Onlad karga

Onlad saray karga

No Panon ya Isulong tan Pansiansiaen so Balon Personalidad

No Panon ya Isulong tan Pansiansiaen so Balon Personalidad

“Isulong yoy balon personalidad.”​—COL. 3:10.

KANSIONEN: 43, 106

1, 2. (a) Akin ya sarag tayoy nawalaan na balon personalidad? (b) Anto ran aspekto na balon personalidad so walad Colosas 3:10-14?

“BALON personalidad.” Saratan ya salita et amiduan abitla ed Balon Mundo a Patalos na Masanton Kasulatan. (Efe. 4:24; Col. 3:10) Tutukoyen na satan so personalidad ya “pinalsa unong ed linawa na Dios.” Sarag tayo so nawalaan na ontan ya balon personalidad. Akin? Lapud pinalsa nen Jehova so too unong ed indengan to, kanian sarag tayon ipatnag iray balibalin kualidad to.​—Gen. 1:26, 27; Efe. 5:1.

2 Balet lapud ag-inkaperpekto ya atawir tayo ed saray inmunan ateng tayo, wala ray mauges ya pilalek tayo. Nayari met ya maksil so impluensya na kaliberliber tayo. Pero diad tulong tan panangasi nen Jehova, sarag tayoy magmaliw a klase na too ya labay ton pagmaliwan tayo. Pian napabiskeg so pilalek tayon gawaen itan, aralen tayo so pigaran aspekto na balon personalidad ya impaisulat na Dios ed si apostol Pablo. (Basaen so Colosas 3:10-14.) Aralen tayo met no panon tayon ipatnag iratan diad ministeryo tayo.

 “AMIN YO ET SAKSAKEY”

3. Anto so sakey a kabiangan na balon personalidad?

3 Kayarin impaseseg nen Pablo ya isulong tayo so balon personalidad, deneskribe to ya say agpanaglabi et importantin kabiangan na balon personalidad. Imbaga to: “Anggapoy Griego odino Judio, panagsegat odino agpanagsegat, dayo, Escita, aripen, odino bulos a too.” * Diad kongregasyon, akin et agnepeg ya isipen na sakey a sikatoy mas atagey nen say arum lapud lahi, bansa, odino kipapasen tod bilay? Lapud amin ya tuan papatumbok nen Kristo et “saksakey.”​—Col. 3:11; Gal. 3:28.

4. (a) Panon so nepeg a pantrato ed arum na saray lingkor nen Jehova? (b) Anton situasyon so nayarin manubok ed pankakasakey na saray Kristiano?

4 Saramay nansulong na balon personalidad et nepeg dan tratoen a walaay dignidad iray kapananisiaan da pati saray agmananisia, antokaman so kipapasen dad bilay odino binalegan da. (Roma 2:11) Nayarin mairap iya ed arum ya lugar. Singa bilang, diad South Africa, maslak ya Tasi et manaayam nin siansia ed saray lugar ya imbiig lapud lahi ra​—balanglan diad mayaman iran lugar, baley a parad saray andeket, odino diad lugar ya datin panaayaman na nanduruman lahi. Kanian pian napaseseg iray agagi ya “manpalaknab,” inaprobaan na Mananguley ya Ulop nen Oktubre 2013 so espisyal ya uksoyan pian tulongan iray agagi ya mas nakabat day sakey tan sakey. (2 Cor. 6:13, paimanod leksab) Antoy nalalanor ed satan?

5, 6. (a) Pian ombiskeg so pankakasakey na totoo na Dios ed sakey a bansa, anto ran uksoyan so ginawa? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.) (b) Anto ray resulta?

5 Wala ray ginawan uksoyan ya manulop ed pigaran Sabado tan Simba so duaran kongregasyon ya nandumaan so lenguahe odino lahi ra. Saray agagi ed saratan ya kongregasyon et saniba diad panagpulong tan diad aral, tan nanliketan day imbisita ed abung na balang sakey. Nilasus ya kongregasyon so akibiang, tan akaawat so branch office na dakel ya balibalin report nipaakar ed sayan uksoyan, anggan diad saray aliwan Tasi. Singa bilang, oniay imbaga na sakey a ministro na relihyon: “Aliwa ak ya Tasi, pero nibagak ya organisadon maong so panagpulong yo, tan walay pankakasakey yo anggano nandurumay lahi yo.” Antoy epekto na sayan uksoyan ed saray agagi?

6 Diad gapo, si Noma, sakey a sister ya mansasalitay Xhosa, et manaalangan ya imbitaan ed simplin abung to iray amputin agagi ed English congregation. Balet kayari to ran akaiba ed panagpulong tan nanliketan toy impamarawes dad sikato diad abung da, imbaga to: “Normal met iran totoo a singa sikatayo!” Kanian nen betang la na Xhosa congregation so mamarawes ed English congregation, namparaan na naakan si Noma tan angimbita na pigaran bisita. Kaiba ed bisita to so sakey ya amputin elder. Imbaga nen Noma: “Pandinayewan ko ta labay toy onyurong ed abebbeban plastik ya kahon.” Bilang resulta na sayan tuloytuloy ya uksoyan, dakel ya agagi so awalaan na balon kakaaro tan determinado iran itultuloy ya palaknaben so pikakaaro ra.

“MAARON PANANGABAGEY, KAABIGAN”

7. Akin et kaukolan ya tuloytuloy tayon ipatnag so panangabagey?

7 Anggad agni anampot so mundo nen Satanas, tuloytuloy itayon makaeksperiensya na saray subok. Wala ray anggapoy trabaho, grabe so sakit da, napapasegsegang, naapektoan na kalamidad, naandian na kaykayarian lapud krimen, odino arum ni ran subok. Pian natulongan tayoy sakey tan sakey  legan na kairapan, kaukolan ya walaan itayo na tuan panangabagey. No maabagey tayo, napakiwas itayon manggawa na kaabigan. (Efe. 4:32) Sarayan aspekto na balon personalidad so ontulong pian naalig tayoy Dios tan naligliwa tayoy arum.​—2 Cor. 1:3, 4.

8. Anto ray nayarin maabig a resulta no ipanengneng tayoy panangabagey tan kaabigan ed amin diad kongregasyon? Mangiter na alimbawa.

8 Panon tayon nipanengneng so mas baleg ya konsiderasyon ed saray nanlapud arum a bansa odino maniirap diad kongregasyon tayo? Kaaroen ira tan tulongan tayo ran namoria ya importante ira ed kongregasyon. (1 Cor. 12:22, 25) Nengnengen tayo pay agawad si Dannykarl a taga Pilipinas ya inmalis ed Japan. Diad trabaho to, aliwan maabig so panagtrato dad sikato kompara ed saray katrabaho ton Japanese. Balet nen akiaral si Dannykarl ed saray Tasi nen Jehova, oniay imbaga to: “Amin lawarin wadman et Japanese, balet malikeliket da ak ya in-welcome, a singa datik la ran kabat.” Tuloytuloy ton alikna so kaabigan da, tan akatulong itan ed sikato ya onaligwas ed espiritual. Sikatoy abautismoan, tan natan et sakey lan elder. Si Dannykarl tan say asawa to et ipapasen na saray kapara ton elder ya bendisyon ira ed kongregasyon. Imbaga da ni: “Simpli so panagbilay da bilang payunir tan maabig iran alimbawa lapud iyuuna da so Panarian.”​—Luc. 12:31.

9, 10. Mangiter na alimbawa no panon ya say pangipanengneng na panangabagey diad ministeryo et manresulta ed saray bendisyon.

9 No ipupulong tayo ed arum so Panarian, walay pankanawnawa tayon manggawa na “maabig ed amin.” (Gal. 6:10) Lapud panangabagey na saray Tasi ed saray immigrant, dakel so nanaral na arum a lenguahe. (1 Cor. 9:23) Nanresulta iya ed dakel a bendisyon. Alimbawa, si Tiffany, payunir a sister ya taga Australia, et nanaral na Swahili pian ontulong ed Swahili-language congregation diad syudad na Brisbane. Anggano mairap parad si Tiffany ya aralen itan ya lenguahe, nagmaliw a mas makabaliksan so bilay to. Imbaga to: “No labay moy eksayting ya ministeryo, la ka ed foreign-language congregation. Singa ka manbiabiahe ya agmo la kaukolay onalis ed lugar mo. Naeksperiensyam so interon mundon impanaagi tan nanengneng mon mismo so makapadinayew ya pankakasakey tayo.”

Antoy mamapakiwas ed saray Kristiano pian tulongan iray immigrant? (Nengnengen so parapo 10)

10 Nengnengen met so alimbawa na sakey a pamilya ed Japan. Oniay imbaga nen Sakiko ya anak dan bii: “Nen dekada na 1990, dakel so nakakabat min immigrant ya taga Brazil no manpupulong kami. No ipanengneng mid sikara iray teksto diad Portuguese ya Biblia da,  a singa say Apocalipsis 21:3, 4 odino Salmo 37:10, 11, 29, naalay atension da tan makalua ni ra ingen no maminsan.” Balet lapud panangabagey na sayan pamilya, wala ni arum ya ginawa da. Imbaga nen Sakiko: “Nen anengneng min nanaerasan irad espiritual, inaral mi Portuguese bilang pamilya.” Ag-abayag, tinmulong so pamilya da ya nambuo na Portuguese congregation. Diad inlabas na saray taon, dakel ya immigrant so atulongan na pamilya da ya magmaliw a lingkor nen Jehova. Imbaga ni nen Sakiko: “Aliwan mainomay so manaral na Portuguese, balet baliwala iray sagpot mi no ikompara ed saray bendisyon ya naawat mi. Misalsalamat kami ed si Jehova.”​—Basaen so Gawa 10:34, 35.

“ISULONG YO SO . . . INKAMAPAABEBA”

11, 12. (a) Akin et importante ya dugay motibo tayo ed pangisulong na balon personalidad? (b) Antoy ontulong ed sikatayo ya mansiansian mapaabeba?

11 Say nepeg a motibo tayo ed pangisulong na balon personalidad et pian pagalangan si Jehova, aliwan pian idayew itayo na totoo. Tandaan ya anggan samay datin perpekton anghel et nankasalanan lapud inabuloyan toy sarili ton magmaliw ya mapaatagey. (Ikompara so Ezequiel 28:17.) Kanian mas lalon mairap parad makasalanan a totoo ya paliisan so inkamapaatagey! Balet sarag tayo nin siansia ya isulong so inkamapaabeba. Antoy ontulong pian nagawaan tayo itan?

12 Pian mansiansia tayon mapaabeba, kaukolan tayon ipanaon so inagew-agew a pandalepdep ed saray nababasa tayo ed Salita na Dios. (Deu. 17:18-20) Say nagkalalo lan dalepdepen tayo et saray bangat nen Jesus tan say alay abig ya alimbawa to ed mapaabeban panaglingkor. (Mat. 20:28) Inurasan to ni ingen iray sali na saray apostol to. (Juan 13:12-17) Kaukolan tayo met so naynay a manpikasi parad espiritu na Dios pian natulongan itayon labanan so antokaman a liknaan ya mas atagey itayo nen say arum.​—Gal. 6:3, 4; Fil. 2:3.

13. Anto ray maabig ya resulta no mapaabeba tayo?

13 Basaen so Proverbio 22:4. Say inkamapaabeba et kakaukolanen na Dios ed amin ya mandadayew ed sikato, tan dakel so maabig ya resulta no mapaabeba tayo. Ontulong itan pian niwala so kareenan tan pankakasakey ed kongregasyon. No magmaliw tayon mapaabeba tan mansiansia tayon ontan, naawat tayo met so agnaparaan a kaabigan na Dios. Imbaga nen apostol Pedro: “Amin yo, isulong yoy inkamapaabeba diad pidedeneng yo ed sakey tan sakey, lapud say Dios et sumpad saray mapaatagey, balet iiter toy agnaparaan a kaabigan ed saray mapaabeba.”​—1 Ped. 5:5.

“ISULONG YO SO . . . INKAULIMEK . . . TAN ANOS”

14. Siopay sankaabigan ya alimbawa na inkaulimek tan anos?

14 Diad sayan mundo, saray maulimek tan maanos et mabetbet ya ipapasen a makapuy. Aliwan tua itan! Saratan ya balibalin kualidad et nanlapud sankabiskegan ya Persona ed uniberso. Si Jehova a Dios so sankaabigan ya alimbawa na inkaulimek tan anos. (2 Ped. 3:9) Isipen pa no panon so inyebat to panamegley na saray anghel ya imbaki to nen tinepetan nen Abraham tan si Lot. (Gen. 18:22-33; 19:18-21) Ontan met, masulok ya 1,500 taon ya inanosan nen Jehova so rebelden nasyon na Israel.​—Eze. 33:11.

15. Anton alimbawa so impanengneng nen Jesus ed pagmaliw ya maulimek tan maanos?

15 Si Jesus et “mauyamo” odino maulimek. (Mat. 11:29) Sikatoy maan-anos ed kakapuyan na saray papatumbok to. Legan na ministeryo to diad dalin, intepel toy panagbalaw na saray onsusumpad sikato. Balet impatnag toy inkaulimek tan anos anggad impatey to. Legan ton nalilikna so pinasyan sakit diad panamairapan a poste, impikasi to ya perdonaen nen Ama to iramay ingganggan a mamatey ed sikato.  Inkuan to: “Agda amtay gagawaen da.” (Luc. 23:34) Talagan maabig ya alimbawa na inkaulimek tan anos si Jesus anggan diad ansakisakit tan mair-irap iran situasyon!​—Basaen so 1 Pedro 2:21-23.

16. Diad anton paraan a nipanengneng tayo so inkaulimek tan anos?

16 Panon tayon nipanengneng so inkaulimek tan anos? Binitla nen Pablo so sakey a paraan nen sinulatan to ray kapananisiaan to: “Itultuloy yon itepel so sakey tan sakey tan mabulos a perdonaen so sakey tan sakey anggano walay rason na sakey ya ireklamo imay sakey. No panon a si Jehova et mabulos to kayon pinerdona, ontan met so gawaen yo.” (Col. 3:13) On, kaukolan so inkaulimek tan anos pian naunor tayo iyan ganggan. Balet no mabulos tayon mamerdona, makatulong itan pian niwala tan napansiansia so pankakasakey ed kongregasyon.

17. Akin et importante so inkaulimek tan anos?

17 Say pangisulong na inkaulimek tan anos et kakaukolanen ed sakey a Kristiano. Importante itan pian makaliktar tayo. (Mat. 5:5; Sant. 1:21) Balet say mas importante, panamegley na saratan ya kualidad et napagalangan tayoy Jehova tan natulongan tayoy arum ya unoren iray bilin na Biblia.​—Gal. 6:1; 2 Tim. 2:24, 25.

“ISULONG YO SO ARO”

18. Panon ya mankonektaan so aro tan agpanaglabi?

18 Amin ya apantongtongan tayon kualidad et mikonektaan ed aro. Singa bilang, sinimbawa na disipulon si Santiago iray agagi to lapud mas papaboran da ray mayaman nen saray mairap-bilay. Impanengneng to ya satan a kagagawa et kontra ed ganggan na ari ya: “Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.” Insan to imbaga: “No itultuloy yon ipatnag so paboritismo, mankakasalanan kayo.” (Sant. 2:8, 9) Balet, say aro so mamakiwas ed sikatayon paliisan so antokaman ya diskriminasyon lapud edukasyon, lahi, odino kipapasen ed bilay. Kanian say agpanaglabi et aliwan kunkunwari labat, noagta nepeg a kabiangan na personalidad tayo.

19. Akin et importante ya isulong tayo so aro?

19 Ontan met, say aro et “maanos tan maomaong” tan “agmanpapaatagey.” (1 Cor. 13:4) Talagan kaukolan so anos, kaabigan, tan inkamapaabeba pian nitultuloy tayon nipulong so Panarian ed arum. (Mat. 28:19) No walad sikatayo irayan kualidad, mainomay tayon napibagayan so amin ya agagi ed kongregasyon. Antoy maabig ya resulta no ipanengneng tayoy ontan ya panangaro? Niwalay pankakasakey ed kongregasyon tan lapud satan et napagalangan si Jehova tan nasagyat so arum ed katuaan. Dugaruga so konklusyon na Biblia nipaakar ed balon personalidad: “Likud ni ed sarayan amin a bengatla, isulong yo so aro, ta saya so perpekton bedber na pankakasakey.”​—Col. 3:14.

“ITULTULOY A PASIMBALOEN”

20. (a) Anto ray nepeg tayon itepet ed sarili tayo, tan akin? (b) Antoy tatalaranan tayon nagawad arapen?

20 Oniay nepeg ya itepet na kada sakey ed sarili to, ‘Anto ni arum ya gawaen ko pian nalakseb ko so daan a personalidad tan agko la itan nipawil?’ Kaukolan tayoy impapuson manpikasi parad tulong na Dios tan pansagpotan tayon ekalen so antokaman ya ugali odino kagagawa ya nayarin pansengegan ya agtayo natawir so Panarian na Dios. (Gal. 5:19-21) Kaukolan tayo met ya itepet, ‘Kasin itutultuloy kon papasimbaloen so paraan na panagnonot ko?’ (Efe. 4:23, 24) Anggad agtayo ni perpekto, nepeg ya tuloytuloy tayon pansagpotan ya isulong tan pansiansiaen so balon personalidad. Isipen pa no panon kaliket so bilay no amin tayo et perpekto lan akasulong na balon personalidad!

^ par. 3 Diad panaon na Biblia, saray Escita et ipapasen ya abebbeba tan aliwan sibilisado.