Onlad karga

Onlad saray karga

AARALEN YA ARTIKULO 21

KANSION 107 Say Alimbawa na Dios ed Pangaro

No Panon Kan Makalmo na Maong ya Asawa

No Panon Kan Makalmo na Maong ya Asawa

“Wala kasi makaromog na maong ya asawan bii? Sikatoy mabmabli ni nen saray korales.”​—PRO. 31:10.

DIAD SAYAN ARTIKULO

Amtaen iray prinsipyo ed Biblia ya makatulong no panon ya makalmo so sakey na maong ya asawa. Tan no panon ya natulongan na agagi iray single ya labay day mangasawa o miasawa.

1-2. (a) Anto ray dapat ya pamparaanan na saray single ya agagi antis iran miinaroan? (b) Antoy labay ya ibaga na “piinaroan”? (Nengnengen so “Kabaliksan na Salita.”)

 KASIN labay moy mangasawa o miasawa? Tua, aliwan basehan so pakawalaan na asawa pian magmaliw tayon maliket, balet dakel ya single ya agagi balanglan ugaw ni odino matatken la so malabay ya mangasawa o miasawa. Pero siempre, antis kan miinaroan, dapat akaparaan ka la ed pinansyal, espiritual, tan matatken lay panagnonot mo. a (1 Cor. 7:36) No ontan so gawaen mo, seguradon magmaliw ya maliket so ulopan yon sanasawa.

2 Pero aliwan lanang ya mainomay so makalmo na maong ya asawa. (Pro. 31:10) Tan no bilang nalmom la may toon labay mo nin kabaten, say problema et no panon mon igapo so piinaroan. b Pantongtongan ed sayan artikulo no anto ray makatulong ed saray single ya agagi pian makalmo ira na magmaliw ya asawa ra tan no panon dan igapo so piinaroan. Aralen tayo met no panon ya natulongan na saray agagi iray single ya labay day mangasawa o miasawa.

MANANAP NA MAONG YA ASAWA

3. No labay na single ya agi so mangasawa o miasawa, anto ray dapat ton isipen?

3 No labay moy miasawa, dapat antam no anto ran ugali so aanapen mo ed piasawaan mo antis kan miinaroan. c Ta no andi, ompan say napilim et amay agmo lanlamang labay odino agkayo makapanbagayan. Pero dapat say anapen mo et bautismadon Kristiano. (1 Cor. 7:39) Siempre agto labay ya ibaga ya no bautismado la so sakey et maong lan asawa. Kanian tepetan moy sarilim: ‘Anto ray labay kon gawaen ed bilay? Anto ran ugali na sakey ya asawa so aanapen ko? Kasin masyadon atagtagey so estandartek?’

4. Anto ray nayarin ipila na saray single ya agagi ed saray pikakasi da?

4 No labay mo lay miasawa, segurado ya impikasim la itan. (Fil. 4:6) Siempre, ag-ipropromisa nen Jehova ed saray lingkor to ya ikdan to ra na nakaiba ed bilay. Amta to ray pankaukolan mo tan importante ed sikato iray naliliknam, tan sarag to kan tulongan legan mon aanapen so magmaliw ya kapareham. Kanian ibagam labat ed sikato iray walad pusom tan naliliknam. (Sal. 62:8) Ipikasim ya ikdan to kay anos tan karunongan. (Sant. 1:5) Oniay imbaga nen Brother John d ya taga United States no anto ray ipipila to ed pikakasi to: “No manpipikasi ak ed si Jehova, ibabagak ed sikato iray ugali ya aanapen ko ed sakey a sister tan komon walay nakabat ko. Tan ipipikasik met ed si Jehova ya naaralan ko iray balibalin ugali ya makatulong ed siak pian magmaliw ak ya maong ya asawa.” Onia balet so imbaga nen Sister Tanya, taga Sri Lanka: “Legan ya anggapo ni nalmok, ipipikasik ed si Jehova ya tulongan to ak komon ya mansiansian matoor, positibo, tan maliket.” Balet no bilang ta anggapo nin talaga so naromog mo, agka mapaga ta impromisa nen Jehova ya itarya to ray pankaukolan mo tan ipalikna tod sika ya inar-aro to ka tan importante kad sikato.​—Sal. 55:22.

5. Anto ray pankanawnawa ya nayarin nakabat na saray single ya agagi iramay kapara dan mangaaro ed si Jehova? (1 Corinto 15:58) (Nengnengen met so litrato.)

5 Papasesegen itayo na Biblia ya ‘naynay komon a dakel so gagawaen tayo ed kimey na Katawan.’ (Basaen so 1 Corinto 15:58.) No busy ka ed panaglingkor ed si Jehova tan miuulop ka ed nanduruman agagi, agka labat napaseseg imbes nawalaan ka met na pankanawnawan nakabat iray kaparam ya single ya akapokus met ed panlilingkor da ed si Jehova. Tan legan mon gagawaen so anggaay nayarian mon paliketen si Jehova, seguradon naliknam so tuan liket.

No busy ka ed panaglingkor ed si Jehova tan miuulop ka ed nanduruman agagi, nayarin nakabat mo iray kaparam ya single ya labay day nawalaan na asawa (Nengnengen so parapo 5)


6. Antoy dapat ya tandaan na saray single ya agagi legan iran mananap na magmaliw ya asawa da?

6 Balet aliwa komon ya say pananap na piasawaan so manuna ed bilay mo. (Fil. 1:10) Tandaan ya say tuan liket et akadepende ed relasyon tayo ed si Jehova aliwan diad no kasin walay asawa tayo odino anggapo. (Mat. 5:3) Diad tua no single ka, mas dakel so nagawaan mod ministeryo. (1 Cor. 7:32, 33) Kanian usar mod sankaabigan so panaon mo legan ya single ka. Oniay imbaga nen Sister Jessica ya taga United States ya ngalngali 40 to la nen akiasawa: “Anggano labay ko lay miasawa nansiansia ak ya busy ed ministeryo, tan akatulong itan pian magmaliw ak ya maliket.”

OBSERBAAN MO NIN MAONG

7. Akin et obserbaan mo ni so nagugustoan mo antis mon ibalikas so naliliknam ed sikato? (Proverbio 13:16)

7 Panon to no walay akabat mo ya parad sika et potensyal a magmaliw ya maong ya asawa? Kasin ibagam lan tampol a sikatoy labay mo? Ibabaga na Biblia ya say marunong ya too et agbastabasta onkikiwas. (Basaen so Proverbio 13:16.) Kanian maabig no obserbaan mo nin maong antis mon ibalikas ya walay naliliknam ed sikato. Oniay imbaga nen Aschwin ya taga Netherlands: “Matmainomay ya nagustoan moy sakey balet matmainomay met itan ya naandi. Kanian no agka manaapura tan obserbaan mo nin maong, naiwasan moy miinaroan ya base labat ed liknaan.” Tan legan mon oobserbaan, ompan nanengneng mo lanlamang ya aliwan sikaton talaga imay aanapen mo.

8. Panon ya obserbaan na sakey imay nagugustoan to? (Nengnengen met so litrato.)

8 Panon mon obserbaan imay toon nagugustoan mo? Nayarin naobserbaan mo so espiritualidad, ugali, tan gagawaen to ed saray aral odino diad arum nin situasyon ya saniiba iray agagi. Siopa ray kakaaro to, tan anto ray labalabay ton istoryaen? (Luc. 6:45) Kasin pareho kayoy goal? Sarag mon tepetan iray elder ed kongregasyon to odino arum ni ran maespiritual ya agagi ya makapikabat ed sikato. (Pro. 20:18) Itepet mo met no antoy reputasyon to tan saray ugali to. (Ruth 2:11) Balet legan mon oobserbaan, seguroen mo ya nalikna ton rerespetoen mo tan agmo pibabalian so personal a bilay to.

Antis mon ibaga so naliliknam ed samay nagugustoan mo, obserbaan mo ni (Nengnengen so parapo 7-8)


9. Antis mon ibaga so naliliknam, anto ni dapat mon seguroen?

9 Panon kabayag so panobserbam antis mon ibaga so naliliknam ed samay nagugustoan mo? No ibagam ya tampol so naliliknam, ompan isipen ton padalus-dalos kan mandesisyon. (Pro. 29:20) Balet no pabayagen mo met, ompan isipen to ya agka makapandesisyon, lalo la no amta ton walay panggustom ed sikato. (Ecl. 11:4) Tandaan mo ya agmet kaukolan ya dapat segurado ka ya sikato lay pakasalan mo antis mon ibaga so naliliknam ed sikato. Pero dapat segurado ka ya akaparaan ka lan miasawa tan sikato may iisipen mo ya magmaliw ya maong ya asawa parad sika.

10. No nalikas mon walay panggusto na sakey ed sika balet agmo labay, antoy gawaen mo?

10 Pero panon to no nalikas mo ya walay panggusto na sakey ed sika, pero agmo labay? Dapat malinew itan ed sikato tan nanengneng ed saray kiwas mo. Aliwan makristiano no paasaen mo anta anggapo met manaya so naliliknam parad sikato.​—1 Cor. 10:24; Efe. 4:25.

11. Diad arum a bansa ya say arum so mamipili na naasawa na sakey, anto ray dapat dan tandaan?

11 Diad arum a bansa, saray atateng o arum nin wala lad edad so nayarin manpili na magmaliw ya asawa na sakey. Wala ra balet so arum ya bansa ya say kapamilya odino kakaaro so mananap na nayarin naasawa na sakey a single, insan da ra pankabaten no kasin nalabayan day sakey tan sakey odino andi. No sika bilang so kinerewan ya manggawa ed satan, mas maong no amtaen mo ni ray labay tan pankaukolan na saramay pankabaten mo. Natan no wala lay apilim ya potensyal ya magmaliw ya asawa na kaarom o kapamilyam, kabaten mon maong, amtaen mo iray ugali to, lalo lay espiritualidad to. Dapat inar-aro toy Jehova ta atan so mas importante nen say kuarta, no antoy inaral to, odino kipapasen tod bilay. Pero tandaan mo ya sikaran dua so mandesisyon no kasin mankasal ira.​—Gal. 6:5.

NO PANON MON IGAPO SO PIINAROAN

12. No desidido ka la ya miinaroan ed sakey, panon mon ibaga itan ed sikato?

12 No desidido ka lan miinaroan, panon mon ibaga so naliliknam ed samay nagugustoan mo? e Sarag moy mitongtong ed sikato diad publikon lugar odino sarag mon tawagan. Malinew mon ibaga ya walay panggustom ed sikato tan labay mo nin kabaten a maong. (1 Cor. 14:9) No kailangan, ikdan mo ni panaon ya pannonotan to itan. (Pro. 15:28) Balet no ibaga to ya anggapoy nalilikna to parad sika, respetom so desisyon to.

13. Antoy gawaen mo no walay mangibaga na panggusto to ed sika? (Colosas 4:6)

13 Panon to no imbaga na sakey ya walay panggusto to ed sika? Seguradon nampakpel ya maong pian nibaga toy nalilikna to. Kanian dapat maong so pitongtong mo ed sikato tan marespeto. (Basaen so Colosas 4:6.) No bilang ta kaukolan mo ni panaon ya pannonotan no kasin miinaroan ka, ibagam. Pero agmo met la pababayagen no antoy desisyon mo. (Pro. 13:12) Balet no anggapon talagay panggustom ed sikato, ibagam itan diad malinew tan marespeton paraan. Oniay ginawa nen Brother Hans ya taga Austria nen walay sister ya angibaga na nalilikna to ed sikato: “Malinew tan marespetok ya imbaga ed sikato so desisyon ko. Imbagak iman ya tampol ed sikato ta agko labay ya onasa. Kayari to man, nagmaliw ak ya mas maalwar ed pitotongtong tan panagtratok ed sikato.” Pero no walay panggustom ed sikato, ibagam so naliliknam tan saray iilaloan mo legan ya saninaro kayo. Nayarin mandumaan kayo na iilaloan depende ed kultura yo tan arum nin rason.

PANON TAYON NATULONGAN IRAY SINGLE YA AGAGI?

14. Panon tayon natulongan iray single ya agagi?

14 Panon tayon natulongan iray single ya agagi ya labay day mangasawa? Say sakey ya paraan et alwaran tayo ray ibabaga tayo ed sikara. (Efe. 4:29) Tepetan tayoy sarili tayo: ‘Kasin lulureyen ko ra ya dapat mangasawa la ra? No walay nanengneng kon single ya brother tan single ya sister ya mantotongtong, isipen ko kasin tampol ya walay panggusto da ed sakey tan sakey?’ (1 Tim. 5:13) Sakey ni, agtayon balot ipapalikna ed saray single ya agagi ya singa walay kulang ed sikara ta anggapoy asawa ra. Oniay imbaga nen Hans ya abitla nen niman: “No maminsan wala ray agagi ya mantetepet, ‘Akin et agka ni mangasawa anta wala ka met lad suston edad?’ No ontan so narengel na saray agagin single, nalikna da ya singa ag-ira naaapresya tan na-pressure laingen ira ya mangasawa.” Imbes ya ontan so gawaen tayo, mas maabig no komendaan tayo ray single ya agagi tayo!​—1 Tes. 5:11.

15. (a) Base ed prinsipyo ya walad Roma 15:2, antoy dapat tayon nonoten antis tayon tulongan so sakey ya makalmo na magmaliw ya asawa to? (Nengnengen met so litrato.) (b) Anto ran punto so agustoan mo ed video?

15 Pero panon to no walay single ya brother tan sister ya parad sika et bagay ira? Ibabaga na Biblia ya respetoen tayo so liknaan na arum. (Basaen so Roma 15:2.) Dakel ya single ya agagi so agda labay ya ireto ira odino iyanapan ira na magmaliw ya asawa da, tan duga labat ya respetoen tayoy labay da. (2 Tes. 3:11) Wala met iray labay day patulongan, pero no agmet ira onkekerew na tulong, agtayo ra uunaan. f (Pro. 3:27) Wala ray single ya agagi ya agda labay ya direkta iran ikabat ed sakey ya sister odino brother. Oniay imbaga nen Sister Lydia ya taga Germany: “Nayarim ya imbitaan imay brother o sister ya kaiba iray arum ya agagi. Basta ikdan labat ira na pankanawnawa ya makapankabat tan akauley la ra.”

Walay pankanawnawan makapankabat iray single no manuulop iray agagi (Nengnengen so parapo 15)


16. Anto ray dapat ya tandaan na saray single ya agagi?

16 Amin tayo, single man o wala lay asawa et sarag tayoy magmaliw ya maliket! (Sal. 128:1) Kanian no labay mo lay mangasawa o miasawa pero anggapo ni nalmom, manpokus ka labat ed panaglingkor mo ed si Jehova. Oniay imbaga nen Sister Sin Yi ya taga Macau: “No ikomparam so panaon ya single ka, antiktikey labat itan kompara ed panaon ya nakaibam so asawam diad Paraiso. Kanian i-enjoy mo labat, tan usar mod sankaabigan so panaon mo bilang single.” Balet panon to no wala lay nalmom ya potensyal ya magmaliw ya asawam tan saninaro ki la? Aralen ed ontumbok ya artikulo no antoy makatulong ed sika pian makapanggawa ka na dugan desisyon.

KANSION 137 Matoor ya Agagin Bibii

a Pian naamtaan mo no kasin akaparaan ka la, nengnengen ed jw.org so artikulon “Pidi-date—Part 1: Ready Ak La Kasin Mi-Date?

b KABALIKSAN NA SALITA: Diad sayan artikulo tan ed ontumbok, say “piinaroan” et ontutukoy ed samay panaon ya kakabaten ya maong na laki tan bii so sakey tan sakey pian naamtaan da no kasin makapanbagayan ira no bilang sanasawa la ra. Diad arum a bansa, atan imay pidi-date, ya kabaten mo nin maong imay sakey ya nagugustoan mo. Onggagapo so piinaroan no imbaga la na laki tan bii ya labay day sakey tan sakey tan mantultuloy itan ya anggad mandesisyon ira balanglan mankasal odino pultoten day relasyon da.

c Diad ontutumbok iran parapo, pian mas simpli, say tukoyen tayon potensyal ya magmaliw ya asawa et sakey ya brother. Pero siempre, amin ya napantongtongan dia et onaplika met ed saray sister.

d Sinalatan so arum ya ngaran ed sayan artikulo.

e Diad arum a kultura, say brother so kaslakan ya mangibaga na panggusto to ed sakey a sister. Pero anggapo met so uges to no pilien na sister ya sikato so mangibaga na nalilikna to ed sakey ya brother. (Ruth 3:1-13) Parad kaaruman ya impormasyon, nengnengen so artikulon “Tanong ng mga Kabataan . . . Paano Ko Kaya Masasabi sa Kanya ang Aking Nadarama?” diad Gumising! na Oktubre 22, 2004.