Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Mabulos tan Maanos Kan Manalagar?

Kasin Mabulos tan Maanos Kan Manalagar?

“Mananos kayo met.”​—SANT. 5:8.

KANSIONEN: 78, 139

1, 2. (a) Anto ray nayarin rason ya nitepet tayoy, “Anggad kapigan”? (b) Akin et makapaseseg iray alimbawa na saray matoor a lingkor nensaman?

“ANGGAD kapigan?” Ontan so intepet na saray matoor a propeta ya si Isaias tan Habacuc. (Isa. 6:11; Hab. 1:2) Anggan si Arin David, nen ikokompos toy Salmo 13 et amipat ton intepet: “Anggad kapigan?” (Sal. 13:1, 2) Intepet met iya na Katawan tayon Jesu-Kristo nen sikatoy inasinggeran na saray andian na pananisia. (Mat. 17:17) Kanian agtayo la pankelawan no nitetepet tayo met itan.

2 Anto ray nayarin rason ya nitepet tayoy, “Anggad kapigan”? Nayarin lapud nipapaarap tayod ag-inkahustisya. Odino ompan ontatatken tayo la tan walay sakit tayo, odino naiirapan tayo lapud manbibilay tayo la ed “mapeligro tan mair-irap a panaon.” (2 Tim. 3:1) Nayari met ya onsasawa tayo la ed aliwliwan ugali na totoo ed kaliberliber tayo. Antokaman so rason, makapaseseg ya naamtaan ya satan a tepet, ya nayarin sankanonot tayo, et intepet met na saray matoor ya lingkor nen Jehova nensaman, tan agto itan impasen ya mauges!

3. Antoy makatulong ed sikatayo no ondadalan tayo ed mairap iran situasyon?

3 Balet antoy makatulong ed sikatayo no ondadalan tayo ed mairap iran situasyon? Say disipulon si Santiago ya agi nen Jesus ed ina et pinuyanan a mangisulat parad sikatayo: “Mananos kayo sirin, agagik, anggad panaon na kiwawala na Katawan.” (Sant. 5:7) On, kaukolan tayon amin so mananos. Balet antoy nalalanor ed sayan balibalin kualidad?

ANTO SO ANOS?

4, 5. (a) Antoy nalalanor ed pagmaliw ya maanos? (b) Anton alimbawa so inusar nen Santiago pian ipaliwawa so sakey ya aspekto na anos? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

4 Ibabaga na Biblia ya say anos et sakey ya aspekto na bunga na masanton espiritu; no anggapoy tulong na Dios, agnasarag na saray aliwan perpekton totoo so mantultuloy ya mananos. Say anos et regalo na Dios tan importante itan pian nipanengneng tayoy panangaro ed sikato. Say anos et paraan met pian nipatnag tayoy panangaro ed arum. No aliwa tayon maanos, onkapuy so panangaro tayo ed sakey tan sakey; balet no maanos tayo, ombiskeg itan. (1 Cor. 13:4; Gal. 5:22) Nalalanor ed pagmaliw ya maanos so arum nin importantin Kristianon kualidad. Singa bilang, mikonektaan itan ed panagsungdo, ya ontulong ed sikatayon nasarag iray mairap ya situasyon tan mansiansian positibo. (Col. 1:11; Sant. 1:3, 4) Ontulong met itan pian agtayo ombawi anggano papairapen itayo tan mansiansia tayon matoor tan mabiskeg antokaman so onsabin problema. Sakey ni, ipapaseseg met na Biblia ya mabulos tayon awaten ya kaukolan tayoy manalagar. Sayan aspekto na anos et nidanet diad Santiago 5:7, 8. (Basaen.)

5 Akin et nepeg ya mabulos tayon awaten ya kaukolan tayon alagaren si Jehova ya onkiwas? Inkompara nen Santiago so situasyon tayo ed sakey ya dumaralos. Anggano mansagpot ya maong so dumaralos ed pantanem to, agto kontrolado so klima odino ibaleg na intanem to. Agto napapeles so panaon. Amta to ya kaukolan toy mananos ya manalagar ed “mabmablin bunga na dalin.” Ontan met, dakel so agtayo kontrolado legan tayon aalagaren ya nasumpal iray promisa nen Jehova. (Mar. 13:32, 33; Gawa 1:7) Singa samay dumaralos, kaukolan tayoy mananos ya manalagar.

6. Antoy naaralan tayo ed alimbawa nen propeta Miqueas?

6 Say situasyon tayo natan et mipara ed panaon nen propeta Miqueas. Sikatoy nambilay legan ya manuuley so mauges ya arin si Ahaz, a diad saman et dakel so manggagawa na amin a klase na kaugsan. Diad tua, saray totoo et nagmaliw ya ‘eksperto ya manggaway mauges.’ (Basaen so Miqueas 7:1-3.) Amta nen Miqueas ya agto nauman irayan situasyon. Kanian antoy sarag ton gawaen? Imbaga to: “Balet siak, mantalaran ak ed si Jehova. Maan-anos ak a manalagar ed Dios a manangiliktar ko. Say Dios ko et dengelen to ak.” (Miq. 7:7) Singa si Miqueas, kaukolan tayo met so ‘maan-anos a manalagar.’

7. Akin et mas ni so kaukolan nen say basta manalagar labat ya sumpalen nen Jehova iray promisa to?

7 No say pananisia tayo et mipara ed si Miqueas, mabulos tayon manalagar ed si Jehova. Aliwa itayon singa sakey a priso ya aalagaren to labat so agew na pambitay ed sikato. Sikatoy kapilitan ya manalagar, tan agto pipirawaten so isabi na satan ya agew. Talagan duma so situasyon tayo! Mabulos itayon manaalagar ed si Jehova ta amta tayon sumpalen toy promisa to ya ikdan to tayoy bilay ya andi-anggaan diad dugan panaon, say sankaabigan ya panaon! Kanian ‘sigpot tayon mansusungdo a walaay anos tan liket.’ (Col. 1:11, 12) Balet no legan tayon manaalagar et manrereklamo tan ibabaga tayo ya si Jehova et ag-onkikiwas a tampol, ag-itan mamaliket ed sikato.—Col. 3:12.

SARAY MATOOR YA ALIMBAWA NA INKAANOS

8. Anto ray kaukolan tayon nonoten legan tayon dadalepdepen iray alimbawa na saray matoor a lingkor nensaman?

8 Mas mabulos itayon manalagar no nonoten tayo iray matoor ya lingkor nen Jehova nensaman ya maan-anos a nanalagar a sumpalen na Dios iray promisa to. (Roma 15:4) Legan tayon dadalepdepen iray alimbawa ra, maabig no nonoten tayo met no panon kabayag iran nanalagar, no akin ya mabulos iran nanalagar, tan no anto ran bendisyon so naawat da lapud impan-anos da.

Kaukolan nen Abraham so manalagar na dakel ya taon antis ya niyanak iray apo ton si Esau tan Jacob (Nengnengen so parapo 9, 10)

9, 10. Panon kabayag so kaukolan ya panalagar nen Abraham tan Sara ed si Jehova?

9 Nonoten tayoy alimbawa nen Abraham tan Sara. Kaiba ira ed saramay “angawat na saray sipan lapud pananisia tan inkaanos da.” Ibabaga ed sikatayo na Biblia ya “kayari impan-anos nen Abraham,” agamoran to so sipan nen Jehova ya sikatoy bendisyonan to tan parakelen toy ilalak to. (Heb. 6:12, 15) Akin ya kaukolan nen Abraham so mananos? Lapud kaukolan so panaon pian nasumpal so sipan na Dios. Say impisipanan nen Jehova ed si Abraham et inmepekto nen Nisan 14, 1943 B.C.E., nen binmaliw ira nen Sara kaibay sankaabungan da diad Ilog Eufrates tan linmoob ira ed Insipan ya Dalin. Insan nanalagar ni Abraham na 25 taon antis ya niyanak si Isaac nen 1918 B.C.E., tan nanalagar lamet na 60 taon antis ya niyanak iray apo to ya si Esau tan Jacob nen 1858 B.C.E.​—Heb. 11:9.

10 Panon kaawang so dalin ya tinawir nen Abraham? Oniay nabasa tayo: “Anggaman ontan et anggapoy antokaman ya impatawir [nen Jehova ed] sikato [si Abraham] diad sayan dalin, anggapo anggan pangidakatan toy sali to; balet insipan ton iter to iya ed sikato, insan dia ed ilalak to, anggano anggapo ni ilalak tod saman.” (Gawa 7:5) Kayari na imbaliw nen Abraham ed Eufrates, linmabas ni so 430 taon insan labat nagmaliw ya nasyon iray ilalak to ya manawir ed saman ya dalin.​—Exo. 12:40-42; Gal. 3:17.

11. Akin et mabulos ya nanalagar si Abraham ed si Jehova, tan anto ran bendisyon so nanengneng to lapud impan-anos to?

11 Mabulos ya nanalagar si Abraham, ya maan-anos lapud walay pananisia tod si Jehova. (Basaen so Hebreo 11:8-12.) Sikatoy maliket ya nanalagar anggano agto anengneng ya asumpal so amin ya insipan na Dios. Balet imadyin yo pa labat so liket nen Abraham no sikatoy paolien la diad paraison dalin. Nayarin nasurprisa no naamtaan ton say istoryay bilay to tan saray ilalak to et nirekord ed dakel ya parte na Biblia. * Imadyin yo met so liket to no natalosan tod unonan pankanawnawa so importantin betang to ed impakasumpal na gagala nen Jehova nipaakar insipan ya ilalak! Seguradon nalikna to ya walay kana na abaybayag ya impanalagar to.

12, 13. Akin ya kaukolan nen Jose so mananos, tan antoy balibalin ugali to?

12 Impanengneng met nen Jose, ya apod pueg nen Abraham, a sikatoy mabulos ya mananos. Sikatoy biktima na graben ag-inkahustisya. Unona, inlako na saray kuya to bilang aripen nen manga 17 so taon to. Insan, pinalsaan ya labay ton akdolan so asawa na amo to kanian apriso. (Gen. 39:11-20; Sal. 105:17, 18) Anggano dugay gagawaen to, singa laingen nadudusa imbes ya nabebendisyonan. Balet kayari na 13 taon, biglan anguman so kipapasen to. Sikatoy nibulos ed prisoan tan nagmaliw ya komadua ed sankatageyan ed Ehipto.​—Gen. 41:14, 37-43; Gawa 7:9, 10.

13 Kasin nanem-em na sakit na linawa si Jose lapud saratan ya ag-inkahustisya? Kasin naandi so panagmatalek to ed Dios to ya si Jehova? Andi. Antoy akatulong ed si Jose pian mananos ya manalagar? Say pananisia to ed si Jehova. Amta to ya kontrolado nen Jehova so amin a nagagawa. Napatnagan itan ed imbaga tod saray kuya to: “Agkayo natatakot. Siak ta so Dios a mangukom ed sikayo? Anggaman ginetma yon sakitan ak, inggagala na Dios a maabig so pansumpalan na satan pian niliktar so bilay na dakel a totoo, a singa gagawaen to natan.” (Gen. 50:19, 20) On, amta nen Jose ya walay kana na impanalagar to.

14, 15. (a) Akin ya nikaduma so anos nen David? (b) Antoy akatulong ed si David a mananos ya manalagar?

14 Si Arin David et biktima met na dakel ya ag-inkahustisya. Sikatoy kabataan ni nen nilanaan nen Jehova ya magmaliw ya ari ed Israel, balet nanalagar ni na manga 15 taon antis ya nagmaliw ya ari ed tribu to. (2 Sam. 2:3, 4) Maslak ed saratan a panaon et sikatoy aanapen na agmatoor ya Arin Saul pian pateyen to. * Kanian nanamot-amot si David, ya no maminsan et diad sananey a bansa tan no arum et diad saray ungib ed kalawakan. Anggan sanen apatey si Saul ed guerra, kaukolan nin siansia nen David so manalagar na manga pitoy taon antis ya manuley ya ari ed interon bansan Israel.​—2 Sam. 5:4, 5.

15 Akin et mabulos tan maanos ya nanalagar si David? Say ebat to et walad samay mismon salmo ya amipat ton intepet ya, “Anggad kapigan?” Oniay imbaga to: “Tan siak, manmamatalek ak ed matoor a panangarom; manliket so pusok ed saray panangiliktar mo. Kansionan ko si Jehova, lapud tinumangan to ak na daakan.” (Sal. 13:5, 6) Nanmatalek si David ed matoor a panangaro nen Jehova. Maliket ton tinalaranan so kililiktar, tan dinalepdep to no panon ya sikatoy tinumangan nen Jehova. On, diad saman et amta nen David ya walay kana na panaalagar to.

No nipaakar ed inkaanos, ag-iilaloan nen Jehova ya gawaen tayo so sakey a bengatla ya agto mabulos ya gawaen

16, 17. Akin ya si Jehova a Dios tan si Jesu-Kristo so sankaabigan ya alimbawa ed mabulos ya panalagar?

16 No nipaakar ed inkaanos, ag-iilaloan nen Jehova ya gawaen tayo so sakey a bengatla ya agto mabulos ya gawaen. Sikato so sankaabigan ya alimbawa ed mabulos ya panalagar. (Basaen so 2 Pedro 3:9.) Nilibon taon la ya maan-anos a manaalagar si Jehova pian say isyu ya pinalesa ed hardin na Eden et naresolbe ya anggapoy mankuestion. Sikatoy “maan-anos a manaalagar” ed panaon ya sigpot a napasanto so ngaran to. Manresulta iya ed agnaparaan iran bendisyon parad saramay “magunaet a manalagar ed sikato.”​—Isa. 30:18; paimanod leksab.

17 Si Jesus et mabulos met ya manaalagar. Anggano alampasan toy subok ed katooran to diad dalin tan impresenta toy bili na dondon bagat to nen 33 C.E., kaukolan toy manalagar ni anggad 1914 antis ya onggapon manuley. (Gawa 2:33-35; Heb. 10:12, 13) Tan amin ya kabusol to et sigpot labat ya naderal kayari na Sanlibon Taon ya Uley to. (1 Cor. 15:25) Andukey ya panaon itan, balet segurado tayo ya walay kana na panaalagar to.

ANTOY MAKATULONG ED SIKATAYO?

18, 19. Antoy makatulong ed sikatayo pian mabulos tan maanos tayon manalagar?

18 Kaukolan tayon amin sirin so mabulos ya manalagar tan mananos. Balet antoy makatulong ed sikatayo pian nagawaan itan? Manpikasi parad espiritu na Dios. Tandaan, say anos et sakey ya aspekto na bunga na espiritu. (Efe. 3:16; 6:18; 1 Tes. 5:17-19) Kerew mod si Jehova ya tulongan to kan makapansungdo tan makapan-anos.

19 Tandaan met no antoy akatulong ed si Abraham, Jose, tan David pian naanosan day manalagar ed pakasumpal na saray sipan nen Jehova. Say pananisia tan panagmatalek da ed si Jehova. Ag-ira nampokus ed sarili da tan ed no antoy pakainawaan da. Legan tayon dadalepdepen iray maabig ya nansumpalan da, napaseseg itayo met ya maan-anos a manalagar.

20. Antoy nepeg ya determinasyon na balang sakey ed sikatayo?

20 Kanian anggano ondadalan tayo ed irap tan subok, determinado itayon ‘maan-anos a manalagar.’ On, no maminsan et nayarin nitepet tayoy, “Anggad kapigan, O Jehova?” (Isa. 6:11) Balet diad mabiskeg a pakayari na masanton espiritu na Dios et determinado so balang sakey ed sikatayo ya aligen iyan imbaga nen Jeremias: “Si Jehova so nabebetangan ko . . . Kanian maan-anos ak a manalagar ed sikato.”​—Tag. 3:21, 24.

^ par. 11 Say salaysay nipaakar ed si Abraham et nabasa ed manga 15 kapitulo na libron Genesis. Niarum ni, saray nansulat na Kristianon Griegon Kasulatan et masulok ya 70 beses dan tinukoy si Abraham.

^ par. 14 Anggano impulisay la nen Jehova si Saul kayari na masulok ya duay taon ya impanuley to, sikatoy inabuloyan ya manuley ni na 38 taon anggad impatey to.​—1 Sam. 13:1; Gawa 13:21.