Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 41

Mansiansian Matoor Legan na “Baleg a Kairapan”

Mansiansian Matoor Legan na “Baleg a Kairapan”

“Aro yoy Jehova, amin yon matoor ed sikato! Sasalimbengan nen Jehova so matoor.”​—SAL. 31:23.

KANSION 129 Mantultuloy Tayon Mansungdo

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1-2. (a) Antoy magano lan ideklara na saray lider ed mundo? (b) Anto ran tepet so kaukolan tayon ebatan?

IMADYIN mo ya kakkayari ya indeklara na saray lider ed mundo so “kareenan tan kaligenan.” Nayarin ipasirayew da ya talagan maligen la so mundo. Labay da ya isipen tayo ya kontrolado da iray situasyon. Balet diad tua, anggapon balot so kontrol da ed no antoy onsublay a nagawa! Akin? Ibabaga na propesiya na Biblia ya “tampol ya onsabid sikara so biglan kadederal, . . . tan ag-iran balot makaliktar.”​—1 Tes. 5:3.

2 Wala ray importantin tepet ya kaukolan tayon ebatan: Antoy nagawa legan na “baleg a kairapan”? Antoy iilaloan nen Jehova ya gawaen tayo kaleganan na satan? Tan panon tayon makapanparaan natan pian makapanmatoor tayo legan na baleg a kairapan?​—Mat. 24:21.

ANTOY NAGAWA LEGAN NA “BALEG A KAIRAPAN”?

3. Base ed Apocalipsis 17:5, 15-18, panon ya deralen na Dios so “Makapanyarin Babilonia”?

3 Basaen so Apocalipsis 17:5, 15-18. Naderal so “Makapanyarin Babilonia”! Singa abitla la nen niman, anggapoy kontrol na saray lider ed mundo ed no antoy nagawa ed satan a panaon. Akin? Lapud “[iyan] na Dios ed kapusoan da so panggawa ed samay walad kanonotan to.” Anto itan a kanonotan? Say panderal to ed amin ya palson relihyon ed interon mundo, kaiba lay Kakristianoan. * Iyan na Dios so kanonotan to ed kapusoan  na “samploran saklor” na “ambalbalangan atap ya ayep.” Irerepresenta na samploran saklor so amin ya gobierno ya onsusuporta ed “atap ya ayep”​—say United Nations. (Apo. 17:3, 11-13; 18:8) No atakien la na saratan ya gobierno so palson relihyon, satan so tanda ya ginmapo la so baleg a kairapan. Talagan makapabigla tan makapataktakot itan ya nagawa ed interon mundo.

4. (a) Anto ray nayarin irason na saray gobierno no akin ya atakien da so Makapanyarin Babilonia? (b) Antoy nayarin gawaen na saray datin membro na saratan ya relihyon?

4 Agtayo amta no anto ray nayarin irason na saray gobierno no akin ya atakien da so Makapanyarin Babilonia. Nayarin ibaga ra ya saray relihyon ed mundo so makakaamper ed kareenan tan lanang iran mibabali ed politika. Odino nayarin ibaga ra ya yinmaman lan maong iratan ya relihyoson organisasyon. (Apo. 18:3, 7) Mapatnag ya no atakien na saray gobierno so palson relihyon, agto labay ya ibaga ya deralen da so amin ya membro na saratan ya relihyon. Imbes, say deralen da et saray relihyoson organisasyon. No aderal la iratan ya organisasyon, namoria na saray datin membro ra ya anggapoy agawaan na saray lider na relihyon da kanian nayarin agda bidbiren ya membro ira na saratan a relihyon.

5. Antoy insipan nen Jehova nipaakar ed baleg a kairapan, tan akin?

5 Ag-ibabaga na Biblia no panon kabayag so panderal ed Makapanyarin Babilonia, balet amta tayo ya nagawa itan diad antikey labat a panaon. (Apo. 18:10, 21) Insipan nen Jehova ya ‘patikeyen to iratan ya agew’ pian makaliktar iray “pinili to” tan agnaderal so tuan relihyon. (Mar. 13:19, 20) Balet antoy iilaloan nen Jehova ya gawaen tayo manlapud igapo na baleg a kairapan anggad isabi na guerra na Armagedon?

MANTULTULOY A MANDAYEW ED SI JEHOVA

6. Anto ni nepeg tayon gawaen pian nibaga ya talagan ag-itayo kabiangan na palson relihyon?

6 Singa naaralan tayo ed inmunan artikulo, iilaloan nen Jehova ya paliisan na saray mandadayew ed sikato so antokaman  ya mikonektaan ed Makapanyarin Babilonia. Balet aliwan satan labat so kaukolan tayon gawaen. Nepeg ya determinado tayon mantultuloy ya mandayew ed si Jehova. Imanoen so duaran paraan ya nagawaan tayo itan.

Komon ta agtayon balot paulyanan so pantitipon tayo, anggan diad mairap iran kipapasen (Nengnengen so parapo 7) *

7. (a) Panon tayon nipanengneng ya determinado tayon tumboken iray matunong ya estandarte nen Jehova ed moral? (b) Panon ya idadanet na Hebreo 10:24, 25 so kaimportantian na pantitipon tayo, nagkalalo la natan?

7 Unona, nepeg ya determinado tayon tumboken iray matunong ya estandarte nen Jehova ed moral. Agtayon balot aabobonan iray imoral ya kagagawa na sayan mundo. Singa bilang, agtayo kokonsintien so anggan anton klase na seksual ya imoralidad, kaiba lay pankasal na parehon laki odino parehon bii tan arum nin homoseksual ya kagagawa. (Mat. 19:4, 5; Roma 1:26, 27) Komadua, nepeg ya itultuloy tayoy mandayew kaiba iray kapara tayon Kristiano. Gawaen tayo itan diad Kingdom Hall tayo odino diad arum ya pasen no kaukolan, nayarin diad abung odino diad lugar ya ag-amta na arum. Anggan antoy nagawa, agtayo ontunda ya mantitipon pian mandayew. Diad tua, kaukolan tayoy mantitipon natan “nagkalalo la ta nanenengneng [tayon] manasingger lay agew.”​—Basaen so Hebreos 10:24, 25.

8. Panon ya posiblin manguman so mensahe ya ipulong tayo diad arapen?

8 Legan na baleg a kairapan, posiblin manguman so mensahe ya ipulong tayo. Natan, say ipupulong tayo et say maong a balita na Panarian tan pansasagpotan tayon ibangat so katuaan ed saray totoo pian magmaliw iran disipulo. Balet legan na baleg a kairapan, say mensahe ya ipulong tayo et inkompara na Biblia ed ambelat ya uran a kristal. (Apo. 16:21) Nayarin ipulong tayo ya asingger lan naderal so mundo nen Satanas. Naamtaan tayo lanlamang ed satan a panaon no anto so espisipiko ya mensahe ya ipulong tayo tan no panon tayon ipulong itan. Kasin usaren tayo ni iray paraan na panagpulong tan panagbangat ya inusar tayo diad masulok a sanlasus taon? Odino mangusar tayoy arum ya paraan? Agtayo amta. Antokaman so usaren tayo, mapatnag ya say pribilehyo tayon ipulong et say mensahe na panangukom nen Jehova!​—Eze. 2:3-5.

9. Antoy nayarin reaksion na saray lider ed mundo lapud mensahe tayo, balet antoy naseguro tayo?

9 Seguradon onsanok iray lider ed mundo lapud mensahe tayo kanian salien dan patundaen so panagpulong tayo. No panon ya manmamatalek tayod tulong nen Jehova natan pian nasumpal so ministeryo tayo, kaukolan tayo met so manmatalek ed tulong to ed satan ya panaon. Makaseguro tayo ya ikdan itayo nen Jehova na pakayari pian nasumpal so linawa to!​—Miq. 3:8.

MANPARAAN PARAD IYATAKI NEN GOG ED TOTOO NA DIOS

10. Base ed pasakbay ya walad Lucas 21:25-28, antoy reaksion na totoo ed saray nagawa legan na baleg a kairapan?

10 Basaen so Lucas 21:25-28. Legan na baleg a kairapan, nabigla iray totoo sano nanengneng da ya nadederal la so amin ya panmamatalekan da ed sayan mundo. Naeksperiensya day graben “gonigon” tan magmaliw iran mapagpaga ed bilay da ed satan a makapataktakot ya panaon. (Sof. 1:14, 15) Diad satan a panaon, seguradon magmaliw ya lalon mairap so bilay, tan apektado anggan saray totoo nen Jehova. Lapud ag-itayo kabiangan na mundo, makaeksperiensya tayo met na kairapan ed satan. Nayarin kaukolan tayon pasaragen no antoy walad sikatayo.

11. (a) Akin ya saray Tasi nen Jehova so magmaliw ya kawalaan na atension na totoo? (b) Akin ya agtayo nepeg ya takotan so baleg a kairapan?

11 Nayarin onsanok iray datin membro na saray  aderal ya relihyon lapud nanengneng da ya ag-aderal so relihyon na saray Tasi nen Jehova. Seguradon pantongtongan da itan, pati diad social media. Busolen itayo na saray lider ed mundo tan say manuley da, si Satanas, lapud say relihyon tayo labat so akera. Agda agawaan imay labay da ya deralen so amin a relihyon diad interon mundo. Kanian sikatayo so magmaliw ya kawalaan na atension da. Diad satan a panaon, mankakasakey iray bansa tan magmaliw ira ya Gog na Magog. * Usaren day amin a pakayari da pian atakien iray totoo nen Jehova. (Eze. 38:2, 14-16) Ompan mapaga tayo natan ed saray posiblin nagawa lapud agtayo amta iray eksakton detalye. Balet nia so segurado: Agtayo nepeg ya takotan so baleg a kairapan. Ikdan itayo nen Jehova na saray instruksion ya mangiliktar ed bilay tayo. (Sal. 34:19) Sarag tayoy ‘onalagey a maptek tan itangwa tayoy ulo tayo’ lapud amta tayo ya “asingger lay kililiktar” tayo. *

12. Panon itayon ipaparaan na “matoor tan makabat ya aripen” parad saray nagawa ed arapen?

12 Ipaparaan itayo na “matoor tan makabat ya aripen” pian makapanmatoor tayo legan na baleg a kairapan. (Mat. 24:45) Gagawaen da itan diad dakel a paraan, balet konsideraen tayoy sakey ya alimbawa: saray kombension tayo manlapud 2016 ya anggad 2018. Apaseseg tayo ed sarayan programa ya pabiskegen iray kualidad ya kaukolan tayo legan ya manasingger so agew nen Jehova. Repasoen tayo diad antikey iratan ya kualidad.

ITULTULOY YA PABISKEGEN SO KATOORAN, PANAGSUNGDO, TAN PAKPEL

Manparaan la natan pian makaliktar ka ed “baleg a kairapan” (Nengnengen so parapo 13-16) *

13. Panon tayon napabiskeg so katooran tayod si Jehova, tan akin ya nepeg tayo lan gawaen itan natan?

13 Katooran: Say tema na 2016 a kombension tayo et “Mansiansian Matoor ed si Jehova!” Naaralan tayod sayan programa ya makapanmatoor tayod si Jehova no mabiskeg so relasyon tayod sikato. Apanonotan itayo ya sarag tayoy onapit ed si Jehova panamegley na impapuson pikakasi tan makulin panaral ed Salita to. No ontan so gawaen tayo, nasarag tayo so anggan say sankairapan lan subok. Legan ya manasingger so anggaan na sistema nen Satanas, ilaloan tayo ya lalon nasubok so katooran tayod Dios tan ed Panarian To. Seguradon ag-ontunda iray totoo ed pamabalaw dad sikatayo. (2 Ped. 3:3, 4) Say sakey a rason et lapud neutral tayo. Kaukolan tayon pabiskegen so katooran tayo natan pian mansiansia tayon matoor legan na baleg a kairapan.

14. (a) Antoy nagawan pananguman nipaakar ed saray brother ya mangidadaulo ed sikatayo? (b) Panon tayon nipanengneng so katooran tayo ed satan a panaon, tan akin?

14 Legan na baleg a kairapan, walay nagawan pananguman nipaakar ed saray brother ya mangidadaulo ed sikatayo. Diad satan a panaon, amin ya alanaan ya wadia nid dalin et onla lad tawen tan nakaiba ira ed saray milaban ed guerra na Armagedon. (Mat. 24:31; Apo. 2:26, 27) Labay ton ibaga, anggapo lay Mananguley ya Ulop diad dalin. Balet mansiansian organisado so baleg ya ulop. Saray kualipikadon brother ya kabiangan na arum a karnero so mangidaulo. Nipanengneng tayoy katooran tayod si Jehova no suportaan tayo irayan brother tan tumboken tayoy instruksion da ya nanlapud Dios. Akadepende ed satan so kililiktar tayo!

15. Panon tayon napabiskeg so panagsungdo tayo, tan akin ya importantin gawaen tayo la itan natan?

 15 Panagsungdo: Say tema na 2017 a kombension tayo et “Agka Onsusuko!” Akatulong iyan programa pian ombiskeg so panagsungdo tayo diad panaon na subok. Naaralan tayo ya sarag tayoy mansungdo anggano aliwan maabig so situasyon tayo. Napabiskeg tayoy panagsungdo tayo no manmatalek tayod si Jehova. (Roma 12:12) Komon ta agtayon balot lilingwanan iyan insipan nen Jesus: “Samay mansusungdo anggad anggaan et sikatoy nilaban.” (Mat. 24:13, paimanod leksab) Kabaliksan na sayan sipan nen Jesus ya kaukolan tayoy mansiansian matoor antokaman so aarapen tayon subok. No sungdoan tayo so kada subok natan, lalon ombiskeg so pananisia tayo antis ya onggapo so baleg a kairapan.

16. Diad anto akadepende so pakpel tayo, tan panon tayon napabiskeg so pakpel tayo natan?

16 Pakpel: Say tema na 2018 a kombension tayo et “Manpakpel Ka!” Apanonotan tayo ed sayan programa ya say pakpel tayo et ag-akadepende ed saray abilidad tayo. Singa met ed panagsungdo, nawalaan tayoy tuan pakpel no manmatalek tayo ed si Jehova. Panon tayon napabiskeg so talek tayod si Jehova? Diad inagew-agew ya pambasa tayo ed Salita to tan diad pandalepdep tayo ed no panon ton inliktar iray totoo to nensaman. (Sal. 68:20; 2 Ped. 2:9) Sano atakien itayo la na saray bansa legan na baleg a kairapan, mas kaukolan tayoy manpakpel tan manmatalek ed si Jehova nen say kapiganman. (Sal. 112:7, 8; Heb. 13:6) No natan ni labat et manmamatalek tayo lad si Jehova, makapanpakpel tayo no onataki lay Gog. *

MALIKET YA TALARANAN SO KILILIKTAR MO

Si Jesus tan say armada to ed tawen et asingger lan milaban diad guerra na Armagedon pian deralen iray kakabusol na Dios! (Nengnengen so parapo 17)

17. Akin ya agtayo nepeg ya takotan so Armagedon? (Nengnengen so litrato ed apis.)

17 Singa abitla ed akaunan artikulo, maslak ed sikatayo et niyanak legan na kaunoran iran agew. Balet walay ilalo tayo ya makaliktar ed baleg a kairapan. Diad guerra na Armagedon et manampot iyan sistema na mundo. Balet, ag-itayo nepeg ya ontakot. Akin? Lapud si Jehova  so milaban parad sikatayo. (Pro. 1:33; Eze. 38:18-20; Zac. 14:3) Sano iganggan la nen Jehova si Jesu-Kristo, idaulo to so armada na Dios ya milaban ed sayan guerra. Kaiba to iray pinaolin alanaan tan saray milyon-milyon ya anghel. Milaban irad si Satanas, saray demonyo, tan saray armada da diad dalin.​—Dan. 12:1; Apo. 6:2; 17:14.

18. (a) Antoy impaseguro nen Jehova? (b) Panon ya napabiskeg na Apocalipsis 7:9, 13-17 so talek mo ya niliktar ka ed arapen?

18 Impaseguro nen Jehova: “Ag-ontalona so antokaman ya armas a gawaen parad sika.” (Isa. 54:17) “Sakey a baleg ya ulop” na saray matoor ya lingkor nen Jehova so makaliktar ed “baleg a kairapan”! Itultuloy dan lingkoran si Jehova a Dios. (Basaen so Apocalipsis 7:9, 13-17.) Nabasa tayo ed Biblia so dakel a rason no akin ya makapanmatalek itayo ya niliktar itayo. Amta tayo ya “sasalimbengan nen Jehova so matoor.” (Sal. 31:23) Amin ya mangaaro tan mandadayew ed si Jehova et seguradon naliketan sano nanengneng da so pangiyalangon to ed masanton ngaran to!—Eze. 38:23.

19. Anton marakdakep ya ilalo so asingsingger lan nagawa?

19 Isip mo pa no say nabasa ed 2 Timoteo 3:2-5 et saray ugali na totoo ya manbibilay ed balon mundo ya anggapo lay impluensya nen Satanas. (Nengnengen so kahon ya “ Saray Ugali na Totoo Diad Arapen.”) Si Brother George Gangas, * ya nanlingkor bilang membro na Mananguley ya Ulop, et oniay impangideskribe to ed satan: “Seguradon marakdakep so manbilay ed dalin ya amin a totoo et mandadayew lad si Jehova! Agla manbayag, niwalad sika so pribilehyo ya manbilay ed balon mundo. Manbilay ka anggad manbibilay si Jehova. Manbilay itayo ed andi-anggaan.” Talagan marakdakep iyan ilalo!

KANSION 122 Magmaliw ya Mapekder tan Agnagiing!

^ par. 5 Amta tayo ya magano lan naeksperiensya na amin a totoo so “baleg a kairapan.” Antoy nagawa ed saray lingkor nen Jehova ed satan a panaon? Antoy iilaloan nen Jehova ya gawaen tayo kaleganan na satan? Anto ran kualidad so kaukolan tayon pabiskegen natan pian makapanmatoor tayo? Aralen tayo iratan ed sayan artikulo.

^ par. 3 KABALIKSAN NA SALITA: Say Kakristianoan et ontutukoy ed saray relihyon ya mangibabagan Kristiano ira balet agda dadayewen si Jehova ed paraan ya aawaten to.

^ par. 11 KABALIKSAN NA SALITA: Say Gog na Magog (tan say antikey a tawag ya Gog) et ontutukoy ed alyansa na saray bansa ya onataki ed dugan panagdayew legan na baleg a kairapan.

^ par. 11 Parad mas detalyadon impormasyon ed saray nagawa antis na guerra na Armagedon, nengnengen so kapitulo 21 na libron Manuuley Lay Panarian na Dios! Parad kaaruman ya detalye nipaakar ed iyataki na Gog na Magog tan no panon ya protektaan nen Jehova iray totoo to legan na Armagedon, nengnengen so kapitulo 17 tan 18 na libron Say Dugan Panagdayew ed si Jehova—Nipawil a Siansia!

^ par. 16 Say tema na 2019 a kombension tayo et “Say Aro Agbalot Mangangga!” Naaralan tayo ed satan ya programa ya mansiansia tayon maligen no tuloytuloy itayon manpasalimbeng ed maaron Dios tayo a si Jehova.​—1 Cor. 13:8.

^ par. 19 Nengnengen so artikulon ‘Saray Gawa To so Ontutumbok ed Sikato’ ed Disyembre 1, 1994, ya isyu na Say Panag-bantayan.

^ par. 65 DESKRIPSION NA LITRATO: Legan na baleg a kairapan, makpel ya nantitipon ed katakelan so sakey a melag a grupo na saray Tasi parad aral na kongregasyon.

^ par. 67 DESKRIPSION NA LITRATO: Sakey a baleg ya ulop na saray matoor ya lingkor nen Jehova so malikeliket lapud niliktar ira ed baleg a kairapan!