Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 11

Ondengel ed Boses nen Jehova

Ondengel ed Boses nen Jehova

“Saya so Ana’ko . . . Dengel kayod sikato.”​—MAT. 17:5.

KANSION 89 Ondengel tan Onunor Pian Nabendisyonan

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1-2. (a) Panon ya mitotongtong si Jehova ed saray totoo? (b) Antoy aralen tayo ed sayan artikulo?

LABALABAY nen Jehova so mitongtong ed sikatayo. Nensaman, inusar to iray propeta, saray anghel, tan say Anak to, si Jesu-Kristo, pian ipasabi so mensahe to ed sikatayo. (Amos 3:7; Gal. 3:19; Apo. 1:1) Natan, sikatoy mitotongtong ed sikatayo panamegley na Salita to, say Biblia. Inter to itan ed sikatayo pian naamtaan tayo so kanonotan to tan natalosan tayo iray paraan to.

2 Nen wadiad dalin si Jesus, nansalitay Jehova manlapud tawen diad taloran pankanawnawa. Amtaen tayo no anto ray imbaga nen Jehova, no antoy naaralan tayo ed saray imbaga to, tan no panon itayon nagunggonaan ed satan.

“SIKA SO ANA’KO, SAY INAD-AROK”

3. Diad Marcos 1:9-11, antoy imbaga nen Jehova nen abautismoan si Jesus, tan anto ran importantin katuaan so papaneknekan na satan?

3 Nabasa ed Marcos 1:9-11 so unonan pankanawnawa ya nansalita si Jehova manlapud tawen. (Basaen.) Inkuan to: “Sika so Ana’ko, say inad-arok; inabobonan ta ka.” Seguradon malikeliket si Jesus nen arengel to so boses nen Ama to ya mangibabalikas na panangaro tan panamaseguro! Walay taloran importantin katuaan nipaakar ed si Jesus ya papaneknekan na satan ya imbaga nen Jehova. Unona, si Jesus so Anak to. Komadua, inar-aro nen Jehova so Anak to. Tan komatlo, aabobonan nen Jehova so Anak to. Sansakeyen tayon konsideraen iratan.

4. Nen abautismoan si Jesus, panon ya sikatoy nagmaliw ya anak na Dios ed espisyal tan balon paraan?

4 “Sika so Ana’ko.” Napatnagan ed sayan imbaga nen Jehova  ya si Jesus et nagmaliw ya anak na Dios ed espisyal tan balon paraan. Nen walad tawen si Jesus, sikatoy sakey la ed saray espiritun ananak na Dios. Balet, nen sikatoy abautismoan, sikatoy nilanaan na masanton espiritu. Diad saman, impanengneng na Dios ya si Jesus, bilang nilanaan ya Anak To, et walaan la na ilalon ompawil ed tawen pian magmaliw ya Ari tan Atagey a Saserdote ya tinuro To. (Luc. 1:31-33; Heb. 1:8, 9; 2:17) Kanian satan so rason no akin ya nen abautismoan si Jesus et imbaga nen Ama to: “Sika so Ana’ko.”​—Luc. 3:22.

Onaaligwas tayo lapud komendasyon tan panamaseseg (Nengnengen so parapo 5) *

5. Panon tayon naalig si Jehova ed panangibalikas na panangaro tan panamaseseg?

5 “Sika so . . . inad-arok.” Samay imbalikas nen Jehova ya panangaro tan panamaseseg et mangipapanonot ed sikatayo ya nepeg tayoy mananap na pankanawnawan pasesegen so arum. (Juan 5:20) Onaaligwas tayo no walay pinabpabli tayo ya mangibalikas na panangaro tod sikatayo tan komendaan to itayo ed maabig ya gagawaen tayo. Ontan met, kaukolan na saray agagi ed kongregasyon tan saray kapamilya tayo so panangaro tan panamaseseg tayo. No kokomendaan tayoy arum, napabiskeg tayoy pananisia ra tan natulongan tayo ran manmatoor ed panlilingkor dad si Jehova. Nagkalalon kaukolan ya pasesegen na saray atateng iray ananak da. No impapuson komendaan na saray atateng iray ananak da tan ipanengneng day panangaro dad sikara, natulongan da ran onaligwas.

6. Akin et makapanmatalek tayo ed si Jesu-Kristo?

6 “Inabobonan ta ka.” Ipapanengneng na sayan imbaga nen Jehova ya walay talek ton matoor ya gawaen nen Jesus so linawa na Ama to. Ontan lay talek nen Jehova ed Anak to, kanian makapanmatalek tayo met ya matoor a gawaen nen Jesus so amin ya sipan nen Jehova. (2 Cor. 1:20) No dalepdepen tayoy alimbawa nen Jesus, ombiskeg so  determinasyon tayon tumboken so bakat to tan makaaral tayod sikato. Matalek met si Jehova ya sikatayo ran lingkor to, bilang grupo, et tuloytuloy tayon aligen so alimbawa na Anak to.​—1 Ped. 2:21.

“DENGEL KAYOD SIKATO”

7. Base ed Mateo 17:1-5, diad anton inkagawa ya nansalita si Jehova manlapud tawen, tan antoy imbaga to?

7 Basaen so Mateo 17:1-5. Say komaduan pankanawnawa ya nansalita si Jehova manlapud tawen et samay inkagawa ya “anguman so itsura” nen Jesus. Intagar nen Jesus si Pedro, Santiago, tan Juan ya milad sikato ed sakey ya atagey a palandey. Nen wadman ira, akanengneng iray nikadkaduman pasingawey. Sinminag so lupa nen Jesus tan nagmaliw a masnag so kawes to. Anengneng day duaran lalaki, ya singa si Moises tan Elias, ya mitotongtong ed si Jesus nipaakar ed magano lan ipatey tan kioli to. Anggano ‘akateglep la’ so taloran apostol, anengneng da iyan makapakelaw a pasingawey sanen abangon la ra. (Luc. 9:29-32) Insan tinmarong ed sikara so maliwawan lurem, tan walay arengel dan boses​—say boses na Dios! Singa nen abautismoan si Jesus, imbalikas lamet nen Jehova so panangabobon tan panangaro to ed Anak to, ya inkuan to: “Saya so Ana’ko, say pinilik.” Balet natan et inyarum nen Jehova: “Dengel kayod sikato.”

8. Antoy epekto na pasingawey ed si Jesus tan ed saray disipulo?

8 Anengneng ed saman ya pasingawey so gloria tan pakapanyari nen Jesus sano sikatoy magmaliw lan Ari ed Panarian na Dios. Seguradon sikatoy apaseseg tan apabiskeg ya arapen so panirap tan ansakit ya ipapatey. Lapud sayan pasingawey, apabiskeg met so pananisia na saray disipulo tan akatulong iya pian magmaliw iran akaparaan ed saray subok ed katooran da tan ed baleg a kimey ya gawaen da ed dakel a taon. Manga 30 taon kayari na satan, tinukoy nen apostol Pedro iman ya pasingawey, a mangipapanengneng ya malinlinew ni itan ed nonot to.​—2 Ped. 1:16-18.

9. Anto ran praktikal ya simbawa so inter nen Jesus ed saray disipulo to?

9 “Dengel kayod sikato.” Malinew ya labay nen Jehova ya ondengel tayo ed saray ibabaga na Anak to tan unoren tayo iratan. Anto ray imbaga nen Jesus nen wadiad dalin? Dakel so imbaga to ya importantin dengelen! Singa bilang, maaro ton imbangat iray papatumbok to no panon ya ipulong so maong a balita, tan aminpiga to ran pinanonotan ya mantultuloy iran manbantay. (Mat. 24:42; 28:19, 20) Binilin to met ira ya manpursigi, tan pinaseseg to iran ag-onsuko. (Luc. 13:24) Indanet nen Jesus ed saray papatumbok to ya kaukolan ya manaaroan ira, mansiansia ran nankakasakey, tan unoren da ray ganggan to. (Juan 15:10, 12, 13) Talagan praktikal iray simbawan inter nen Jesus ed saray disipulo to! Saratan ya simbawa et importante ni anggad natan ya singa nen inter iratan nen Jesus.

10-11. Panon tayon nipanengneng ya ondedengel tayo ed si Jesus?

10 Imbaga nen Jesus: “Ondedengel ed siak so amin a walad dapag na katuaan.” (Juan 18:37) Ipapanengneng tayon ondedengel tayo ed si Jesus no ‘itultuloy tayon itepel so sakey tan sakey tan mabulos tayon perdonaen so sakey tan sakey.’ (Col. 3:13; Luc. 17:3, 4) Ipapanengneng tayo met ya ondedengel tayo ed sikato no maseseg tayon ipupulong so maong a balita “diad maabig a panaon tan diad mairap a panaon.”​—2 Tim. 4:2.

11 Imbaga nen Jesus: “Dedengelen na saray karnerok so boses ko.” (Juan 10:27) Ipapanengneng na saray papatumbok na Kristo ya sikatoy dedengelen da no gagawaen da ray ibabaga to, aliwa labat ya basta imanoen da iratan. Anggano wala ray “kapagaan ed bilay,”  agnababalang so pokus da. (Luc. 21:34) Imbes, iyuuna da ed bilay da so pangunor ed saray ganggan nen Jesus, anggano diad mairap iran situasyon. Susungdoan na dakel ed saray agagi tayo iray graben subok, kaiba lay panangataki na saray onsusumpa, sobran kairapan, tan saray kalamidad. Diad ontan iran situasyon, mansiasiansia ran matoor ed si Jehova anggan antoy nagawa. Oniay ipapaseguro nen Jesus ed sikara: “Siopaman a mangaawat ed saray ganggan ko tan manguunor ed saratan, aaroen to ak. Tan siopaman a mangaaro ed siak et aroen nen Amak.”​—Juan 14:21.

Ontulong so ministeryo tayo pian mansiansia tayon akapokus (Nengnengen so parapo 12) *

12. Anto ni sakey ya paraan a nipanengneng tayon ondedengel tayo ed si Jesus?

12 Nia ni sakey ya paraan a nipanengneng tayon ondedengel tayo ed si Jesus: diad pitulongan tayo ed saray tinuro to ya mangidaulo ed sikatayo. (Heb. 13:7, 17) Diad agano ni, dakel so agawan pananguman ed organisasyon na Dios, a singa saray balon uusaren tan paraan ed ministeryo tayo, say format na aral tayo ed midweek, tan say paraan na panagpaalagey, panag-apiger, tan panagmintina ed saray Kingdom Hall. Saratan ya panangigiya et parad pankaabigan tayo tan pakapatnagan na panangaro na organisasyon na Dios. Talagan aapresyaen tayo iratan! Makaseguro itayon bendisyonan nen Jehova so pansasagpot tayon unoren iray nipanpanaon ya instruksion na organisasyon.

13. Anto ray gunggona no ondedengel tayo ed si Jesus?

13 Nagunggonaan tayo no ondedengel tayo ed amin ya bangat nen Jesus. Impaseguro nen Jesus ed saray disipulo to ya saray bangat to et pakainawaan da. “Pampainawaen ta kayo,” so kuan to. “Ta say pakok et maabig, tan anlemew so awit ko.” (Mat. 11:28-30) Say Salita na Dios, ya kaibad satan so apatiran Ebanghelyo nipaakar ed bilay tan ministeryo nen Jesus, et painawaen to tayo, pasimbaloen toy espiritual a biskeg tayo, tan gawaen to tayon marunong. (Sal. 19:7; 23:3) Imbaga nen Jesus: “Maliket iramay onderengel tan manusumpal ed salita na Dios!”​—Luc. 11:28.

‘IGLORIAK SO NGARAN KO’

14-15. (a) Base ed Juan 12:27, 28, kapigan so komatlon pankanawnawa ya nansalita si Jehova manlapud tawen? (b) Akin ya aligliwa tan apabiskeg si Jesus ed samay imbaga nen Jehova?

14 Basaen so Juan 12:27, 28. Nabasa ed Ebanghelyo nen Juan so komatlon pankanawnawa ya nansalita si Jehova manlapud tawen. Pigaran agew antis na impatey nen Jesus, sikatoy walad Jerusalem parad sampot ya panselebra to na Paskua. “Nagogonigon  ak,” so kuan to. Insan nampikasi: “Ama, igloriam so ngaran mo.” Oniay inyebat na Ama to manlapud tawen: “Inggloriak itan tan igloriak lamet.”

15 Nagogonigon si Jesus lapud balbaleg so responsabilidad to ya mansiansian matoor ed si Jehova. Amta nen Jesus ya sikatoy makaeksperiensya na maruksan panagsiplat tan ipapatey. (Mat. 26:38) Say sankaimportantian ed si Jesus et say pangigloria to ed ngaran nen Ama to. Inakusaan si Jesus ya mumudmoraen toy Dios, tan sikatoy napapagaan ya ompan lapud ipatey to et napabanday so ngaran na Dios. Seguradon binmiskeg so liknaan nen Jesus ed samay imbaga nen Jehova! Sikatoy apaseguroan ya nigloria so ngaran nen Jehova. Aligliwan maong si Jesus ed samay imbaga nen Ama to tan sikatoy apabiskeg ya sungdoan so antokaman ya irap ya dalanen to. Diad saman, nayarin si Jesus labat so malinew ya akatalos ed no antoy imbaga nen Ama to, balet sineguro nen Jehova ya nisulat iratan parad sikatayon amin.​—Juan 12:29, 30.

Igloria nen Jehova so ngaran to tan iliktar to ray totoo to (Nengnengen so parapo 16) *

16. Akin ya no maminsan et pampapagaan tayo so pamapabanday na arum ed ngaran na Dios?

16 Singa si Jesus, nayarin pampapagaan tayo so pamapabanday na arum ed ngaran nen Jehova. Ompan biktima itayo na ag-inkahustisya ya singa si Jesus. Odino nayarin naaaburido tayo no wala ray palson istorya ya ikakayat na saray onsusumpa. Nayarin nononoten tayo ya napapabanday so ngaran nen Jehova tan say organisasyon to lapud sarayan istorya. Diad ontan iran situasyon, makaligliwan  maong ed sikatayo imay imbaga nen Jehova. Agtayo nepeg ya manpagan maong. Makaseguro itayo ya “say kareenan na Dios a palumbasan toy amin a pakatalos so manbantay ed saray puso tan nonot [tayo] diad panamegley nen Kristo Jesus.” (Fil. 4:6, 7) Seguradon igloria nen Jehova so ngaran to. Panamegley na Panarian, ekalen to so amin ya mauges ya epekto na ginawa nen Satanas tan sayan mundo ed saray matoor ya lingkor To.​—Sal. 94:22, 23; Isa. 65:17.

NAGUNGGONAAN DIAD IDENGEL ED BOSES NEN JEHOVA

17. Unong ed Isaias 30:21, panon ya mitotongtong si Jehova ed sikatayo natan?

17 Siansia nin mitotongtong si Jehova ed sikatayo natan. (Basaen so Isaias 30:21.) Tua, aliwan literal ya narengel tayoy Dios a mansasalita manlapud tawen. Balet, inter tod sikatayo so Salita to, say Biblia, ya ditan tayo nabasa iray instruksion to. Ontan met, say espiritu nen Jehova so mamapakiwas ed “matoor a manag-asikaso” pian tuloytuloy ya nataryaan na espiritual a naakan iray lingkor To. (Luc. 12:42) Talagan dakdakel so espiritual ya naakan ya nanaawat tayo, balanglan niimprinta odino diad online, pati saray video tan audio ya publikasyon!

18. Panon ya saray imbaga nen Jehova et mamabiskeg na pananisiam tan mangiter ed sika na pakpel?

18 Lanang tayo sirin ya nonoten iramay imbaga nen Jehova nen wadiad dalin so Anak to! Komon ta saray imbaga na Dios, ya akasulat ed Biblia, et mamabiskeg ed talek tayo ya kontrolado nen Jehova so amin ya bengatla tan ekalen to so amin ya mauges ya epekto na ginawa nen Satanas tan say mundo to. Tan determinado tayo komon ya ondengel a maong ed boses nen Jehova. No gawaen tayo itan, nasungdoan tayo so antokaman ya probleman aarapen tayo natan tan saray onsabi nin subok. Papanonotan itayo na Biblia: “Nakaukolan yoy mansungdo, pian kayari yon gawaen so linawa na Dios, naawat yoy kasumpalan na sipan.”​—Heb. 10:36.

KANSION 4 “Si Jehova so Pastol Ko”

^ par. 5 Nen wadiad dalin si Jesus, nansalitay Jehova manlapud tawen ed taloran pankanawnawa. Diad sakey ed saratan, binilin nen Jehova iray disipulo na Kristo ya ondengel ira ed Anak to. Natan et mitotongtong si Jehova ed sikatayo panamegley na nisulat a Salita to, a kaiba ed satan iray bangat nen Jesus, tan panamegley na organisasyon to. Aralen ed sayan artikulo no panon tayon nagunggonaan diad idengel tayo ed si Jehova tan ed si Jesus.

^ par. 52 DESKRIPSION NA LITRATO: Elder ya naimano toy sakey a ministeryal a lingkor ya ontutulong ed panaglinis na Kingdom Hall tan gagawaen toy kimey to diad literature counter. Sikatoy maaron kinomendaan na elder.

^ par. 54 DESKRIPSION NA LITRATO: Sanasawa ed Sierra Leone ya angiter ed sakey ya managsigay na imbitasyon parad aral.

^ par. 56 DESKRIPSION NA LITRATO: Saray Tasi ed bansa ya napepegetan so kimey tayo ya nantitipon ed sakey ya abung. Aliwan masyadon pormal so sulong da pian ag-ira makalay imano.