Onlad karga

Onlad saray karga

AARALEN YA ARTIKULO 18

KANSION 1 Saray Kualidad nen Jehova

Manmatalek Ka ed Makasi ya “Ukom na Interon Dalin”!

Manmatalek Ka ed Makasi ya “Ukom na Interon Dalin”!

“Kasin say Ukom na interon dalin et agto gawaen no antoy maptek?”​—GEN. 18:25.

DIAD SAYAN ARTIKULO

Talosan tayon maong so panangasi tan hustisya nen Jehova tan no antoy koneksion to ’tan ed kioli na saray agmatunong ya totoo.

1. Antoy atalosan nen Abraham ya agbalot gawaen nen Jehova?

 AMINSAN, angibaki si Jehova na anghel pian ibagad kaaro ton si Abraham ya deralen To so syudad na Sodoma tan Gomorra. Mabiskeg so pananisia nen Abraham ed Dios. Pero agto natatalosan no akin ya onman so desisyon To, kanian oniay intepet to ed si Jehova: “Talaga ta’n deralen moy matunong a kaiba na mauges? . . . Kasin say Ukom na interon dalin et agto gawaen no antoy maptek?” Pian naebatan so tepet nen Abraham, maan-anos kalamor ya kinatongtong nen Jehova, ya anggad atalosan to ya agbalot deralen na Dios iray matunong ya totoo. (Gen. 18:23-33) Seguradon akainawa si Abraham nen atalosan to ya ontan manaya si Jehova. Balibalin isipen ya ontan so Dios ya panlilingkoran tayo!

2. Akin et segurado tayon lanang ya duga so desisyon nen Jehova tan ipanengneng toy panangasi no manguukom?

2 Akin et makapantiwala tayo ya lanang ya duga so desisyon nen Jehova tan ipanengneng toy panangasi no manguukom? On ta ibabaga na Biblia ya “si Jehova et onnenengneng ed puso.” (1 Sam. 16:7) Diad tua, sikato labat so “talagan makapikabat ed puso na kada too.” (1 Ara. 8:39; 1 Awa. 28:9) Grabe anto! Nanengneng nen Jehova no antoy walad puso na kada too, sikatayo andi. Atan so rason no akin ya no maminsan et agtayo natatalosan so desisyon nen Jehova. Duga may imbaga nen apostol Pablo ya nabasad Roma 11:33. Kuan to: ‘Talagan agnausisa iray panangukom na Dios!’

3-4. Antoy naisip tayo no maminsan, tan antoy pantongtongan tayo ed sayan artikulo? (Juan 5:28, 29)

3 Pero anggano amta tayo ya lanang ya duga so desisyon nen Jehova, ompan no maminsan et wala ray tepet tayo ya singa onman ed intepet nen Abraham. Ompan naisip mo: ‘Panon to iramay totoon dineral nen Jehova nensaman ey, singa saray taga Sodoma tan Gomorra? Wala kasid sikara so bilayen nen Jehova diad balon mundo? Kaiba kasi so arum ed sikara ed “saray agmatunong” ya napaoli diad arapen?’​—Gawa 24:15.

4 Pian naebatan itan, rebyuen tayo no antoy natatalosan tayo ed kioli ya nagawad arapen. Nen imbebeneg labat ya taon, inaral tayod Panag-bantayan so balon pakatalos tayo ed samay imbaga nen Jesus ya wala ray “napaoli pian manbilay” tan wala ray “napaoli pian naukom.” a (Basaen so Juan 5:28, 29.) Lapud sayan balon pakatalos, wala ni ray anengneng na matoor ya aripen ya kaukolan ya umanen ed saray papanisiaan tayo. Pantongtongan tayo iratan diad sayan artikulo tan ed onsublay. Aralen tayo natan no anto ray agtayo amta tungkol ed panangukom nen Jehova, insan tayo pantongtongan no anto ray amta tayo.

ANTO RAY AGTAYO AMTA?

5. Antoy ibabaga na saray publikasyon tayo nensaman tungkol ed saray totoon dineral nen Jehova diad Sodoma tan Gomorra?

5 Base ed saray publikasyon tayo nensaman, panisiaan tayo ya saray agmatunong ya dineral nen Jehova, ya singa saray taga Sodoma tan Gomorra, et agla napaoli. Balet nen impikasi tan inaral ya maong na matoor ya aripen iyan bangat, mapatpatnag ya agtayon talaga nibaga no kasin agla napaoli irayan totoo. Akin ey?

6. Anto ray pigaran salaysay ed Biblia ya dineral nen Jehova iray agmatunong ya totoo, tan antoy ag-ibabaga na Biblia?

6 Wala ni ray arum ya salaysay ed Biblia ya dineral nen Jehova iray agmatunong. Singa bilang, diad samay sankamundoan ya Delap, dineral nen Jehova so amin ya totoo, puera labat ed si Noe tan say pamilya to. Ingganggan met nen Jehova iray Israelita ya deralen iray totoon manaayam ed pitoran bansa diad Insipan ya Dalin. Tan angibaki si Jehova na sakey ya anghel ya amatey ed 185,000 ya sundalo na Asirya diad sakey labat ya labi. (Gen. 7:23; Deu. 7:1-3; Isa. 37:36, 37) Diad sarayan salaysay, kasin walay nabasad Biblia ya senentensiaan la nen Jehova na andi-anggaan ya ipapatey so kada sakey ed sarayan totoo tan agto la ra paolien? Anggapo. Akin et ontay nibaga tayo?

7. Antoy agtayo amta ed saramay totoo ya inatey ed Delap tan saramay inatey nen sinakop na saray Israelita so Canaan? (Nengnengen so litrato.)

7 Nen dineral nen Jehova irayan totoo, agtayo amta no antoy pakanengneng to ed kada sakey ed sikara. Agtayo met amta no kasin sarayan indibidual et naikdan na tsansa ya nakabat si Jehova tan magbabawi. Tua ya ibabaga na Biblia ya nampulong si Noe antis na Delap. (2 Ped. 2:5) Pero anggapoy nabasa tayo ditan ya nen ipapaalagey to may balbaleg ya biong et sinali to met ya pulongan so amin ya too diad dalin. Ontan met so situasyon na saramay mauges ya totoon manaayam ed Canaan. Agtayo amta no kasin amin da et akabat day Jehova tan awalaan iray tsansa ya manguman.

Ipapaalagey nen Noe tan say pamilya to so balbaleg ya biong. Agtayo amta no kasin legan da itan ya ipapaalagey et apulongan da so amin ya totoo diad dalin antis ya sinmabi so Delap (Nengnengen so parapo 7)


8. Antoy agtayo amta ed saray taga Sodoma tan Gomorra?

8 Iray taga Sodoma tan Gomorra ey? Tua, nanayam diman so sakey a matunong ya too ya say ngaran to et Lot. Pero agtayo amta no kasin pinulongan toy amin ya tagad man. Mauges iray totoo ed satan ya lugar, pero kasin amta na kada sakey ed sikara no antoy duga tan aliwa diad pakanengneng nen Jehova? Nanonotan yo no antoy ginawa na saramay lalaki ed Sodoma nen anengneng da ya walay bisita nen Lot? Pinaliberan day abung to ta labay dan rape-en iray bisita to. Ibabaga ingen na Biblia ya sarayan lalaki et “manlapud ugaw anggad masiken.” (Gen. 19:4) Isip yo pa, anta ugaw, labay toy man-rape? Labay ton ibaga sirin, talagan mauge-uges so kabibilay ya abangonan na sarayan ugugaw tan ompan agda natatalosan ya mauges so gagawaen da. (2 Ped. 2:7) Say tepet, diad sikaran amin, kasin nibaga tayo ya anggapon balot so paolien na makasin Dios tayo? Diad samay tongtongan nen Jehova tan si Abraham, naamtaan tayo ya anggapoy anggan samploran matunong ya lalaki ed satan ya syudad. (Gen. 18:32) No ontan sirin, aliwa ran matunong, tan duga met labat ya dineral ira nen Jehova. Pero kasin anggapon balot ed sikara so nabilay diad ‘kioli na saray agmatunong’? Agtayo amta!

9. Antoy agtayo amta ed si Solomon?

9 Wala met iray nabasa tayod Biblia ya datin matunong pero nagmaliw iran agmatunong. Say alimbawa ed saya et si Arin Solomon. Ugaw ni labat si Solomon, kabkabat to lay Jehova tan abangonan toy dugan panagdayew. Diad tua, dakdakel ya bendisyon so inter nen Jehova ed sikato. Pero nen tinmatken la, nandayew ed saray palson dios. Lapud kabelat na saray kasalanan to, apasanok toy Aman Jehova tan nilasus taon ya nanirap so bansan Israel. Dati, panisiaan tayo ya seguradon napaoli si Solomon. Say basiyan tayo et amay ibabaga na Biblia ya sikatoy ‘nampainawa kaiba na inmuunan atateng to,’ ta ontan met so ibabaga na Biblia ed saray matoor ya lalaki ya singa si Arin David. (1 Ara. 11:5-9, 43; 2 Ara. 23:13) Pero, kasin segurado la ya paolien nen Jehova si Solomon lapu labat ta ontan so impangiponpon ed sikato? Andi, anggapoy ontan ya ibabaga na Biblia. Pero ompan ibaga na arum, ‘Di ba, no say sakey et inatey la, “nibulos la ed kasalanan to”?’ (Roma 6:7) On tua ’tan, pero agto labay ya ibagan napaoli so amin ya inatey. No say sakey et abayaran to lay kasalanan to, agto labay ya ibagan wala lay karapatan ton nabilay lamet. Say kioli et regalo ya nanlapud maar-aron Dios tayo, tan iter to labat itan ed saramay labay ton ikdan na tsansa ya manlingkor ed sikato diad andi-anggaan. (Job 14:13, 14; Juan 6:44) Kasin kaibay Solomon ya pangiteran nen Jehova ed satan ya regalo? Agtayo amtay ebat ed satan, si Jehova so makaamta. Tan antokaman so desisyon nen Jehova, baleg so tiwala tayo ya atan so duga.

ANTO RAY AMTA TAYO?

10. Base ed Ezequiel 33:11, anggad nayari et antoy aglabay nen Jehova ya nagawa? (Nengnengen met so litrato.)

10 Basaen so Ezequiel 33:11. Malinlinew ya ibabaga na Biblia ya anggad nayari et aglabay nen Jehova ya walay ompatey, pati saray mauges. Diad samay sulat nen apostol Pedro, walay imbaga to ya halos pareho ed samay insulat nen propetan Ezequiel. Kuan to: “Si Jehova et . . . agto labay a walay siopaman a naderal.” (2 Ped. 3:9) Nanengneng ed sarayan teksto ya agbastabasta deralen nen Jehova so sakey ya too tan sentensiaan ton tampol na andi-anggaan ya ipapatey. Ipanengneng toy panangasi anggad posible. Maong labat ta amta tayo ya balbaleg so panangasi nen Jehova!

Diad kioli na saray agmatunong, nanduruman klase na totoo so naikdan na tsansa ya nakabat si Jehova (Nengnengen so parapo 10)


11. Siopa ray agnapaoli, tan akin et amta tayo ya ag-ira napaoli?

11 Anto ran impormasyon so amta tayo ed saray totoon agla napaoli? Diad tua, pigara labat ed Biblia so abitlan agnapaoli. b Singa bilang, wala ray imbaga nen Jesus ya pakanengnengan ya agla napaoli si Judas Iscariote. (Mar. 14:21; nengnengen met so Juan 17:12.) c Amta nen Judas ya amay gawaen to et kontran maong ed panlabayan nen Jehova tan Jesus pero ginawa to nin siansia. (Nengnengen so Marcos 3:29.) d Imbaga met nen Jesus ya agla napaoli so arum ed saramay lider na relihyon ya kinmontra ed sikato. (Mat. 23:33; nengnengen met so Juan 19:11.) e Tan imbaga met nen apostol Pablo ya agla napaoli iray apostata ya agmagbabawi.​—Heb. 6:4-8; 10:29.

12. Akin et amta tayo ya talagan makasi si Jehova? Mangiter na alimbawa.

12 Singa abitlad parapo 10, balbaleg so panangasi nen Jehova tan “agto labay a walay siopaman a naderal.” Pian lalo tayon natalosan itan, isipen pay panangasi ya impanengneng nen Jehova ed si Arin David tan Arin Manases. Ambelbelat so kasalanan nen David. Sikatoy akirelasyon ed si Bat-sheba ya asawa nen Urias, insan to impapatey si Urias. Pero anggano onman so ginawa to, kinasian tan pinerdona nin siansia nen Jehova nen sikatoy nagbabawi. (2 Sam. 12:1-13) Si Arin Manases balet, halos diad interon bilay to et graben kaugsan so ginawgawa to. Pero nen anengneng nen Jehova ya magbabawi yan too, kinasian tan pinerdona to. (2 Awa. 33:9-16) On, anggan panon kagrabe so kasalanan na sakey ya too, no walay anengneng nen Jehova ya rason pian kasian to, agto isiblet so panamerdona to. Paolien to iray ontan ya totoo ta nampaabeba ira, impatua ray kasalanan da, tan nagbabawi ira.

13. (a) Akin et kinasian nen Jehova iray taga Ninive? (b) Antoy imbaga nen Jesus ya nagawa ed saray taga Ninive?

13 Amta tayo met ya kinasian nen Jehova iray taga Ninive. Imbaga na Dios ed si Jonas ya anengneng To so inkauges da. Pero nen nagbabawi iray taga Ninive, pinerdona ira nen Jehova. Mas akasian ni ra ingen nen Jehova nen say si Jonas! Diad tua, mamapasnok si Jonas nen ag-ira dineral nen Jehova. Pero impanonot nen Jehova ed sikato ya saray taga Ninive et “agda anggan amta so duga tan aliwa.” (Jon. 1:1, 2; 3:10; 4:9-11) Nen wadiad dalin si Jesus, impanonot tod saray pinulongan to iyan agawa pian natalosan da ya si Jehova et makasi tan patas ya Dios. Imbaga nen Jesus ya saray taga Ninive ya nagbabawi ed saray kasalanan da et “napaoli legan na panangukom.”​—Mat. 12:41.

14. Antoy nayarin pansumpalan na saray taga Ninive no napaoli la ra “legan na panangukom”?

14 Antoy labay ya ibaga nen Jesus nen imbaga ton napaoli iray taga Ninive “legan na panangukom”? Pian naebatan itan, pawilen tayo may sakey nin imbaga nen Jesus ya “saramay nanggaway mauges et napaoli pian naukom.” (Juan 5:29) Nagawa itan legan na Sanlibon Taon ya Uley to, ta diad satan ya panaon et ‘napaoli iray matunong tan saray agmatunong.’ (Gawa 24:15) Saray agmatunong et “napaoli pian naukom.” Labay ton ibaga, obserbaan ira nen Jehova tan nen Jesus no kasin iyaplika da iray naaralan da diad satan ya panaon. No say sakey ya pinaolin taga Ninive et talagan agto labay so mandayew ed si Jehova, sikatoy naderal. (Isa. 65:20) Pero no pilien toy mandayew tan manmatoor ed si Jehova, sikatoy naikdan na tsansa ya manbilay na andi-anggaan!—Dan. 12:2.

15. (a) Akin et agtayo dapat ibaga ya anggapon balot so napaoli ya taga Sodoma tan Gomorra? (b) Antoy labay ya ibaga na Judas 7? (Basaen so kahon ya “ Antoy Labay ya Ibaga nen Judas?”)

15 Nen wadiad dalin si Jesus, wala met so imbaga to ya nagawa ed saray taga Sodoma tan Gomorra. Imbaga to ya ‘mas anlemew ni so dusa ra diad Agew na Panangukom’ no ikompara ed saray totoon agdinmengel ed sikato. (Mat. 10:14, 15; 11:23, 24; Luc. 10:12) Antoy labay ya ibaga nen Jesus? Kasin imbaga to itan ta labay ton idanet ya mas mauges iray totoo diad panaon to nen saray taga Sodoma tan Gomorra? Andi. Mapatnag ya aliwan satan so punto to. Akin et ontay nibaga tayo? Nen imbaga nen Jesus ya napaoli iray taga Ninive “legan na panangukom,” say labay ton ibaga et talagan literal ya napaoli ira. Kanian nen imbaga nen Jesus ya diad “Agew na Panangukom” et wadman met iray taga Sodoma tan Gomorra, mapatnag ya literal met sirin so labay ton ibaga. f Amay “Agew na Panangukom” ya binitla to et pareho ed samay “panangukom” ya imbaga to nen binitla to ray taga Ninive. Kasin natandaan yo no siopa iramay imbaga nen Jesus ya “napaoli pian naukom”? Kuan to, “saramay nanggaway mauges.” (Juan 5:29) Atan so pamparehoan na saray taga Ninive tan saray taga Sodoma tan Gomorra. Pareho ran nanggaway mauges. Pero say pandumaan da, saray taga Ninive et naikdan na tsansa ya magbabawi, saray taga Sodoma tan Gomorra balet et andi. No ontan sirin, diad arapen et nayarin naikdan na tsansan magbabawi iray taga Sodoma tan Gomorra. Nayarin say arum ed sikara et napaoli, tan pribilehyo tayo ran bangatan pian nakabat day Jehova tan si Jesu-Kristo!

16. Antoy usisaen nen Jehova no mandesisyon no siopay paolien to? (Jeremias 17:10)

16 Basaen so Jeremias 17:10. Base ed sayan teksto, amta tayo ya ‘uusisaen nen Jehova so puso tan saray sankaaraleman a kanonotan na kada too.’ Kanian si Jehova so makaamta no kasin say sakey ya too et makanepegan ya paolien o andi. No manguukom si Jehova, seguradon patas so desisyon to tan ipanengneng toy panangasi anggad posible. Kanian agtayo iisipen ya say sakey a too et agnapaoli no anggapo met so ontan ya ibabaga na Biblia!

“SAY UKOM NA INTERON DALIN” ET GAWAEN TO NO ANTOY DUGA

17. Antoy nagawa ed saray totoon inatey la?

17 Say ipapatey et singa kalaban ya kakkabusol tayo. (1 Cor. 15:26) Manlapu la nen nanrebelde ed si Jehova si Satanas, Adan, tan Eva, agla nabilang so totoon inatey. Antoy nagawa ed sarayan totoo? Ibabaga na Biblia ya walay 144,000 ya matoor ya papatumbok nen Kristo ya napaoli diad tawen tan ikdan ira nen Jehova na imortal ya bilay. (Apo. 14:1) Ibabaga met na Biblia ya “walay kioli na saray matunong.” Ontutukoy iya ed saray dakdakel ya matoor ya lalaki tan bibii ya napaoli diad dalin. Manbilay ira ya andi-anggaan no mansiansia ran matoor legan na Sanlibon Taon ya Uley nen Kristo tan anggad unor ya subok. (Dan. 12:13; Heb. 12:1) Legan na Sanlibon Taon, napaoli met iray “agmatunong.” Ontutukoy iya ed saray totoon agbalot akapanlingkor ed si Jehova, pati “saramay nanggaway mauges.” Naikdan ira na tsansa ya manguman tan manlingkor ed si Jehova. (Luc. 23:42, 43) Pero, wala ray totoo ya nanrebelde ed si Jehova tan ginagala dan kontraen so panlabayan to. Lapud ontan lay inkauges da, ag-ira paolien nen Jehova.​—Luc. 12:4, 5.

18-19. (a) Akin et makapantiwala tayo ya duga so desisyon nen Jehova no siopa ray paolien to tan agto paolien? (Isaias 55:8, 9) (b) Antoy pantongtongan tayo ed ontumbok ya artikulo?

18 On, makapantiwala tayo ya no si Jehova so mangukom, lanang ya duga so desisyon to. Singa si Abraham, atalosan tayo ya si Jehova​—say “Ukom na interon dalin”​—et perpekto, sankarunongan, tan anggapoy makapipara ed panangasi to. Impasal toy Jesus parad satan ya responsabilidad tan “inmatalek to lad Anak [to] so amin a pangukom.” (Juan 5:22) Parehon nabasa nen Jehova tan Jesus no antoy walad puso na kada too. (Mat. 9:4) Kanian no mangukom ira, makapantiwala tayo ya duga so desisyon da!

19 Lanang tayo sirin ya mantiwala ed si Jehova tan ed saray desisyon to. Birbiren tayo ya anggapoy karapatan tayon mangukom. Si Jehova so makanepegan ya manggawa ed satan. (Basaen so Isaias 55:8, 9.) Kanian ipalima tayo lan amin ed si Jehova tan ed si Jesus, say Ari tayo ya patas met tan makasi ya singa si Ama to. (Isa. 11:3, 4) Diad baleg a kairapan ey, panon ya ukomen nen Jehova tan Jesus iray totoo? Anto ray agtayo amta tan anto ray amta tayo? Naebatan iratan ya tepet diad ontumbok ya artikulo.

KANSION 57 Pulongan so Amin a Klase na Totoo

c Diad Juan 17:12, nen imbaga nen Jesus ya si Judas et “anak na kadederal,” say labay ton ibaga et agla napaoli si Judas.

f No maminsan, pian idanet so sakey ya punto, wala ray ibabaga nen Jesus ya singa imposible. Say sakey ya alimbawa et amay imbaga to ya nabasad Mateo 7:3: “Akin . . . et onnenengneng kad dutak a walad mata na agim, balet ta agmo naiimano so troso a walad mismon matam?” Say sakey nin alimbawa et amay walad Lucas 21:18. Kuan to: “Agnabalang so anggan sakey a buek na ulo yo.” Diad sayan duaran alimbawa, amta tayo ya aliwan literal so labay ya ibaga nen Jesus. Balet nen binitla nen Jesus iray taga Sodoma tan Gomorra, mapatnag ya literal so labay ton ibaga.