Onlad karga

Onlad saray karga

Aro—Mabmablin Kualidad

Aro—Mabmablin Kualidad

PINUYANAN si apostol Pablo ya isulat so nipaakar ed siameran kualidad ya resulta na ikikiwas na masanton espiritu. (Gal. 5:22, 23) No paniibaen irayan balibalin kualidad, say tawag et “say bunga na espiritu.” * Sayan bunga et kabiangan na “balon personalidad.” (Col. 3:10) Singa say kiew a manbunga no dugay pangasikaso, ontan met so sakey a too ya nipatnag toy bunga na espiritu no tuloytuloy ya onkikiwas ed sikato so masanton espiritu.​—Sal. 1:1-3.

Say unonan aspekto na bunga na espiritu ya binitla nen Pablo et say mabmablin kualidad ya aro. Akin ya mabmabli itan? Imbaga nen Pablo ya no anggapoy aro to, “anggapoy kakanaan” to. (1 Cor. 13:2) Balet anto so aro, tan panon ya niwala itan ed sikatayo tan panon tayon nipatnag itan ed inagew-agew?

NO PANON TAYON NIPATNAG SO ARO

Anggano mairap ya ipaliwawa so eksakton kabaliksan na aro, ibabaga na Biblia no panon ya nipatnag itan. Singa bilang, nabasa tayo ya say aro et “maanos tan maomaong.” Ontan met, “panliliketan toy katuaan” tan “itetepel toy amin a bengatla, manisia ed amin a bengatla, maniilalo ed amin a bengatla, mansusungdo ed amin a bengatla.” Kaiba met ed aro so aralem a panamabli, tuan panagmalasakit, tan maapit ya liknaan ed arum. Balet, no say sakey et anggapoy aro to, sikatoy maimon, mapaatagey, onkikiwas a mabanday, makasarili, mapasnok, tan agmamerdona. Aliwan singa saratan ya negatibon kualidad, say aro ya labay tayon niwala ed sikatayo et “agto aanapey dilin pankaabigan to.”​—1 Cor. 13:4-8.

MAKAPADINAYEW YA PANANGARO NEN JEHOVA TAN SI JESUS

“Say Dios et aro.” On, si Jehova so mismon kabaliksan na aro. (1 Juan 4:8) Nanengneng itan ed amin ya kimey tan ikikiwas to. Say sankabalgan ya ginawa na Dios pian ipanengneng so aro tod totoo et nen imbaki toy Jesus diad dalin pian manirap tan ompatey parad sikatayo. Oniay imbaga nen apostol Juan: “Diad saya et nipatnag so panangaro na Dios nipaakar ed sikatayo, ya imbaki na Dios so bogbogtong ya Anak to diad mundo pian nagamoran tayoy bilay diad panamegley to. Sayan panangaro et agmankabaliksan a sikatayoy angaro ed Dios, noagta inaro to itayo tan imbaki toy Anak to bilang bagat a pipupulangan parad saray kasalanan tayo.” (1 Juan 4:9, 10) Lapud panangaro na Dios, naawat tayoy panamerdona, ilalo, tan bilay.

Prinuebaan nen Jesus so panangaro tod totoo nen mabulos ton sinumpal so linawa na Dios. Insulat nen Pablo: “Inkuan [nen Jesus]: ‘Wadia ak pian gawaen koy linawam.’ . . . Diad panamegley na sayan ‘linawa,’ apasanto itayo diad pinsanan ya impangiyapay ed laman nen Jesu-Kristo.” (Heb. 10:9, 10) Anggapoy too ya sarag ton palumbasan so ontan ya panangaro. Imbaga nen Jesus: “Anggapo lay walaan na mas baleg a panangaro nen saya, a say sakey et iter toy bilay to parad kakaaro to.” (Juan 15:13) Kasin anggano ag-itayo perpekto et sarag tayon aligen so aro ya impanengneng ed sikatayo nen Jehova tan Jesus? On! Nengnengen tayo no panon.

 “MANTULTULOY KAYON MANBILAY DIAD ARO”

Bibilinen itayo nen Pablo: “Alig yoy Dios, bilang inad-aro ton ananak, tan mantultuloy kayon manbilay diad aro, no panon a say Kristo et angaro met ed sikatayo tan inter toy sarili to parad sikatayo.” (Efe. 5:1, 2) ‘Mantultuloy itayon manbilay diad aro’ no ipapatnag tayo iyan kualidad diad amin ya aspekto na bilay tayo. Ipapanengneng tayoy ontan ya aro diad gawa aliwan diad salita labat. Insulat nen Juan: “Inad-arok ya ananak, mangaro itayo, aliwan diad salita odino diad dila, noagta diad gawa tan katuaan.” (1 Juan 3:18) Singa bilang, no manbibilay tayon walaay panangaro ed Dios tan ed kapara tayon too, napakiwas itayon ipulong so “maong a balita na Panarian.” (Mat. 24:14; Luc. 10:27) Manbibilay tayo met diad aro no maanos, maomaong, tan mameperdona itayo. Kanian, oniay ibabaga na Biblia: “No panon a si Jehova et mabulos to kayon pinerdona, ontan met so gawaen yo.”​—Col. 3:13.

Balet, agtayo iisipen ya say tuan panangaro et puro labat emosyon. Singa bilang, pian napatunda so onaakis ya ugaw, say sakey ya emosyonal ya ateng et nayarin iter ton amin so labay na anak to. Balet say ateng ya talagan inaro toy anak to et mapekder no kaukolan. Ontan met, say Dios et aro, balet “saramay aaroen nen Jehova et didisiplinaen to.” (Heb. 12:6) No manbibilay tayo diad aro, iter tayo met so matukoy a disiplina no kaukolan. (Pro. 3:11, 12) Siempre, no gagawaen tayo itan, nepeg tayon tandaan ya makasalanan tayo met tan walay tendensia tayon agnipatnag so aro. Kanian, amin tayo et wala ray kaukolan tayon paaligwasen diad pangipanengneng na aro. Panon tayon nagawaan iya? Nengnengen tayoy taloran paraan.

PANON TAYON NAPAALIGWAS SO ARO TAYO?

Unona, kerewen ed Dios so espiritu to, ya mamapawala na aro. Imbaga nen Jesus ya si Jehova et mangiiter na “masanton espiritu ed saramay onkekerew ed sikato.” (Luc. 11:13) No manpipikasi tayo parad masanton espiritu tan panseseetan tayoy ‘mantultuloy ya manakar unong ed espiritu,’ nanengneng ed saray gagawaen tayo ya mas maaro tayo. (Gal. 5:16) Singa bilang, no sakey kan elder ed kongregasyon, nayarian moy onkerew na masanton espiritu pian natulongan kan mangiter na simbawan based Biblia diad maaron paraan. Odino no sakey kan ateng, nayarian mon kerewen ya tulongan ka na masanton espiritu na Dios pian nadisiplinam iray anak mo diad aro, aliwan diad sanok.

Komadua, dalepdepen no panon ya impanengneng nen Jesus so aro anggan nen aliwliway impantrato dad sikato. (1 Ped. 2:21, 23) Nagkalalo lan nepeg tayon nonoten so alimbawa nen Kristo no asakitan so liknaan tayo odino akaeksperiensya tayoy ag-inkahustisya. Diad ontan iran situasyon, maabig no tepetan tayoy sarili tayo, ‘Anto kasi gawaen nen Jesus?’ Nen ontan so ninonot na sakey a sister ya si Leigh, akatulong itan pian mannonot ni antis ya onkiwas. Imbaga to: “Aminsan, nan-e-mail so sakey ya katrabahok ed saray katrabaho mi, ya wala ray imbaga ton negatibo nipaakar ed siak tan ed trabahok. Asakitan ak ya maong. Balet intepet kod sarilik, ‘Panon kon naalig si Jesus diad pantratok ed sayan too?’ Kayarik ya ninonot no antoy posiblin gawaen nen Jesus, nandesisyon ak ya palampasen la itan tan agla pabalegen so isyu. Ag-abayag, naamtaan ko ya wala manayay graben sakit to tan nai-stress ya maong. Inisip ko ya ompan agto met talaga labay ya sakitan ak ed impan-e-mail to. Lapud dinalepdep koy alimbawa nen Jesus ed pangipanengneng na aro anggan sanen aliwliway impantratod sikato, akatulong itan pian nipanengneng koy ontan ya aro ed katrabahok.” On, no aligen tayoy Jesus, naynay tayon nipatnag so aro ed arum.

Komatlo, iyugali so pangipanengneng na masakripisyon aro, a satan so pakabidbiran ed saray tuan Kristiano. (Juan 13:34, 35) Diad saya et ipapaseseg na Biblia ya nepeg itayon nawalaan na “panagnonot” ya wala met ed si Jesus. Nen inmalis manlapud tawen, “tinaynan to so amin a walad sikato” parad sikatayo,  ya “anggad ipapatey” ni ingen. (Fil. 2:5-8) Legan tayon aaligen so masakripisyon aro to, say kanonotan tan liknaan tayo et mas magmaliw ya singa ed Kristo, tan napakiwas tayon iyuna so pankaabigan na arum nen say sarili tayo. Anto ni arum ya maabig a resulta no ipatnag tayoy aro?

SARAY MAABIG YA RESULTA NO IPATNAG SO ARO

No ipatnag tayoy aro, dakel so maabig ya resulta. Nengnengen tayoy duaran alimbawa:

Anto ray maabig ya resulta no ipatnag tayoy aro?

  • INTERON MUNDON IMPANAAGI: Lapud panangaro tayo ed sakey tan sakey, amta tayo ya anggan iner so laen tayon kongregasyon ed interon mundo et maliket itayon i-welcome na agagi tayo. Talagan bendisyon ya sikatayoy aaroen na ‘amin ya agagi diad interon mundo’! (1 Ped. 5:9) Iner ni kasi so pakanengnengan na ontan ya panangaro noagta dia labat ed saray totoo na Dios?

  • KAREENAN: No ‘itepel tayoy balang sakey lapud aro,’ sikatayoy ‘manbilay ya walay kareenan.’ (Efe. 4:2, 3) Naeeksperiensya tayon mismo iyan kareenan diad saray aral ed kongregasyon, asemblea, tan kombension. Agta onabobon ka ya say ontan a kareenan et talagan nikaduma ed sayan mundon anggapoy pankakasakey? (Sal. 119:165; Isa. 54:13) No mikareenan tayod arum, ipapanengneng tayo ya talagan inad-aro tayo ira, tan makapaliket itan ed Ama tayod tawen.​—Sal. 133:1-3; Mat. 5:9.

“SAY ARO ET MAKAPABISKEG”

Insulat nen Pablo: “Say aro et makapabiskeg.” (1 Cor. 8:1) Panon iyan gagawaen na aro? Diad koma-13 ya kapitulo na unonan sulat nen Pablo ed saray taga Corinto​—ya tinawag a “Salmo na Aro”—​impaliwawa to no panon ya makapabiskeg so aro. Say sakey ya paraan et aanapen toy pankaabigan na arum. (1 Cor. 10:24; 13:5) Ontan met, lapud say aro et manonot, makonsidera, maanos, tan maomaong, gagawaen ton maar-aro iray pamilya tan nankakasakey so kada kongregasyon.​—Col. 3:14.

Say panangaro tayo ed Dios so sankaimportantian tan makapabiskeg ya klase na aro. Say ontan ya panangaro et pankakasakeyen toy amin ya totoo, antokaman so binalegan, lahi, tan lenguahe ra, ya maliket iran manlilingkor ed si Jehova a “mankakasakey.” (Sof. 3:9) Komon ta determinado tayon ipanengneng ed inagew-agew iyan mabmablin aspekto na bunga na masanton espiritu na Dios.

^ par. 2 Saya so unona ed siameran serye ya artikulo nipaakar ed kada kualidad, odino aspekto, na bunga na espiritu.