SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Pebrero 2022

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Abril 4–Mayo 1, 2022

ISTORYAY BILAY

Wala ni Manayay Mas Marakep nen say Medisina!

Istoryay bilay: René Ruhlmann

Kasin Antam La?

No mangasawa so sakey ya Israelita nensaman, akin et kaukolan toy mangiter na dasel ed pamilya na nobya to?

Kasin Antam La?

Akin et inyabuloy nen Jehova ya makapanpili iray Israelita no kasin palekpek o malapati so iyapay da?