Onlad karga

Onlad saray karga

Anap Moy Mas Mabli nen say Gold

Anap Moy Mas Mabli nen say Gold

Asalim lay akadokdok na gold? Pigpigara ni akasali ed satan. Balet walay adiskobre na minilyon a totoo ya mas mabli nen say satan​—say karunongan na Dios ya ‘agnasaliw na puron balitok.’​—Job 28:12, 15.

WALA ray piparaan na saray manaaral na Biblia ed saray manag-anap na gold. Maseet dan aanapen iray mabmablin karunongan ya walad Biblia. Antoy naaralan tayo ed taloran paraan ya uusaren ed pananap na gold?

AKALMO KAY GOLD!

Imadyin mo pan manaakar kad gilig na ilog tan akanengneng kay melag a bato ya mankirlap lapud sinag na agew. Dinokdok mo tan manliket ka ta gold manaya. Mas melag itan nen say ulo na gurabis tan mas matalag nen say mabmablin diamond. Seguradon ituloy mo ni mananap ompan wala ni naalmom.

Mipara ed satan imay agnalingwanan ya agew nen walay linma ed abung yo ya Tasi nen Jehova pian ipaamtad sikay ilalon walad Biblia. Nayarin anggad natan et malinew nid isip mo nen unaan moy akalmo na espiritual ya gold. Nayarin atan imay nen first time mon anengneng so ngaran na Dios a Jehova diad Biblia. (Sal. 83:18) Odino nen naaralan mo ya nayari kan magmaliw ya kaaro nen Jehova. (Sant. 2:23) Diad saman et antam ya walay nalmom ya mas mabli nen say gold! Tan seguradon labay mo ni makalmo na espiritual ya gold.

DAKEL NI NALMOM!

Diad arum ya lugar, wala ray angkekelag ya piraso na gold ya natitipon ed ilog. No maminsan, nadidiskobre na saray maseet ya manaanap na gold so pigaran kilo ya atipon ditan, tan nilibon dolyar so bili na saratan.

Nen ginapoan moy nampaiyaral na Biblia ed sakey ya Tasi nen Jehova, singa ka sakey ya manag-anap na gold ya akadiskobre na atipon ya gold. Lapud tuloytuloy mon dinalepdep so nanduruman teksto ed Biblia, naaruman so kakabatan mo tan binmiskeg so espiritualidad mo. Legan mon iyaaplika iratan ya mabmablin katuaan, naaralan mo no panon kan onapit ed si Jehova tan mansiansia ed panangaro to, ya manresulta ed bilay ya anggapoy anggaan.​—Sant. 4:8; Jud. 20, 21.

Singa say maseet ya manag-anap na gold, kasin gagawaen moy anggaay nayarian mon aralen iray mabmablin katuaan ed Biblia?

Nayarin singa ka met samay maseet ya manag-anap na gold ya talagan inanap mo ray mabmablin  espiritual a kayamanan. Nen naaralan mo ray manunan bangat na Biblia, seguradon apakiwas kan idedikay bilay mo ed Dios tan manpabautismo.​—Mat. 28:19, 20.

AGKA ONTUTUNDAN MANANAP!

Say sakey ya manag-anap na gold et nayarin makalmo na angkelag ya gold ed saray angkakabaleg ya bato. Wala ray gold ed saratan ya bato kanian kaukolan ya temeken pian nasapit so gold. Diad unaan, agnanengneng iray gold. Akin ey? Ta no maminsan, diad masulok ya 900 kilo na bato et 10 gramo labat ya gold so naala! Balet parad saray manag-anap na gold, abawbawi day sagpot da.

Kaukolan tayo met so mansagpot pian aliwan saray “manunan bangat nipaakar ed Kristo” labat so naaralan tayo. (Heb. 6:1, 2) Seetan tayon sapiten iray balon punto tan praktikal iran leksion diad panaaral tayoy Biblia. Kanian antoy nepeg mon gawaen pian naseguradom ya dakel nin siansiay naaralan mo anggano pigay taon ka lan personal a manaaral na Biblia?

Enjoy moy panaaral mo. Imanom ya maong iray detalye. No maseet ka, naalmom iray mabmablin karunongan tan panangigiya na Dios. (Roma 11:33) Pian naarumay antam ed Kasulatan, usar mo ray gamit ed panag-research ya available. Anosan mon anapen iray bilin ya kaukolan mo tan saray ebat ed saray tepet mod Biblia. Mantepet kad arum no anto ran teksto tan artikulo so akatulong tan amaseseg ed sikara. Ibagam ed arum iray balibalin punto ya adiskobrem ed personal a panagaral moy Salita na Dios.

Siempre, say gagalam et aliwan pian ondakel labat so antam. Impasakbay nen apostol Pablo ya “say kakabatan et pansengegan na panagpaatagey.” (1 Cor. 8:1) Kanian gawam so anggaay nayarian mon mansiansian mapaabeba tan pabiskeg moy pananisiam. Makatulong so regular ya panagdayew na pamilya tan personal a panagaral na Biblia pian makapambilay ka base ed saray estandarte nen Jehova tan napakiwas kan tulongan so arum. Sankaimportantian ed amin, seguradon manliket ka ta nalmom so mas mabli nen say gold.​—Pro. 3:13, 14.