Onlad karga

Onlad saray karga

 INALAD DAAN IRAN KOLEKSION MI

“Kapigan so Onsublay ya Asemblea Tayo?”

“Kapigan so Onsublay ya Asemblea Tayo?”

MANTAPOS lad saman na Nobyembre 1932 diad Mexico City. Sakey simba ni labat so apalabas nen inkabit so unonan traffic lights ed sayan busy ya syudad ya masulok a sakey milyon so populasyon. Balet natan, aliwa lan satan so pantotongtongan. Say ibabalita la na saray reporter et say nagawa ed sayan simba. Akaparaan la ray kamera, wala rad istasyon na tren tan tatalaranan day isabi na espisyal ya bisita​—si Joseph F. Rutherford, say presidente ed saman na Watch Tower Society. Saray Tasi ditan et wadman met pian maliket dan i-welcome si Brother Rutherford, ya sinmabi pian atendian so taloran agew a national ya kombension da.

Oniay imbaga na The Golden Age: “Talagan agnalingwanan iyan kombension lapud importantin maong iya pian tuloytuloy ya nikayat so Katuaan diad republika na Mexico.” Balet akin ya agbalot nalingwanan iyan kombension ya manga 150 labat so inmatendi?

Antis ya nagawa itan, aliwan masyadon mabunga so kimey na Panarian diad Mexico. Manlapu nen 1919, wala ray agawan melag ya asemblea, balet diad tinmumbok iran taon et dinmaiset so bilang na saray kongregasyon. Nen nilukasan so branch office ed Mexico nen 1929, iilaloan dan marakep iray resulta. Balet wala ray problema. Nen walay instruksion ya ag-ibabansag so pannegosyo diad panagpulong, sinmanok so sakey ya colpolteur tan tinaynan toy katuaan insan nambuo na sarili ton grupo na panagaral na Biblia. Diad saman met et sinalatan so branch overseer lapud walay mauges ya ginawa to. Kanian kaukolan ya pabiskegen ed espiritual iray matoor ya Tasi ed Mexico.

Legan na imbisita nen Brother Rutherford, pinaseseg to irayan matoor ya agagi panamegley na duaran makapabiskeg ya paliwawa ed kombension tan limaran mapuersan diskurso ya im-broadcast ed radio. First time ya nausar iray istasyon na radio pian nikayat so maong a balita diad interon Mexico. Kayari na kombension, inorganisa na balon branch overseer so kimey tan sinuportaan iya na saray maseseg ya Tasi lapud apabiskeg ira tan lapud panamendisyon nen Jehova.

1941 ya kombension, Mexico City

Diad tinmumbok ya taon, aliwa labat ya sakey noagta duaran kombension so agawa ed Mexico, say sakey et diad syudad na Veracruz tan say sakey et diad Mexico City. Lapud makulin impankimey diad lawak, anengneng iray maabig a resulta. Nen 1931, wala labat so 82 ya manangipalapag. Balet kalabas na samploy taon, maminsamplo ya dinmakel so bilang da! Manga 1,000 so linmad Mexico City pian onatendi ed 1941 Theocratic Assembly.

“SINAKOP DA RAY KARSADA”

Nen 1943, saray Tasi et angusar na saray sandwich ya karatula pian ipakabat so “Free Nation” ya Theocratic Assembly ya agawad 12 syudad ed Mexico. * Duaran karatula so  akasabit ed takeb, sakey ed arap tan sakey ed beneg. Saya so paraan na panangipakabat ya uusaren na saray Tasi manlapu nen 1936.

Inalad sakey a magasin nen 1944 ya mangipapanengneng ed parada na sandwich ya karatula diad Mexico City

Oniay inkomento na magasin ya La Nación nipaakar ed inkaepektibo na paradan sandwich ya karatula diad Mexico City: “Diad unonan agew [na asemblea], niganggan [iray Tasi] ya mangimbita ni na dakel a totoo. Diad tinmumbok ya agew, agla ra onduga ed pasen ya pantitiponan da.” Say resulta na sarayan parada et ag-agustoan na Katolikon Simbaan, kanian nankampanya ra sumpad saray Tasi. Balet anggano walay ontan ya isusumpa, oonla nin siansia ed karsada iray makpel ya agagi. Inreport met na La Nación: “Anengneng ira na interon syudad . . . saray lalaki​—tan bibii—​et nagmaliw iran managpakabat ya ‘sandwich.’” Diad satan ya artikulo et walay litrato na saray brother diad saray karsada na Mexico City. Diad leksab na litrato et oniay nabasa: “Sinakop da ray karsada.”

“DUKOLAN YA MAS ANLEMEK TAN KOMPORTABLE NEN SAY SEMENTO”

Diad saraman ya taon, nansakripisyon maong so dakel ya Tasi pian naatendian da so pigaran kombension diad Mexico. Dakel so nanlapud saray ararawin baryo, ya agnasabi na saray tren tan anggapo ni ingen iray karsada. Oniay insulat na sakey ya kongregasyon, “Say linya ya makakasabi labat diad asingger ed sayan pasen et linya na koryenti.” Kanian, saramay onatendi et kaukolan da ni onlugan ed kabayo odino manakar na pigaran agew pian makasabi ed kawalaan na tren ya paonlad syudad a pankombensionan.

Mairap so bilay na maslak a Tasi dia, kanian ngalngali anggapoy pasahe ra ya paarap ed kombension. Kasabi ra, dakel so manpupundo ed abung na saray Tasi, a maliket ya mamatuloy ed agagi ra. Saray arum et onuugip diad saray Kingdom Hall. Aminsan, manga 90 agagi so naugip ed branch, ya say dinukolan da et “20 karton na libro ya akadasig.” Imbaga na Yearbook ya misasalamat iray agagi ta sarayan dukolan et “mas anlemek tan komportable nen say semento.”

Parad sarayan maapresyan agagi, abawbawi ra so amin ya impansakripisyo da diad inyatendi ra ed sayan maliket ya asemblea. Natan, legan ya tuloytuloy so idarakel na saray manangipalapag diad Mexico a ngalngali la sakey milyon, sankapatnagan nin siansia so apresasyon da. * Oniay nabasa ed 1949 ya branch report na Mexico nipaakar ed saray agagi: “Saray mairap ya panaon ya dinalan da et ag-amakapuy ed seseg dad katuaan lapud say naynay dan pantotongtongan et say asemblea mi anggano abayag la itan ya asumpal tan say lanang dan itetepet et, Kapigan so onsublay ya asemblea tayo?” Satan ya report et tua nin siansia anggad natan.​—Inalad daan iran koleksion mi diad Central America.

^ par. 9 Base ed 1944 Yearbook, saray Tasi nen Jehova et akabkabat ed Mexico lapud sayan asemblea.

^ par. 14 Diad Mexico, 2,262,646 so inmatendi ed Memoryal nen 2016.