Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 8

Akin ya Kaukolan Tayon Ibalikas so Apresasyon Tayo?

Akin ya Kaukolan Tayon Ibalikas so Apresasyon Tayo?

“Ipanengneng yon misalsalamat kayo.”​—COL. 3:15.

KANSION 46 Salamat Jehova

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1. Antoy ginawa na sakey a Samaritanon pinaabig nen Jesus pian nipanengneng toy apresasyon to?

PAKASKASI so samploran lalaki. Akating ira, tan singa anggapo lay ilalo ran onabig. Balet sakey ya agew, manlapud arawi et anengneng day Jesus, say Sankamaongan ya Managbangat. Abalitaan da ya pinaabig nen Jesus so amin a klase na sakit, tan kombinsido ira ya sarag to met iran paabigen. Kanian inyeyag da: “Jesus a Managbangat, kasian mo kami!” Amin da et pinaabig nen Jesus. Seguradon misalsalamat irayan samploran lalaki ed kaabigan to. Walay sakey balet ed sikara ya agto labat alikna so pisasalamat​—imbalikas toy apresasyon * to ed si Jesus. Satan ya apaabig ya laki, sakey a Samaritano, et apakiwas ya igloria so Dios “ed maksil a boses.”​—Luc. 17:12-19.

2-3. (a) Akin ya no maminsan et agtayo nipapanengneng so apresasyon tayo? (b) Antoy aralen tayo ed sayan artikulo?

2 Singa samay Samaritano, labay tayon ibalikas so pisasalamat tayo ed saray nanggaway kaabigan ed sikatayo. Balet no maminsan, nayarin nalilingwanan tayon ibagay salamat odino ipanengneng so nalilikna tayon apresasyon.

3 Diad sayan artikulo, aralen tayo no akin ya importante ya ipanengneng tayon misalsalamat tayo diad salita tan gawa. Makaaral tayo ed alimbawa na pigaran karakter ed Biblia ya maapresya tan saramay anggapoy apresasyon da. Insan tayo pantongtongan iray espisipikon paraan ya nibalikas tayoy apresasyon tayo.

AKIN YA KAUKOLAN TAYON IBALIKAS SO APRESASYON TAYO?

4-5. Akin ya kaukolan tayon ibalikas so apresasyon tayo?

4 Si Jehova so alimbawa tayo ed panangipanengneng na apresasyon.  Say sakey a paraan ya gagawaen to itan et tutumangan to iramay makapaliket ed sikato. (2 Sam. 22:21; Sal. 13:6; Mat. 10:40, 41) Tan papasesegen itayo na Kasulatan ya ‘aligen tayoy Dios, bilang inad-aro ton ananak.’ (Efe. 5:1) Kanian say manunan rason no akin ya kaukolan tayon ibalikas so apresasyon tayo et labay tayon aligen so alimbawa nen Jehova.

5 Imanoen so sakey nin rason no akin ya labay tayon ibalikas so apresasyon tayo ed arum. Say apresasyon et singa panangan​—mas makapaliket no pandurungoan. No nalilikna tayon aapresyaen itayo na arum, maliket tayo. No ibabalikas tayoy apresasyon tayo ed arum, napapaliket tayo ira. Nipalikna tayo ed samay toon akisalamatan tayo ya papablien tayon maong iray sagpot ton tulongan itayo odino iter so pankaukolan tayo. Bilang resulta, lalon onelet so pankakaaro tayo.

6. Anto ray pamparehoan na saray ibabalikas tayon apresasyon tan saray mansanas ya gawad balitok?

6 Saray ibabalikas tayon apresasyon et mabmabli. Ibabaga na Biblia: “Singa saray mansanas a balitok ed pilak a pananginan so salitan imbalikas ed dugan panaon.” (Pro. 25:11) Isip mo pay karakep na mansanas ya gawad balitok ya inyan ed pilak a pananginan! Tan nonot mo pa no panon kamabli itan! Antoy naliknam no makaawat ka na ontan ya regalo? Diad tua, ontan kamabli iray ibabalikas mon apresasyon ed arum. Tan isipen pa: Say mansanas ya gawad balitok et nayarin mansiansia diad ilabas na panaon. Mipadpara, say imbalikas mon apresasyon ed sakey a too et nayarin agto nalingwanan tan pablien to legay bilay to.

IMBALIKAS DA SO APRESASYON DA

7. Base ed Salmo 26:6-8, panon ya impanengneng nen David tan arum nin nansulat na saray salmo so apresasyon da?

7 Impanengneng na dakel ya lingkor na Dios nensaman so pisasalamat da. Sakey ed sikara si David. (Basaen so Salmo 26:6-8.) Inapresya ton maong so dugan panagdayew tan  impanengneng to itan diad gawa. Balbaleg so indonasyon to parad pangipaalagey na templo. Imbalikas met na saray ilalak nen Asaf so apresasyon da diad impansulat da na saray salmo, odino kansion na panangirayew. Diad sakey a kansion, akisalamat ira ed Dios tan imbalikas day pandinayew da ed ‘saray makapakelaw a gawa’ nen Jehova. (Sal. 75:1) Mapatnag ya labay nen David tan saray ilalak nen Asaf ya ipanengneng ed si Jehova ya talagan aapresyaen da so amin ya bendisyon tod sikara. Wala tay nanonotan mon paraan ya naalig mo irayan salmista?

Antoy naaralan tayo ed sulat nen Pablo ed saray taga Roma nipaakar ed pangibalikas na apresasyon? (Nengnengen so parapo 8-9) *

8-9. Panon ya impanengneng nen apostol Pablo so apresasyon to ed saray agagi to, tan antoy posiblin resulta?

8 Inapresya nen apostol Pablo iray agagi to tan napatnagan itan diad saray ibabaga to nipaakar ed sikara. Diad saray personal a pikakasi to et lanang ton pisasalamatan so Dios lapud sarayan agagi. Imbalikas to met so apresasyon tod sikara diad saray sulat to. Diad unonan 15 ya bersikulo na Roma 16, sansakey ton binitla ed ngaran so 27 ya kapara ton Kristiano. Espisipikon binitla nen Pablo ya si Prisca tan Aquila et ‘inrisga day bilay da’ parad sikato, tan imbaga to ya si Febe et “dakel so tinulongan to,” pati sikaton mismo. Kinomendaan to irayan inad-aro ton agagi ya mansasagpot a maong.​—Roma 16:1-15.

9 Amta nen Pablo ya aliwan perpekto irayan agagi to, balet diad bandad sampot na sulat to ed saray taga Roma, sikatoy nampokus ed maong iran kualidad da. Isip mo pa no panon ya apaseseg a maong irayan agagi nen arengel da iray imbaga nen Pablo ya imbasa ed kongregasyon! Posible ya lapud satan et lalon inmelet so pikakaaro da ed si Pablo. Kasin lanang mon ibabalikas so apresasyon mo ed saray kakongregasyon mo lapud saray maong ya ibabaga tan gagawaen da?

10. Antoy naaralan tayo ed paraan na impangibalikas nen Jesus na apresasyon to ed saray papatumbok to?

10 Diad saray mensahe nen Jesus ed pigaran kongregasyon ed Asia Minor, imbalikas to so apresasyon to ed saray ginawa na papatumbok to. Singa bilang, diad gapo na mensahe to ed kongregasyon na Tiatira, imbaga to: “Amtak iray gagawaen mo, tan say panangarom tan pananisiam tan panlilingkor mo tan pansusungdom, tan sarayay unor a gagawaen mo et magmaong ni nen saramay ginawam diad gapo.” (Apo. 2:19) Aglabat binitla nen Jesus so inaligwasan na kimey da noagta kinomendaan to met ira ed saray kualidad ya amakiwas ed sikaran manggawa na maong. Anggano kaukolan ya simbawaen nen Jesus so arum diad Tiatira, diad gapo tan sampot na mensahe to et pinaseseg toy kongregasyon. (Apo. 2:25-28) Isip mo pay autoridad nen Jesus bilang ulo na amin ya kongregasyon. Agto kaukolan so misalamat ed sikatayo ed saray kimey ya gagawaen tayo parad sikato. Anggaman ontan, seseguroen to ya nibalikas toy apresasyon to. Talagan alay abig ya alimbawa parad saray elder!

IMPANENGNENG DA YA ANGGAPOY APRESASYON DA

11. Base ed Hebreo 12:16, antoy pakanengneng nen Esau ed saray sagradon bengatla?

11 Makapaermen ta wala ray karakter ed Biblia ya impanengneng dan anggapoy apresasyon da. Singa bilang, anggano si Esau et pinabaleg na atateng ya mangaaro tan manrerespeto ed si Jehova, agto pinabli odino inapresya iray sagradon bengatla. (Basaen so Hebreo 12:16.) Panon ya apatnagan ya anggapoy apresasyon to? Basta labat inlako nen Esau ed yugtan ton si Jacob so kanepegan to bilang panguloan parad sakey yaong labat ya sabaw. (Gen. 25:30-34) Nagbabawian lanlamang nen Esau so desisyon to. Balet lapud  agto inapresya no antoy walad sikato, anggapoy rason ton manreklamo nen agto naawat so bendisyon parad panguloan.

12-13. Panon ya impanengneng na saray Israelita ya anggapoy apresasyon da, tan anto so resulta?

12 Dakel so rason na saray Israelita ya ipanengneng so apresasyon. Nibulos ira ed impakaaripen kayarin indapo nen Jehova so Samploran Salot ed Ehipto. Insan inliktar ira na Dios nen nilener toy interon armada na Ehipto diad Ambalangan Dayat. Ontan lay pisasalamat na saray Israelita kanian angansion ira na kansion na pananalo pian irayew si Jehova. Balet kasin nansiansia ran maapresya?

13 Nen nipaarap iray Israelita ed saray balon subok, alingwanan dan tampol so amin ya maabig ya bengatlan ginawa nen Jehova parad sikara. Insan da impanengneng ya anggapoy apresasyon da. (Sal. 106:7) Panon? “Nanmeremere so amin a nantitipon ya Israelita sumpad si Moises tan si Aaron diad kalawakan,” balet diad tua et sumpad si Jehova so impanmeremere da. (Exo. 16:2, 8) Adismaya si Jehova lapud anggapoy apresasyon na totoo to. Impasakbay to ya ompatey ed kalawakan iyan interon henerasyon na saray Israelita, nilikud ed si Josue tan Caleb. (Num. 14:22-24; 26:65) Nengnengen tayo no anto ray gawaen tayo pian agtayo naalig irayan makapuy ya alimbawa tan naalig tayo iray maong ya alimbawa.

IBALIKAS SO APRESASYON NATAN

14-15. (a) Panon ya nipanengneng na sanasawa so apresasyon dad sakey tan sakey? (b) Panon ya nibangat na atateng iray ananak da ya ipanengneng so apresasyon da?

14 Diad pamilya. Maong so epekto ed interon pamilya no kada membro et ibabalikas toy apresasyon to. No mas ipapanengneng na sanasawa so apresasyon dad sakey tan sakey, mas onelet so relasyon da. Mas mainomay da met ya naperdona so lingo na balang sakey. Say asawan laki ya aapresyaen toy asawa to et agto labat iimanoen iray kamaongan ya ibabaga tan gagawaen na asawa to, noagta ‘onaalagey tan irarayew to’ met. (Pro. 31:10, 28) Tan say marunong ya asawan bii et ibabaga tod asawa to iray espisipikon aapresyaen to ed sikato.

15 Atateng, panon yon nibangat iray ananak yo ya ipanengneng so apresasyon da? Tandaan yo ya aligen na ananak yo no antoy ibabaga tan gagawaen yo. Kanian ipanengneng yoy maong ya alimbawa diad pangibaga yoy salamat no walay ginawa na anak yo parad sikayo. Ontan met, ibangat yo ran mangibagay salamat no walay ginawa na arum parad sikara.  Tulongan yo ray ananak yon natalosan a say pangibalikas na pisasalamat et nepeg ya nanlapud puso tan baleg so nagawaan na satan. Singa bilang, imbaga nen Clary: “Nen 32 so taon nen nanay ko, walay ag-iilaloan ya agawa kanian bukor to lay amabaleg ed sikamin talo ya ananak to. Nen 32 ak met la, diman ko atalosan no panon kairap so dinalan to ed onman ya edad. Kanian imbagak ed sikato ya aapresyaen kon maong so amin ya sakripisyo to pian napabaleg kamin sanaagi. Diad agano ni labat, imbaga tod siak ya papablien ton maong imay imbagak, ya lanang ton sankanonot itan, tan atan so inagew-agew ya mamapaliket ed sikato.”

Ibangat yoy ananak yo ya ibalikas so apresasyon da (Nengnengen so parapo 15) *

16. Mangiter na alimbawa no panon ya napaseseg so arum no ibalikas tayoy apresasyon tayo.

16 Diad kongregasyon. No ibalikas tayoy apresasyon tayo ed saray agagi, napaseseg tayo ra. Singa bilang, si Jorge, sakey ya elder a 28 so taon to, et nansakit na grabe. Sakey bulan ya ag-akapiaral. Anggan sanen makakapiaral la, agto ni nayarian so mangawat na parte. Imbaga nen Jorge: “Pakaliknak et anggapoy kanak lapud sakit ko tan lapud agko sarag ya asikasoen iray responsabilidad kod kongregasyon. Balet aminsan kayari na aral, imbagad siak na sakey ya brother: ‘Labay koy misalamat ed sika ta maong kan alimbawa ed pamilyak. Antam, talagan labalabay mi ray paliwawam ed apalabas iran taon. Akatulong iratan pian onaligwas kami ed espiritual.’ Agko ilaloan iman ya imbaga to, akaakis ak. Aman so kakkaukolan kon narengel.”

17. Singa abitla ed Colosas 3:15, panon tayon nibalikas so apresasyon tayo ed si Jehova lapud inkamabunlok to?

17 Diad mabunlok ya Dios tayo. Tataryaan itayo nen Jehova na dakdakel ya espiritual a naakan. Singa bilang, makakaawat tayo na makatulong iran instruksion panamegley na saray pantitipon, saray magasin, tan saray website tayo. Asalim ta la ya kayarim ya dinmengel na paliwawa, nambasa na sakey ya artikulo, odino nambantay na JW Broadcasting et naisip mo, ‘Aya so kakkaukolan ko’? Panon tayon nibalikas so apresasyon tayo ed si Jehova? (Basaen so Colosas 3:15.) Say sakey ya paraan et no sikatoy lanang tayon pisalamatan diad saray pikakasi tayo lapud saratan a maong ya regalo.​—Sant. 1:17.

Say pangiba ed panlinis na Kingdom Hall et maabig ya paraan pian nipanengneng tayoy apresasyon tayo (Nengnengen so parapo 18)

18. Anto ray paraan ya nipanengneng tayon aapresyaen tayoy Kingdom Hall tayo?

18 Nipanengneng tayo met so apresasyon tayo ed si Jehova no pansiansiaen tayon malinis tan maayos so pasen ya pandadayewan tayo. Regular tayon mitulongan ed panaglinis tan panagmintina na Kingdom Hall tayo, tan saray akaasain ed saray kagawaan ed sound  tan video na kongregasyon et nepeg dan asikasoen ya maong iratan. No duga so panmintina tayo ed Kingdom Hall tayo, mas ombayag itan tan mas daiset so kaukolan ya apigeren. No ontan, mas nausar so pundo ed pampaalagey tan pan-renovate na arum nin Kingdom Hall ed interon mundo.

19. Antoy naaralan mo ed eksperiensya na sakey ya manangasikaso na sirkito tan say asawa to?

19 Diad saramay mansasagpot a maong parad sikatayo. No ibalikas tayoy apresasyon tayo, nayarin manguman so nalilikna na sakey ya too ed saray subok ya dadalanen to. Imanoen so eksperiensya na sakey ya manangasikaso na sirkito tan say asawa to. Kayari dan nampulong ya sanagew legan na panaoy ambetel, naknaksawan iran pinmawil ed pampupundoan da. Agaylay betel kanian inmugip so asawan bii ya agto la inekal so makapakapal ya jacket to. Kaimbuasan, imbaga tod asawa to ya singa agto la nayarian so mantultuloy ed asainmin da. Diad saman met lanlamang ya kabuasan, walay sinmabin sulat manlapud branch office, tan akangaran itan ed asawan bii. Diad satan ya sulat et sikatoy maaro dan kinomendaan lapud ministeryo to tan pansusungdo to. Imbaga da ya amta ra no panon kairap so onalis-alis na pampundoan ya sinimba. Imbaga na asawan laki: “Sikatoy apaseseg a maong ed saman a komendasyon kanian agto lan balot imbaga ya ontunda kami ed panagbiahen kimey. Diad tua, aminpiga to ak a pinaseseg a mantultuloy sano nononoten ko lay ontunda.” Sayan sanasawa et nantultuloy ed panagbiahen kimey ed ngalngali 40 taon.

20. Antoy nepeg ya pansagpotan tayon gawaen kada agew, tan akin?

20 Komon ta diad kada agew et pansagpotan tayon ipanengneng ya misalsalamat itayo panamegley na salita tan gawa. Say impapuson apresasyon tayo so nayarin kakkaukolan na sakey ya too pian nasarag to ray problema ed kada agew diad sayan mundo ya pigpigara so totoon amta ray misalamat. Tan saray ibabalikas tayon pisasalamat so mamaelet na pankakaaro ya nayarin mansiansia ya anggad angga. Say sankaimportantian ed amin, naalig tayo so mabunlok tan maapresyan Ama tayo, si Jehova.

KANSION 20 Inter Moy Pinablim ya Anak

^ par. 5 Antoy naaralan tayo ed si Jehova, si Jesus, tan ed sakey ya akating a Samaritano nipaakar ed pangipanengneng na apresasyon? Aralen tayo ed sayan artikulo iratan ya alimbawa tan arum ni. Pantongtongan tayo no akin ya importantin maong ya ibalikas tayoy pisasalamat tayo, tan repasoen tayo so pigaran paraan no panon tayon nagawaan itan.

^ par. 1 KABALIKSAN NA SALITA: No aapresyaen mo so sakey a too odino bengatla, labay ton ibaga et bibidbiren mo so kablian odino kaimportantian na satan ya too odino bengatla. Sayan salita et nayarin ontutukoy ed nalilikna tayo ya impanpuson pisasalamat.

^ par. 55 DESKRIPSION NA LITRATO: Say sulat nen Pablo et ibabasa ed kongregasyon ed Roma; si Aquila, Priscila, tan Febe et malikeliket nen arengel dan abitla so ngaran da.

^ par. 57 DESKRIPSION NA LITRATO: Ina ya ibabangat toy anak to ya ipanengneng so apresasyon ed sakey ya maedad lan sister lapud maong ya alimbawa to.