Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 45

No Panon Itayon Tutulongan na Masanton Espiritu

No Panon Itayon Tutulongan na Masanton Espiritu

“Walay biskeg kon arapen so amin a bengatla lapud samay mangiiter ed siak na pakayari.”​—FIL. 4:13.

KANSION 104 Regalo na Dios ya Masanton Espiritu

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1-2. (a) Antoy ontutulong ed sikatayo pian nasarag tayo iray subok? Ipaliwawa. (b) Antoy aralen tayo ed sayan artikulo?

“SANO iisipen ko so subok ya dinalan ko, amtak ya agko iman asarag no diad sarilik labat.” Asalim ta lan imbaga itan? Aliwan sika labat so akapangibaga na ontan. Nayarin nanonotan mo ni no panon mon asungdoan so graben sakit odino say impatey na sakey ya inad-aro. Antam ya asarag mo itan lapud masanton espiritu nen Jehova ya angiter ed sika na ‘pakayari a mas mabiskeg nen say pakayari na too.’​—2 Cor. 4:7-9.

2 Kaukolan tayo met so masanton espiritu pian nalabanan tayo iray impluensya na sayan mauges a mundo. (1 Juan 5:19) Ontan met, mipupuligesgesan tayo ed “saray armada na mauges ya espiritu.” (Efe. 6:12) Kanian aralen tayo so duaran paraan no panon itayon tutulongan na masanton espiritu ed saratan a subok. Insan tayo aralen no anto ray gawaen tayo pian sigpot itayon nagunggonaan ed masanton espiritu.

IITER ED SIKATAYO NA MASANTON ESPIRITU SO PAKAYARI

3. Antoy sakey a paraan ya tutulongan itayo nen Jehova pian nasungdoan tayo ray subok?

3 Tutulongan itayo na masanton espiritu nen Jehova diad pangiiter na satan ed sikatayo na pakayari, odino biskeg, pian sumpalen iray responsabilidad tayo anggano wala ray subok. Alikna nen apostol Pablo ya sikatoy akapantultuloy a nanlingkor anggano wala ray subok lapud sikatoy nandepende ed “pakayari na Kristo.” (2 Cor. 12:9) Diad komaduan impanbiahe nen Pablo bilang misionero, sikatoy aglabat nankuli ed panagpulong noagta nantrabaho met pian nasuportaan toy sarili to. Nen sikatoy walad Corinto, sikatoy nanayam ed abung di Aquila tan Priscila. Panaggawa na tolda so anapan na sayan sanasawa. Lapud managgawa met na tolda si Pablo, wala ray agew ya sikatoy nankimey a kaiba ra. (Gawa 18:1-4) Say masanton espiritu so angiter ed si Pablo na biskeg pian nayarian toy mantrabaho tan manpulong.

4. Base ed 2 Corinto 12:7b-9, antoy susungdoan nen Pablo?

 4 Basaen so 2 Corinto 12:7b-9. Diad sayan teksto, antoy labay ya ibaga nen Pablo nen binitla to so “sakey a sabit ed laman” ya susungdoan to? No walay sabit ya akaturok ed laman mo, seguradon ansakit a maong itan. Kanian singa ibabaga nen Pablo ya walay aarapen ton subok ya pakakairapan to. Imbaga to ya sayan subok et singa “sakey ya anghel nen Satanas” ya naynay a “manatampal” (“manlelewet,” paimanod leksab) ed sikato. Nayarin aliwan direkta ya si Satanas odino saray demonyo to so nanlapuan na saray subok ya aarapen nen Pablo, ya singa sikara so angiturok na sabit ed laman to. Balet nen naimano na sarayan mauges ya espiritu so “sabit,” nayarin mas inlerler da itan, a singa panangibaga, pian lalon nairapan si Pablo. Antoy ginawa nen Pablo?

5. Panon ya inebatan nen Jehova iray pikakasi nen Pablo?

5 Nen unona, labay nen Pablo ya naekal imay “sabit.” Inamin to: “Amitlo ak ya akikasi ed Katawan [a Jehova] a naekal komon itan ed siak.” Balet agnakal so sabit ed laman nen Pablo anggano aminpiga to itan ya impikasi. Kasin labay ya ibaga na saya ya ag-inebatan nen Jehova iray pikakasi nen Pablo? Andi. Inebatan to iratan. Tua, ag-inekal nen Jehova so problema, balet inikdan toy Pablo na biskeg pian nasungdoan to itan. Inkuan nen Jehova: “No kapigan makapuy ka, diman mabisbiskeg so pakayarik.” (2 Cor. 12:8, 9) Tan diad tulong na Dios, apansiansia nen Pablo so liket to tan say deen na nonot to!​—Fil. 4:4-7.

6. (a) Panon ya eebatan nen Jehova iray pikakasi tayo? (b) Anto ran panamaseguro ya walad saray teksto ed sayan parapo so mangiter ed sika na biskeg?

6 Singa si Pablo, asalim ta met la so akikasi ed si Jehova ya ekalen to komon so subok ya aarapen mo? Nayarin agnakal so problema, odino linmoor ni ingen, anggano aminpigam lan impikasi. Kasin apagaan ka ya ompan agnaliliketan si Jehova ed sika? No ontan, isip moy agawa ed si Pablo. Inebatan nen Jehova iray pikakasi to, kanian seguradon ebatan To met so pikakasim! Nayarin ag-ekalen nen Jehova so problema. Balet diad panamegley na masanton espiritu, ikdan to kay biskeg pian nasungdoan mo itan. (Sal. 61:3, 4) Nayarin wala ray panaon ya singa ‘natumba’ ka lapud problemam, balet agkan balot taynanan nen Jehova.​—2 Cor. 4:8, 9; Fil. 4:13.

TUTULONGAN ITAYO NA MASANTON ESPIRITU PIAN MAKAPANTULTULOY TAYOD PANAGLINGKOR

7-8. (a) Panon ya mipara ed dagem so masanton espiritu? (b) Panon ya indeskribe nen Pedro so masanton espiritu?

7 Anto ni sakey ya paraan ya tutulongan itayo na masanton espiritu? Sarag tayon ikompara so masanton espiritu ed dagem. Say dagem ya onaarap ed dugan direksion et ontutulong ed saray barko nensaman pian makasabi ira ed destinasyon da anggano madaluyon so dayat. Mipadpara, ontulong so masanton espiritu pian makapantultuloy itayon manlingkor ed si Jehova anggano wala ray subok, ya anggad makasabi tayo ed balon mundo ya insipan to.

8 Si apostol Pedro et sakey a managsigay kanian kabisado toy panagbiahe ed dayat. Makapainteres ta nen indeskribe to so masanton espiritu, inusar to so salita ya mikonektaan ed panagbiahe ed dayat. Insulat to: “Say propesiya et agbalot niwala unong ed panlabayan na too, noagta saray sinalita na totoo et nanlapud Dios legan iran igigiya na masanton espiritu.” Say Griegon salita ya impatalos ya “igigiya” et literal a mankabaliksan na “aawiten; iyaalis.”​—2 Ped. 1:21.

9. Antoy labay nen Pedro ya isipen na totoo nen imbaga to ya saray nansulat ed Biblia et “igigiya” na masanton espiritu?

9 Antoy labay nen Pedro ya isipen na totoo nen imbaga to ya saray nansulat ed Biblia et “igigiya” na masanton espiritu? Say inusar ton salita et mipara ed Griegon salita ya inusar nen Lucas, say nansulat na libro na Gawa. Inusar itan nen Lucas pian ideskribe so sakey a barko ya “niyanor-anor” lapud dagem. (Gawa 27:15) Unong ed  sakey ya iskolar, nen imbaga nen Pedro ya saray nansulat ed Biblia et “igigiya” na masanton espiritu, sikatoy angusar na salita ya no nabasa na totoo et isipen da so nipaakar ed panagbiahe ed dayat. Singa ibabaga nen Pedro ya no panon ya iyaalis na dagem so sakey a barko pian makasabi ed destinasyon to, igigiya met na masanton espiritu iray nansulat ed Biblia pian nasumpal da so kimey da. Imbaga na samay iskolar ya saray nansulat ed Biblia et singa ra barko ya “akabuskag so panaglayag da.” Akaparaan iran gawaen so kimey ya igigiya na masanton espiritu. Ginawa nen Jehova so betang to. Inter to so “dagem,” odino say masanton espiritu. Ginawa met na saray nansulat ed Biblia so betang da. Tinumbok da so panangigiya na masanton espiritu.

UNONA: Regular a mibiang ed saray espiritual ya aktibidad

KOMADUA: Iter moy sankaabigan mo ed saratan ya espiritual ya aktibidad (Nengnengen so parapo 11) *

10-11. Anto so duaran bengatla ya nepeg tayon gawaen pian naseguro tayo ya igiya itayo na masanton espiritu? Iyilustra.

10 Siempre, agla uusaren nen Jehova so masanton espiritu to pian puyanan iray totoo natan ya mansulat na saray libro na Biblia. Balet siansia nin uusaren nen Jehova so masanton espiritu to pian igiya iray lingkor to. Kanian anggad natan et gagawaen to nin siansia so betang to. Panon itayon nagunggonaan ed masanton espiritu na Dios? Nepeg tayon seguroen ya gagawaen tayo met so betang tayo. Panon?

11 Isipen iyan panangikompara. No labay na sakey a managbiahe ed dayat ya iyalis na dagem so barko to, walay duara ya nepeg ton gawaen. Unona, nepeg ton iyan so barko ed kawalaan na dagem. No wala labat itan ed daongan, agmakaalis ta arawi ed kawalaan na dagem. Komadua, nepeg ton iyatagey so panaglayag tan ibuskag ton maong itan. Ta anggano onsisiplog so dagem, aglanlamang makaalis so barko no ag-akabuskag so panaglayag. Mipadpara, makapantultuloy tayon manlingkor ed si Jehova dia labat ed tulong na masanton espiritu. Pian nagunggonaan tayo ed satan ya espiritu, walay duara ya nepeg tayon gawaen. Unona, nepeg ya onla tayo ed kawalaan na espiritu na Dios diad pibiang tayo ed saray aktibidad ya igigiya na satan. Komadua, kaukolan tayon ibuskag ya maong iray panaglayag, a singa panangibaga, diad pangiter tayo ed sankaabigan  tayo ed saratan ya aktibidad. (Sal. 119:32) No gawaen tayo iraya, tulongan itayo na masanton espiritu ya mantultuloy a manlingkor ed si Jehova anggano wala ray isusumpa tan subok, ya anggad makasabi tayo ed balon mundo na Dios.

12. Antoy onsublay ya pantongtongan tayo?

12 Apantongtongan tayo la so duaran paraan ya tutulongan itayo na masanton espiritu. Iiter ed sikatayo na masanton espiritu so pakayari, tan ontutulong itan ed sikatayo pian makapansiansia tayon matoor anggano wala ray aarapen tayon subok. Tutulongan itayo met na masanton espiritu pian makapantultuloy tayon manlingkor ed si Jehova tan mansiansia tayo ed dalan ya mamaarap ed bilay ya andi-anggaan. Pantongtongan tayo natan so apatiran bengatla ya nepeg tayon gawaen pian sigpot itayon nagunggonaan ed masanton espiritu.

NO PANON ITAYON SIGPOT YA NAGUNGGONAAN ED MASANTON ESPIRITU

13. Base ed 2 Timoteo 3:16, 17, antoy epekto na Kasulatan ed sikatayo, balet antoy nepeg tayon gawaen?

13 Unona, nepeg tayon aralen so Salita na Dios. (Basaen so 2 Timoteo 3:16, 17.) Say Griegon salita ya impatalos ya “impuyan na Dios” et literal ya mankabaliksan na “inlinawa na Dios.” Inusar na Dios so espiritu to pian “ilinawa” odino iyan ed nonot na saray nansulat ed Biblia so kanonotan to. No babasaen tayo so Biblia tan dadalepdepen tayo iray nababasa tayo ditan, iloloob tayod nonot tan puso tayo iray bilin na Dios. Saratan so mamakiwas ed sikatayon manggawa na pananguman ed bilay tayo pian napaliket tayoy Jehova. (Heb. 4:12) Balet pian sigpot itayon nagunggonaan ed masanton espiritu, nepeg ya mangigana tayoy panaon parad regular ya panagaral na Biblia tan pandalepdep ed saray nababasa tayo. Diad ontan et apektoen na Salita na Dios so amin ya ibabaga tan gagawaen tayo.

14. (a) Akin ya nibagan diad saray Kristianon pantitipon so kawalaan na dagem? (b) Antoy gawaen tayo pian nibagan akabuskag ya maong so panaglayag tayo legan na aral?

14 Komadua, nepeg itayon mandayew a saniiba. (Sal. 22:22) Nibaga ya diad saray Kristianon pantitipon so kawalaan na dagem. Diad saray aral tayo et wadtan so espiritu nen Jehova. (Apo. 2:29) Akin et nibaga tayo itan? No mantitipon itayo pian mandayew kaiba iray agagi, kekerewen tayod si Jehova so masanton espiritu, mangakansion tayo na saray Kingdom song ya akabase ed Salita na Dios, tan ondedengel tayo ed saray base ed Biblian paliwawa ya iprepresenta na saray brother ya tinuro na masanton espiritu. Tutulongan met na masanton espiritu iray sister ya iparaan tan ipresenta iray parte ra. Balet pian sigpot itayon nagunggonaan ed masanton espiritu, kaukolan ya akaparaan tayo pian makapankomento tayo ed saray aral. Diad ontan et nibagan akabuskag ya maong so panaglayag tayo legan na aral.

15. Panon itayon natulongan na masanton espiritu diad ministeryo?

15 Komatlo, nepeg itayon manpulong. Sano uusaren tayo so Biblia diad panagpulong tan panagbangat, aabuloyan tayo so masanton espiritu ya ontulong ed sikatayo diad ministeryo. (Roma 15:18, 19) Balet pian sigpot itayon nagunggonaan ed masanton espiritu, nepeg ya regular itayon manpulong tan usaren tayo so Biblia anggad posible. Say sakey a paraan pian magmaliw tayon epektibo ed ministeryo et no usaren tayo iray suhestion parad pitongtong ya walad Workbook ed Aral.

16. Anto so manuna tan direkta ya paraan pian niwalad sikatayo so masanton espiritu?

16 Komapat, nepeg itayon manpikasi ed si Jehova. (Mat. 7:7-11; Luc. 11:13) Say manuna tan direkta ya paraan pian niwalad sikatayo so masanton espiritu et no kerewen tayo itan ed si Jehova diad pikakasi. Anggapon balot so makaamper ed saray pikakasi tayo. Seguradon makasabi itan ed si Jehova anggano wala tayod prisoan, tan anggan si Satanas et anggapoy nagawaan to pian amperen so pakaawat tayo na espiritu na Dios. (Sant. 1:17) Panon so nepeg ya pampikasi tayo pian sigpot itayon nagunggonaan ed masanton espiritu? Pian naebatan itan, konsideraen tayo so  ilustrasyon ya nabasa labat ed Ebanghelyo nen Lucas. *

AG-ONTUTUNDAN MANPIKASI

17. Antoy naaralan tayo nipaakar ed pikakasi diad samay ilustrasyon nen Jesus ya nabasa ed Lucas 11:5-9, 13?

17 Basaen so Lucas 11:5-9, 13. Nanengneng tayo ed ilustrasyon nen Jesus no panon so nepeg ya pampikasi tayo parad masanton espiritu. Diad sayan ilustrasyon, niiter ed laki so kaukolan to “lapud sikatoy agtinmundan kinmerew.” Sikatoy agnababaingan odino agnan-alangan ya kinmerew na tulong ed kaaro to anggano pegley-labi la. (Nengnengen so study note na Lucas 11:8, mwbr18.07​—nwtsty.) Panon ya inkonekta nen Jesus iyan ilustrasyon ed pikakasi? Imbaga to: “Mantultuloy kayon onkerew, tan naikdan kayo; mantultuloy kayon mananap, tan makaromog kayo; mantultuloy kayon ontoktok, tan nalukasan kayo.” Antoy naaralan tayo? Pian naawat tayo so tulong na masanton espiritu, nepeg ya ag-itayo ontutunda ya kerewen itan diad pikakasi.

18. Unong ed ilustrasyon nen Jesus, akin ya makapanmatalek tayo ya ikdan itayo nen Jehova na masanton espiritu?

18 Nanengneng tayo met ed ilustrasyon nen Jesus no akin ya seguradon ikdan itayo nen Jehova na masanton espiritu. Diad samay ilustrasyon, labay na laki ya parawesen so bisita to. Parad sikato et obligasyon ton parungoan na naakan anggano pegley-labi la, balet anggapoy naiparungo to. Imbaga nen Jesus ya sikatoy inikdan na kaabay to na tinapay lapud agtinmundan kinmerew. Antoy punto nen Jesus? No say agperpekton too et labay ton tulongan so kapara ton too lapud agtinmundan kinmerew, nagkalalo lan labay ya tulongan na maaron Ama tayo ed tawen so siopaman ya ag-ontutundan onkerew ed sikato na masanton espiritu! Makapanmatalek tayo sirin ya ebatan nen Jehova so pikakasi tayo sano onkerew itayo na masanton espiritu.​—Sal. 10:17; 66:19.

19. Akin et makaseguro tayo ya makapansungdo tayo?

19 Makaseguro tayo ya makapansungdo tayo anggano ag-ontunda si Satanas ed pangaataki to ed sikatayo. Akin? Lapud tutulongan itayo na masanton espiritu diad duaran paraan. Unona, iiter na satan so pakayari ya kaukolan tayo pian nasarag tayo iray subok. Komadua, ontulong itan pian makapantultuloy itayon manlingkor ed si Jehova anggad makasabi tayo ed balon mundo na Dios. Komon ta gawaen tayoy anggaay nayarian tayo pian sigpot itayon nagunggonaan ed tulong na masanton espiritu!

KANSION 41 Dengel Mo Pay Pikakasik

^ par. 5 Aralen tayo ed sayan artikulo no panon itayon tutulongan na masanton espiritu na Dios pian makapansungdo itayo. Aralen tayo met ed saya no anto ray gawaen tayo pian sigpot itayon nagunggonaan ed masanton espiritu.

^ par. 16 No ikomparad arum ya nansulat na Ebanghelyo, mas dakel so insulat nen Lucas a pakapatnagan ya importante ed si Jesus so panagpikasi.​—Luc. 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28, 29; 18:1; 22:41, 44.

^ par. 59 DESKRIPSION NA LITRATO: UNONA: Sanasawa ya sinmabi ed Kingdom Hall. Lapud akiaral ira kaiba iray kapananisiaan da, wala ra ed aktibidad ya kawalaan na espiritu nen Jehova. KOMADUA: Akaparaan ira ya mankomento diad aral. Onaplika met so duaran paraan ya kaukolan tayon gawaen diad arum nin aktibidad ya inkonsidera ed sayan artikulo: panagaral ed Salita na Dios, panagpulong, tan panagpikasi ed si Jehova.