Onlad karga

Onlad saray karga

AARALEN YA ARTIKULO 20

KANSION 67 “Ipulong Mo so Salita”

Panangaro so Mamakiwas ed Sika ya Mamasya ed Panagpulong!

Panangaro so Mamakiwas ed Sika ya Mamasya ed Panagpulong!

“Kaukolan a nipulong nin unona so maong a balita diad amin a nasyon.”​—MAR. 13:10.

DIAD SAYAN ARTIKULO

Amtaen no akin ya say panangaro so mamakiwas ed sikatayon mankuli ed panagpulong.

1. Anto ray naamtaan tayo nen 2023 ya annual meeting?

 NEN 2023 ya annual meeting, a naamtaan tayo so pigaran pananguman ed pakatalos tayo, tan wala met iray inyanunsio nipaakar ed ministeryo tayo. Singa bilang, naamtaan tayo ya anggano ginmapo la so baleg a kairapan, ompan wala ni ray totoo ya manguman so isip da no nanengneng da ya aderal la so Makapanyarin Babilonia, tan nayarin wala ni tsansa ra ya milad sikatayo. Tan singa inyanunsio, agtayo la kaukolan ya i-report so amin ya nagagawaan tayo diad ministeryo. Ginmapo itan ya uksoyan nen Nobyembre 2023. Antoy reaksion mo nen arengel mo irayan pananguman? Labay to kasin ibaga, ayos labat anggano agtayo la mamasya ed panagpulong? Andi!

2. Diad kada agew ya onlalabas, akin et mas kaukolan tayoy mamasya ed panagpulong? (Marcos 13:10)

2 Diad kada agew ya onlalabas, mas kaukolan tayoy mamasya ed panagpulong. Akin ey? On ta antiktikey lay nakekeran panaon. Wala may imbaga nen Jesus ya rason no akin ya importante so kimey ya panagpulong diad sayan kaunoran iran agew. Nabasa itan diad Marcos 13:10. (Basaen.) Diad salaysay nen Mateo, imbaga nen Jesus ya say maong a balita na Panarian et nipulong ed interon dalin antis ya onsabi so anggaan. (Mat. 24:14) Anto tay “anggaan”? Ontutukoy itan ed panaon ya deralen nen Jehova so mauges ya sistema nen Satanas. Wala lay inyeskedyul nen Jehova ya “agew tan oras” parad satan. (Mat. 24:36; 25:13; Gawa 1:7) Kanian kada agew, paasingger tayo lan paasingger ed anggaan. (Roma 13:11) Importante sirin ya itultuloy tayoy manpulong legan ya wala ni panaon!

3. Antoy mamapakiwas ed sikatayo ya manpulong?

3 Walay importantin tepet ya nepeg tayon pan-isipan: Antoy rason akin et manpupulong tayo? Say simplin ebat et panangaro. Say panagpulong tayo et pakanengnengan ya inar-aro tayoy katuaan, inar-aro tayo ray totoo, tan nagkalalo ed amin, inar-aro tayoy Jehova tan say ngaran to. Pantongtongan tayo pa iratan.

MANPUPULONG TAYO TA INAR-ARO TAYOY KATUAAN

4. Antoy maslak ya reaksion tayo no makarengel tayoy maong a balita?

4 Antoy reaksion mo no makarengel kay maong a balita? Singa bilang, naamtaan mo ya atanggap kad trabaho o nananak la may kaarom o kapamilyam. Seguradon eksayted ka ya ibalita met itan ed arum! Kasin ontan met so reaksion mo nen naamtaan mo so sankarakepan ya balita ed amin​—say maong a balita na Panarian?

5. Antoy reaksion mo nen first time mon naamtaan so katuaan ya walad Biblia? (Nengnengen met so litrato.)

5 Isip mo pay aliknam nen first time mon naamtaan so katuaan ya walad Biblia. Singa bilang, naamtaan mo ya inar-aro ka na Amam ya walad tawen tan labay ton magmaliw kan membro na pamilya to. Naaralan mo met ya onsabi panaon et ekalen to lay amin ya sakit tan paniirap. Tan walay nagawan kioli, kanian nayarin nakaibam lamet iray inatey lan kapamilyam o kakaarom. (Mar. 10:29, 30; Juan 5:28, 29; Roma 8:38, 39; Apo. 21:3, 4) Pigara labat itan ed saray katuaan ya naaralan mod Biblia. Seguradon malikeliket ka nen naamtaan mo iratan! (Luc. 24:32) On, naar-arom so katuaan tan agmo nitepel ya ag-itan ibaga ed arum!​—Ikompara so Jeremias 20:9.

Nen naamtaan tayoy maong a balita, agtayo nitepel ya ag-itan ibaga ed arum! (Nengnengen so parapo 5)


6. Antoy naaralan mo ed eksperiensya nen Ernest tan Rose?

6 Niay sakey a eksperiensya: Nen manga samploy taon nen Ernest, b inatey si tatay to. Oniay nanonotan nen Ernest: “Naisip ko: ‘Linma kasid tawen si tatay ko? O talagan anggapo la ra anggad angga?’ Makakaibeg ak ed ugugaw ya wala ni tatay da.” Oniay intuloy to: “Pigay taon ya inagew-agew ak lawarin oonlad sementeryo. Ontatalimukor ak . . . tan ipipikasik ya: ‘Katawan, iner so kulaan nen tatay?’” Kayari na 17 ya taon manlapud impatey na tatay nen Ernest, walay Tasi nen Jehova ya angiyaral ed sikato. Malikeliket nen naamtaan to ya anggapo lay amta na saray inaatey, ya singa labat ira naugip, tan onsabi panaon et paolien na Dios iray inatey. (Ecl. 9:5, 10; Gawa 24:15) Naebatan ya siansia so tepet to! Say asawa ton si Rose et nampaiyaral met na Biblia. Pareho dan naar-aro so katuaan. Abautismoan iran dua nen 1978. Makulikuli dan pinulongan iray kapamilya tan kakaaro da tan anggan siopa ya labay toy ondengel. Dakel so inyaralan da na Biblia tan masulok ya 70 ed saratan so nagmaliw ya lingkor nen Jehova.

7. Antoy epekto ed sikatayo no sinmabid puso tayo so katuaan tan naar-aro tayo itan? (Lucas 6:45)

7 No sinmabid puso tayo so katuaan tan naar-aro tayo itan, agtayo napigilan so sarili tayo ya ibaga itan ed arum. (Basaen so Lucas 6:45.) Ontan so alikna na saray disipulo nen Jesus nen inmunan siglo. Kuan da: “Agkami nayarin ontundan mansalita nipaakar ed saray anengneng tan nadngel mi.” (Gawa 4:20) On, singa sarayan disipulo, inar-aro tayoy katuaan kanian labalabay tayo met ya ipulong itan pian dakel nin totoo so makaamta ed satan.

MANPUPULONG TAYO TA INAR-ARO TAYO RAY TOTOO

8. Antoy mamakiwas ed sikatayo pian gawaen tayoy anggaay nayarian tayon ipaamta ed totoo so maong a balita? (Nengnengen so kahon ya  Aro Yoy Totoo—Manggawa na Disipulo.”) (Nengnengen met so litrato.)

8 Singa si Jehova tan Jesus, inar-aro tayo ray totoo. (Pro. 8:31; Juan 3:16) Nakakasian tayo iramay totoon ‘agda kabat so Dios’ tan ‘anggapoy ilalo da.’ (Efe. 2:12) Nantatabonan so problema ra, tan amta tayo so solusyon—say maong a balita na Panarian na Dios. Agtayo sirin itan isisiblet ed sikara. No inar-aro tayo ray totoo tan walay malasakit tayod sikara, gawaen tayoy anggaay nayarian tayo pian naamtaan day maong a balita. No amta ra so maong a balita, ag-ira naekalan na ilalo, nalikna ray tuan liket, tan walay pag-asa dan manbilay na andi-anggaan diad balon mundo.​—1 Tim. 6:19.

No inar-aro tayo ray totoo tan walay malasakit tayod sikara, gawaen tayoy anggaay nayarian tayo pian naamtaan day maong a balita (Nengnengen so parapo 8)


9. Antoy nagawad arapen ya kakkaukolan ya naamtaan na totoo, tan akin? (Ezequiel 33:7, 8)

9 No inar-aro tayo ray totoo, ipaamta tayo met ed sikara ya asingger lan naderal iyan mauges ya mundo. (Basaen so Ezequiel 33:7, 8.) Ag-amta na arum ya kakaabay tan kapamilya tayon aliwan Tasi ya walay onsabin “baleg a kairapan ya agni agawa manlapud inggapo na mundo anggad natan . . . tan agla nagawa lamet.” (Mat. 24:21) Nakakasian tayo ra ta siempre no anggapoy kakkaamta ra, ag-ira makapanparaan. Kanian labay tayo ran pasakbayan. Ipaamta tayod sikara ya no baleg a kairapan la, unona et naderal so amin ya palson relihyon, insan onsabi so Armagedon. Ditan la naderal so mauges ya sistema na sayan mundo. (Apo. 16:14, 16; 17:16, 17; 19:11, 19, 20) Ipipikasi tayo ya natan ni labat komon et dakel lay ondengel ed sayan pasakbay tan mandayew met la rad si Jehova. Pero panon to iramay agda labay so ondengel ey? Ompan sankanonot mo ra, lalo la ray kapamilyam.

10. Akin et agtayo dapat ontutunda ya pasakbayan iray totoo?

10 Diad imbeneg ya artikulo, naaralan tayo ya saramay totoon manguman so isip da no nanengneng dan aderal la so Makapanyarin Babilonia et nayarin ikdan ni nen Jehova na tsansa ya mila ed sikatayo. No ontan sirin, dapat natan ni labat et amta da la ya ontan so nagawa. Kanian agtayo ontutundan pasakbayan ira, agla pigan nanonotan da iray imbaga tayod sikara no ginmapo lay baleg ya kairapan tan atan so mamakiwas ed sikara ya manlingkor ed si Jehova antis na Armagedon. (Ikompara so Ezequiel 33:33.) Diad Filipos nensaman, walay guardia ed prisoan ya awalaan labat na pananisia nen “yinmegyeg a maksil.” Ompan ontan met so nagawa ed saray totoon ag-ondengel ed ipupulong tayo natan. Nayarin manisia lanlamang ira no anengneng dan aderal lay amin ya palson relihyon.​—Gawa 16:25-34.

MANPUPULONG TAYO TA INAR-ARO TAYOY JEHOVA TAN SAY NGARAN TO

11. Antoy gawaen tayo pian niiter tayod si Jehova so gloria, galang, tan pakayari? (Apocalipsis 4:11) (Nengnengen met so litrato.)

11 Say sankaimportantian ya rason no akin ya ipupulong tayoy maong a balita et lapud inar-aro tayoy Jehova tan say masanton ngaran to. Kada no manpupulong tayo, nirarayew tayoy Dios. (Basaen so Apocalipsis 4:11.) On, duga labat ya iter tayod si Jehova so “gloria tan galang tan pakayari.” Iiter tayoy gloria tan galang ed si Jehova kada no ibabaga tayod arum iray ebidensya ya ‘pinalsa to so amin ya bengatla’ tan utang tayod sikato so bilay tayo. Iiter tayod si Jehova so pakayari tayo no uusaren tayoy panaon, biskeg, tan amin ya walad sikatayo pian pulongan so dakel ya totoo anggad posible. (Mat. 6:33; Luc. 13:24; Col. 3:23) Inar-aro tayoy Jehova kanian labalabay tayon istoryaen ed arum. Labalabay tayo met ya ibagad saray totoo so ngaran to tan no antoy labay ya ibaga na satan. Akin et kaukolan itan ya naamtaan na totoo?

Iiter tayo ed si Jehova so pakayari tayo no uusaren tayoy panaon, biskeg, tan amin ya walad sikatayo pian pulongan so dakel ya totoo anggad posible (Nengnengen so parapo 11)


12. Panon tayon napasanto so ngaran nen Jehova kada no manpupulong tayo?

12 Inar-aro tayoy Jehova kanian labay tayon napasanto o nalinisan so ngaran to. (Mat. 6:9) Dakdakel ya tila so inkayat nen Satanas pian naderal so ngaran o reputasyon nen Jehova. Labay tayon naamtaan na totoo ya aliwan tua iratan. (Gen. 3:1-5; Job 2:4; Juan 8:44) Kanian no manpupulong tayo, samboten tayon ibaga ed saray totoo no anton klase na Dios si Jehova. Ibaga tayod sikara ya sikatoy maar-aro, maomaong tan patas so uley to, tan asingsingger lan ekalen na Panarian to so amin ya paniirap pian magmaliw ya maliket tan mareen so bilay na totoo. (Sal. 37:10, 11, 29; 1 Juan 4:8) Kada no ibabaga tayo iratan ed saray totoo, napapasanto tayoy ngaran na Dios. Malikeliket tayo met ta amta tayon nagagawaan tayoy responsabilidad tayo bilang Tasi to. Antoy manunan responsabilidad tayo bilang Tasi nen Jehova?

13. Akin et pap-proud tayo ya natawag ya Tasi nen Jehova? (Isaias 43:10-12)

13 Si Jehova ya mismo so anawag ed sikatayo pian magmaliw ya Tasi to. (Basaen so Isaias 43:10-12.) Oniay nabasa ed sakey ya sulat na Mananguley ya Ulop pigaran taon lay apalabas: “Say sankabalegan ya kagalangan ya niwala ed sakey ya too et amay natawag ya Tasi nen Jehova.” Akin et ontan so imbaga na Mananguley ya Ulop? Pian natalosan mo, imadyin mo pan apalsaan ka ed sakey ya krimen ya agmo ginawa. Diad korte, naikdan ka na tsansa ya mangawit na testigo ya manpatunay ya maong kan too tan aliwan tua imay akusasyon dad sika. Siopay pilien mon mantestigo parad sika ey? Siempre amay toon kabkabat mo la tan pantitiwalaan mo, tan amay maong so reputasyon to pian panisiaan day ibaga to. Atan met so rason nen Jehova no akin ya pinili to tayo bilang Tasi to. Kabkabat to tayo lan maong tan baleg so tiwala to ya makpel tayon ipaamta ed arum ya sikato labat so tuan Dios. Antoy naliliknam ta sakey ka ed saray pinili nen Jehova ya magmaliw ya Tasi to? Seguradon pap-proud ka. Gawam sirin so responsabilidad mo bilang Tasi to, tan sambot moy kada pankanawnawa ya ibagad arum so ngaran to. Ipanengneng mod sikara so ebidensya ya aliwan tua iray akusasyon nen Satanas ed si Jehova. No ontan so gawaen tayo, papaneknekan tayo ya talagan dugaruga so tawag ed sikatayo ya Tasi nen Jehova.​—Sal. 83:18; Roma 10:13-15.

MAMASYA TAYON MANPULONG ANGGAD ISABI NA ANGGAAN

14. Akin et eksayted tayo ed saray asingsingger lan nagawa?

14 Eksayted tayo la ed saray asingsingger lan nagawa! Seguradon bendisyonan nen Jehova so kimey tayo kanian dakel nin totoo so mangawat ed katuaan antis ya onggapoy baleg ya kairapan. Tan anggano baleg ya kairapan la, eksayted tayo nin siansia, ta diad satan ya sankairapan ya panaon et nayarin wala ni ran siansiay totoon mandesisyon ya mandayew ed si Jehova, tan naikdan ira na tsansan makaliktar ed Armagedon!​—Gawa 13:48.

15-16. Antoy itultuloy tayon gawaen tan anggad kapigan?

15 Legan tayon manaalagar, mamasya tayo ed kimey ya ipapagawa nen Jehova ed sikatayo—say pangipulong ed maong a balita na Panarian na Dios ed interon dalin. Pasyaen tayo la ta agla yan balot naulit. Tan siempre, agtayo met lilingwanan ya pasakbayan iray totoo. Kaukolan dan naamtaan ya asingsingger lan naderal iyan mauges ya sistema na mundo, pian no baleg a kairapan la, nanengneng dan mismo ya tinmua iramay impulong tayo tan birbiren da ya nanlapu iratan ed si Jehova.​—Eze. 38:23.

16 On, inar-aro tayoy katuaan, saray totoo, tan nagkalalo la, si Jehova tan say ngaran to. Atan ya panangaro so mamakiwas ed sikatayon mankuli ed panagpulong anggad ibaga nen Jehova ya, “Duga la!”

KANSION 54 “Saya so Dalan”

a Agawa so annual meeting nen Oktubre 7, 2023 diad Newburgh Assembly Hall na Saray Tasi nen Jehova ed New York, U.S.A. Say Part 1 na sayan programa et abantayan tayo ed JW Broadcasting® nen Nobyembre 2023, tan say Part 2 et nen Enero 2024.

b Nengnengen so artikulon “Uumanen na Biblia so Bilay​—“Panbiliban Koy Malinew tan Makatunongan ya Ebat na Biblia” diad Marso 1, 2015 ya isyu na Say Panag-bantayan.