Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 48

Sumpal Mo no Antoy Ginapoan Mo

Sumpal Mo no Antoy Ginapoan Mo

“Komon ta akaparaan kayon manumpal ed . . . ginapoan yo.”—2 COR. 8:11.

KANSION 35 ‘Seguroen Iray Mas Importantin Bengatla’

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1. Antoy aabuloyan nen Jehova ya gawaen tayo?

AABULOYAN itayo nen Jehova ya manpili no antoy labay tayon gawaen ed bilay tayo. Ibabangat to tayo no panon so manggawa na maong iran desisyon. No saray desisyon tayo et makapaliket ed sikato, tulongan to itayo pian nasumpal tayo itan. (Sal. 119:173) Kanian no mas pansasagpotan tayon iyaplika so karunongan ya walad Salita na Dios, mas makapanggawa tayo na maong iran desisyon.​—Heb. 5:14.

2. Antoy nayarin mairap a gawaen kayari tayon mandesisyon?

2 Anggano maong so ginawa tayon desisyon, ompan nairapan tayon sumpalen no antoy ginapoan tayo. Imanoen irayan alimbawa: Nandesisyon so sakey a kabataan ya brother ya basaen to so interon Biblia. Atumbok toy eskedyul to diad pigaran simba, balet nitunda to lanlamang. Nandesisyon so sakey a sister ya man-regular payunir balet lanang ton ipapaleen so pangigapo to. Nandesisyon so sakey ya ulop na mamatatken ya mas ikdan da na imano so pan-shepherding ed saray agagi balet kalabas na dakel a bulan et agda ni agapoan. Nanduruma irayan situasyon, balet walay pamparehoan na saraya. Walay ginawan desisyon, balet aglanlamang asumpal. Saray Kristiano ed Corinto nen inmunan siglo et nipaarap ed ontan ya situasyon. Pantongtongan tayo no antoy naaralan tayo ed sikara.

3. Anto so desisyon ya ginawa na saray taga Corinto, balet antoy agawa?

3 Nen manga 55 C.E., nanggawa na importantin desisyon iray taga Corinto. Naamtaan da ya maniirap iray agagi ed Jerusalem tan Judea, tan mankokolekta na kuarta iray arum a kongregasyon  pian natulongan irayan agagi. Maomaong tan maiter iray taga Corinto kanian nandesisyon met ira ya ontulong. Tinepetan day apostol Pablo no panon iran makatulong. Sikatoy angiter na instruksion ed kongregasyon da tan imbaki toy Tito ya onasisti ed pankolekta. (1 Cor. 16:1; 2 Cor. 8:6) Balet kalabas na pigaran bulan, naamtaan nen Pablo ya agni agawaan na saray taga Corinto so insipan da. Kanian no awiten lad Jerusalem iray kontribusyon na saray kongregasyon, nayarin agla onsambot so kontribusyon na saray taga Corinto.​—2 Cor. 9:4, 5.

4. Singa nabasa ed 2 Corinto 8:7, 10, 11, antoy impaseseg nen Pablo ya gawaen na saray taga Corinto?

4 Maong so desisyon ya ginawa na saray taga Corinto, tan kinomendaan ira nen Pablo lapud mabiskeg so pananisia ra tan labalabay day mangiter. Balet pinaseseg to met ira ya kaukolan dan sumpalen no antoy ginapoan da. (Basaen so 2 Corinto 8:7, 10, 11.) Naaralan tayod satan ya anggan saray matoor a Kristiano et nayarin nairapan ya manumpal ed sakey a maong a desisyon.

5. Anto ran tepet so ebatan tayo?

5 Singa saray taga Corinto, ompan nanairapan tayon sumpalen iray desisyon tayo. Akin? Lapud ag-itayo perpekto tan walay tendensia tayon manpaleen. Odino wala ray ag-iilaloan ya nagawa kanian nairapan tayon sumpalen so desisyon tayo. (Ecl. 9:11; Roma 7:18) Panon tayon naamtaan no kasin kaukolan tayon umanen so desisyon ya ginawa tayo ed apalabas? Tan anto ray gawaen tayo pian naseguro tayo ya nasumpal so desisyon tayo?

ANTIS KAN MANDESISYON

6. Antoy rason ya ompan kaukolan ya umanen so sakey a desisyon?

6 Wala ray importantin desisyon tayo ya agtayon balot labay ya umanen. Singa bilang, tuloytuloy tayon susumpalen so desisyon tayon manlingkor ed si Jehova, tan determinado itayon manmatoor ed asawa tayo. (Mat. 16:24; 19:6) Wala ra balet so desisyon ya ompan kaukolan ya umanen. Akin? Lapud manguuman so situasyon. Anto ray makatulong pian makagawa tayo na sankaabigan ya desisyon?

7. Antoy nepeg ya ipikasi tayo, tan akin?

7 Ipikasim ya nawalaan kay karunongan. Pinuyanan nen Jehova si Santiago ya isulat: “No walad sikayo so kulang na karunongan, mantultuloy komon ya onkerew ed Dios, ta sikatoy mabunlok a mangiiter ed amin.” (Sant. 1:5) Diad tua, nibagan amin tayo et “kulang na karunongan.” Kanian kerew mod si Jehova ya ikdan to ka na karunongan no manggagawa ka na desisyon tan no kaukolan mon umanen so sakey a desisyon. Makaseguro ka ya tulongan to ka ed satan.

8. Panon itayon man-research antis tayon manggawa na desisyon?

8 Man-research. Anapen iray prinsipyo ed Salita na Dios ya onaplika ed situasyon mo, basam iray publikasyon ya itatarya na organisasyon nen Jehova, tan mitongtong ka ed saray totoo ya makapangiter ed sika na maong a simbawa. (Pro. 20:18) Importante itan ya gawaen antis kan mandesisyon nipaakar ed pananap na sananey a trabaho, iyalis na ayaman, odino pampili na edukasyon ya makatulong pian nasuportaan moy ministeryom.

9. Panon tayon nagunggonaan no matua tayo ed sarili tayo?

9 Usisaen so motibom. Importante ed si Jehova so motibo tayo. (Pro. 16:2) Labay to ya matua tayo ed amin a bengatla. Kanian no manggawa tayo na desisyon, magmaliw tayon matua ed sarili tayo tan ed arum​—nepeg tayon usisaen no anton talagay rason no akin ya ontan so desisyon tayo. No aliwa tayon matua, nayarin nairapan tayo ya sumpalen so desisyon tayo. Singa bilang, nayarin nandesisyon so sakey a kabataan a brother ya man-regular payunir. Balet kalabas na panaon, sikatoy nairapan ya aboten so kaukolan  ya oras tan agla tanton naliliketan ed ministeryo to. Nen sikatoy nandesisyon a manpayunir, ompan inisip to ya say rason et lapud labay ton napaliket si Jehova. Balet ompan say talagan rason et lapud labay ton napaliket iray ateng to odino arum nin too ya rerespetoen to.

10. Antoy kaukolan pian say sakey et makapanggawa na pananguman?

10 Isipen so situasyon na sakey ya iyaaralan na Biblia ya nandesisyon ya itunda to lay panagsigarilyo to. Diad gapo, anggano naiirapan et nayarian toy agmansigarilyo diad loob na sakey odino duaran simba. Balet natukso lamet ya mansigarilyo. Kalabas na panaon, nitunda ton siansia so bisyo to! Agawaan to itan lapud inaro toy Jehova tan labay ton napaliket.​—Col. 1:10; 3:23.

11. Akin ya nepeg a magmaliw kan espisipiko ed saray labay mon gawaen?

11 Magmaliw ya espisipiko. No magmaliw kan espisipiko, mas posible ya nasumpal mo no antoy ginapoan mo. Singa bilang, nayarin nandesisyon ka ya inagew-agew mon basaen so Biblia. Balet no anggapoy espisipikon eskedyul ya tutumboken mo, ompan agmo lanlamang nasumpal so desisyon mo. * Odino nayarin nandesisyon iray elder ed sakey ya kongregasyon ya mas mabetbet ya man-shepherding, balet kalabas na panaon et agda lanlamang itan agawaan. Pian nasumpal da so desisyon da, nayarin itepet da iraya ed sarili da: “Kasin inlista mi iray agagi ya kaukolan ya i-shepherding? Kasin wala lay inggana mi ya espisipikon agew ya ibisita mi ed sikara?”

12. Antoy nayarin kaukolan tayon gawaen, tan akin?

12 Magmaliw ya realistiko. Bidbiren tayo ya aliwan magenap so kaykayarian, biskeg, odino panaon tayo pian nagawaan tayo so amin ya labay tayon gawaen. Kanian magmaliw kan realistiko tan makatunongan. Ompan kaukolan mon umanen so sakey a desisyon ya talagan agmo sarag ya gawaen. (Ecl. 3:6) Panon to no kayarim ya inusisa so desisyon mo tan nanggawa ka la na pananguman et anengneng mo ya sarag mo la itan ya sumpalen? Imanoen so limaran paraan ya makatulong ed sika ya sumpalen no antoy ginapoan mo.

NO ANTO RAY GAWAEN PIAN NASUMPAL MO IRAY DESISYON MO

13. Antoy gawaen mo pian nawalaan ka na biskeg a kaukolan mo ed panumpal moy desisyon mo?

13 Ipikasim ya nawalaan kay biskeg ya onkiwas. Sarag kan ikdan na Dios na “pakayarin onkiwas” pian nasumpal mo so desisyon mo. (Fil. 2:13) Kanian kerew mod si Jehova so masanton espiritu to ya mangiter ed sika na pakayari ya kaukolan mo. Agka ontutundan manpikasi anggano singa agni naeebatan iratan. Imbaga nen Jesus: “Mantultuloy kayon onkerew, tan naikdan kayo [na masanton espiritu].”​—Luc. 11:9, 13.

14. Panon ya makatulong so prinsipyo ed Proverbio 21:5 pian nasumpal mo so desisyon mo?

14 Manggawa na plano. (Basaen so Proverbio 21:5.) Pian nasumpal so anggan anton proyekto a ginapoan mo, kaukolan moy plano. Insan kaukolan mon tumboken itan a plano. Mipadpara, no manggawa kay desisyon, ilistam so amin ya kaukolan mon gawaen pian nasumpal mo so desisyon mo. No baleg so kimey, mas maabig no apagen mo itan ed angkekelag a kimey pian mas nanengneng mo no kasin walay inaligwasan mo. Singa bilang, pinaseseg nen Pablo iray taga Corinto ya mangibiig la ra na kontribusyon da “diad unonan agew na kada simba” imbes ya alagaren da ni isabi to insan ira mankolekta. (1 Cor. 16:2) Sakey ni, no apagen mod angkekelag a kimey so baleg a kimey, agmo nalikna ya mairap mon sumpalen itan.

15. No wala lay planom, antoy sarag mon gawaen?

15 No walay malinew a plano ya insulat mo, mas mainomay mon gawaen so desisyon mo. (1 Cor.  14:40) Singa bilang, walay instruksion ed saray ulop na mamatatken ya mangiyasain iray sakey ya elder a mangisulat ed kada desisyon a ginawa ra, tan isulat to met no siopay niyasain ed satan, tan no kapigan nepeg a nasumpal. No tumboken na saray elder itan ya instruksion, mas mainomay dan nagawaan iray desisyon da. (1 Cor. 9:26) Sarag mo met itan ya iyaplika diad inagew-agew a bilay mo. Singa bilang, sarag mon isulat iray kaukolan mon gawaen kada agew tan ilistam iratan base ed no antoy unona ya kaukolan mon sumpalen. Makatulong itan pian nasumpal mo no antoy ginapoan mo, tan mas dakel so nagawaan mo.

16. Anto ni sakey a kaukolan mon gawaen pian nasumpal mo iray desisyon mo, tan antoy ibabaga na Roma 12:11 nipaakar ed saya?

16 Mankuli ka. Kaukolan moy mansagpot pian natumbok mo so planom tan nasumpal mo no antoy ginapoan mo. (Basaen so Roma 12:11.) Binilin nen Pablo si Timoteo ya ‘itultuloy toy manseet’ pian magmaliw a mas maong a managbangat. Onaplika met itan a bilin ed arum nin espiritual a kalat.​—1 Tim. 4:13, 16.

17. Panon ya makatulong so Efeso 5:15, 16 diad panumpal mo ed desisyon mo?

17 Usaren ed sankaabigan so panaon mo. (Basaen so Efeso 5:15, 16.) Pilim so panaon no kapigan so panumpal mo ed desisyon mo tan agmo itan uumanen. Agmo aalagaren ya onsabi ni so dugarugan panaon, ta ompan agmet itan onsabi. (Ecl. 11:4) Agmo aabuloyan ya naupot so panaon tan biskeg mo ed saray agtanton importantin bengatla pian nagawaan mo ray mas importantin bengatla. (Fil. 1:10) No posible, pilim so panaon ya anggapoy makadisturbo. Ibagam ed arum ya kaukolan moy manpokus. Mas maabig no erepen mo ni so cellphone mo, tan agmo ni nenengnengen iray e-mail mo tan agka ni manlulukas na social media. *

18-19. Antoy makatulong pian agka bastabasta onsuko ed panumpal moy desisyon mo anggano wala ray makaamper?

18 Manpokus ed resulta. Say pansumpalan, odino resulta, na desisyon mo et singa destinasyon ed sakey a biahe. No talagan labay moy makasabi ed satan a destinasyon, anggano wala ray saradon karsada et ituloy mo nin siansia so biahem balet kaukolan moy mananap na arum ya rota. Mipadpara, no manpokus tayo ed resulta na desisyon tayo, agtayo bastabasta onsuko ed panumpal tayod satan anggano wala ray makaamper.​—Gal. 6:9.

19 Aliwan mainomay so manggawa na saray maong a desisyon, tan nayarin mairap ya sumpalen iratan. Balet diad tulong nen Jehova, nawalaan kay karunongan tan biskeg a kaukolan mo pian nasumpal mo no antoy ginapoan mo.

KANSION 65 Mantultuloy!

^ par. 5 Kasin wala ray ginawam a desisyon ya pagbabawian mo? Odino kasin no maminsan et nanairapan kan manggawa na maong ya desisyon? Insan no akapandesisyon ka la, kasin mairap mo lanlamang ya sumpalen? No ontan so problemam, makatulong ed sika iyan artikulo. Diad ontan et nasumpal mo no antoy ginapoan mo.

^ par. 17 Parad kaaruman a suhestion no panon mon usaren so panaon mo, nengnengen so “20 Paraan Para Magkaroon ng Higit na Panahon” ed Abril 2010 ya isyu na Gumising!