SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Agosto 2016

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Setyembre 26 anggad Oktubre 23, 2016.

ISTORYAY BILAY

Naaralan Kon Maliket so Mangiter

Alikna na sakey a kabataan ya taga England ya talagan maliket so mangiter, tan nanmisionero ed Puerto Rico.

Say Nanlapuan tan Gagala na Panangasawa

Duga kasin ibaga ya regalo na Dios so panangasawa?

Anap Moy Mas Mabli nen say Gold

Aralen so taloran paraan ya mipara so makulin estudyante na Biblia ed saray manag-anap na gold.

Akin ya Importantin Ipasal Mo Ray Arum?

Anto ran importantin goal so sarag mon ipaseseg ed sikara?

Tepetepet na Saray Manbabasa

Akin ya ginawan isyu na saray onkokontra ed si Jesus so panag-uras na lima?

INALAD DAAN IRAN KOLEKSION MI

“Manaani Ak Parad Kirayewan nen Jehova”

Anggano agni natatalosan ya maong na Saray Estudyante na Biblia so nipaakar ed neutralidad legan na World War I, maabig so resulta na maong ya ugali ra.