Onlad karga

Onlad saray karga

Lingkoran si Jehova, say Dios na Kawayangan

Lingkoran si Jehova, say Dios na Kawayangan

“No iner so kawalaay espiritu nen Jehova, wadman so kawayangan.”​—2 COR. 3:17.

KANSIONEN: 49, 73

1, 2. (a) Akin ya say panangaripen tan kawayangan so pampapagaan na saray totoo ed panaon nen Pablo? (b) Siopa so impaimano nen Pablo ed saray totoo ya makapangiter na tuan kawayangan?

SARAY totoo nensaman ed Roma, ya nanayaman na saray inmunan Kristiano, et ilalastog dan sikaray nanlapuan na ganggan, hustisya, tan kawayangan. Balet diad tua, baleg so agawaan na saray aripen pian magmaliw ya makapanyarin empiryo so Roma. Walay panaon ya manga 30 porsiento na populasyon ditan et aripen. Agla pankelawan sirin no akin ya nipaakar ed panangaripen tan kawayangan so pampapagaan na saray ordinaryon totoo, kaiba la ray Kristiano.

2 Diad saray sulat nen apostol Pablo, dakel so nabasa nipaakar ed kawayangan. Balet, say gagala na ministeryo to et aliwan pian umanen so komunidad odino politika​—say mismon labay ya nagawa na saray totoo ed saman ya panaon. Imbes ya manmatalek ed sakey ya toon manuley odino ed ahensia parad kawayangan, nansagpot si Pablo tan saray kakaiba ton Kristiano ya ibangat ed arum so maong a balita na Panarian na Dios tan say kablian na dondon bagat nen Kristo-Jesus. Impaimano nen Pablo ed saray kapananisiaan to so Lapuan na tuan kawayangan. Singa bilang, diad komaduan sulat to ed saray Kristiano ed Corinto, malinew ton imbaga:  “Si Jehova et Espiritu, tan no iner so kawalaay espiritu nen Jehova, wadman so kawayangan.”​—2 Cor. 3:17.

3, 4. (a) Akin et imbaga nen Pablo imay nabasad 2 Corinto 3:17? (b) Antoy nepeg tayon gawaen pian niwalad sikatayo so kawayangan ya manlalapud si Jehova?

3 Diad gapo na sulat to ed saray taga Corinto, tinukoy nen Pablo so nipaakar ed gloria nen Moises nen sikatoy linmeksab manlapud Palandey Sinai kayari ton akitongtong ed sakey ya anghel nen Jehova. Ataktakot iray totoo nen anengneng day Moises, kanian sinakbongan nen Moises so lupa to. (Exo. 34:29, 30, 33; 2 Cor. 3:7, 13) “Balet,” inkuan nen Pablo, “sano say sakey et manguman pian mandayew ed si Jehova, naekal so sakbong to.” (2 Cor. 3:16) Antoy labay ya ibaga nen Pablo?

4 Singa inaral tayo ed akaunan artikulo, si Jehova labat, say amalsa ed amin ya bengatla, so walaan na sigpot tan anggapoy limitasyon ya kawayangan. Duga labat sirin ya ibagan diad arapan nen Jehova tan “no iner so kawalaay espiritu nen Jehova,” wadman so kawayangan. Balet pian niwala ed sikatayo itan ya kawayangan tan nagunggonaan ed satan, nepeg tayoy “manguman pian mandayew ed si Jehova,” labay ton ibaga et nawalaan tayo na personal ya relasyon ed sikato. Duma so impangipasen na saray Israelita ed impideneng nen Jehova ed sikara diad kalawakan. Agda itan tinalosan diad espiritual a paraan. Say puso tan nonot da et singa asakbongan tan inmawet, akapokus labat ira ed no panon dan usaren ed makalaman ya paraan so balon kawayangan da nen nibulos irad Ehipto.​—Heb. 3:8-10.

5. (a) Anton klase na kawayangan so manlalapud espiritu nen Jehova? (b) Panon tayon amta ya anggano nipriso odino naaripen so sakey et siansia nin walad sikato so kawayangan ya iiter nen Jehova? (c) Anto ran tepet so kaukolan tayon ebatan?

5 Balet, say kawayangan ya manlalapud espiritu nen Jehova et mas ni nen say kibulos ed literal ya impakaaripen. Mas ni nagawaan na satan nen say iisipen na too, say espiritu nen Jehova so mangibulos ed sikatayo manlapud panangaripen na kasalanan tan ipapatey, ontan met ed panangaripen na palson panagdayew tan saray kagagawa na satan. (Roma 6:23; 8:2) Talagan makapadinayew itan ya kawayangan! Nagunggonaan so sakey ed satan ya klase na kawayangan anggano sikatoy nipriso odino naaripen. (Gen. 39:20-23) Talagan tudtua itan ed si Sister Nancy Yuen tan Brother Harold King, pareho dan inanosan so dakel a taon na impakapriso ra lapud pananisia da. Nabantayan moy eksperiensya da diad JW Broadcasting. (Nengnengen ed INTERVIEWS AND EXPERIENCES > ENDURING TRIALS.) Balet kaukolan tayon nonoten, panon tayon nipanengneng ya papablien tayoy kawayangan tayo? Tan antoy gawaen tayo pian magmaliw itayon marunong ed pangusar ed satan ya kawayangan?

PABLIEN SO KAWAYANGAN YA INTER NA DIOS

6. Antoy ginawa na saray Israelita a pakapatnagan ya anggapoy apresasyon dad kawayangan ya inter nen Jehova ed sikara?

6 No amta tayoy tuan kablian na sakey ya regalo, seguradon pisalamatan tayo so angiter ed satan. Ag-inapresya na saray Israelita so kawayangan ya inter nen Jehova ed sikara nen imbulos to rad impakaaripen dad Ehipto. Kayari labat na pigaran bulan manlapud inkibulos da, pinirawat da la ray naakan tan nainum ed Ehipto tan nanreklamo rad saray itatarya nen Jehova, tan labay da ni ingen so ompawil ed Ehipto! Imadyin mo pa, mas pinabli da ni ray ‘sira, pipino, pakwan, sibuyas, tan bawang’ nen say kawayangan ya inter na Dios a Jehova pian sikatoy dayewen da. Agtayo la pankelawan no akin ya amasnok a maong si Jehova ed totoo to. (Num. 11:5, 6, 10; 14:3, 4) Talagan pakaaralan tayo itan!

7. Panon ya inyaplikan mismo nen Pablo so simbawa ton walad 2 Corinto 6:1, tan panon tayon naalig itan?

 7 Papasesegen nen apostol Pablo so amin a Kristiano ya ag-ibabaliwala so kawayangan ya maaron inter nen Jehova ed sikatayo panamegley na Anak to, si Jesu-Kristo. (Basaen so 2 Corinto 6:1.) Nonoten pay alikna nen Pablo ya graben ermen tan pakakakonsiensia lapud amta ton sikatoy aripen na kasalanan tan patey. Balet siansia nin imbaga to: “Salamat ed Dios diad panamegley nen Jesu-Kristo a Katawan tayo!” Akin et nibaga to itan? Impaliwawa tod saray kapara ton Kristiano: “Ta say ganggan na espiritu a mangiiter na bilay a nikasakey ed si Kristo Jesus et imbulos to [kayo] la ed ganggan na kasalanan tan ipapatey.” (Roma 7:24, 25; 8:2) Aligen tayo sirin so alimbawa nen Pablo ya agtayon balot ibabaliwala so impangibulos nen Jehova ed sikatayo manlapud impakaaripen ed kasalanan tan patey. Panamegley na dondon, sarag tayon panlingkoran so Dios tekep na malinis a konsiensia, tan maliket tayon gawaen itan.​—Sal. 40:8.

Kasin uusaren moy kawayangan mon mandesisyon pian suportaan so kimey na Panarian odino pian gawaen so sarilin panlabayan mo? (Nengnengen so parapo 8-10)

8, 9. (a) Antoy impasakbay nen apostol Pedro nipaakar ed pangusar na kawayangan tayo? (b) Anto ran peligro so nipaarap ed sikatayo natan?

8 Likud ed pangibalikas tayo na pisasalamat ed si Jehova, nepeg tayon usaren met so mablin kawayangan tayo diad dugan paraan. Pinasakbayan itayo nen apostol Pedro ya agtayo nepeg ya usaren so kawayangan tayo bilang baraan pian gawaen so pilalek na laman. (Basaen so 1 Pedro 2:16.) Kasin nanonotan mod satan ya pasakbay so agawad saray Israelita diad kalawakan? Tan nayarin nipaarap tayo met ed satan a peligro, ya ompan mas grabe ni ingen. Iyoopresi nen Satanas tan sayan mundo to iray mas makapasagyat a klase na kawes tan panag-ayos, naakan tan nainum, panagrelaks tan panagligliwaan, tan arum ni. Mabetbet ya uusaren na saray advertiser iray maganggana tan guapguapon modelo pian sagyaten itayon nawalaan na saray bengatlan agmet kaukolan. Lapud saratan et magmainomay itayon napatitan tan nausar ed aliwan paraan so kawayangan tayo.

9 Say simbawa nen Pedro et onaplika met ed mas importante iran aspekto na bilay tayo, singa say pampili na edukasyon, trabaho, odino karera. Singa bilang, saray kabataan natan ya mani-eskuela et napre-pressure a maong pian naawat ira ed saray sikat ya eskuelaan parad atagey ya edukasyon. Kokombinsien da ra ya no atagey so inaral da, nawalaan iray marakep a trabaho ya baleg so sueldo. Tan maslak ya ipapanengneng ed saray estatistika ya mas baleg so sueldo na saray akapanaral ed ontan iran eskuelaan nen saramay ag-akapanaral ed kolehyo. Lapud apektado so interon bilay da ed no antoy pilien da, nayarin makapasagyat iratan ed saray kabataan. Balet antoy nepeg dan tandaan tan na atateng da?

10. Antoy nepeg tayon tandaan no uusaren tayoy kawayangan tayo diad panggawa na personal iran desisyon?

10 Nayarin isipen na arum ya lapud personal la iratan a bengatla, nepeg ya walay kawayangan dan pilien no antoy labay da basta ag-ira nakokonsiensia. Ompan sankanonot da imay imbaga nen Pablo ed saray Kristiano ed Corinto nipaakar ed naakan: “Akin a say kawayangan ko et ukomen na konsiensia na sananey a too?” (1 Cor. 10:29) Tua, walay kawayangan tayon manpili ed personal iran bengatla a singa say edukasyon tan karera, balet nepeg tayon tandaan ya walay limitasyon na kawayangan tayo tan amin ya desisyon tayo et walay epekto tod bilay tayo. Lapud satan et oniay gapo na saray imbaga nen Pablo: “Amin a bengatla et nayari, balet aliwan amin et makagunggona. Amin a bengatla et nayari, balet aliwan amin et makapabiskeg.” (1 Cor. 10:23) Seguradon makatulong itan ed sikatayon nanengneng ya wala ni ray mas importantin ikonsidera nen say sarilin panlabayan  tayo sano uusarey kawayangan tayo ed amin ya aspekto na bilay tayo.

MAGMALIW A MARUNONG ED PANGUSAR NA KAWAYANGAN TAYO DIAD PANLINGKOR ED DIOS

11. Antoy gagala no akin ya imbulos itayo nen Jehova?

11 Diad pasakbay nen Pedro nipaakar ed aliwan pangusar na kawayangan, imbaga to met so gagala na satan. Pinaseseg to itayo ya usaren so kawayangan tayo “bilang ariripen na Dios.” Kanian say tuan gagala no akin ya imbulos itayo nen Jehova panamegley nen Jesus manlapud kasalanan tan patey et pian usaren tayoy bilay tayo “bilang ariripen na Dios.”

12. Antoy naaralan tayo ed alimbawan impanengneng nen Noe tan say pamilya to?

12 Say sankaabigan a paraan pian napaliisan tayon usaren ed aliwan paraan so kawayangan tayo tan magmaliw lamet ya aripen na saray minumundon ambisyon tan pilalek, et diad pampokus ed espiritual iran bengatla. (Gal. 5:16) Imanoen tayoy alimbawa nen patriarkan Noe tan say pamilya to. Nambilay ira ed mauges tan imoral a mundo. Balet, agda inabuloyan ya naimpluensyaan ira na saray pilalek tan kagagawa na totoon walad kaliberliber da. Panon dan agawaan itan? Pinili day magmaliw ya busy diad panggawa ed amin ya ingganggan nen Jehova ed sikara​—say panggawa na biong, pantipon na naakan da tan na ayayep, tan pamasakbay ed arum. “Ginawa nen Noe so amin ya ingganggan na Dios ed sikato. Ontan so ginawa to.” (Gen. 6:22) Antoy resulta? Akaliktar si Noe tan say pamilya to nen dineral na Dios iray mauges a totoo.​—Heb. 11:7.

13. Anton ganggan so inawat nen Jesus ya ingganggan to met ed sikatayo?

13 Antoy igaganggan nen Jehova ed sikatayo natan? Bilang disipulo nen Jesus, pamilyar tayo ed kimey ya inter na Dios ed sikatayo. (Basaen so Lucas 4:18, 19.) Diad panaon tayo, maslak a totoo et siansia nin binulag na dios na sayan sistema na mundo tan aripen ira na palson relihyon, materyal ya bengatla, tan politika. (2 Cor. 4:4) Pribilehyo tayon aligen so ehemplo nen Jesus ya tulongan iray totoo ya nakabatan tan dayewen da  si Jehova, say Dios na kawayangan. (Mat. 28:19, 20) Aliwan mainomay itan a gawaen tan dakel so subok. Diad arum a bansa, saray totoo et anggapoy interes da ed katuaan, say arum ni ingen et kabusol da tayo. Kanian oniay nepeg tayon itepet ed sarili tayo, ‘Kasin uusaren koy kawayangan ko pian mas nasuportaan koy kimey na Panarian?’

14, 15. Panon so inkiwas na totoo nen Jehova ed panagpulong a kimey? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

14 Talagan makapaseseg a nanengneng ya natatalosan na dakel ya asingsingger lay anggaan na sayan sistema, kanian pinasimpli day bilay da pian makaloob irad full-time a ministeryo. (1 Cor. 9:19, 23) Arum ed sikara et manlilingkor ed mismon lugar da; say arum balet et diad lugar ya mas baleg so pankaukolan. Ipapanengneng na saray rekord ya diad apalabas a limay taon, say bilang na regular payunir et asabi toy 1,100,000, tan masulok ya 250,000 ed interon mundo so inmarum ed bilang na saray walad full-time. Talagan makapadinayew itan a resulta na marunong ya panguusar ed kawayangan a manlingkor ed si Jehova!​—Sal. 110:3.

15 Antoy akatulong ed sarayan agagi pian nausar da ed marunong a paraan so kawayangan da? Imanoen tayo pay John tan Judith, ya diad apalabas ya 30 taon et nanlingkor ira ed nanduruman bansa. Nanonotan da ya nen ginmapo so Pioneer Service School nen 1977, pinaseseg iran onalis tan manlingkor ed lugar a mas baleg so pankaukolan. Pian mansiansia ran akapokus ed satan a goal, imbaga nen John ya sikatoy aminpigan nansalat na trabaho pian napansiansia dan simpli so bilay da. Ag-abayag, nen akasabi rad arum a bansa, apaneknekan dan baleg so nitulong na pampikasi tan panmatalek ed si Jehova pian nasarag da iray subok a singa say panaral na balon lenguahe, pan-adjust ed balon kultura, tan pananos ed mairap ya klima. Antoy epekto ed sikara na saratan a taon ya impanlingkor da? “Pakaliknak et wala ak ed sankaabigan a kimey ya agko nin balot naisip o naeksperiensya,” so kuan nen John. “Nagmaliw ya mas tudtua ed siak si Jehova, sakey ya maar-aron ama. Mas natatalosan ko la natan so kabaliksan na Santiago 4:8: ‘Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo.’ Amtak ya aromog ko lay aanapen ko, sakey ya makapnek a bilay.”

16. Panon ya inusar na nilibon agagi ya walaay limitadon kipapasen so kawayangan da diad marunong a paraan?

16 Balet aliwan singa si John tan Judith, say arum et makakapanlingkor ya full-time diad antikey labat a panaon lapud atan so inyabuloy na kipapasen da. Kanian no walay pankanawnawa, dakel so manboboluntaryo ed saray proyekto na panagpaalagey diad interon mundo. Singa bilang, nen ipapaalagey so world headquarters diad Warwick, New York, manga 27,000 ya agagi so namboluntaryo​—balanglan diad loob na duay simba ya anggad sakey taon odino ombayag ni. Insakripisyo na dakel ed sikara iray personal ya panlabayan da pian makapanlingkor ditan. Agaylay abig itan ya alimbawa ya pangusaran ed kawayangan ya inter na Dios pian nidayew tan nigalang si Jehova, say Dios na kawayangan!

17. Anton balibalin arapen so manatalaran ed saramay natan ni labat et uusaren da lad marunong a paraan so kawayangan ya inter na Dios?

17 Misalsalamat tayo ta akabat tayo si Jehova tan panliliketan tayo so kawayangan ya iiter na dugan panagdayew. Komon ta napatnagan ed saray desisyon tayo ya papablien tayo itan ya kawayangan. Imbes ya sayangen labat odino usaren itan ed aliwan paraan, komon ta usaren tayo itan pian panlingkoran si Jehova diad anggaay nayarian tayo. No gawaen tayo itan, naawat tayo ray bendisyon ya impromisa nen Jehova sano nasumpal iyan propesiya: “Saray pinalsa et nibulos met manlapud impakaaripen ed kabubulok tan nawalaan na maglorian kawayangan bilang ananak na Dios.”—Roma 8:21.