Onlad karga

Onlad saray karga

Pasesegen so Sakey tan Sakey “Nagkalalo La” Natan

Pasesegen so Sakey tan Sakey “Nagkalalo La” Natan

“Nonoten tayoy sakey tan sakey . . . manpapasesegan itayo, nagkalalo la ta nanenengneng yon manasingger lay agew.”​—HEB. 10:24, 25.

KANSIONEN: 90, 87

1. Akin ya binilin nen apostol Pablo iray Hebreon Kristiano nensaman a “nagkalalo la” ya manpapasesegan?

AKIN ya mas kaukolan tayon pansagpotan natan so magmaliw ya makapaseseg? Imbaga nen apostol Pablo so rason diad sulat tod saray Hebreon Kristiano nensaman. Insulat to: “Nonoten tayoy sakey tan sakey pian makapansasagyatan itayo a mangaro tan manggaway maabig iran kimey, ya agtayo papaulyanan so pantitipon tayo, a singa niyugali na arum, noagta manpapasesegan itayo, nagkalalo la ta nanenengneng yon manasingger lay agew.” (Heb. 10:24, 25) Diad loob labat na limay taon, nanengneng na saray Kristianon Judio ya manaayam ed Jerusalem so isabi na “agew nen Jehova” tan nabidbir da iray tanda ya imbaga nen Jesus ed sikara ya ombatik la rad kapalandeyan. (Gawa 2:19, 20; Luc. 21:20-22) Satan ya agew nen Jehova et agawa nen 70 C.E., sanen inukom to so Jerusalem panamegley na saray Romano.

2. Akin ya kaukolan tayoy magmaliw ya mas interesado ed no panon tayon pasesegen natan so sakey tan sakey?

2 Natan, talagan panisiaan tayo ya say “baleg tan makapataktakot” ya agew nen Jehova et asingsingger la. (Joel 2:11) Oniay  imbaga nen propeta Sofonias: “Asingger lay baleg ya agew nen Jehova! Asingger la itan tan mapmaples ya onsasabi!” (Sof. 1:14) Onaplika met itan ya pasakbay ed panaon tayo. Lapud asingger lay agew nen Jehova, imbaga nen Pablo ya “iyansakit tayoy sakey tan sakey pian makapansasagyatan itayo a mangaro tan manggaway maabig iran kimey.” (Heb. 10:24, paimanod leksab.) Kanian kaukolan ya magmaliw tayon mas interesado ed saray agagi pian napapaseseg tayo ra kapiganman ya kaukolan da itan.

SIOPA RAY MANKAUKOLAN NA PANAMASESEG?

3. Antoy imbaga nen apostol Pablo nipaakar ed panamaseseg? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

3 “Say kapagaan ed puso na too so mamapabelat ed satan, balet say maabig a salita so mamaliket ed satan.” (Pro. 12:25) Tua ’tan, labay tayon amin so makarengel na panamaseseg. Impanengneng nen Pablo ya anggan saramay walaan na responsabilidad ya mamaseseg et kaukolan da met so napaseseg. Oniay insulat tod saray Kristiano ed Roma: “Pipirawaten kon nanengneng kayo, pian ninabang kod sikayo iray espiritual a bendisyon a mamabiskeg ed sikayo; odino pian makapanpapasesegan itayo, a napaseseg yo ak ed pananisia yo tan napaseseg ta kayo ed pananisiak.” (Roma 1:11, 12) On, anggan si Pablo a maong ya mamaseseg ed arum et kaukolan to met no maminsan so napaseseg.​—Basaen so Roma 15:30-32.

4, 5. Siopa ray sarag tayon pasesegen natan, tan akin?

4 Importantin komendaan tayo iramay mansasakripisyo pian makapanlingkor ya full-time. Kaiba la ditan iray matoor ya payunir. Baleg so insakripisyo na dakel ed sikara pian makapanpayunir. Ontan met iray misionero, manangasikaso na sirkito tan say asawa ra, tan saramay mantratrabaho ed branch office tan remote translation office. Amin da et nansakripisyo pian mas dakel so panaon dad sagradon panaglingkor. Manepeg labat sirin ya komendaan tayo ra. Dakel met iramay datin walad full-time ya labay da komoy mansiansia, balet anguman so kipapasen da. Anggan sikara et naliketan no makaawat ira na panamaseseg.

5 Komendaan tayo met iray agagin nansiansian single lapud panguunor dad ganggan ya miasawa o mangasawa “labat ed Katawan.” (1 Cor. 7:39) Ontan met, labalabay na saray makukulin asawan bibii so makarengel na makapabiskeg iran salita manlapud asawa ra. (Pro. 31:28, 31) Pati saray Kristiano ya manmamatoor anggano ondadalan irad panamasegsegang odino sakit et nepeg met a pasesegen. (2 Tes. 1:3-5) Amin irayan matoor ya lingkor et liligliwaen nen Jehova tan Jesus.​—Basaen so 2 Tesalonica 2:16, 17.

MANSASAGPOT IRAY ELDER PIAN MAGMALIW IRAN MAKAPASESEG

6. Anto so betang na saray elder ya adeskribe ed Isaias 32:1, 2?

6 Basaen so Isaias 32:1, 2. Uusaren nen Jesus iray alanaan ya agagi to tan “saray prinsipe” ya kabiangan na arum ya karnero pian pasesegen tan igiya iramay maneermen tan nadidismaya diad sayan mairap ya panaon. Ontan so kaukolan dan gawaen ta saratan ya elder et aliwan “katawan” na pananisia na arum, noagta, “kakimeyan” ira pian maliket iray agagi ra.​—2 Cor. 1:24.

7, 8. Nilikud ed makapaseseg iran salita, panon nin napabiskeg na saray elder so arum?

7 Angipanengneng si apostol Pablo na alimbawa ya aligen tayo. Oniay insulat tod saray napapasegsegang ya Kristiano ed Tesalonica: “Lapud maaron panamabli mid sikayo, aliwa labat a say maong a balita nipaakar ed Dios so determinado min inabang ed sikayo, noag pati say mismon bilay mi, ta inar-aro mi kayo.”​—1 Tes. 2:8.

 8 Ipapanengneng na satan ya say panamaseseg et aliwan puro salita labat, imbaga nen Pablo ed saray mamatatken ed Efeso: “Nepeg yon tulongan iray makapuy tan nepeg yon tandaan iray salita na Katawan a Jesus, sanen inkuan to: ‘Mas makapaliket so mangiter nen say mangawat.’” (Gawa 20:35) Aglabat akaparaan si Pablo ya mamaseseg ed saray agagi to, sikatoy akaparaan met ya ‘mangusar ed amin a walad sikato tan sigpot a pausar parad sikara.’ (2 Cor. 12:15) Ontan met ed saray elder natan, aliwan diad salita labat ira mamaseseg tan manligliwa. Kaukolan dan ipanengneng ed gawa so personal ya interes dad saray agagi.​—1 Cor. 14:3.

9. Antoy gawaen na saray elder pian makapaseseg so paraan na pangiter day simbawa?

9 Kaiba ed pamaseseg ed arum so pangiter na simbawa, balet nepeg ya tumboken na saray elder so alimbawan walad Biblia no panon so manimbawa ed makapaseseg ya paraan. Impanengneng nen Jesus so sankaabigan ya alimbawa ed saya kayari impatey tan inkioli to. Wala ray mapuersan simbawa to parad saray kongregasyon ed Asia Minor, balet imanoen no panon ton ginawa itan. Antis to ran sinimbawa, maaro to nin kinomendaan iray kongregasyon ed Efeso, Pergamo, tan Tiatira. (Apo. 2:1-5, 12, 13, 18, 19) Oniay imbaga to ed kongregasyon na Laodicea: “Amin iramay aaroen ko et ipepetek tan didisiplinaen ko. Kanian magmaliw kan maseseg tan magbabawi ka.” (Apo. 3:19) Aaligen na saray elder si Jesus diad paraan na panagsimbawa ra.

ALIWAN SARAY ELDER LABAT SO NEPEG YA MAMASESEG

Atateng, kasin ipapasal yo ray ananak yo ya pasesegen day arum? (Nengnengen so parapo 10)

10. Panon ya nagawaan na kada sakey ed sikatayo so mamaseseg?

10 Aliwan saray elder labat so nepeg ya mamaseseg. Binilin nen Pablo so amin ya Kristiano ya mansalita na “makapabiskeg unong a nakaukolan, pian nagunggonaan” so arum. (Efe. 4:29) Importante ya kada sakey ed sikatayo et maimano ed no antoy “nakaukolan” na arum. Sinimbawa nen Pablo iray Hebreon Kristiano: “Pabiskeg yo ray linmaylay a lima  tan makapuy a pueg, tan itultuloy yon gawaen a maptek iray dadalanen na sali yo, pian samay piley et agnalupoy, noagta napaabig.” (Heb. 12:12, 13) Amin tayo, kaiba la ray ugugaw, et nayarin makapanpapasesegan.

11. Panon ya atulongan si Marthe nen sikatoy ondadalan ed depresyon?

11 Si Marthe, * sakey a sister ya dinmalan ed depresyon, et oniay insulat to: “Sakey ya agew, nampikasi ak ya wala komoy mamaseseg ed siak, insan walay akatongtong kon maedad lan sister ya maar-aro tan naabagey to ak, dugaruga ta aman so kakkaukolan kod saman. Inistorya to met so mismon eksperiensya to nen sikatoy dinmalan ed onman ya subok, kanian aliknak ya agko bukbukor.” Nayarin ag-amta na saman ya maedad lan sister ya akatulong ya maong iray imbaga tod si Marthe.

12, 13. Diad anto ran paraan ya niyaplika tayoy simbawa ya walad Filipos 2:1-4?

12 Oniay insimbawa nen Pablo ed amin ya membro na kongregasyon ed Filipos: “No walay niiter yon panamaseseg nisengeg ed Kristo, no walay niiter yon ligliwa nisengeg ed aro, no walay panangiyansakit yo ed sakey tan sakey, no walay masimoon a panamabli tan panangabagey yo, diad ontan et paliket yo ak a maong diad pakawalaan yoy parehon kanonotan tan parehon panangaro, a sigpot kayon mankakasakey, a saksakey so nononoten yo. Agkayo manggagaway antokaman lapud inkamakolkol odino inkamapaatagey, noagta magmaliw kayon mapaabeba, ya ipasen yon mas atagey so arum nen say sikayo, legan yon aanapen so pankaabigan na arum, aliwan say pankaabigan yo labat.”​—Fil. 2:1-4.

13 On, kaukolan ya amin tayo et mansagpot ya imanoen so pankaabigan na arum, mangiter na “ligliwa nisengeg ed aro,” mangipanengneng na “panangiyansakit . . . ed sakey tan sakey” tan “masimoon a panamabli tan panangabagey” pian napaseseg tayo ray agagi.

ARUM NIN LAPUAN NA PANAMASESEG

14. Antoy sakey ya paraan pian napaseseg tayoy arum?

14 No nababalitaan tayon manmamatoor iramay tinulongan tayo nensaman, talagan napaseseg tayo. Ontan so alikna nen apostol Juan, insulat to: “Anggapo lay mas panliliketan ko nen say saya: a narengel kon manaakar ed katuaan iray ananak ko.” (3 Juan 4) Dakel ya payunir so napapaseseg no nababalitaan dan saramay tinulongan da nensaman et mansiasiansian matoor, tan ompan arum ni ingen ed sikara et payunir la. No ipanonot tayod nadidismayan payunir iray balibalin agawaan to, talagan sikatoy napaseseg.

15. Anto ni sarag tayon gawaen pian napaseseg iramay matoor ya manlilingkor?

15 Dakel ya manangasikaso na sirkito so angibaga ya apaseseg ira tan say asawa ra nen akaawat ira na anggan antikey ya sulat na pisasalamat lapud imbisita ra ed sakey ya kongregasyon. Ontan met so nalilikna na saray elder, misionero, payunir, tan Bethelite no aapresyaen na arum so matoor ya panlilingkor da.

NO PANON ITAYON MAGMALIW A MAKAPASESEG

16. Antoy simplin nagawaan mo pian napaseseg so arum?

16 Nayarin nalilingo itayo no iisipen tayon agtayo sarag so mamaseseg lapud agtayo apasal ya mitongtong. Balet diad tua et aliwan mairap so mamaseseg​—anggan say iyimis mo et nayarin makapaseseg la. No agto ka inimisan, ompan walay problema to, tan say idengel mo et nayarin mamaseseg ed sikato.​—Sant. 1:19.

17. Panon ya apaseseg so sakey ya kabataan a brother nen sikatoy maer-ermen?

17 Maer-ermen si Henri, sakey ya kabataan  a brother, nen saray kanayon to, kaiba lay tatay to ya datin elder, et tinaynan day katuaan. Sikatoy pinaseseg na manangasikaso na sirkito. Intagar tod coffee shop tan inabuloyan toy Henri ya ibalikas toy amin ya nalilikna to. Atalosan nen Henri ya say paraan labat pian natulongan toy pamilya ton makapawil et diad pansiansia ton matoor. Sikatoy apabiskeg a maong nen binasa toy Salmo 46; Sofonias 3:17; tan Marcos 10:29, 30.

Sarag tayon pabiskegen tan pasesegen so sakey tan sakey (Nengnengen so parapo 18)

18. (a) Antoy naobserbaan nen Arin Solomon? (b) Antoy imbaga nen apostol Pablo ya nayarin gawaen tayo?

18 Ipapanengneng na saray alimbawa nen Marthe tan Henri ya sarag tayoy magmaliw ya makapaseseg ed saray agagin maermen. Oniay insulat nen Arin Solomon: “Say salitan imbalikas ed dugan panaon et alay abig! Say maligsan mata et paliketen toy puso; say maong a balita et pakasilen toy pukepukel.” (Pro. 15:23, 30, paimanod leksab.) Ontan met, napaseseg so sakey ya maneermen no manbasa na artikulo diad Panag-bantayan odino website tayo. Impanengneng nen Pablo ya makapaseseg met so saniiban pangansion na Kingdom song. Oniay insulat to: “Itultuloy yon ibangat tan pasesegen so sakey tan sakey diad panamegley na saray salmo, panangirayew ed Dios, tan espiritual a kansion a kakansionen a walaay pisasalamat, ya impapuso yon kansionen iratan parad si Jehova.”​—Col. 3:16; Gawa 16:25.

19. Akin ya mas lalon kakkaukolan tayo natan so manpapasesegan, tan antoy nepeg tayon gawaen?

19 Say pampapasesegan et mas lalon kakkaukolan legan tayon nanenengneng ya “manasingger” lay agew nen Jehova. (Heb. 10:25) Singa imbaga nen Pablo ed saray Kristiano nensaman, “itultuloy yon pasesegen tan pabiskegen so sakey tan sakey, a singa gagawaen yo la.”​—1 Tes. 5:11.

^ par. 11 Sinalatan iray ngaran.