Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 43

Si Jehova Labat so Nepeg Mon Dayewen

Si Jehova Labat so Nepeg Mon Dayewen

“Si Jehova et Dios a kakaukolanen ton sikato labat so dayewen.”​—NAH. 1:2.

KANSION 51 Indedika Tayoy Bilay Tayod Dios!

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1. Akin et kanepegan nen Jehova ya sikato labat so dayewen?

KANEPEGAN nen Jehova ya sikato labat so dayewen lapud sikato so amalsa ed sikatayo tan angiter na bilay tayo. (Apo. 4:11) Balet walay kaukolan tayon panalwaran. Anggano inaro tan rerespetoen tayoy Jehova, posiblin magmaliw ya mas importante ed sikatayo so arum a bengatla kanian agtayo la niyuna so panagdayew tayod sikato. Kaukolan tayon amtaen no panon itan ya nayarin nagawa. Balet unona, konsideraen tayo no antoy gawaen na sakey pian nipanengneng to ya si Jehova labat so dadayewen to.

2. Base ed Exodo 34:14, antoy gawaen na sakey pian nipanengneng to ya si Jehova labat so dadayewen to?

2 Base ed Biblia, say aralem ya panangaro ed si Jehova so mamakiwas ed sikatayo pian sikato labat so dayewen tayo. Agtayo abuloyan ya walay siopaman o antokaman ya kaapag to ed puso tayo.​—Basaen so Exodo 34:14.

3. Anto ray maabig a rason no akin ya inaro tayo si Jehova?

3 Wala ray maabig a rason no akin ya inaro tayo si Jehova. Satan a panangaro et lapud saray katuaan ya nanaaralan tayo nipaakar ed sikato. Pandinayewan tayo iray balibalin kualidad to. Amta tayo iray labay to tan agto labay, tan ontan met so panmoria tayo. Natatalosan tayoy gagala to parad sikatayo tan susuportaan tayo itan. Ipapasen tayon kagalangan so pagmaliw a kaaro to. (Sal. 25:14) Kada no walay naaralan tayo nipaakar ed Manamalsa tayo, lalo itayon onapit ed sikato.​—Sant. 4:8.

4. (a) Antoy uusaren na Diablo pian onkapuy so panangaro tayod si Jehova? (b) Antoy konsideraen tayo ed sayan artikulo?

4 Kokontrolen na Diablo iyan sistema na mundo, tan uusaren to itan pian natukso itayon iyuna ed bilay tayo iray natural ya  panlabayan tayo tan peneken iray mauges ya pilalek. (Efe. 2:1-3; 1 Juan 5:19) Say labay to et magmaliw ya naapag so panangaro tayod si Jehova pian aliwan Sikato labat so dayewen tayo. Konsideraen tayo so duaran paraan ya nayarin nagawaan to itan. Unona, tutuksoen to itayo ya manpayaman, tan komadua, iimpluensyaan to itayo ya pilien iray aliwan maabig ya panagligliwaan.

MANALWAR PIAN AG-ONTUBO ED PUSOM SO PANANGARO ED KUARTA

5. Akin et nepeg tayon manalwar pian ag-ontubo ed puso tayo so panangaro ed kuarta?

5 Natural labat ya labay tayoy nawalaan na magenap ya naakan, balibalin kawes, tan marakep ya panayaman. Balet nepeg tayon manalwar pian ag-ontubo ed puso tayo so panangaro ed kuarta. Dakel a totoo ed mundo nen Satanas so “maaro ed kuarta” tan ed saray nasaliw na satan. (2 Tim. 3:2) Amta nen Jesus ya nayarin natukso iray papatumbok to ya magmaliw met a maaro ed kuarta. Inkuan to: “Anggapoy toon nayarian toy manpaaripen ed duaran katawan; ta balanglan busolen to imay sakey tan aroen to imay sananey, odino sikatoy mansiansia ed sakey tan balawen to imay sananey. Agyo nayarian so manpaaripen ed Dios tan ed Kayamanan.” (Mat. 6:24) Anggano say sakey a too et mandadayew ed si Jehova balet ta dakel ya panaon so uusaren to pian manpayaman ed sayan mundo, singa to sasalien so manlingkor ed duaran katawan. Kanian aliwan si Jehova labat so dadayewen to.

Say pakanengneng na arum a taga Laodicea ed sarili da . . . tan say pakanengneng nen Jehova tan Jesus ed sikara (Nengnengen so parapo 6)

6. Antoy naaralan tayo ed saray imbaga nen Jesus ed kongregasyon diad Laodicea?

6 Nen magano lan manampot so unonan siglo C.E., oniay impasirayew na saray membro na kongregasyon ed syudad na Laodicea: “Mayaman ak tan akatipon ak na kayamanan tan anggapo lan balot so nakaukolan ko.” Balet diad pakanengneng nen Jehova tan Jesus,  sikaray “miserable tan pakaskasi tan pobri tan bulag tan lakseb.” Sinimbawa ira nen Jesus, aliwan lapud mayaman ira, noagta lapud inaro da so kayamanan da tan makakaapekto la itan ed relasyon da ed si Jehova. (Apo. 3:14-17) No nalilikas tayo ya ontutubo lad puso tayo so pilalek ya onyaman, tampol tayon ipetek so panagnonot tayo. (1 Tim. 6:7, 8) Ta no andi, magmaliw ya naapag so puso tayo tan agla awaten nen Jehova so panagdayew tayo lapud “kakaukolanen ton sikato labat so dayewen.” (Deu. 4:24) Panon ya nayarin magmaliw lan manuna ed bilay tayo so kuarta?

7-9. Antoy naaralan mo ed eksperiensya na sakey ya elder ya manngaran na David?

7 Imanoen so agawa ed si David, sakey ya elder a taga United States. Imbaga to ya sikatoy makuli ya empleyado. Sikatoy a-promote ed kompanya ya pantratrabahoan to tan akaawat ni ingen na award bilang sakey ed saray sankamaongan ed bansa ra diad satan a trabaho. “Inisip ko ya bendisyon iratan nen Jehova ed siak,” so imbaga nen David. Balet, talaga kasin nanlapu iratan ed si Jehova?

8 Kalkalnan anengneng nen David ya nanaapektoan la so pikakaaro tod si Jehova lapud trabaho to. “Anggano wala ak ed aral odino diad ministeryo, sankanonot ko nin siansia iray problema ed trabahok,” so inkuan to. “Balbaleg so nanaalmok, balet mabetbet ak lan nai-stress, tan nanaapektoan met lay relasyon mi nen asawak.”

9 Amoria nen David ya kaukolan ton umanen iray prayuridad tod bilay. “Nandesisyon ak ya ipetek so situasyon ko,” so inkuan to. Labay nen David ya umanen so eskedyul tod trabaho, kanian imbaga to itan ed amo to. Antoy resulta? Nakal ed trabaho si David! Antoy ginawa to ey? Inkuan to: “Diad tinmumbok ya agew, nan-aplay ak a tampol bilang tuloytuloy  ya auxiliary payunir.” Pian walay pansuporta ran sanasawa ed sarili da, nantrabaho ra bilang dyanitor. Kalabas na panaon, nan-aplay bilang regular payunir si David, tan ag-abayag et nampayunir met lay asawa to. Pinili da so trabaho ya abebbeba ed pakanengneng na arum, balet ag-importante ed sayan sanasawa no antoy trabaho da. Anggano say nanaalmo da natan et 10 porsiento labat la na samay datin nanaalmo da, dugaruga labat itan parad saray gastos da kada bulan. Labay dan iyuna so panaglingkor dad si Jehova, tan naeksperiensya ran mismo ya aasikasoen nen Jehova iramay mangiyuuna ed Panarian.​—Mat. 6:31-33.

10. Panon tayon naalwaran so puso tayo?

10 Balanglan dakel so kuarta tayo odino andi, kaukolan tayon alwaran so puso tayo. Panon? Agmo aabuloyan ya ontubo ditan so panangaro ed kuarta. Tan agmo aabuloyan ya magmaliw ya mas importante so trabahom nen say panaglingkor mod si Jehova. Panon mon naamtaan no kasin ontutubo lad pusom so panangaro ed kuarta? Nia ray nayarin itepet mod sarilim: ‘Kasin sankanonot ko nin siansiay trabahok anggano wala ak ed aral odino diad ministeryo? Kasin lanang kon panaaburidoan so pambilay mi ed arapen? Kasin nanaapektoan lay relasyon mi nen asawak lapud kuarta tan materyal iran bengatla? Kasin mabulos ak ya mangawat na trabaho ya abebbeba ed pakanengneng na arum no bilang ta satan so paraan pian mas dakel so panaon ko ed panaglingkor ed si Jehova?’ (1 Tim. 6:9-12) Legan mon itetepet iratan ed sarilim, tandaan mo ya inar-aro ka nen Jehova tan oniay isisipan to ed saramay mangaaro ed sikato: “Agta kan balot taynanan, tan agta kan balot paulyanan.” Satan so rason no akin ya insulat nen apostol Pablo: “Komon ta agnapatnagan ed kabibilay yo so panangaro ed kuarta.”​—Heb. 13:5, 6.

PILIEN YA MAONG SO PANAGLIGLIWAAN MO

11. Anto ray nayarin epekto na panagligliwaan ed sakey a too?

11 Labay nen Jehova ya panliketan tayo so bilay, tan say sakey ya paraan pian nagawaan tayo itan et say panagligliwaan. Diad tua, ibabaga na Salita na Dios ya “anggapo lay mas maabig ed sakey a too nen say mangan tan oninum tan manliket ed pansasagpot to.” (Ecl. 2:24) Balet maslak ed saray panagligliwaan ed sayan mundo et mauges so epekto to ed sikatayo. Iyaabeba na satan so estandarte ed moral na saray totoo, tan lapud satan et aawaten  da la—odino aaroen da ni ingen—​iray bengatla ya kabusol na Dios.

Siopay mangipaparaan na pipilien mon panagligliwaan? (Nengnengen so parapo 11-14) *

12. Base ed 1 Corinto 10:21, 22, akin et nepeg ya pilien tayon maong so panagligliwaan tayo?

12 Labay tayo ya si Jehova labat so dayewen tayo, kanian agtayo nayarin mangan ed “lamisaan nen Jehova” tan ed “lamisaan na saray demonyo.” (Basaen so 1 Corinto 10:21, 22.) No midungo ka ed sakey ya too, pakapatnagan itan ya sankaaro kayo. No pilien tayo iray panagligliwaan ya marawal, walay espiritismo to, tan mangipapanengneng ed imoralidad odino arum nin makalaman ya pilalek tan ugali, singa itayo midudungo ed saray kalaban na Dios tan kakanen tayo so imparaan da. Mauges so epekto na satan ed sikatayo tan ed pikakaaro tayo ed si Jehova.

13-14. Base ed Santiago 1:14, 15, akin et nepeg ya pilien tayon maong so panagligliwaan tayo? Iyilustra.

13 Imanoen so pigaran paraan ya say panagligliwaan et singa literal ya naakan. No mamangan tayo, sarag tayon pilien no antoy isubo tayo. Balet no inakmon tayo la itan, agtayo la nakontrol no antoy epekto na satan ed laman tayo. No masustansia iray kakanen tayo, maong so epekto tod laman tayo; balet no andi, makapuy so epekto to. Nayarin agnanengneng ya tampol iray epekto, balet napatnagan lanlamang itan diad ilabas na panaon.

14 Ontan met ed panagligliwaan, sarag tayon pilien no antoy iloob tayod nonot tayo. Balet no linmoob la itan ed nonot tayo, agtayo la nakontrol no antoy epekto na satan ed nonot tan puso tayo. No maabig so panagligliwaan ya pipilien tayo, nainawaan tayo; balet no andi, makapuy so epekto to. (Basaen so Santiago 1:14, 15.) Nayarin agnanengneng a tampol so resulta na mauges ya panagligliwaan, balet napatnagan lanlamang itan diad ilabas na panaon. Kanian papasakbayan itayo na Biblia: “Agkayo palilingo: Say Dios et agnayarin napalikdo. Ta antokaman so itatanem na sakey a too, saya met so anien to; lapud say sakey a mantatanem parad laman to et manani na kadederal manlapud laman to.” (Gal. 6:7, 8) Talagan importante sirin ya ipulisay tayo so amin a panagligliwaan ya mangipapanengneng na saray bengatla ya kabusol nen Jehova!​—Sal. 97:10.

15. Anton regalo ya inter nen Jehova so panliliketan tayo?

15 Labalabay na dakel a lingkor nen Jehova so manbantay na JW Broadcasting®, say istasyon tayo ed TV ya nabantayan panamegley na Internet. Oniay imbaga na sister ya manngaran na Marilyn: “Akatulong so JW Broadcasting pian magmaliw ak ya mas positibo, tan amin ya nabantayan ditan et maong. No maermen ak odino onkakapuy so liknaan ko, mananap ak na bantayan kon makapaseseg a paliwawa odino programa ed Morning Worship. Lapud satan et mas lalo ak ya onaapit ed si Jehova tan ed organisasyon to. Baleg so epekto na JW Broadcasting ed bilay ko.” Kasin nagugunggonaan ka ed sayan regalo ya nanlapud si Jehova? Likud ed binulan ya programa, available met ed JW Broadcasting so dakel ya audio tan video program, ontan met ed makapaseseg iran kansion ya sarag mon bantayan tan dengelen ed anggan anton oras.

16-17. Akin ya kaukolan tayon kontrolen so karakel na oras ya usaren tayod panagligliwaan, tan panon tayon nagawaan itan?

16 Agtayo labat nepeg ya pilien a maong so klase na panagligliwaan tayo noagta nepeg tayo met ya kontrolen so karakel na oras ya uusaren tayo ed satan. Ta no andi, ompan mas dakel so panaon ya usaren tayo ed panagligliwaan nen say diad panaglingkor ed si Jehova. Dakel so nanairapan ya kontrolen so karakel na oras ya uusaren da ed panagrelaks. Oniay imbaga na sister ya mantaon na 18 a manngaran  na Abigail: “Narerelaks ak no manbabantay ak na TV, lalo la no naksawan ak ed trabaho. Balet no agko kontrolen so sarilik, ompan nasabik so pigaran oras ed arap na TV.” Oniay imbaga na kabataan a brother ya manngaran na Samuel: “Labalabay koy manbantay na antirikey iran video diad Internet. Diad gapo, sakey labat so bantayan ko, balet agko naliklikas ya talora o apatiran oras ak la manayan manbabantay.”

17 Panon mon nakontrol so karakel na oras ya uusaren mod panagligliwaan? Unona et kaukolan mon amtaen no pigaran oras so aktual ya nauusar mo ed satan. Maabig no irekord mo itan diad loob na sakey simba. Isulat mo ed kalendaryo no pigaran oras kan nambantay na TV, nan-Internet, tan nanggalaw diad gadyet mo. No nanengneng mo ya sobsobra so panaon ya uusaren mo ed saratan, manggawa kay eskedyul. Say iyunam ed eskedyul mo et saray mas importantin bengatla, insan mangigana ka met na panaon parad panagligliwaan. Kayari to, ipikasim ed si Jehova ya tulongan to kan tumboken so eskedyul mo. No ontan so gawaen mo, nawalaan kay panaon tan biskeg parad personal ya panagaral na Biblia, panagdayew na pamilya, iyatendi ed aral, tan panlingkor ed si Jehova diad ministeryo. Tan agka nakonsiensia ya manrelaks ta antam ya inyunam si Jehova.

MANSIANSIAN DETERMINADO YA SI JEHOVA LABAT SO DAYEWEN

18-19. Panon tayon napaneknekan ya si Jehova labat so dadayewen tayo?

18 Kayarin insulat nen apostol Pedro so nipaakar ed anggaan na mundo nen Satanas tan say isabi na balon mundo, imbaga to: “Inad-arok ya agagi, lapud aalagaren yo irayan bengatla, gawa yoy anggaay nayarian yo a naromog to kayon andiay mantsa, andiay pakabalawan, tan walad kareenan.” (2 Ped. 3:14) No unoren tayo itan ya bilin tan gawaen tayoy anggaay nayarian tayo ya mansiansian malinis ed moral tan espiritual, papaneknekan tayo ya si Jehova labat so dadayewen tayo.

19 Ag-itayo tundaan nen Satanas tan sayan mundo pian natukso itayon iyuna ed bilay tayo so arum a bengatla imbes ya si Jehova. (Luc. 4:13) Balet agtayo abuloyan ya walay siopaman o antokaman ya kaapag nen Jehova ed puso tayo. Komon ta determinado tayo ya si Jehova labat so dayewen tayo lapud kanepegan to itan!

KANSION 30 Kaarok, Dios Ko, tan Amak

^ par. 5 Labalabay tayon panlingkoran si Jehova. Balet kasin sikato labat so dadayewen tayo? Say ebat ed satan et napatnagan ed saray gagawaen tayon desisyon. Konsideraen tayo so duaran bengatla ya pakanengnengan no talagan si Jehova labat so dadayewen tayo.

^ par. 53 DESKRIPSION NA LITRATO: Agtayo labay ya kanen so naakan ya imparaan ed marutak ya kusina. Mipadpara, agtayo met labay ya bantayan iray panagligliwaan ya marawal, walay espiritismo to, tan mangipapanengneng ed imoralidad!