SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Abril 2017

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Mayo 29 to Hulyo 2, 2017.

“No Antoy Insipan Mo, Toor Mo”

Anto so sipan? Antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed pangisipan ed Dios?

Antoy Naandi No Onsabi Lay Panarian na Dios?

Ibabaga na Biblia ya “say mundo . . . et naandi.” Anto so kaibad satan ya “mundo”?

ISTORYAY BILAY

Determinado ya Mansiansian Sundalo nen Kristo

Apriso si Demetrius Psarras lapud agto labay so mangawit na armas. Balet ta siansian indayew toy Dios anggano grabe panamasegsegang.

“Say Ukom na Interon Dalin” et Naynay Ton Gagawaen no Antoy Maptek

Akin ya nibagan agnayarian nen Jehova so manggawa na ag-inkahustisya? Akin ya importante iya ed saray Kristiano natan?

Kasin Miparad si Jehova so Panmoriam ed Inkahustisya?

Parehon importante so kapaabebaan tan inkamabulos a mamerdona no labay tayon aligen so panmoria nen Jehova ed inkahustisya. Akin?

Nidayew Komon si Jehova ed Pamboboluntaryom!

Papablien na Makapanyarin-amin ya Dios iray pansasagpot na saray lingkor to pian nasumpal so gagala to, anggano singa melmelag iratan.