Onlad karga

Onlad saray karga

AARALEN YA ARTIKULO 19

KANSION 22 Niletneg Lay Panarian​—Onsabi La Komon Itan!

Panoy Pangukom nen Jehova Diad Baleg a Kairapan?

Panoy Pangukom nen Jehova Diad Baleg a Kairapan?

“Si Jehova et . . . agto labay a walay siopaman a naderal.”​—2 PED. 3:9.

DIAD SAYAN ARTIKULO

Amtaen no akin ya seguradon duga tan patas so pangukom nen Jehova legan na baleg a kairapan.

1. Antoy sankanengneng tayon nagagawa ed panaon tayo? Mangiter na alimbawa.

 KADA agew, sankanengneng tayo ray ebidensya ya talagan nagagawa la ray propesiya ed Biblia. Singa bilang, nanenengneng tayoy panlalaban na “ari na amianen” tan “ari na abalaten” ta agda labay so patalo ed sakey tan sakey. (Dan. 11:40, paimanod leksab) Nipupulong met la so maong a balita na Panarian na Dios ed interon mundo, tan kada agew et ondarakel so magmamaliw ya lingkor nen Jehova. (Isa. 60:22; Mat. 24:14) Tan agnasabaan so nanaawat tayon espiritual a naakan “diad dugan panaon.” (Mat. 24:45-47) Eksayted tayo la no anto ni ray ontumbok ya nagawa!

2. No ginmapo lay baleg a kairapan, antoy seguradon amta tayo, pero antoy kaukolan tayon birbiren?

2 Diad tulong nen Jehova, lalo tayon natatalosan no anto ray asingsingger lan nagawa. (Pro. 4:18; Dan. 2:28) Kanian segurado tayo ya no ginmapo lay baleg a kairapan, amta tayo la iray kailangan tayon naamtaan pian makapan-anos, makapanmatoor, tan mankakasakey tayo ed satan ya mair-irap ya panaon. Pero siempre, birbiren tayo ya agtayo amta so amin ya nagawa no baleg a kairapan. Pantongtongan tayo ed sayan artikulo no akin ya kaukolan tayon umanen so datin pakatalos tayo ed saray nagawa legan na baleg a kairapan. Insan tayo pantongtongan no anto ray amta tayo ya nagawa tan no panon ya mangukom si Aman Jehova diad satan ya panaon.

ANTO RAY AGTAYO AMTA?

3. Antoy inisip tayo nensaman ya nagawa ed saray agmanlilingkor ed si Jehova no ginmapo lay baleg a kairapan, tan akin et ontay inisip tayo?

3 Nensaman, panisiaan tayo ya no ginmapo lay baleg a kairapan, agla ikdan nen Jehova na tsansa iray totoon agmanlilingkor ed sikato tan naderal ira ed Armagedon. Atan ya pakatalos et imbase tayod samay agawan Delap nen panaon nen Noe. Inisip tayo ya amin ya too tan agawgawa ed saman ya panaon et walay isisimbolo to ed panaon tayo. Singa bilang, antis ya sinmabi so Delap, inkapot la nen Jehova so puerta na biong pian anggapo lay makaloob. Kanian inisip tayo ya no ginmapo met lay baleg a kairapan, singa akapotan la ray totoo tan anggapo lay tsansa ra ya makaliktar.​—Mat. 24:37-39.

4. Kasin amin ya agawgawa nen Delap et walay isisimbolo to ed panaon tayo? Ipaliwawa.

4 Duga kasin isipen ya amin ya agawgawa nen Delap et walay isisimbolo to ed panaon tayo? Andi. Anggapoy ibabaga na Biblia ya ontan. a Tua, inkompara nen Jesus so “panaon nen Noe” ed panaon na kiwawala to, pero ag-imbaga nen Jesus ya amin ya agawa nen panaon nen Noe et walay isisimbolo to ed panaon tayo. Anggapo sirin so isisimbolo to may impangikapot nen Jehova ed puerta na biong. Pero siempre, walay naaralan tayo ed si Noe tan ed saray agawa nen Delap.

5. (a) Antoy ginawa nen Noe antis na Delap? (Hebreo 11:7; 1 Pedro 3:20) (b) Antoy pamparehoan na pampupulong tayo natan ed impanpulong nen Noe?

5 Nen naamtaan nen Noe ya deralen nen Jehova iray mauges ya totoo, aglabat basta anisia. Kinmiwas met—sikatoy nampaalagey na biong! (Basaen so Hebreo 11:7; 1 Pedro 3:20.) Ontan met ed panaon tayo. Aliwan sapat ya manisia iray totoo ed ipupulong tayon maong a balita na Panarian. Kaukolan da met so onkiwas. (Gawa 3:17-20) Imbaga na Biblia ya si Noe et “managpulong na inkatunong.” (2 Ped. 2:5) Pero singa apantongtongan tayo ed imbeneg ya artikulo, agtayo amta no kasin apulongan nen Noe so amin ya totoo antis na Delap. Diad panaon tayo ey? Makulikuli tayon manpupulong ta labay tayon naamtaan na totoo ed interon mundo so maong a balita. Pero anggan panoy pankuli tayo, imposible ya napulongan tayo so amin ya totoo antis ya onsabi so anggaan. Akin et ontay nibaga tayo ey?

6-7. Akin et nibaga tayo ya agtayo napulongan so kada too diad dalin antis ya onsabi so anggaan? Ipaliwawa.

6 Isipen pa may imbaga nen Jesus ya nabasad Mateo 24:14. Imbaga to ya say maong a balita et “nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyon.” Nagagawa la itan natan. Talagan nipupulong lay maong a balita diad interon dalin. Saray publikasyon tayo ya pakabasaan na mensahe na Panarian et wala lad masulok ya 1,000 ya lenguahe. Tan lapud jw.org ya website tayo, matmainomay lan naamtaan na totoo so maong a balita.

7 Pero, wala met may imbaga nen Jesus ed saray disipulo to ya ‘agdan balot naliber so amin a syudad anggad isabi to.’ (Mat. 10:23; 25:31-33) Antoy labay ya ibaga nen Jesus? Labay ton ibaga, agtayo napulongan so amin ya totoo antis na isabi to. Dakdakel so manaayam ed saray bansan sebel so manpulong. Insan kada minuto, dakdakel so niyaanak ya ugaw. Kanian anggano gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon ipulong so maong a balita “diad kada nasyon tan tribu tan lenguahe,” awaten tayo ya agtayo napulongan so kada too diad dalin antis ya onsabi so anggaan.​—Apo. 14:6.

8. Antoy nayarin nitepet tayo? (Nengnengen met so litrato.)

8 Kanian say tepet: No baleg a kairapan la, antoy nagawa ed saramay totoo ya agtayo apulongan? Kasin iliktar ira nen Jehova tan nen Jesus, say pinili Ton mangukom diad satan ya panaon? (Juan 5:19, 22, 27; Gawa 17:31) Base ed pinagkateman teksto na sayan artikulo, ‘aglabay nen Jehova ya walay siopaman a naderal.’ Labay to ya “amin et naikday pankanawnawan magbabawi.” (2 Ped. 3:9; 1 Tim. 2:4) Pero anggano ontan so ibabaga na Biblia, agni impaamta nen Jehova ed sikatayo no panoy pangukom to ed saramay totoon agdan balot arengel so maong a balita. Tan diad tua, agmet obligado si Jehova ya ibagad sikatayo so amin ya gagawaen to, pati saray gawaen to ni diad arapen.

Iliktar kasi nen Jehova iramay totoon agdan balot arengel so maong a balita antis na baleg ya kairapan? (Nengnengen so parapo 8) c


9. Anton katuaan so impaamta ed sikatayo nen Jehova?

9 Pero wala ray gawaen nen Jehova diad arapen ya impaamta to lad sikatayo. Singa bilang, ibabaga na Biblia ya paolien to iray “agmatunong” pian naamtaan da so maong a balita tan walay tsansa ran manguman. (Gawa 24:15; Luc. 23:42, 43) Lapud sayan katuaan, wala ni ray onlesan arum ya tepet.

10. Anto ni ray arum ya nitepet tayo?

10 Kasin amin ya ompatey legan na baleg a kairapan et agla paolien nen Jehova? Malinlinew ya ibabaga na Biblia ya agla napaoli so amin ya kontrad si Jehova, amin ya deralen to tan na armada to diad Armagedon. (2 Tes. 1:6-10) Panon to balet iramay duma so rason na ipatey da legan na baleg a kairapan? Singa bilang, panon to iramay ompatey lapud sakit, itatatken, aksidente, o pateyen ira na kapara dan too? (Ecl. 9:11; Zac. 14:13) Kasin say arum ed sikara et kaiba ed saramay “agmatunong” ya paolien diad balon mundo? Agtayo amta.

ANTO RAY AMTA TAYO?

11. Diad Armagedon, antoy basiyan no kasin say sakey ya too et niliktar o naderal?

11 Wala ray pigaran amta tayo ya nagawa diad arapen. Singa bilang, amta tayo ya diad Armagedon, say basiyan no kasin niliktar o naderal so sakey ya too et no panon so impantrato to ed saray alanaan ya agagi nen Kristo. (Mat. 25:40) Saramay sinmuporta ed si Kristo tan ed saray alanaan ya agagi to et naukom bilang karnero, tan iliktar to ra diad Armagedon. Amta tayo met ya anggano ginmapo lay baleg a kairapan, kaiba tayo nin siansia iray alanaan ya agagi nen Kristo diad dalin. Natipon labat ira diad tawen antis ya onggapo so Armagedon. No ontan sirin, anggad wadia nid dalin iray alanaan ya agagi nen Kristo, nayarin wala ni tsansa na saray totoo ya onsuporta ed sikara tan ed kimey ya gagawaen da. (Mat. 25:31, 32; Apo. 12:17) Anto ray nayarin nagawa diad satan ya panaon?

12-13. Antoy nayarin reaksion na arum ya totoo no nanengneng dan aderal la so “Makapanyarin Babilonia”? (Nengnengen met so litrato.)

12 No ginmapo lay baleg a kairapan tan nanengneng na totoo ya aderal la so “Makapanyarin Babilonia,” ompan nanonotan da ya aya la may abayag lan ibabaga na saray Tasi nen Jehova. Kasin manguman so arum ya totoo lapud saray nanengneng da tan mila la rad sikatayo?​—Apo. 17:5; Eze. 33:33.

13 Diad tua, ontan so agawa ed Ehipto nen panaon nen Moises. Ibabaga na Biblia ya nen tinaynan na saray Israelita so Ehipto, “akila . . . ed sikara so baleg ya ulop na nanlalaok a totoo.” (Exo. 12:38) Nayarin say arum ed sarayan totoo et apakiwas ya mandayew ed si Jehova nen anengneng da ya tinmua so imbaga nen Moises ya Samploran Salot. No bilang ta ontan met so nagawa no aderal lay Makapanyarin Babilonia, kasin kuestionen tayo so desisyon nen Jehova no ikdan to ni na tsansa iray totoo antis na Armagedon? Siempre andi! Labay tayon aligen si Aman Jehova ya ‘mapangasi, maabagey, matantan a manpasnok, tan balbaleg so matoor ya panangaro to.’ b​—Exo. 34:6.

No nanengneng na totoo ya aderal la so “Makapanyarin Babilonia,” ompan nanonotan na arum ed sikara ya aya la may abayag lan ibabaga na saray Tasi nen Jehova (Nengnengen so parapo 12-13) d


14-15. Kasin say ilalon manbilay na andi-anggaan et akadepende ed no kapigan so impatey na sakey ya too tan no iner so panaayaman to? Ipaliwawa. (Salmo 33:4, 5)

14 Ompan isipen na sakey ya agi, “No ompatey so kanayon o kapamilyak ya aliwan Tasi antis na baleg ya irap, mas maong ni ta walay ilalo ton napaoli.” Pero duga kasi itan? Tandaan tayo ya say desisyon nen Jehova no kasin ikdan toy tsansa ya manbilay ya andi-anggaan so sakey ya too et ag-akadepende ed no kapigan so impatey to. Perpekto ya Ukom si Jehova. Lanang ya patas tan duga iray desisyon to. (Basaen so Salmo 33:4, 5.) Kanian antokaman so desisyon na “Ukom na interon dalin,” makapantiwala tayo ya atan so duga.​—Gen. 18:25.

15 Tandaan tayo met ya say ilalon manbilay na andi-anggaan et ag-akadepende ed no iner so panaayaman na sakey ya too. Singa bilang, panon to iramay dakdakel ya totoo ya agdan balot naamtaan so maong a balita ta manaayam ira ed saray bansa ya sebel so manpulong? Kasin automatic ya diad baleg a kairapan et ipasen ira nen Jehova ya “kanding”? (Mat. 25:46) Imposible ya ontan so gawaen na Ukom na interon dalin! Patas si Jehova tan imamalasakit ton maong irayan totoo. Agtayo amta no panon ya imaneobra nen Jehova so amin ya nagawa ed baleg a kairapan. Ompan say arum ed sarayan totoo et nawalaan na tsansa ya nakabat si Jehova tan birbiren da ya sikato so tuan Dios no pasantosen to lay ngaran to diad pakanengneng na amin a nasyon.​—Eze. 38:16.

No ginmapo lay baleg a kairapan . . . , kasin manguman so arum ya totoo lapud saray nanengneng da tan mila la rad sikatayo?

16. Antoy nibaga tayod si Jehova? (Nengnengen met so litrato.)

16 Diad impanaral tayoy Biblia, talagan nibaga tayo ya mabmabli ed si Jehova iray totoo. Mabulos ton inter so bilay na Anak to pian amin tayo et nawalaan na tsansan manbilay ya andi-anggaan. (Juan 3:16) Walay malasakit nen Jehova ed kada too. (Isa. 49:15) Amta to ingen so ngaran na kada sakey ed sikatayo. Diad tua, kabkabat to tayon maong. Kanian anggano ompatey tayo, sarasarag to tayon paolien, ta amta toy amin ya detalye na inkatoo tayo, pati amin ya walad memorya tayo. (Mat. 10:29-31) On, maar-aroy Ama tayo ed tawen tan mabmabli ed sikato so kada too. Kanian no sikatoy mangukom, seguradon patas tan duga so desisyon to tan ipanengneng toy panangasi.​—Sant. 2:13.

Makapantiwala tayo ya no ukomen nen Jehova so kada too, seguradon patas tan duga so desisyon to tan ipanengneng toy panangasi (Nengnengen so parapo 16)


17. Antoy pantongtongan tayod ontumbok ya artikulo?

17 No isipen tayon maong yay apantongtongan tayon pananguman ed pakatalos tayo, makatulong itan pian lalo tayon onseseg ed panagpulong. Akin et ontan so nibaga tayo? Tan antoy manpakiwas ed sikatayon mamasya ed kimey ya panagpulong? Pantongtongan tayoy detalyadon ebat ed saratan ya tepet diad ontumbok ya artikulo.

KANSION 76 Antoy Naliliknam?

a Pian naamtaan mo no akin ya inuman so pakatalos tayod saya, basaen so artikulon “Satan et Unong ed Panlabayan Mo” diad pahina 7-11 na Marso 15, 2015 ya isyu na Say Panag-bantayan.

b No aderal lay Makapanyarin Babilonia, amin ya lingkor nen Jehova et nasubok diad iyataki na Gog na Magog. No bilang ta wala ray totoo ya manguman so isip da tan mila la rad sikatayo, seguradon nasubok met ira.

c DESKRIPSION NA LITRATO: Nanengneng ed sayan taloran situasyon so rason no akin ya wala ray totoon agtayo napulongan: (1) Bii ya manaayam ed bansa ya say relihyon na karaklan et agmanisia ed Kristo kanian mapeligro so manpulong, (2) sanasawa ya manaayam ed bansa ya imbawal na gobierno so manpulong, (3) laki ya manaayam ed nisulinek ya pasen ya agnasasabi na arum ya totoo.

d DESKRIPSION NA LITRATO: Kabataan ya bii ya nagmaliw ya inaktibo tan tinaynan toy katuaan. Pero nen aderal lay “Makapanyarin Babilonia,” anonotan to ray naaralan tod Biblia. Sikatoy nandesisyon ya ompawil ed si Jehova tan ed saray Tasin atateng to. No walay onian nagawa no ginmapo lay baleg a kairapan, labay tayon aligen so panangasi tan malasakit nen Aman Jehova, tan maliket tayo no walay lingkor to ya ompawil ed sikato.