Onlad karga

Onlad saray karga

Akin ya Importantin Paaligwasen Moy Espiritualidad Mo?

Akin ya Importantin Paaligwasen Moy Espiritualidad Mo?

“Itultuloy moy manseet ed panagbasa diad publiko, ed panamilin, tan ed panagbangat.”​—1 TIM. 4:13.

KANSIONEN: 45, 70

1, 2. (a) Panon ya nasusumpal so Isaias 60:22 ed sayan panaon na anggaan? (b) Anto ray pankaukolan natan ed organisasyon nen Jehova diad dalin?

“SAY daiset et magmaliw a sanlibo tan say melag et magmaliw a mabiskeg a nasyon.” (Isa. 60:22) Satan ya propesiya et nasusumpal ed sayan kaunoran iran agew. Nen 2015 ya serbisyon taon, 8,220,105 ya manangipalapag na Panarian so aktibo ed panagpulong diad interon mundo! Nepeg ya napakiwas so amin ya Kristiano ed samay sampot ya parte na propesiya, lapud imbaga na Ama tayod tawen: “Siak a mismo, si Jehova, so mamapeles ed saya diad mismon panaon to.” No akalugan kad sakey a luluganan, nalikas mo no ompepeles lay batik to. Mipadpara, nalilikas tayoy ipepeles na panaggaway babangatan ya kimey. Panon tayon makapibansag ed satan? Kasin gagawaen tayoy anggaay nayarian tayo bilang maseseg ya manangipalapag na Panarian? Dakel ya agagi so nan-aplay ya regular odino auxiliary payunir. Tan naliliketan tayo met ta dakel so manlilingkor ed saray lugar ya baleg so pankaukolan odino manboboluntaryo ed arum ni ran teokratikon kimey.

 2 Balet dakel nin siansiay kaukolan ya komikimey. Kada taon et manga 2,000 ya kongregasyon so nabubuo. No diad kada balon kongregasyon et kaukolan so limaran elder, 10,000 ministeryal ya lingkor so kaukolan ya magmaliw ya elder kada taon. Labay ton ibaga et nilibon brother so kaukolan ya onkualipikan ministeryal ya lingkor. Nilikud ed satan, balanglan diad saray brother o sister et dakel so ‘gagawaen ed kimey na Katawan.’​—1 Cor. 15:58.

NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA IYALIGWAS ED ESPIRITUAL

3, 4. Anto ray sarag mon gawaen pian onaligwas kad espiritual?

3 Basaen so 1 Timoteo 3:1. Say Griegon salitan impatalos ya “dadampoten” et ontutukoy ed pampursigin gawaten so sakey ya bengatla, anggano onkulandit ka ni. Diad impangusar nen apostol Pablo ed satan ya salita, indanet to ya kaukolay pansagpot pian onaligwas ed espiritual. Imadyin mon walay sakey ya brother ya iisipen to no antoy nitulong tod kongregasyon diad arapen. Aliwa nin ministeryal ya lingkor natan, balet atalosan to ya kaukolan toy onaligwas ed espiritual. Unona, panseetan toy onkualipikan ministeryal ya lingkor. Tan diad ilabas na panaon et labay to met so onkualipikan manlingkor ya elder. Diad saratan ya plano to, gawaen toy anggaay nayarian ton nadampot iray kualipikasyon pian nagawaan to ray kaaruman ya responsabilidad tod kongregasyon.

4 Saray agagi met ya malabay ya manlingkor bilang payunir, Bethelite, o Kingdom Hall construction volunteer et kaukolan day mansagpot pian nadampot day plano ra. Aralen tayo natan no panon ya makatulong so Biblia pian onaligwas tayon amin ed panagdayew.

ITULTULOY MOY ONALIGWAS NI ED ESPIRITUAL

5. Panon ya uusaren na saray kabataan so kaksilan da diad panaglingkor?

5 Dakel so nagagawaan na saray kabataan diad panaglingkor dad si Jehova ta kaksilan da. (Basaen so Proverbio 20:29.) Wala ray kabataan ed Bethel ya akaasain ed panag-imprinta tan panag-bind na Biblia tan arum nin publikasyon. Dakel ya kabataan so manboboluntaryod panagpaalagey tan panagmintina na saray Kingdom Hall. No wala ray kalamidad, tutulongan na saray kabataan iray eksperiensyadon Tasi diad saray relief operation. Tan dakel ya kabataan a payunir so manaaral na sananey a lenguahe odino oonlad arum ya lugar pian manpulong.

6-8. (a) Antoy ginawa na sakey ya kabataan pian na-enjoy toy panaglingkor ed Dios tan antoy resulta? (b) Anto ray nayarin umanen mo pian lalo kan onaligwas ed espiritual?

6 Seguradon natatalosan mo ya kaukolan tayon dayewen so Dios diad interon puso tayo. Balet panon to no say naliliknam et singa samay alikna nen Aaron? Anggano binmaleg ed pamilyan Tasi, oniay imbaga to: “Boring so miaral tan manpulong.” Labay ton na-enjoy so panlingkor ed Dios balet agto natalosan no akin ya agmaliket. Antoy ginawa to?

7 Inggapo nen Aaron so espiritual ya rotina kaiba lay panagbasa na Biblia, panagparaan ed saray aral, panagkomento, tan regular ya panagpikasi. Legan ton mas naaaro si Jehova, diman met lalon onaaligwas ed espiritual. Manlapu lad saman, nae-enjoy la nen Aaron so panagpayunir, pamboluntaryo ed disaster relief, tan pampulong ed sananey a bansa. Natan et manlilingkor lay Aaron ed Bethel tan elder la. Antoy nibaga tod impansagpot to? “‘Atawayan ko tan anengneng ko ya si Jehova et maong.’ Lapud saray bendisyon to, misalsalamat ak tan apakiwas ak ya lalon mankuli ed  panaglingkor ed sikato, kanian mas dakel nin bendisyon so naawat ko.”

8 Inkansion na salmista: “Saramay manaanap ed si Jehova et ag-onkulang na antokaman a maabig.” (Basaen so Salmo 34:8-10.) On, agpaulyan nen Jehova iramay maseseg ya manlilingkor ed sikato. No gawaen tayoy anggaay nayarian tayod panaglingkor, personal tayon ‘natawayan tan nanengneng a si Jehova et maong.’ Tan no interon kamarerwa tayon mandayew ed Dios, nalikna tayoy agnaparaan a liket.

MANANOS TAN AG-ONSUSUKO

9, 10. Akin ya importantin ‘mananos kan manalagar’?

9 Legan mon dadampoten iray planom, ‘mananos kan manalagar.’ (Miq. 7:7) Anggan no maminsan et kaukolan tayoy manalagar parad saray pribilehyo odino manalagar ya manguman so kipapasen tayo, tandaan tayon lanang ya susuportaan nen Jehova iray matoor ya lingkor to. Singa bilang, impromisa To ya nawalaan na anak si Abraham, balet kaukolan ton ipanengneng so pananisia tan anos. (Heb. 6:12-15) Anggano pigaran dekada ya nanalagar antis ya niyanak si Isaac, agsinmuko si Abraham, tan tinoor nen Jehova so promisa to.​—Gen. 15:3, 4; 21:5.

10 Aliwan mainomay so manalagar. (Pro. 13:12) No lanang ya negatibo so isipen tayo, nadismaya tayo. Kanian mas maabig no usaren tayoy panaon tayo pian paaligwasey espiritualidad tayo. Imanoen so taloran paraan no panon tayon nagawaan itan.

11. Anto ran espiritual ya kualidad so kaukolan tayon paaligwasen, tan akin ya importante iratan?

11 Paaligwasey espiritual iran kualidad. No basaen tan dalepdepen tayoy Salita na  Dios, nawalaan tayoy karunongan, pakatebek, pakatalos, kakabatan, abilidad ya mannonot tan mandesisyon. Importantin ipanengneng itan na saray mangidadaulo ed kongregasyon. (Pro. 1:1-4; Tito 1:7-9) Tan diad pambasa tayod saray nibase ed Biblian publikasyon, naamtaan tayoy kanonotan na Dios ed dakel iran bengatla. Inagew-agew tayon mandedesisyon nipaakar ed panagrelaks, panangawes, panag-ayos, kuarta, tan pipiulop ed arum. No iyaplika tayo ray nanaaralan tayod Biblia, makapanggawa tayoy desisyon ya makapaliket ed si Jehova.

12. Panon ya nipanengneng na saray membro na kongregasyon ya napanpiyaan ira?

12 Ipanengneng mon napanpiyaan ka. Balanglan brother o sister itayo, kaukolan tayon gawaen so sankaabigan tayo no wala ray teokratikon asainmin ya naawat tayo. Si Nehemias so gobernador nen aapigeren so templo, kanian kaukolan toy manuro na saray mangidaulo ed totoo na Dios. Siopay pinili to? Saramay walay takot dad Dios, napanpiyaan, tan napanmatalekan. (Neh. 7:2; 13:12, 13) Ontan met ed panaon tayo, “saray manag-asikaso et nepeg a napaneknekan a matoor.” (1 Cor. 4:2) Walan walay makakaimano ed makulin panusumpal tayod kimey tayo.​—Basaen so 1 Timoteo 5:25.

13. Panon mon naalig so alimbawa nen Jose no walay akasakit ed sika?

13 Manpaigiya ed si Jehova. Antoy gawaen mo no walay akasakit ed sika? Ompan labay mon ipetek ya tampol. Balet no maminsan, no bastam labat idepensay sarilim, mas onloor so problema. Si Jose et minaltrato na saray kuya to, balet agnantanem na sakit na linawa. Sikatoy inakusaan met ya nanggaway kasalanan kanian apriso. Balet, sikatoy nampaigiya ed si Jehova diad saratan ya mairap ya situasyon. Antoy resulta? “Say salita nen Jehova so nandalisay ed sikato.” (Sal. 105:19) Nen anampot la iraman ya subok, niiter ed si Jose so sakey ya espisyal ya asainmin. (Gen. 41:37-44; 45:4-8) No wala ray ambelat ya problemam, manpikasi ka parad karunongan, mansiansia kan kalmado, tan kerew kay biskeg ed si Jehova. Tulongan to ka.​—Basaen so 1 Pedro 5:10.

PAALIGWASEY MINISTERYOM

14, 15. (a) Akin ya kaukolan tayon ‘imanoen a naynay’ so paraan na panagpulong tayo? (b) Panon kan man-adjust ed manguuman ya kipapasen na totoo? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo tan kahon ya “ Kasin Labay Mon Salien so Arum a Paraan?”)

14 Binilin nen Pablo si Timoteo: “Itultuloy moy manseet ed panagbasa diad publiko, ed panamilin, tan ed panagbangat. Imanom a naynay so sarilim tan say ibabangat mo.” (1 Tim. 4:13, 16) Si Timoteo et abayag lan manpupulong. Balet magmaliw labat ya epektibo so ministeryo to no ‘imanoen ton naynay so ibabangat to.’ Agto dapat ibaliwala ya manguuman so kipapasen na totoo, kanian kaukolan ton paaligwasey paraan na pitotongtong to. Pian nitultuloy ton nasabi so puso ra, kaukolan ton itukoy so panagbangat to ed pankaukolan da. Ontan met so nepeg tayon gawaen bilang manangipulong na Panarian.

15 Amayamay so agtayo nasasabid abung da no manpupulong tayo. Diad arum a lugar, agtayo makaloob ed saray apartment tan subdivision. No ontan so situasyon ed teritorya yo, sarag yo kasin salien so arum a paraan na panagpulong?

16. Akin ya epektibo so public witnessing?

16 Say public witnessing et sakey ed saray epektibon paraan na panagpulong. Dakel iray agagin maabig so agawaan da tan aliketan ed sayan paraan. Manpupulong irad istasyon na tren tan bus, diad tindaan tan plaza, tan arum ni ran kawalaan na totoo. Kaukolan so dugan pakatebek  no manpulong ed sarayan lugar. Nayarin igapoy pitongtong diad pangibagay opinyon tungkol ed balita, pangumusta ed ananak odino trabaho da. No nalikas mon balibali lay tongtongan yo, sarag moy mangibaga na sakey ya punto ed Biblia tan tepetan mo no antoy nibaga to. Diad komento na katongtong tayo naamtaan no kasin labay to nin ituloy ya pantongtongan so nipaakar ed Biblia.

17, 18. (a) Panon kan nawalaay kompiyansan man-public witnessing? (b) Akin ya importantin aligen tayoy David no mibibiang tayod ministeryo?

17 No medyo nairapan kan mibiang ed public witnessing, agka onsusuko. Si Eddie, ya payunir ed New York City et ambaing ya mitongtong ed totoo diad publiko. Balet awalaan lanlamang na pakpel. Antoy akatulong ed sikato? Inkuan to: “Diad panagdayew na pamilya mi, manre-research kami nen asawak no panoy iyebat mi ed ibabaga na totoo tan ed saray ontatanggi. Mantetepet kami met no antoy gagawaen na arum ya agagi.” Natan et nae-enjoy la nen Eddie so public witnessing.

18 No magmamaliw ka lan marunong tan wala lay kompiyansam ya manpulong, nanengneng na arum so iyaaligwas mod espiritual. (Basaen so 1 Timoteo 4:15.) Niarum ni, seguradon idayew moy Jehova a singa si David, ya inkansion ton: “Idayew koy Jehova diad amin a panaon; agak ontundan mangidayew ed sikato. Ipasirayew ko so nipaakar ed si Jehova; saray mauyamo et ondengel tan manliket.” (Sal. 34:1, 2) Tan nayarin lapud ministeryom et dakel ya mauyamon totoo so maliket ya miulop ed sika diad dugan panagdayew.

IDAYEW SI JEHOVA DIAD PAMAALIGWAS ED ESPIRITUALIDAD MO

19. Akin ya maliket so sakey ya matoor a lingkor nen Jehova, anggano mairap so kipapasen to?

19 Inkansion met nen David: “O Jehova, igloria ka na amin a kimey mo, tan idayew ka na saray matoor ed sika. Iyabawag day gloriam bilang ari tan salitaen day nipaakar ed biskeg mo, pian nipaamta ed saray totoo so makapanyari iran gawa to tan say maglorian karakpan mo bilang ari.” (Sal. 145:10-12) Seguradon atan met so nalilikna na amin ya matoor ya Tasi nen Jehova. Balet panon to no nalilimitaay nagagawaan mod ministeryo lapud sakit o itatatken? Lanang mon tandaan ya no inanabang moy maong a balita ed saray caregiver tan arum ni, nidadayew moy makapanyarin Dios tayo. No apriso ka lapud pananisiam, nayarin inanabang moy katuaan no walay pankanawnawam, tan seguradon napapaliket moy Jehova. (Pro. 27:11) Nayarin nasusubok ka met ta aliwan Tasi iray kapamilyam, balet agmo papaulyanay espiritual ya rotinam. (1 Ped. 3:1-4) Anggano mairap so kipapasen mo, sarag mon idayew si Jehova tan onaligwas ed espiritual.

20, 21. No dakel so kimey mo ed organisasyon nen Jehova, panon kan magmaliw ya bendisyon ed arum?

20 Seguradon bendisyonan ka nen Jehova no tuloytuloy mon paaligwasey espiritualidad mo. Ompan sarag mon umaney eskedyul mo o bawasay aktibidad mo pian mas dakel so panaon mon manginabang ed katuaan ed saray mankaukolan na ilalo. Sakey ni, magmaliw kan bendisyon ed saray agagi no paaligwasen moy espiritualidad mo tan akaparaan kan mansakripisyo. Tan lapud makulikuli kan manlilingkor ed kongregasyon, seguradon aroen, apresyaen, tan suportaan ka na saray mangaaro ed si Jehova.

21 Balanglan abayag tayo lan manlilingkor ed si Jehova o agano ni, sarag tayon amin ya paaligwasey serbisyo tayo. Balet panon ya natulongan na saray eksperiensyadon Kristiano iray balo ni pian onaligwas irad espiritual? Aralen tayo itan diad onsublay ya artikulo.