Onlad karga

Onlad saray karga

“No Antoy Insipan Mo, Toor Mo”

“No Antoy Insipan Mo, Toor Mo”

“Nepeg mon tooren iray sipan mo ed si Jehova.”​—MAT. 5:33.

KANSIONEN: 63, 59

1. (a) Antoy pamparehoan di Jefte tan Hana? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.) (b) Anto ran tepet so naebatan ed sayan artikulo?

SAYAN laki et mabiskeg ya lider; sayan bii et mapasakop ya asawa. Sayan laki et makpel ya sundalo; sayan bii et mapaabeba tan maasikaso. Amta tayon saksakey so Dios ya dadayewen da, balet anto ni arum ya pamparehoan di Ukom Jefte tan si Hana ya asawa nen Elkana? Pareho ran angisipan ed Dios, tan tinoor da. Maabig iran alimbawa ed saray lalaki tan bibii natan ya wala met so insipan dad si Jehova. Balet, nia ray importantin tepet: Anto so sipan? Akin ya seryosoy mangisipan ed Dios? Anto ray naaralan tayod si Jefte tan Hana?

2, 3. (a) Anto so sipan? (b) Antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed pangisipan ed Dios?

2 Diad Biblia, say sipan et impapuson promisa ed Dios. Say sakey et nayarin manpromisa ya walay gawaen to, mangiter na regalo, mibiang ed sakey ya klase na panaglingkor, odino iwasan so pigaran bengatla. Saray sipan et boluntaryon gawaen tan personal ya desisyon na angisipan. Balet, sagrado iratan tan ipapasen na Dios ya seryoson promisa odino samba ed sikato, ya say angisipan et gawaen to o agto gawaen so sakey ya bengatla. (Gen. 14:22, 23; Heb. 6:16, 17) Antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed inkaseryoso na pangisipan ed Dios?

 3 Oniay kuan na Mosaikon Ganggan: “No say sakey a laki et mangisipan ed si Jehova . . . , agto nepeg a sumlangen so imbaga to. Nepeg ton sumpalen so amin ya insipan ton gawaen.” (Num. 30:2) Si Solomon et pinuyanan met ya mangisulat: “Kapagno mangisipan ka ed Dios, toor mon tampol itan, ta sikatoy agnaliliketan ed saray makulangkulang. No antoy insipan mo, toor mo.” (Ecl. 5:4) Inabobonan nen Jesus so inkaseryoso na pangisipan nen inkuan to: “Nadngelan yo met ya oniay imbaga ed saray totoo nensaman: ‘Agka mansasamba no agmo lanlamang sumpalen, imbes, nepeg mon tooren iray sipan mo ed si Jehova.’”​—Mat. 5:33.

4. (a) Panon kaseryoso so pangisipan ed Dios? (b) Antoy labay tayon naaralan ed si Jefte tan Hana?

4 Malinew sirin ya talagan seryoso so pampromisa ed Dios. Say pangipapasen tayod saray sipan tayo et apektaen toy relasyon tayod Dios. Insulat nen David: “Siopay nayarin ontatdang ed palandey nen Jehova, tan siopay nayarin onalagey ed masanton pasen to? Siopaman . . . ya ag-angisamba na katilaan diad bilay [nen Jehova], tan agnansamba a mapalikdo.” (Sal. 24:3, 4; paimanod leksab) Antoy insipan di Jefte tan Hana, tan kasin mainomay parad sikara ya tooren so sipan da?

TINOOR DAY SIPAN DAD DIOS

5. Antoy insipan nen Jefte, tan antoy resulta?

5 Tinoor nen Jefte imay impromisa tod si Jehova nen onlan milaban ed saray Ammonita ya manataktakot ed totoo na Dios. (Ukom 10:7-9) Lapud labalabay nen Jefte so manalo, oniay insipan to: “No iyawat mod limak iray Ammonita, siopaman ya ompaway ed puerta na abung ko ya onabet sano ompawil ak ed impanalok ed saray Ammonita et magmaliw a kien nen Jehova.” Antoy resulta? Atalo iray Ammonita, tan say inad-aron marikit nen Jefte so pinmaway ya angabet ed sikato. Say marikit nen Jefte sirin et “magmaliw a kien nen Jehova.” (Ukom 11:30-34) Anto lay magmaliw ya bilay na anak to?

6. (a) Kasin mainomay parad si Jefte tan say marikit to ya tooren so sipan tod Dios? (b) Antoy naaralan mod Deuteronomio 23:21, 23 tan Salmo 15:4 nipaakar ed pangisipan ed Dios?

6 Pian natoor so sipan na ama to, say anak nen Jefte et kaukolan ya manlingkor a full-time ed si Jehova diad santuaryo. Kasin agninonot nen Jefte so insipan to? Andi, ta nayarin naisip to la ya say anak to so onabet ed sikato kasempet to. Anggano ni, siansian mairap itan ed sikaran sanama​—baleg so isakripisyo da. Nen anengneng nen Jefte so marikit to, “pinilat toy kawes to” tan imbaga to ya asugat so puso to. ‘Inakisan na anak nen Jefte so inkamarikit to.’ Akin? Anggapoy anak ya laki nen Jefte, tan say saksakey ya marikit to et agla nayarin miasawa. Kanian agla makapan-apo si Jefte. Napultot lay ngaran na pamilya ra tan anggapo lay mananawir to. Balet aliwan satan so sankaimportantian ed sikara. Imbaga nen Jefte: “Nansamba ak lad si Jehova, tan agko la nayarin babawien.” Tan oniay inkuan na marikit to: “Gawam ed siak so unong ed insipan mo.” (Ukom 11:35-39) Talagan matoor irayan sanama ta agdan balot labay ya babawien so insipan dad Sankatagyan ya Dios, anggan panon kabaleg ni isakripisyo da.​—Basaen so Deuteronomio 23:21, 23; Salmo 15:4.

7. (a) Antoy insipan nen Hana, tan akin, tan antoy resulta? (b) Lapud sipan nen Hana, antoy magmaliw ya bilay nen Samuel? (Nengnengen so paimanod leksab.)

7 Tinoor met nen Hana so sipan tod si Jehova. Sikatoy nampromisa nen agaylay  ermen to tan nagogonigon ya maong lapud ag-onanak tan agtutundaan ya sutilen nen Penina. (1 Sam. 1:4-7, 10, 16) Imbalikas nen Hana so nalilikna to tan impromisa tod Dios: “O Jehova na saray armada, no imanoen moy paniirap na lingkor mo tan nonoten mo ak tan no agmo lingwanan so lingkor mo tan ikdan mo na anak a laki so lingkor mo, sikatoy iter kod si Jehova diad amin ya agew na bilay to, tan anggapoy labahas ya ondalan ed ulo to.” * (1 Sam. 1:11) Naebatan so pikakasi nen Hana, tan nan-anak na laki. Seguradon malikeliket si Hana! Balet agto alingwanan imay insipan tod Dios. Nen nananak, oniay imbaga to: “Sikatoy kinerew kod si Jehova.”​—1 Sam. 1:20.

8. (a) Kasin mainomay ed si Hana ya tooren so sipan to? (b) Antoy ipapanonot ed sika na samay imbalikas nen David diad Salmo 61 nipaakar ed maong ya alimbawa nen Hana?

8 Nen apakso lay Samuel, manga taloy taon to, tinoor nen Hana so sipan tod Dios. Agton balot inisip ya babawien so sipan to. Inawit toy ugaw nin Samuel ed Atagey ya Saserdoten si Eli diad tabernakulo ed Silo tan inkuan to: “Saya so ugaw ya inter nen Jehova ed siak ya ebat ed pikakasik ed sikato. Kanian sikatoy iter kod si Jehova. Sikatoy kayarian nen Jehova diad amin ya agew na pambilay to.” (1 Sam. 1:24-28) Diman, “say ugaw a Samuel et nantultuloy a binmaleg ed arapan nen Jehova.” (1 Sam. 2:21) Balet kasin mainomay itan ed si Hana? Inad-aro toy Samuel, balet natan et agto la inagew-agew ya nakaiba. Isipen pa so pakakailiw ton lakapen, pigalawan, tan asikasoen. Agto la nagawaan so pirawat na sakey ya maaron ina ya nasubaybayan so ibaleg na anak to. Anggaman ontan, agbalot nagbabawian nen Hana ya tooren so sipan tod Dios. Malikeliket so puso tod si Jehova.​—1 Sam. 2:1, 2; basaen so Salmo 61:1, 5, 8.

Kasin totooren mo ray sipan mod si Jehova?

9. Anto ran tepet so pantongtongan tayo?

9 Natan ta atalosan tayo la ya talagan seryosoy mangisipan ed Dios, pantongtongan tayo irayan tepet: Anto ran sipan so gagawaen tayo ran Kristiano? Tan akin ya importantin tooren tayo iray sipan tayo?

SAY SIPAN MO NEN INDEDIKAM SO BILAY MO

Nen indedikam so bilay mo (Nengnengen so parapo 10)

10. Anto so sankaimportantian ya sipan na sakey a Kristiano, tan antoy lalanoren na satan?

10 Say sankaimportantian ya sipan na sakey a Kristiano et say pangidedika toy bilay to ed si Jehova. Akin? Lapud diad personal ya pikakasi to, masimoon ton impromisa ed si Jehova ya usaren toy bilay to pian manlingkor ed Dios diad andi-angga, anggan antoy nagawa. Singa imbaga nen Jesus, say sakey et “iburi toy sarili to,” aliwa lan say panlabayan toy gawaen to, tan isipan ton iyunay linawa na Dios ed bilay to. (Mat. 16:24) Manlapud satan ya agew, ‘sikatoy kien la nen Jehova.’ (Roma 14:8) Nepeg ya seryosoen a maong na sakey so dedikasyon to, ya singa samay imbaga na salmista nipaakar ed saray sipan tod Dios: “Antoy ibales kod si Jehova ed amin a maabig a ginawa to parad siak? Tooren ko ray sinambaan kod si Jehova diad arap na amin a totoo to.”​—Sal. 116:12, 14.

11. Antoy ginawam diad agew na bautismom?

11 Kasin indedikam lay bilay mod si Jehova tan impaamtam itan panamegley na bautismo? No on, maabig itan a ginawam! Diad agew na bautismom, dakel so akatasi nen tinepetan ka no kasin indedikam lay bilay  mo ed si Jehova tan atalosan mon say ‘dedikasyon tan bautismom et pakabidbiran ya sakey ka lad Saray Tasi nen Jehova, say organisasyon ya igigiya na espiritu na Dios.’ Say positibon ebat mo so angipaamta ed publiko ya mabulos mon indedikay bilay mo tan impanengneng mon kualipikado ka parad bautismo bilang ordinadon ministro nen Jehova. Seguradon sikatoy apaliket mon maong!

12. (a) Anto ray itepet tayod sarili tayo? (b) Anto ran kualidad so imbaga nen Pedro ya nepeg a walad sikatayo?

12 Balet say bautismo et gapo ni labat. Kayari na satan, labay tayon itultuloy ya tooren so dedikasyon tayo diad matoor ya panlingkor ed Dios. Kanian itepet tayod sarili tayo: ‘Kasin onaaligwas so espiritualidad ko manlapu la nen abautismoan ak? Kasin tuloytuloy ak ya manlilingkor ed si Jehova ya interon puso? (Col. 3:23) Kasin manpipikasi ak, manbabasa ak na Salitay Dios, mimiaral, tan manpupulong ak ya naynay anggad posible? Odino abawasan lay seseg kod espiritual iran aktibidad?’ Impaliwawa nen apostol Pedro ya napaliisan tayoy magmaliw ya inaktibo ed panaglingkor no iyarum tayod pananisia tayo so kakabatan, panagsungdo,  tan debosyon ed Dios.​—Basaen so 2 Pedro 1:5-8.

13. Antoy nepeg ya tandaan na sakey ya dedikado tan bautismadon Kristiano?

13 Agtayo nayarin babawien so dedikasyon tayo, odino say impromisa tayod Dios. No sinmawa lay sakey ya manlingkor ed si Jehova odino ed Kristianon kabibilay, agto nayarin irason ya agton balot indedikay bilay to tan anggapoy bisa na bautismo to. * Malinew ton impaamta ya boluntaryo ton indedikay interon bilay to ed Dios. Walay eebatan tod si Jehova tan ed kongregasyon no manggaway seryoso iran kasalanan. (Roma 14:12) Agkomon ibaga ed sikatayo ya ‘pinaulyan tayon naandi so panangaron walad sikatayo diad gapo.’ Imbes, labay tayon oniay ibaga nen Jesus ed sikatayo: “Amtak iray gagawaen mo, tan say panangarom tan pananisiam tan panlilingkor mo tan pansusungdom, tan sarayay unor a gagawaen mo et magmaong ni nen saramay ginawam diad gapo.” (Apo. 2:4, 19) Komon ta maseseg tayon tooren so dedikasyon tayo, pian napaliket tayoy Jehova.

SAY SIPAN MO NEN ANGASAWA O AKIASAWA KA

Nen angasawa o akiasawa ka (Nengnengen so parapo 14)

14. Anto so komaduan sankaimportantian ya sipan ya gawaen na sakey, tan akin?

14 Say komaduan sankaimportantian ya sipan ya gawaen na sakey et say sipan to diad kasal. Akin? Lapud sagrado so panangasawa. Diad arap na Dios tan saray tasi, mansipanan so nobyo tan nobya. Kaslakan et ipromisa da ya aroen, pablien, tan respetoen day sakey tan sakey tan gawaen da itan “legan a [sikaran] duay saniban manbibilay diad dalin unong ed uksoyan na Dios a panangasawa.” Nayarin aliwan oniay eksakton ibabaga na arum, balet siansian nansipanan irad arap na Dios. Kayari na satan et ipaamtan sikaray sanasawa la, tan say panangasawa da et nepeg ya legay bilay. (Gen. 2:24; 1 Cor. 7:39) No ontan sirin, base ed imbaga nen Jesus ya “say impankasakey na Dios et agnepeg a pansianen na too”​—agnepeg ya gawaen itan na asawan laki, asawan bii o anggan siopa. Kanian, saray manplaplanon mangasawa o miasawa et nepeg dan tandaan ya aliwan opsyon so pandiborsyo.​—Mar. 10:9.

15. Akin ya agnepeg ya aligen na saray Kristiano so agpanseseryoso na dakel a totoo ed panangasawa?

15 Siempre, anggapoy perpekton panamaley ta amin ya sanasawa et aliwan perpekto. Kanian ibabaga na Biblia ya saray walaan na asawa et “nawalaay irap” no maminsan. (1 Cor. 7:28) Makapaermen ta agseseryosoen na dakel a totoo ed sayan mundo so panangasawa. No walay problema da, basta labat ira onsuko tan isian da lay asawa ra. Balet aliwan ontan iray Kristiano. No agtooren na sakey so impisipanan tod asawa to, mipara itan ed panagtila ed Dios, tan kabusol na Dios iray matila! (Lev. 19:12; Pro. 6:16-19) Oniay insulat nen apostol Pablo: “Kasin asinger ka ed sakey ya asawan bii? Agmo la pipirawaten so nabulos.” (1 Cor. 7:27) Nibaga itan nen Pablo ta amta to ya kabusol nen Jehova so mapalikdon pidiborsyo.​—Mal. 2:13-16.

16. Antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed pandiborsyo tan pansian?

16 Imbangat nen Jesus a say saksakey ya Makasulatan a basiyan na pandiborsyo et no agperdonaen na inosentin asawa so akikalugoran ya asawa to. (Mat. 19:9; Heb. 13:4) Say pisian balet ed asawa ey? Malinew  met so ibabaga na Biblia ed satan. (Basaen so 1 Corinto 7:10, 11.) Anggapoy ibabaga na Biblia ya basiyan na pansian na sanasawa. Balet parad arum ya Kristianon walaay asawa, wala ray situasyon ya sengegan na pisian da, singa bilang no napepeligro lan maong so bilay odino espiritualidad da lapud say asawa ra et maruksa o apostata. *

17. Antoy gawaen na sanasawa pian agnabuyak so panamaley da?

17 No wala ray agagin onkerew na simbawa ed saray elder nipaakar ed saray problemad panamaley da, maabig no tepeten na saray elder no kasin binantayan da lan sanasawa imay video ya What Is True Love? tan no kasin inaral da la so brosyur ya Panon a Magmaliw ya Maliket so Pamilyam? Akin? Lapud karga na sarayan publikasyon iray prinsipyo na Dios ya akatulong ed dakel pian napabiskeg so panamaley da. Oniay imbaga na sakey ya sanasawa: “Manlapu la nen inaral mi yan brosyur, mas maliket so panamaley mi.” Oniay imbaga na asawan bii ya 22 taon lan kasal tan ngalngali abuyak so panamaley da: “Bautismado kamin dua, balet ta wala ray agmi pampaknaan. Eksaktoy insabi to yan video! Mas maliket lay ulopan mi natan.” Kasin wala lay asawam? Gawam sirin so anggaay nayarian mon iyaplika iray prinsipyo nen Jehova ed panamaley yo. Makatulong itan pian maliket mon natoor imay sipan mo nen angasawa o akiasawa ka!

SAY SIPAN MO NO WALA KAD SPECIAL FULL-TIME YA PANAGLINGKOR

18, 19. (a) Antoy ginawa na dakel ya Kristianon atateng? (b) Antoy obligasyon na saray walad special full-time ya panaglingkor?

18 Kasin naimanom no anto ni pamparehoan di Jefte tan Hana? Lapud sipan da, saray anak da et naikday espisyal tan sagradon panaglingkor diad tabernakulo. Kanian malikeliket so bilay da. Diad panaon tayo, papasesegen na dakel ya Kristianon atateng iray ananak da ya manlingkor a full-time tan usaren day bilay da ed panlingkor ed Dios. Saramay nanggawad satan et makanepegan na impapuson komendasyon.​—Ukom 11:40; Sal. 110:3.

No wala kad special full-time ya panaglingkor (Nengnengen so parapo 19)

19 Diad kaplesan, walay manga 67,000 ya membro na Worldwide Order of Special Full-Time Servants of Jehovah’s Witnesses. Wala ray manlilingkor ed Bethel, konstruksion, manangasikaso na sirkito, field instructor, espisyal payunir, misionero, Assembly Hall servants odino Bible School facility servants. Obligasyon dan tooren so “Vow of Obedience and Poverty,” ta inmabobon iran gawaen so anggan anton asainmin pian nasuportaay Panarian, manbilay iran simpli, tan ag-ira mangawat na sekular a trabaho no anggapoy permiso. Aliwan saray totoo so espisyal, noagta saray asainmin da. Natatalosan da ya kaukolan dan seryosoen tan mapaabeban tooren so sipan da legan iran walad special full-time ya panaglingkor.

20. Antoy nepeg tayon gawaen ed “kada agew,” tan akin?

20 Pigara ed saray apantongtongan tayon sipan ed Dios so ginawam la​—sakey, duara, o talora? Seguradon atalosan mo ya saray sipan mo et agnepeg ya leglemewen. (Pro. 20:25) No aggawaen na sakey so imbaga tod si Jehova tan agto tooren so sipan to, nayarin wala ray seryoson pansumpalan. (Ecl. 5:6) Komon ta maliket tayon ‘kansionan na panangidayew so ngaran nen Jehova ya anggad angga legan tayon susumpalen iray sipan tayo ed kada agew.’​—Sal. 61:8.

^ par. 7 Insipan nen Hana ya say anak to et manlingkor bilang Nazareo ed interon bilay to, labay ton ibaga et sikatoy pinili, indedika, tan nibiig parad sagradon panaglingkor ed si Jehova.​—Num. 6:2, 5, 8.

^ par. 13 Lapud dakel so inkonsidera na saray elder pian naseguron say sakey et kualipikadon manpabautismo, mataltalag ya nibagan anggapoy bisa na bautismo na sakey.

^ par. 16 Nengnengen so artikulo ed Apendise ya “No Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Diborsyo tan Pansian” diad libron “Mansiansia Kayo ed Panangaro na Dios.”