Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 47

Saray Leksion ya Naaralan Tayo ed Libro na Levitico

Saray Leksion ya Naaralan Tayo ed Libro na Levitico

“Say interon Kasulatan et impuyan na Dios tan makagunggona.”​—2 TIM. 3:16.

KANSION 98 Say Kasulatan​—Pinuyanan na Dios

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1-2. Akin et nepeg ya interesado iray Kristiano natan ya aralen so libro na Levitico?

IMPANONOT nen apostol Pablo ed kaaro ton si Timoteo ya “say interon Kasulatan et impuyan na Dios tan makagunggona.” (2 Tim. 3:16) Kaiba ed satan so libro na Levitico. Antoy nibagam ed sayan libro na Biblia? Iisipen na arum ya sakey labat iyan libro ya pakabasaan na dakel a ganggan ya agla mausar natan, balet aliwan ontan so iisipen na saray tuan Kristiano.

2 Say Levitico et insulat manga 3,500 taon lay apalabas, balet impreserba itan nen Jehova “pian nibangat itayo.” (Roma 15:4) Makatulong itan ya libro pian natalosan tayo so kanonotan tan liknaan nen Jehova, kanian nepeg ya interesado tayon aralen itan. Diad tua, dakel so leksion ya naaralan tayo ed satan ya impuyan a libro. Pantongtongan tayo so apatira ed saratan ya leksion.

NO PANON YA NIWALAD SIKATAYO SO PANANGABOBON NEN JEHOVA

3. Akin et wala ray ibabagat ya ayayep diad tinaon ya Agew na Pananakbong?

3 Unonan leksion: Nepeg tayon seguroen ya walad sikatayo so panangabobon nen Jehova pian awaten to iray bagat tayo. Diad tinaon ya Agew na Pananakbong, mantitipon iray Israelita tan mangibagat na ayayep so atagey a saserdote. Saratan ya bagat so mangipanonot ed saray Israelita ya kaukolan iran nalinisan ed saray kasalanan da. Balet diad satan ya agew, antis ya iloob na atagey a saserdote ed Sankasantosan so dala na bagat ya ayayep, wala ni kaukolan ton gawaen ya mas importante nen say  pakaperdona na saray kasalanan na saray Israelita.

(Nengnengen so parapo 4) *

4. Base ed Levitico 16:12, 13, antoy gawaen na atagey a saserdote ed unonan iloob to diad Sankasantosan no Agew na Pananakbong? (Nengnengen so litrato ed apis.)

4 Basaen so Levitico 16:12, 13. Imadyinen pa iyan eksena no Agew na Pananakbong: Diad satan ya agew, onloob so atagey a saserdote ed tabernakulo. Saya so unona ed taloran pankanawnawa ya sikatoy onloob diad Sankasantosan. Sankabembenan to so kargaan ya napno na ambalingit ya insenso, tan diad sakey a lima to et sankabembenan to so balitok ya kargaan a napnoy mandarlang a ngalab. Sikatoy ontundan magano diad arap na kurtina ya akasanib ed Sankasantosan. Insan marespeton onloob ed Sankasantosan tan onalagey ed arap na kaban na sipanan. Diad simbolikon paraan et sikatoy akaalagey ed arapan nen Jehova a Dios! Insan to natan maalwar ya iyibung so masanton insenso ed mandarlang a ngalab kanian napano so kuarto na ambalbalingit ya angob. * Kayari na satan, sikatoy mangala na dala na saramay apay parad kasalanan tan onloob lamet ed Sankasantosan. Imanoen ya poolan to ni so insenso antis na pangiyapay to ed dala na saramay apay parad kasalanan.

5. Antoy naaralan tayo ed impangusar na insenso ed Agew na Pananakbong?

5 Antoy naaralan tayo ed impangusar na insenso ed Agew na Pananakbong? Ibabaga na Biblia ya saray pikakasi na matoor ya lingkor nen Jehova et singa insenso. (Sal. 141:2; Apo. 5:8) Singa abitla la, marespeton iloob na atagey a saserdote so insenso diad arapan nen Jehova. Mipadpara, marespeto tayon onaasingger ed si Jehova sano manpipikasi tayo. Aapresyaen tayon maong so pribilehyo ya makapitongtong tayod Manamalsa na uniberso tan aabuloyan to tayon onapit ed sikato, ya singa sakey ya anak ya onaasingger ed ama to. (Sant. 4:8) Ipapasen to tayon kaaro! (Sal. 25:14) Lapud aapresyaen tayon maong iyan pribilehyo, agtayo labay so manggawa na antokaman ya mamaermen ed sikato.

6. Antoy naaralan tayo ed gagawaen na atagey a saserdote ya poolan to so insenso antis na pangiyapay to ed saray bagat?

6 Tandaan ya kaukolan a poolan na atagey a saserdote so insenso antis na pangiyapay to ed saray bagat. Diad ontan et naseguro to ya walad sikato so panangabobon na Dios sano iyapay to la iray bagat. Antoy naaralan tayo ed satan? Nen wadiad dalin si Jesus, walay kaukolan ton gawaen ya mas importante nen say pangiliktar ed totoo, tan gawaen to itan antis ton iyapay so bilay to bilang bagat. Anto itan? Kaukolan ton unoren si Jehova tan mansiansian matoor diad interon bilay to ed dalin pian awaten nen Jehova so bagat to. Diad satan ya gawaen nen Jesus, paneknekan to ya say itulok ed si Jehova so sankaabigan ya paraan na kabibilay. Iyalangon nen Jesus​—odino paneknekan ton duga tan patas—​so soberanya o pananguley nen Ama to.

7. Akin ya say interon bilay nen Jesus ed dalin et makapaliket ed Ama to?

7 Diad interon bilay nen Jesus ed dalin, inunor ton amin iray matunong ya estandarte nen Jehova. Anggano sikatoy inmarap ed nanduruman tukso tan subok tan amta to ya sikatoy ompatey diad ansakisakit ya paraan, sikatoy nansiansian determinado ya iyalangon so soberanya nen Ama to. (Fil. 2:8) Diad mairap iran situasyon, nampikasi si Jesus “tekep na maksil ya akis tan saray lua.” (Heb. 5:7) Saray impapuson pikakasi to et pakapatnagan ya sikatoy matoor ed si Jehova tan saratan so lalon amabiskeg ed determinasyon to ya mansiansian matulok. Parad si Jehova, sarayan pikakasi nen Jesus et singa  ambalbalingit ya insenso. Say interon bilay nen Jesus ed dalin et makapaliket ed Ama to tan lapud satan et niyalangon to so soberanya nen Ama to.

8. Panon tayon naalig si Jesus?

8 Naalig tayoy Jesus no gawaen tayoy anggaay nayarian tayo ya unoren si Jehova tan mansiansian matoor ed Sikato. No wala ray subok, impapuso tayon manpikasi ed si Jehova tan kerewen tayoy tulong to lapud labay tayon paliketen. No ontan so gawaen tayo, ipapanengneng tayon susuportaan tayo so pananguley to. Amta tayo ya ag-awaten nen Jehova iray pikakasi tayo no manggagawa tayo na saray bengatla ya kabusol to. Balet no manbibilay tayo base ed saray estandarte nen Jehova, makapanmatalek tayo ya saray impapuson pikakasi tayo et ipasen ton singa ambalbalingit ya insenso. Tan seguradon napaliket tayoy Ama tayo ed tawen lapud matoor tan matulok tayo.​—Pro. 27:11.

MANLILINGKOR TAYO LAPUD PISASALAMAT TAN PANANGARO

(Nengnengen so parapo 9) *

9. Akin ya angiyapay iray Israelita na saray bagat a pandurungoan?

9 Komaduan leksion: Manlilingkor tayod si Jehova lapud misalsalamat tayod sikato. Imanoen tayo so nipaakar ed apay a pandurungoan, sakey ya importantin kabiangan na dugan panagdayew diad Israel nensaman. * Diad libro na Levitico, nabasa tayo ya sarag na sakey ya Israelita so mangiyapay na bagat a pandurungoan “bilang balikas na pisasalamat” to. (Lev. 7:11-13, 16-18) Iyapay to itan aliwan lapud obligasyon to, noagta lapud labay to. Kanian sakey itan ya boluntaryon apay a gawaen na sakey lapud panangaro tod Dios to, si Jehova. Samay toon angiyapay, say pamilya to, tan saray saserdote et pandurungoan  da so karne na bagat ya ayep. Balet wala ray parte na bagat ya ayep ya para labat ed si Jehova. Anto iratan?

(Nengnengen so parapo 10) *

10. Panon ya saray bagat a pandurungoan ya adeskribe ed Levitico 3:6, 12, 14-16 et mipara ed impanlingkor nen Jesus ed Ama to?

10 Komatlon leksion: Iiter tayod si Jehova so sankaabigan lapud sikatoy inar-aro tayo. Parad si Jehova, say taba so sankaabigan a parte na sakey ya ayep. Wala ray espisipikon parte na laman na ayep, singa say bato, ya espisyal met parad sikato. (Basaen so Levitico 3:6, 12, 14-16.) Kanian no saratan ya parte tan say taba et mabulos ya iyapay na sakey ya Israelita, seguradon naliketan si Jehova. Ipapanengneng na angiyapay ya labalabay ton iter ed Dios so sankaabigan to. Mipadpara, mabulos ya inyapay nen Jesus so sankaabigan to ed si Jehova. Sikatoy nanlingkor ya interon kamarerwa ed Ama to lapud sikatoy inar-aro to. (Juan 14:31) Panliliketan to so panggaway linawa na Dios, tan inar-aro to iray ganggan nen Jehova. (Sal. 40:8) Seguradon malikeliket si Jehova lapud mabulos ya impanlingkor nen Jesus ed sikato!

Iiter tayo ed si Jehova so sankaabigan tayo lapud sikatoy inar-aro tayo (Nengnengen so parapo 11-12) *

11. Panon ya say panaglingkor tayo et mipara ed saray bagat a pandurungoan, tan akin ya makaligliwa itan ed sikatayo?

11 Singa saray bagat a pandurungoan, say panlilingkor tayod si Jehova et pakapatnagan no antoy nalilikna tayo ed sikato. Iiter tayod si Jehova so sankaabigan tayo lapud sikatoy inaro tayo diad interon puso. Seguradon naliliketan si Jehova diad pakakanengneng to ed minilyon a totoo ya mabulos a manlilingkor lapud panangaro ra ed sikato tan ed saray ganggan to! Tandaan tayo ya aliwan saray gagawaen tayo labat so nanenengneng tan papablien nen Jehova, noagta pati say rason no akin ya gagawaen tayo iratan. Makaligliwa itan ya isipen. Singa bilang, no maedad ka la tan agmo la sarag ya gawaen so amin ya labay mon gawaen parad si Jehova, makaseguro ka ya natatalosan toy situasyon mo. Ompan isipen mo ya daiset lay niiiter mod si Jehova, balet sankanengneng nen Jehova so panangarom ya mamapakiwas ed sika ya gawaen no antoy sarag mo. Maliket ton awaten so sankaabigan ya niiter mo ed sikato.

12. Antoy nalilikna nen Jehova ed saray bagat a pandurungoan, tan akin ya makapaseseg itan ed sikatayo?

12 Anto ray naaralan tayo ed saray bagat a pandurungoan? Legan ya napopoolan iray sankaabigan a parte na imbagat ya ayep, onasewek itan diad altar tan naliketan si Jehova. Makaseguro ka met sirin ya naliliketan si Jehova ed interon kamarerwa ya panlilingkor mo. (Col. 3:23) Imadyin mo pay Jehova ya makakaimis lapud naliliketan ed sika. Saray maaron sagpot mo, baleg man o melag, et ipapasen to ya singa kayamanan ya mabmabli ed sikato tan agton balot iratan lingwanan.​—Mat. 6:20; Heb. 6:10.

BEBENDISYONAN NEN JEHOVA SO ORGANISASYON TO

13. Base ed Levitico 9:23, 24, panon ya impanengneng nen Jehova so panangabobon to ed saray aturon saserdote?

13 Komapat ya leksion: Bebendisyonan nen Jehova so kabiangan na organisasyon to diad dalin. Imanoen so agawa nen 1512 B.C.E. sanen impaalagey so tabernakulo diad leksab na Palandey Sinai. (Exo. 40:17) Indaulo nen Moises so sakey a seremonya ya ditan et aturo si Aaron tan saray ananak to bilang saserdote. Nantitipon iray Israelita pian imatonan so unonan pangiyapay na saray saserdote na bagat ya ayayep. (Lev. 9:1-5) Panon ya impanengneng nen Jehova so panangabobon to ed saray aturon saserdote? Legan ya bebendisyonan nen Moises tan Aaron iray totoo, “pinmaway so apoy manlapud si Jehova” tan pinoolan na satan so bagat ya walad altar.​—Basaen so Levitico 9:23, 24.

14. Akin ya samay impangabobon nen Jehova ed si Aaron tan saray ananak to bilang saserdote et walay kaimportantian tod sikatayo natan?

 14 Antoy ipapanengneng na samay apoy ya pinmelag manlapud tawen? Ipapanengneng na satan so panangabobon tan suporta nen Jehova ed saray pinili ton saserdote. Sanen anengneng na saray Israelita so malinew ya ebidensya ya susuportaan nen Jehova si Aaron tan saray ananak to, atalosan da ya kaukolan da met iran suportaan. Kasin walay kaimportantian na satan ed sikatayo natan? On, wala! Say inkasaserdote diad Israel nensaman et mangirerepresenta ed mas maabig tan mas importante ya inkasaserdote. Si Jesus so sankaabigan ya Atagey a Saserdote, tan walay 144,000 ya saserdote tan arari ya kaiba ton manlingkor ed tawen.​—Heb. 4:14; 8:3-5; 10:1.

Bebendisyonan tan igigiya nen Jehova so organisasyon to. Interon puso tayon susuportaan itan (Nengnengen so parapo 15-17) *

15-16. Panon tayon nibaga ya aabobonan nen Jehova so “matoor tan makabat ya aripen”?

15 Nen 1919, tinuro nen Jesus so melag a grupo na saray alanaan ya agagi to bilang “matoor tan makabat ya aripen.” Satan ya aripen so mangidadaulo ed panagpulong a kimey tan mangitatarya na “naakan [na saray papatumbok nen Kristo] diad dugan panaon.” (Mat. 24:45) Kasin walay malinew ya ebidensya ya aabobonan na Dios so matoor tan makabat ya aripen?

16 Dakdakel so gagawaen nen Satanas tan sayan mundo pian salien ya patundaen so kimey na matoor ya aripen. No anggapoy tulong nen Jehova, imposiblin nagawaan na aripen iyan kimey. Singa bilang, agawa so duaran sankamundoan ya guerra, binmagsak so ekonomya ed interon mundo, tan agmanunda so panamasegsegang. Balet tuloytuloy ya nitatarya na matoor tan makabat ya aripen so espiritual ya naakan parad saray papatumbok nen Kristo diad dalin. Isipen pa so karakel na espiritual ya naakan natan. Libre iratan ya amin tan wala lad masulok a  900 ya lenguahe! Malinew itan ya ebidensya ya susuportaan na Dios iyan aripen. Say panagpulong a kimey et sakey nin paneknek na panamendisyon nen Jehova. Talagan nipupulong la so maong a balita “ed interon dalin.” (Mat. 24:14) Mapatpatnag sirin ya igigiya tan bebendisyonan nen Jehova so organisasyon to!

17. Panon tayon nipanengneng ya susuportaan tayo so organisasyon ya uusaren nen Jehova?

17 Maabig no tepetan tayoy sarili tayo, ‘Kasin misalsalamat ak ya kabiangan ak na organisasyon nen Jehova diad dalin?’ No nensaman et angipelag si Jehova na literal ya apoy pian ipanengneng ya susuportaan to iray pinili ton saserdote, natan et iikdan to tayo met na malinew ya ebidensya ya susuportaan to so organisasyon to diad dalin. Talagan dakel so nepeg tayon pisalamatan. (1 Tes. 5:18, 19) Panon tayon nipanengneng ya susuportaan tayo so organisasyon ya uusaren nen Jehova? Nagawaan tayo itan no unoren tayo iray base ed Biblia ya instruksion ya iiter tod sikatayo diad saray publikasyon, aral, asemblea, tan kombension tayo. Ontan met, nipanengneng tayoy suporta tayo diad sigpot ya pibiang tayo ed kimey a panagpulong tan panagbangat anggad posible.​—1 Cor. 15:58.

18. Antoy determinadom ya gawaen?

18 Komon ta determinado tayon iyaplika iray leksion ya naaralan tayo ed libro na Levitico. Seguroen tayo ya walad sikatayo so panangabobon nen Jehova pian awaten to iray bagat tayo. Manlingkor tayod si Jehova lapud misalsalamat tayod sikato. Itultuloy tayon iter ed si Jehova so sankaabigan tayo lapud sikatoy inaro tayo ed interon puso. Tan sigpot tayon suportaan so organisasyon ya uusaren to natan. No gawaen tayo iratan, nipanengneng tayo ed si Jehova ya papablien tayo so pribilehyo tayon manlingkor ed sikato bilang Tasi to!

KANSION 96 Say Libro na Dios​—Sakey a Kayamanan

^ par. 5 Nabasa ed libro na Levitico iray ganggan ya inter nen Jehova ed Israel nensaman. Sikatayo ran Kristiano et agla sakop na saratan ya ganggan, balet makatulong nin siansia iratan ed sikatayo. Diad sayan artikulo, pantongtongan tayo iray importantin leksion ya naaralan tayo ed libro na Levitico.

^ par. 4 Say insenso ya popoolan diad tabernakulo et ipapasen ya sagrado, tan uusaren labat itan parad panagdayew ed si Jehova diad Israel nensaman. (Exo. 30:34-38) Anggapoy nabasa ed Biblia ya angusar na insenso iray Kristiano nen inmunan siglo diad panagdayew da.

^ par. 9 Parad kaaruman ya impormasyon nipaakar ed saray apay a pandurungoan, nengnengen so Kaunawaan sa Kasulatan, Tomo 1, p. 890.

^ par. 54 DESKRIPSION NA LITRATO: Diad Agew na Pananakbong, onloob so atagey a saserdote na Israel diad Sankasantosan ya walay awit ton insenso tan mandarlang a ngalab.

^ par. 56 DESKRIPSION NA LITRATO: Israelita ya iiter to ed saserdote so karnero ya iyapay to bilang bagat a pandurungoan pian ibalikas so pisasalamat na pamilya to ed si Jehova.

^ par. 58 DESKRIPSION NA LITRATO: Legan na ministeryo nen Jesus diad dalin, impanengneng to ya inar-aro toy Jehova diad intulok to ed saray ganggan To, tan tinulongan to iray papatumbok to ya ontan met so gawaen da.

^ par. 60 DESKRIPSION NA LITRATO: Sakey a maedad lan sister ya anggano makapuy lay laman to et iiter toy sankaabigan to ed si Jehova diad pampupulong to panamegley na sulat.

^ par. 62 DESKRIPSION NA LITRATO: Nen Pebrero 2019, in-release nen Brother Gerrit Lösch ya membro na Mananguley ya Ulop so revised ya New World Translation ed lenguahen German. Saray manangipalapag ed Germany, singa sarayay duaran sister, et labalabay dan usaren iyan Biblia diad ministeryo.