayag, sikatoy nampayunir. Nen 1990, say anak min si Pavel, ya diad saman et 19 so taon to, et labay toy manpayunir diad Sakhalin, sakey ya isla ed north na Japan. Nen unaan, agmi labay ya onla. Wala labat so 20 manangipalapag ed interon isla, tan masulok ya 9,000 kilometro so kaarawi mid satan ya isla. Balet pinmayag kami lanlamang, tan maabig itan ya desisyon mi. Inawat na totoo ditan so mensahe na Panarian. Diad loob labat na pigaran taon, walora lay kongregasyon ditan. Nanlingkor si Pavel ed Sakhalin anggad 1995. Diad saman, say anak min bolirek ya si Vitaly so kaiba mid abung. Manlapud inkaugaw to et labalabay toy manbasa na Biblia. Nen 14 to, ginapoan toy manpayunir, tan duay taon kon akaiba ya nampayunir. Balibali man ya panaon. Nen 19 lay Vitaly, inmalis ed abung pian manlingkor bilang espisyal payunir.

No pawilen tayoy 1952, oniay imbaga na sakey ya officer na KGB ed si Maria: “Ibeneg mo lay pananisiam, no andi et samploy taon kan nakulong. Kapaway mo, akulaw ka la tan bukbukor mo.” Balet aliwan ontan so agawa. Alikna mi so panangaro na matoor ya Dios a Jehova, na saray ananak mi, tan na dakel ya atulongan min makaamta na katuaan. Malikeliket kami nen Maria ta apasyar mi ray lugar ya panlilingkoran na ananak mi. Anengneng mi so apresasyon na saray atulongan dan nakabat si Jehova.

PISASALAMAT ED KAMONGAN NEN JEHOVA

Nen 1991, nagmaliw ya legal so kimey na Saray Tasi nen Jehova. Lapud satan et mas sinmeseg kami ed panagpulong. Angaliw ni ingen so kongregasyon mi na bus pian makaonla kami ed saray kakaabay ya baley tan baryo kada weekend.

Sikami nen asawak nen 2011

Maliket ak ta si Yaroslav tan say asawa ton si Alyona tan si Pavel tan say asawa ton si Raya et manlilingkor ed Bethel, tan si Vitaly tan say asawa ton si Svetlana et manlilingkor ed sirkito. Say panguloan ya anak mi, si Irina, tan say pamilya to et manaayam ed Germany. Say asawa ton si Vladimir tan say taloran ananak dan lalaki et manlilingkor bilang elder. Say anak min si Olga et manaayam ed Estonia tan regular ya ontatawag ed siak. Makapaermen ta say inad-arok ya asawan si Maria et inatey nen 2014. Tatalaranan koy panaon ya nanengneng ko lamet diad kioli na saray inaatey! Natan et manaayam ak ed syudad na Belgorod, tan baleg ya suporta ed siak iray agagi dia.

Diad saray taon na impanlingkor kod si Jehova, naaralan ko ya kaukolan so sakripisyo pian napansiansia so katooran, balet say kareenan ya iiter nen Jehova et mabmablin kayamanan. Dakdakel iray bendisyon ya naawat mi nen Maria lapud impansiansia min matoor. Antis ya binmagsak so USSR nen 1991, wala labat so masulok ya 40,000 ya manangipalapag. Masulok la natan ya 400,000 so manangipalapag ed saray bansa ya datin kaiba ed Soviet Union! Natan et 83 ak la tan manlilingkor ak nin siansia bilang elder. Say suporta nen Jehova so naynay ya mamapabiskeg ed siak pian makapansungdo. On, talagan benendisyonan ak nen Jehova.​—Sal. 13:5, 6.

^ par. 4 Say KGB et pinatikey ya salitan Russian parad Soviet State Security Committee.