SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Pebrero 2019

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Abril 8 anggad Mayo 5, 2019

Pansiansiam so Integridad Mo!

Anto so integridad tan panon tayon napansiansia itan?

Anap Yoy Kauyamoan tan Paliket Yoy Jehova

Panon ya impanengneng nen Moises tan si Jesus so maong ya alimbawa no panon so magmaliw ya mauyamo? Anto ray nagunggona tayo no niwalad sikatayo so kauyamoan?

Akin ya Kaukolan Tayon Ibalikas so Apresasyon Tayo?

Antoy naaralan tayo ed si Jehova, si Jesus, tan ed sakey ya akating a Samaritano nipaakar ed pangipanengneng na apresasyon?

Aro tan Hustisya Diad Israel Nensaman

Antoy naaralan tayo ed Mosaikon Ganggan nipaakar ed panmoria na Dios ed aro tan hustisya?

ISTORYAY BILAY

Inmaligwas Ak Lapud Mablin Espiritual ya Tawir Ko

Seguradon na-enjoy mon basaen so istoryay bilay nen Woodworth Mills, ya matoor a manlilingkor ed si Jehova diad loob la na manga 80 taon.

Kasin Antam?

Panon ya ginmapo iray sinagoga?