Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 46

Kasin Pansiasiansiaen Mon Mabiskeg so ‘Baleg a Samper na Pananisiam’?

Kasin Pansiasiansiaen Mon Mabiskeg so ‘Baleg a Samper na Pananisiam’?

“Ala yoy baleg a samper na pananisia.”​—EFE. 6:16.

KANSION 119 Kaukolan Tayoy Pananisia

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1-2. (a) Base ed Efeso 6:16, akin et kaukolan tayo so “baleg a samper na pananisia”? (b) Anto ran tepet so konsideraen tayo?

KASIN walay ‘baleg a samper na pananisiam’? (Basaen so Efeso 6:16.) On, segurado. Singa say baleg a samper ya proprotektaan to so baleg a kabiangan na laman, say pananisia et proprotektaan to ka ed saray mauges ya impluensya na sayan mundo a singa say imoralidad, karawalan, tan amin ya bengatlan kabusol na Dios.

2 Balet wala tayo la ed “kaunoran iran agew” kanian tuloytuloy ya nasusubok so pananisia tayo. (2 Tim. 3:1) Panon mon usisaen so samper na pananisiam pian nasegurom ya mabiskeg itan? Tan panon mon nabembenan a malet so samper na pananisiam? Konsideraen tayo iray ebat ed saratan a tepet.

USISAEN A MAONG SO SAMPER MO

Kayari na panlalaban, seseguroen na saray sundalo ya naapiger so deral na samper da (Nengnengen so parapo 3)

3. Antoy gagawaen na saray sundalo ed samper da, tan akin?

3 Diad panaon na Biblia, kaslakan et abalkot na katat so samper na saray sundalo. Lalarakan na saray sundalo iray samper da pian ombayag so katat tan agnalatian iray metal ya kabiangan na satan. No nanengneng na sundalo ya aderal so samper to, seseguroen to ya naapiger itan pian lanang ya akaparaan parad onsublay a panlalaban. Panon itan ya mipara ed pananisiam?

4. Akin et nepeg mon usisaen so samper na pananisiam, tan panon mon gawaen itan?

4 Singa saray sundalo nensaman, nepeg ya regular mon usisaen tan asikasoen so samper na pananisiam pian lanang kan akaparaan parad espiritual a pilalaban. Bilang Kristiano, kaiba ed saray  pilalabanan tayo iray mauges ya espiritu. (Efe. 6:10-12) Sikan mismo so mangasikaso ed samper na pananisiam. Panon mon nausisa no kasin mabiskeg so pananisiam tan akaparaan ka sano onsabi iray subok? Unona, kerew moy tulong na Dios diad pikakasi. Insan usar mo so Salita na Dios pian nanengneng moy sarilim base ed no antoy pakanengneng na Dios ed sika. (Heb. 4:12) Ibabaga na Biblia: “Manmatalek ka ed si Jehova diad interon pusom, tan agka mandedepende ed dilin pakatalos mo.” (Pro. 3:5, 6) Base ed satan a teksto, salim pan isipen iray desisyon ya agano nin ginawam. Singa bilang, kasin namproblema ka ed pinansyal? Kasin anonotan mo iyan sipan nen Jehova ya walad Hebreo 13:5: “Agta kan balot taynanan, tan agta kan balot paulyanan”? Kasin lapud satan a sipan et awalaan kay talek ya tulongan ka nen Jehova? No on, pakapatnagan itan ya pansiasiansiaen mo ya walad dugan kondisyon so samper na pananisiam.

5. Antoy nayarin naamtaan mo no usisaen moy pananisiam?

5 No usisaen mon maong so pananisiam, ompan nabigla ka ya wala la manayay kinapuyan na satan ya agmo naimano. Singa bilang, ompan namoriam ya naapektoan la manayay pananisiam lapud alabas ya kapagaan, saray katilaan, tan inkapuy na liknaan. No ontan, antoy gawaen mo pian agla itan onloor?

PROTEKTAAN MOY SARILIM ED ALABAS YA KAPAGAAN, KATILAAN, TAN IKAPUY NA LIKNAAN

6. Anto ray alimbawa na kapagaan ya maabig so epekto to?

6 Wala ray kapagaan ya maabig so epekto to. Singa bilang, duga labat ya mapaga tayo no panon tayon napaliket si Jehova tan Jesus. (1 Cor. 7:32) No akagawa tayoy seryoson kasalanan, mapaga tayo no panon tayon nipawil so pikakaaro tayod Dios. (Sal. 38:18) Mapaga tayo met no panon tayon napaliket so asawa tayo tan asikasoen iray kapamilya tayo pati saray kapananisiaan tayo.​—1 Cor. 7:33; 2 Cor. 11:28.

7. Base ed Proverbio 29:25, akin et nepeg ya agtayo takotan so too?

7 Balet, say alabas ya kapagaan et nayarin maneral ed pananisia tayo. Singa bilang, ompan lanang tayo lan panaaburidoan so nipaakar ed kanen tan isulong tayo. (Mat. 6:31, 32) Ompan lapud satan et manpokus tayo lad saray materyal a bengatla. Nayarin ontubo lad puso tayo so panangaro ed kuarta. No abuloyan tayon nagawa itan, onkapuy so pananisia tayod si Jehova tan naderal so pikakaaro tayod sikato. (Mar. 4:19; 1 Tim. 6:10) Wala ni sakey a klase na kapagaan ya nayarin makaapekto ed sikatayo​—say alabas ya pampaga ed no antoy isipen na arum ed sikatayo. No ontan, ompan mas antakot tayo lay too nen say si Jehova. Antakot tayo lay nabalaw o napasegsegang. Pian naprotektaan tayoy sarili tayo ed satan ya peligro, nepeg tayon ipikasi ed si Jehova ya ikdan to itayo na pananisia tan pakpel ya kaukolan tayo pian nalabanan tayo so takot ed too.​—Basaen so Proverbio 29:25; Luc. 17:5.

(Nengnengen so parapo 8) *

8. Antoy gawaen tayo no walay mangibaga na katilaan?

8 Si Satanas, “say ama na tila,” et uusaren to iray totoon walad kontrol to pian mangikayat na saray katilaan nipaakar ed si Jehova tan saray agagi tayo. (Juan 8:44) Singa bilang, ikakayat na saray apostata iray katilaan tan pipikeweten da iray impormasyon nipaakar ed organisasyon nen Jehova diad saray website da, diad TV, tan arum nin paraan. Saratan a katilaan et kaiba ed saray “mandarlang a pana” nen Satanas. (Efe. 6:16) Antoy gawaen tayo no walay mangibaga ed sikatayo na ontan iran katilaan? Agtayo iratan dedengelen! Akin? Lapud walay pananisia tayo  ed si Jehova tan walay talek tayo ed saray agagi. Diad tua, agtayon balot mitongtong ed saray apostata. Agtayon balot salien so midebati ed sikara nipaakar ed anggan anton topic, anggano labay tayo labat ya naamtaan no antoy opinyon da.

9. Antoy epekto ed sikatayo no onkapuy so liknaan tayo?

9 Say ikapuy na liknaan et pakapuyen toy pananisia tayo. No maminsan, onkapuy so liknaan tayo lapud saray problema. Siempre, agtayo ibabaliwala iray problema tayo. Balet nepeg ya aliwan saratan so sankanonot tayon lanang. Ta no ontan, ompan nalingwanan tayo la so marakdakep ya ilalo ya inter na Dios ed sikatayo. (Apo. 21:3, 4) No onkapuy so liknaan tayo, nayarin naupot so biskeg tayo tan onsuko tayo la. (Pro. 24:10) Agtayo labay ya ontan so nagawa.

10. Antoy naaralan mo ed sulat na sakey a sister?

10 Imanoen so imbaga na sakey ya sister ya taga United States no panon ton pansiasiansiaen ya mabiskeg so pananisia to legan ton aasikasoen so asawa to ya walaay graben sakit. Oniay walad sulat ya impawit to ed headquarters: “No maminsan, makapa-stress tan makapakapuy na liknaan so situasyon mi, balet mabiskeg so ilalo mi. Misalsalamat ak ed amin ya bilin tan panamaseseg ya iiter nen Jehova pian ombiskeg so pananisia tan liknaan mi. Talagan kakkaukolan mi iratan. Ontutulong iratan pian makapantultuloy kamin manlingkor ed si Jehova tan nasungdoan mi iray subok ya uusaren nen Satanas.” Naaralan tayod imbaga na sayan sister ya sarag tayon labanan so ikapuy na liknaan! Panon? Isip mo ya si Satanas so panlalapuan na saray ontan a subok. Manmatalek ka ya ligliwaen ka nen Jehova. Tan apresyam iray espiritual a naakan ya itatarya to.

Kasin aapigeren tan aasikasoen moy ‘baleg a samper na pananisiam’? (Nengnengen so parapo 11) *

11. Anto ray nepeg tayon itepet ed sarili tayo pian nanengneng tayo no kasin mabiskeg so pananisia tayo?

11 Kasin walay kabiangan na samper na pananisiam ya kaukolan mon apigeren tan pabiskegen? Diad imbeneg iran bulan, kasin apaliisan moy nampaga na alabas? Kasin agka dinmengel ed saray katilaan ya ikakayat na saray apostata tan agka akidebati ed sikara? Tan kasin alabanan moy inkapuy na liknaan mo? No on so ebat mod  saratan, nibaga ya walad dugan kondisyon so pananisiam. Balet kaukolan tayoy manalwar lapud wala ni arum ya armas ya uusaren nen Satanas sumpad sikatayo. Konsideraen tayoy sakey ed saratan.

PROTEKTAAN MOY SARILIM ED MATERYALISMO

12. Antoy epekto ed sikatayo na materyalismo?

12 Nayarin nabalang so pokus tayo tan napaulyanan tayo la so samper na pananisia tayo lapud materyalismo. Imbaga nen apostol Pablo: “Anggapoy sundalo a legan a walad serbisyo et mibibiang ed pananap na pambilay, pian nagamoran toy panangabobon na samay angilistad sikato bilang sundalo.” (2 Tim. 2:4) Diad tua, saray Romanon sundalo nensaman et agnaabuloyan a nawalaan na sananey a trabaho. Antoy nagawa no ag-itan unoren na sakey a sundalo?

13. Akin et agnaabuloyan a nawalaan na sananey a trabaho so sakey ya sundalo?

13 Imadyin mo so sakey ya grupo na saray sundalo. Kabuasan ni labat et ipapasal da lan usaren so espada ra, balet walay sakey ya anggapod man. Satan ya sundalo et manlalako ed tindaan. Kasabi labi, ninengneng na saray sundalo iray kaukolan dan apigeren ed armas da tan inyubol da ray espada ra. Balet samay sundalo ya walay lakoan to et ipaparaan to ray lako to diad onsublay ya agew. Kaimbuasan to, biglan inmataki iray kalaban. Siopad sikara so akaparaan ya milaban tan nagamoran toy panangabobon na komandante to? Tan siopay labay mon kaabay legan na panlalaban​—samay sundalo ya akaparaan odino samay ag-akaparaan?

14. Bilang sundalo na Kristo, antoy papablien tayo?

14 Sikatayo ran Kristiano et mipara tayo ed saray maong a sundalo. Say sankaimportantian ed sikatayo et say panangabobon na saray Komandante tayo, si Jehova tan si Jesu-Kristo. Mas papablien tayo itan nen say antokaman ya iyoopresi na mundo nen Satanas. Seseguroen tayo ya uusaren tayoy panaon tan biskeg tayo pian makapanlingkor tayod si Jehova tan napansiansia tayon walad dugan kondisyon so samper na pananisia tayo tan say arum nin kabiangan na espiritual ya armas tayo.

15. Antoy impasakbay nen Pablo, tan akin?

 15 Nepeg ya alerto tayon lanang! Akin? Impasakbay nen apostol Pablo ya “saramay determinadon onyaman” et ‘nabalang ed pananisia.’ (1 Tim. 6:9, 10) Posible ya nabalang so pokus tayo no magmaliw lan manuna ed bilay tayo so pakawalaan na materyal iran bengatla ya agtayo kaukolan. Insan la ontubo ed puso tayo iray “dakel ya andi-kakanaan tan makapasakit a pilpilalek.” Nepeg tayon tandaan ya uusaren nen Satanas iratan ya pilalek pian pakapuyen so pananisia tayo.

16. No basaen tayo so salaysay ed Marcos 10:17-22, anto ran tepet so nayarin isipen tayo?

16 Panon to no walay pakasarag tayon mangaliw na dakel a materyal iran bengatla? Kasin mauges no mangaliw tayo na saray bengatlan labay tayo balet ta agtayo met talaga kaukolan? Andi met. Balet isipen irayan tepet: Anggano walay pakasarag tayon saliwen so sakey a bengatla, kasin walay panaon tan biskeg tayo ya usaren tan asikasoen itan? Ontan met, kasin pakapatnagan itan ya ontutubo lad puso tayo so panangaro ed saray materyal a kaykayarian tayo? Kasin satan so rason no akin ya agtayo napalaknab so panaglingkor tayo ed Dios, a singa samay kalangweran a laki ya agto inawat so imbitasyon nen Jesus ya ontumbok ed sikato? (Basaen so Marcos 10:17-22.) Mas maong so manbilay a simpli pian nausar tayoy panaon tan biskeg tayo diad panggaway linawa na Dios!

 BEMBENAN A MALET SO SAMPER NA PANANISIAM

17. Antoy agmon balot lilingwanan?

17 Agmon balot lilingwanan ya milalaban kad espiritual a paraan tan nepeg ya akaparaan kan milaban diad kada agew. (Apo. 12:17) Aliwan saray agagi so mangawit ed samper na pananisiam. Responsabilidad mon mismo ya bembenan itan a malet.

18. Akin ya saray sundalo nensaman et bebembenan dan malet so samper da?

18 Nensaman, napagalangan so sakey a sundalo ya makpel ya akilaban. Balet sikatoy nababaingan no ompawil ya agto awit so samper to. Oniay insulat na Romanon historian a si Tacitus: “Say sankabalegan ya kababaingan na sakey a sundalo et no atilak to so samper to.” Satan so rason no akin ya bebembenan a malet na saray sundalo so samper da.

Sakey ya Kristianon sister ya bebembenan ton malet so baleg a samper na pananisia to diad regular ya pambabasa to na Salita na Dios, iyaatendi tod saray pantitipon, tan sigpot ya pibibiang tod ministeryo (Nengnengen so parapo 19)

19. Panon tayon nabembenan a malet so samper na pananisia tayo?

19 Nabembenan tayon malet so samper na pananisia tayo no regular tayon onatendi ed saray Kristianon pantitipon tan no ipaamta tayod arum so ngaran nen Jehova tan say Panarian to. (Heb. 10:23-25) Ontan met, inagew-agew tayon basaen so Salita na Dios tan ipikasi tayo ya tulongan to tayon iyaplika ed bilay tayo iray nababasa tayo ditan. (2 Tim. 3:16, 17) No gawaen tayo iratan, antokaman ya armas ya usaren nen Satanas sumpad sikatayo et agpansengegan na permanentin kaderal tayo. (Isa. 54:17) Say “baleg a samper na pananisia” tayo so manprotekta ed sikatayo. Kanian makpel itayon milaban diad espiritual ya paraan kaiba iray agagi. Tan manalo tayo ed satan ya pilalaban diad kada agew. Balet aliwan satan labat—nawalaan tayo na baleg a kagalangan ya nanengneng so panalo nen Jesus sano sikatoy miguerra sumpad si Satanas tan saray alipores to.​—Apo. 17:14; 20:10.

KANSION 118 “Aruman Moy Pananisia Mi”

^ par. 5 Saray sundalo nensaman et mandedepende ed samper da pian naprotektaan ira. Say pananisia tayo et singa samper. Tan singa say literal a samper, say pananisia et kaukolan ya asikasoen pian mansiansia itan a mabiskeg. Aralen ed sayan artikulo no anto ray gawaen tayo pian naseguro tayo ya walad dugan kondisyon so “baleg a samper na pananisia” tayo.

^ par. 58 DESKRIPSION NA LITRATO: Pamilyan Tasi ya inerep dan tampol so TV sanen walay balita ya nipaakar ed katilaan ya ikakayat na saray apostata nipaakar ed Saray Tasi nen Jehova.

^ par. 60 Diad saman met lanlamang ya labi, diad panagdayew na pamilya ra et binasa na tatay so sakey a teksto pian pabiskegen so pananisia na pamilya to.