Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 6

Pansiansiam so Integridad Mo!

Pansiansiam so Integridad Mo!

“Anggad ompatey ak et agko ikbanan so integridad ko!”​—JOB 27:5.

KANSION 34 Manakar a Walaay Integridad

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1. Panon ya nansiansian matoor ed si Jehova so taloran Tasi ya adeskribe ed sayan parapo?

ISIPEN pay taloran Tasi nen Jehova ya nipaarap ed sarayan situasyon. (1) Walad eskuelaan so sakey ya ugaw a bii tan imbaga na maestra to ya mibiang ed panselebra na holiday so amin ya estudyante to. Amta na sayan ugaw ya agmakapaliket ed Dios iyan selebrasyon, kanian marespeto ton imbaga ya agto labay so mibiang. (2) Manpupulong ed kaabungan so sakey ya mabaing ya lakin kabataan. Anengneng to ya say onsublay ya laen da et abung na kaklase to ya mamabalaw ed saray Tasi nen Jehova. Balet linma nin siansia ed saman ya abung tan tinmoktok ed puerta. (3) Makulin mantratrabaho so sakey ya laki pian nalegpet toy pamilya to, tan sakey ya agew et ingganggan na amo to ya mansaol odino manggaway ilegal. Anggano amta to ya nayarin naekal ed trabaho, impaliwawa to ya kaukolan toy magmaliw ya matua tan unoren toy ganggan na gobierno lapud satan so labay na Dios ya gawaen na saray lingkor to.​—Roma 13:1-4; Heb. 13:18.

2. Anto ran tepet so pantongtongan tayo, tan akin?

2 Anton kualidad so naimanom ed sarayan taloran Tasi? Ompan pigara so naimanom, singa say pakpel tan inkamatua. Balet walay sakey ya importantin kualidad ya impanengneng dan amin​—say integridad. Impanengneng na kada sakey so katooran to ed si Jehova. Kada sakey et agto inkompromiso iray estandarte na Dios. Say integridad so amakiwas ed sikaran talo ya gawaen itan. Seguradon malikeliket si Jehova lapud impatnag na kada sakey ed sikara so integridad. Labay tayo met ya napaliket so Ama tayod tawen. Kanian pantongtongan tayo irayan tepet: Anto so integridad? Akin ya kaukolan tayoy integridad? Tan panon tayon napabiskeg so determinasyon tayon pansiansiaen so integridad tayo diad sarayan mair-irap ya panaon?

ANTO SO INTEGRIDAD?

3. (a) Antoy kabaliksan na integridad ed sikatayo ran lingkor na Dios? (b) Anto ran alimbawa so mangipapanengneng ya importante ed sikatayo so pagmaliw ya kompleto, andiay depekto, odino intero?

3 No nipaakar ed sikatayo ran lingkor na Dios, say integridad et  mankabaliksan na interon puson panangaro tan agmanguman ya debosyon ed si Jehova, kanian iyuuna tayoy linawa to ed amin ya desisyon tayo. Imanoen iyan impormasyon. Diad Biblia, say Hebreon salita ya impatalos ya “integridad” et mankabaliksan na kompleto, andiay depekto, odino intero. Singa bilang, saray Israelita et mangiyaapay na saray ayayep bilang bagat ed si Jehova, tan unong ed Ganggan et kaukolan ya andiay depekto * iratan ya ayayep. (Lev. 22:21, 22) Saray totoo na Dios et agnayarin mangiyapay na ayep ya anggapoy sakey a sali, layag, odino mata to; tan agmet ira nayarin mangiyapay na ayep ya walay sakit to. Importante ed si Jehova ya say ayep et kompleto, andiay depekto, odino intero. (Mal. 1:6-9) Natalosan tayo no akin ya say pagmaliw ya andiay depekto odino kompleto et importante ed si Jehova. No walay labay tayon saliwen, agtayo labay so mangaliw na prutas ya aketketan, libro ya kulang na pahina, odino kagawaan ya kulang na piyesa. Say labay tayo et amay kompleto, andiay depekto, odino intero. Ontan met so labay nen Jehova ya ipanengneng tayon panangaro tan katooran ed sikato. Nepeg itan ya kompleto, andiay depekto, odino intero.

4. (a) Akin ya niwalad sikatayo so integridad anggano aliwa tayon perpekto? (b) Base ed Salmo 103:12-14, antoy iilaloan nen Jehova ed sikatayo?

4 Kasin kaukolan ya perpekto tayo pian niwalad sikatayo so integridad? Ompan iisipen tayo ya wala ray depekto tayo, odino dakel ingen so nagagawaan tayon lingo. Imanoen so duaran rason no akin ya agkaukolan ya perpekto tayo. Unona, aliwan saray lingo tayo so nenengnengen nen Jehova. Ibabaga na Salita to: “No saray lingo so babantayan mo, O Jah, siopa kasi so makaalagey, O Jehova?” (Sal. 130:3) Amta to ya aliwa tayon perpekto tan makasalanan itayo, kanian mabulos to tayon peperdonaen. (Sal. 86:5) Komadua, amta nen Jehova iray limitasyon tayo, tan agto iilaloan ya gawaen tayo iray agtayo sarag ya gawaen. (Basaen so Salmo 103:12-14.) Diad anton pantalos sirin ya sarag tayoy magmaliw ya kompleto, andiay depekto, odino intero ed pakanengneng to?

5. Akin ya importante so panangaro diad sikatayo ran lingkor nen Jehova pian niwalad sikatayo so integridad?

5 Diad sikatayo ran lingkor nen Jehova, importante so panangaro pian niwala ed sikatayo so integridad. Say panangaro tayod Dios, say matoor ya debosyon tayod sikato bilang Ama tayod tawen, et nepeg ya mansiansian kompleto, andiay depekto, odino intero. No say panangaro tayo et mansiansian ontan anggano nasusubok itayo, nibagan walay integridad tayo. (1 Awa. 28:9; Mat. 22:37) Isipen pa lamet iramay taloran Tasi ya adeskribe ed gapo. Akin et onman so ginawa ra? Kasin aglabay na samay ugaw ya bii so manliket ed eskuelaan, odino kasin labay na samay kabataan ya laki so napabaingan, odino kasin labay na samay pamilyadon laki so naekal ed trabaho? Siempre, andi. Imbes, amta ra ya matunong iray estandarte nen Jehova, tan akapokus so nonot da ed no antoy makapaliket ed Ama ra ed tawen. Lapud panangaro ra ed Dios, inyuna da so panlabayan to diad saray desisyon da. Lapud satan, pinaneknekan da ya walay integridad da.

NO AKIN YA KAUKOLAN TAYO SO INTEGRIDAD

6. (a) Akin ya kaukolan moy integridad? (b) Panon ya agnipanengneng nen Adan tan Eva so integridad?

6 Akin ya importantin maong so integridad ed kada sakey ed sikatayo? Kaukolan moy integridad lapud kinuestion nen Satanas si Jehova, tan kinuestion to ka met. Saman ya rebelden anghel et ginawa toy sarili to ya Satanas, odino “Sumusumpa,” diman ed hardin na Eden. Pinauges to so maabig ya ngaran nen Jehova, ya singa to ibabagan say Dios et mauges, makasarili, tan aliwan matuan Manuley. Makapaermen ta sinuportaan nen Adan tan Eva si Satanas, tan  nanrebelde met ira ed si Jehova. (Gen. 3:1-6) Diad Eden, dakdakel so pankanawnawa dan pabiskegen so panangaro ra ed si Jehova. Balet diad samay panaon ya kinuestion nen Satanas si Jehova, diman apatnagan ya say panangaro ra ed Dios et aliwan kompleto, walaay depekto, odino aliwan intero. Wala ni linmesan tepet: Kasin walay too ya mansiansian matoor ed si Jehova a Dios lapud panangaro ed sikato? Diad arum ya salita, kasin sarag na totoo ya ipanengneng so integridad? Linmesa itan ya tepet diad samay agawa ed si Job.

7. Unong ed ibabaga na Job 1:8-11, antoy alikna nen Jehova ed integridad nen Job, balet antoy alikna nen Satanas?

7 Nambilay si Job diad panaon ya walad Ehipto iray Israelita. Diad saman a panaon et anggapoy makapipara ed integridad to. Sikatoy aliwan perpekto ya singa sikatayo. Wala met iray lingo to. Balet inar-aro nen Jehova si Job lapud integridad to. Mapatnag ya abayag lan kakantiawan nen Satanas si Jehova nipaakar ed integridad na too. Kanian impaimano nen Jehova ed si Satanas so lingkor To ya si Job. Mapatpatnag ed kabibilay nen Job ya matila si Satanas! Imbaga nen Satanas ya nepeg a suboken so integridad nen Job. Walay talek nen Jehova ed kaaro ton si Job, kanian inabuloyan To si Satanas ya suboken si Job.​—Basaen so Job 1:8-11.

8. Panon ya sinubok nen Satanas si Job?

8 Anggapoy panangasi nen Satanas, tan sikatoy managpatey. Sinubok nen Satanas si Job, ya pinaandi to so amin ya walad sikato​—say kayamanan to, saray lingkor to, tan say maong ya reputasyon to ed komunidad. Insublay toy pamilya nen Job, ya pinatey toy samploran inar-aro ton ananak. Insan to met insublay so laman nen Job, ya indapo toy manotot iran pelsa manlapud dapan ya anggad toktok na ulo to. Agonigon tan nanermen ya maong so asawa nen Job; imbaga tod Job ya onsuko la, ya mudmoraen  toy Dios pian ompatey la. Anggan si Job et labay to lay ompatey, balet pinansiansia toy integridad to. Insan sinali nen Satanas so arum ya paraan. Inusar toy taloran lalaki ya kakaaro nen Job. Binisita day Job ed pigaran agew, balet imbes ya ligliwaen da, sikatoy sinermonan da tan ansasakit iray imbaga dad sikato. Pinapaway da ya say Dios so nanlapuan na paniirap to tan anggapoy pibabali na Dios ed integridad to. Imbaga da ni ingen ya mauges kuno si Job kanian manepeg labat iray graben nagagawa ed sikato!​—Job 1:13-22; 2:7-11; 15:4, 5; 22:3-6; 25:4-6.

9. Anto ray agbalot ginawa nen Job anggano dinmalan ed saray subok?

9 Antoy reaksion nen Job ed amin ya subok ed sikato? Aliwan perpekto si Job. Nampasnokan to iramay palson managligliwa to, tan akapangibalikas na saray salitan agla ninonot. Mas indepensa toy sarili ton inkatunong nen say inkatunong na Dios. (Job 6:3; 13:4, 5; 32:2; 34:5) Balet anggano mair-irap so situasyon nen Job, agton balot imbeneg si Jehova a Dios. Agto anisiaan iray katilaan ya imbaga na saray palson kakaaro to. Imbaga to: “Agkon balot sarag ya ibagan matunong kayo! Anggad ompatey ak et agko ikbanan so integridad ko!” (Job 27:5) Diad satan ya imbaga nen Job, napatnagan ya sikatoy talagan determinado ya pansiansiaen so integridad to. Sikatoy agbalot sinmuko. Sarag tayo met itan ya gawaen.

10. Panon kan nalalanor ed isyu ya pinalesa nen Satanas nipaakar ed si Job?

10 Panon kan nalalanor ed isyu ya pinalesa nen Satanas nipaakar ed si Job? Pareho so akusasyon nen Satanas ed kada sakey ed sikatayo. Singa to ibabaga ya agmon talaga inaro si Jehova a Dios, ya ontunda ka lan manlingkor ed Sikato pian niliktar mo labat so bilay mo, tan agmo kuno napansiansiay integridad mo! (Job 2:4, 5; Apo. 12:10) Antoy naliliknam ed satan ya akusasyon to? Ansakit, awa? Balet isipen iya: Ontan lay talek nen Jehova ed sika kanian iikdan to ka na alay abig ya pankanawnawa. Aabuloyan nen Jehova si Satanas ya suboken so integridad mo. Matalek si Jehova ya sarag mon pansiansiaen so integridad mo tan makatulong ka pian napaneknekan ya matila si Satanas. Tan insipan nen Jehova ya tulongan to ka pian nagawaan mo itan. (Heb. 13:6) Talagan baleg a pribilehyo ya manmamatalek ed sika so Soberano na uniberso! Kasin natatalosan mo la natan no akin ya importantin maong so integridad? No walay integridad tayo, sarag tayon paneknekan ya matila si Satanas, tan napasanto tayoy ngaran na Ama tayo tan nasuportaan tayoy pananguley to. Anto ray gawaen tayo pian napansiansia tayoy integridad tayo?

NO PANON TAYON NAPANSIANSIA SO INTEGRIDAD TAYO NATAN

11. Antoy naaralan tayo ed si Job?

11 Lalon papasyaen nen Satanas so panangataki to legan na sayan magulogulo ya “kaunoran iran agew.” (2 Tim. 3:1) Diad sayan mair-irap a panaon, panon tayon napabiskeg so sarili tayo pian napansiansia tayoy integridad tayo? Dakel ni so naaralan tayo ed si Job. Antis ya sinmabi iray subok ed sikato, abayag to lan pansiasiansiaen so integridad to. Imanoen so taloran leksion ya naaralan tayod sikato no panon tayon napabiskeg so sarili tayo pian napansiansia tayoy integridad tayo.

Anto ray pigaran paraan pian napabiskeg tayoy sarili tayo ya pansiansiaen so integridad tayo? (Nengnengen so parapo 12) *

12. (a) Singa abitla ed Job 26:7, 8, 14, antoy ginawa nen Job ya akatulong ed sikato pian pandinayewan tan respetoen to si Jehova? (b) Antoy nayarin gawaen tayo pian lalo tayon pandinayewan so Dios?

12 Lapud pandinayewan nen Job iray ginawa nen Jehova, binmiskeg so panangaro to ed Dios. Lanang ya dadalepdepen nen Job iray makapakelkelaw ya pinalsa nen Jehova. (Basaen so Job 26:7, 8, 14.) Sikatoy mandinayew sano nononoten toy nipaakar ed dalin, tawen, lurem, tan karol, balet binidbir to ya dagdaiset so amta to nipaakar ed saray pinalsa nen Jehova. Pandinayewan to met iray ibabalikas nen Jehova. “Papablien ko ray salita  to,” so kuan nen Job nipaakar ed saray imbaga na Dios. (Job 23:12) Talagan pandinayewan nen Job si Jehova tan aralem so respeto to ed sikato. Inar-aro toy Ama to tan labay ton napaliket. Kanian lalon binmiskeg so determinasyon nen Job ya pansiansiaen so integridad to. Nepeg tayon aligen so ginawa nen Job. No ikompara ed panaon nen Job, mas dakel la natan so amta tayo nipaakar ed saray makapakelaw ya palsa. Tan wala lad sikatayo so interon Biblia ya makatulong pian nakabat tayon maong si Jehova. Amin ya naaralan tayo ditan et makatulong pian lalo tayon pandinayewan so Dios. Tan say pandinayew tan respeto tayo ed si Jehova so mamakiwas ed sikatayo ya sikatoy aroen tan unoren tayo, tan pabiskegen na satan so determinasyon tayon pansiansiaen so integridad tayo.​—Job 28:28.

Pian napansiansia tayoy integridad tayo, pabiskegen tayoy sarili tayo diad agpambantay na pornograpiya (Nengnengen so parapo 13) *

13-14. (a) Singa abitla ed Job 31:1, panon ya impanengneng nen Job ya sikatoy matulok? (b) Panon tayon naalig so alimbawa nen Job?

13 Say sigpot ya katutulok nen Job so tinmulong ed sikato pian napansiansia toy integridad to. Amta nen Job ya pian napansiansia toy integridad to, kaukolan toy magmaliw ya matulok. Diad tua, kada no unoren tayoy Jehova, ombibiskeg so determinasyon tayon pansiansiaen so integridad tayo. Nansagpotan nen Job ya unoren so Dios diad inagew-agew ya bilay to. Singa bilang, sikatoy maalwar ed pidedeneng tod saray bibii. (Basaen so Job 31:1.) Lapud wala lay asawa nen Job, amta to ya agmanepeg so pangipanengneng na romantikon interes ed arum a bii likud ed asawa to. Manbibilay tayo natan ed mundo ya dakel so pakatuksoan ed sekso. Singa si Job, kasin papaliisan tayoy mangipanengneng na agmanepeg ya atension ed siopaman ya agtayo asawa? Kasin papaliisan tayo met so onnengneng ed mabanday odino pornograpiko iran litrato o babantayan? (Mat. 5:28) No gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon kontrolen so sarili tayo ed inagew-agew, napabiskeg tayoy sarili tayo ya pansiansiaen so integridad tayo.

Pian napansiansia tayoy integridad tayo, pabiskegen tayoy sarili tayo diad pakawalaan na balansin panmoria ed materyal iran bengatla (Nengnengen so parapo 14) *

14 Inunor met nen Job si Jehova no panon so pangipasen ed materyal iran bengatla. Atalosan nen Job ya no sikatoy manmatalek ed kaykayarian to, sikatoy makagawa na graben kasalanan  a makanepegan na dusa. (Job 31:24, 25, 28) Manbibilay tayo natan ed mundo ya talagan materyalistiko iray totoo. No nawalaan tayoy balansin panmoria ed kuarta tan kaykayarian, ya singa ibibilin ed sikatayo na Biblia, ombiskeg so determinasyon tayo ya pansiansiaen so integridad tayo.​—Pro. 30:8, 9; Mat. 6:19-21.

Pian napansiansia tayoy integridad tayo, pansiansiaen tayon mabilabilay so ilalo tayo (Nengnengen so parapo 15) *

15. (a) Anton ilalo so akatulong ed si Job pian napansiansia toy integridad to? (b) Akin ya makatulong ed sikatayo so pampokus tayod ilalo ya iiter nen Jehova?

15 Apansiansia nen Job so integridad to diad impanpokus to ed ilalo ya sikatoy tumangan nen Jehova. Sikatoy manisia ya papablien na Dios so integridad to. (Job 31:6) Anggano wala ray subok ed si Job, sikatoy matalek ya walay naawat ton tumang manlapud si Jehova. Seguradon akatulong itan pian napansiansia toy integridad to. Aliketan ya maong si Jehova ed integridad nen Job kanian inikdan Toy dakel ya bendisyon anggano agni perpekto! (Job 42:12-17; Sant. 5:11) Tan mas dakel nin bendisyon so manatalaran ed si Job. Kasin mabiskeg met so ilalom ya tumangan nen Jehova so integridad mo? Agmanguuman so Dios tayo. (Mal. 3:6) No tandaan tayo ya papablien toy integridad tayo, mansiansian mabilabilay ed puso tayo so alay abig ya ilalo tayo ed arapen.​—1 Tes. 5:8, 9.

16. Antoy nepeg ya determinado tayon gawaen?

16 Magmaliw kan determinado sirin ya bembenan a malet so integridad mo! No maminsan, ompan pakaliknam et sika labat so ontan, balet tandaan mo ya agmo bukbukor. Kaibam so minilyon ed interon mundo ya manmamatoor tan pansiasiansiaen day integridad da. Nakaiba ka met ed grupo na lalaki tan bibii ya mabiskeg so pananisia ra tan apansiansia day integridad da nensaman, anggano nipaarap ira ed ipapatey. (Heb. 11:36-38; 12:1) Komon ta amin tayo et magmaliw ya determinado ya pansiansiaen so integridad tayo ya singa si Job, ya angibagan: “Agko ikbanan so integridad ko!” Tan komon ta say integridad tayo et mangigloria ed si Jehova ya anggad angga!

KANSION 124 Manmatoor

^ par. 5 Anto so integridad? Akin ya papablien nen Jehova so integridad na saray lingkor to? Akin ya importante so integridad ed kada sakey ed sikatayo? Ontulong iyan artikulo pian naamtaan tayo iray ebat na Biblia ed saratan ya tepet. Ontulong met iya ed sikatayo ya naamtaan no panon tayon napabiskeg so sarili tayo pian napansiansia tayoy integridad tayo diad inagew-agew. No ontan so gawaen tayo, dakel ya bendisyon so naawat tayo.

^ par. 3 Say Hebreon salita ya impatalos ya “andiay depekto” ya ontutukoy ed saray ayayep et mikonektaan ed salitan inusar parad “integridad” ya ontutukoy ed totoo.

^ par. 50 DESKRIPSION NA LITRATO: Si Job ya babangatan toy arum ed saray ananak to nipaakar ed makapakelkelaw iran palsa nen Jehova.

^ par. 52 DESKRIPSION NA LITRATO: Sakey ya brother ya agto labay so onnengneng ed pornograpiya anggano lalagyaten na saray katrabaho to.

^ par. 54 DESKRIPSION NA LITRATO: Sakey ya brother ya agnampadesdes ya mangaliw na baleg tan mablin TV ya agto kaukolan tan agnasarag na badyet to.

^ par. 56 DESKRIPSION NA LITRATO: Sakey ya brother ya impanaon toy manpikasi tan mandalepdep nipaakar ed ilalon pambilay ed Paraiso.