Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 12

Ipatnag so Pililikna ed Arum

Ipatnag so Pililikna ed Arum

“Komon ta amin yo et . . . ipatnag yoy pililikna.”​—1 PED. 3:8.

KANSION 90 Manpapasesegan

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1. Base ed 1 Pedro 3:8, akin ya labalabay tayon kaiba iray totoon ikokonsidera day nalilikna tayo tan sankanonot day pankaabigan tayo?

LABALABAY tayon kaiba iray totoon ikokonsidera day nalilikna tayo tan sankanonot day pankaabigan tayo. Ipapasen day sarili da ed situasyon tayo pian natalosan day nononoten tan nalilikna tayo. Naiimano da no anto ray kaukolan tayo, tan antis tayo nin onkerew na tulong et iiter da la itan. Aapresyaen tayo ray totoon mangipapatnag na “pililikna” * ed sikatayo.​—Basaen so 1 Pedro 3:8.

2. Akin ya no maminsan et aliwan mainomay ya ipatnag so empatya?

2 Bilang Kristiano, amin tayo et labay tayon ipatnag so empatya, odino pililikna. Balet diad tua, no maminsan et aliwan mainomay ya gawaen itan. Akin? Say sakey ya rason et aliwa tayon perpekto. (Roma 3:23) Kanian nepeg tayon labanan so nisipor a tendensia ya say sarili tayo so sankanonot tayon lanang. Ontan met, nayarin nanairapan tayo ya ipanengneng so empatya lapud paraan na impamabaleg ed sikatayo odino lapud saray naeksperiensya tayo ed apalabas. Sakey ni, nayarin naimpluensyaan itayo na ugali na saray totoon akapaliber ed sikatayo. Diad sarayan kaunoran ya agew, dakel so totoo ya agda ikokonsidera so nalilikna na arum. Imbes, “maaro [ira] ed sarili ra.” (2 Tim. 3:1, 2) Anggano oniay kipapasen, antoy makatulong pian nipatnag tayoy pililikna ed arum?

3. (a) Panon tayon mas nipatnag so pililikna? (b) Antoy aralen tayo ed sayan artikulo?

3 Mas nipatnag tayoy pililikna no aligen tayoy Jehova a Dios  tan say Anak to, si Jesu-Kristo. Say Dios et aro, tan sikato so sankaabigan ya alimbawa na pangipanengneng na panangiyansakit ed arum. (1 Juan 4:8) Perpekton inalig nen Jesus so personalidad nen Ama to. (Juan 14:9) Nen sikatoy wadiad dalin, impanengneng toy alimbawa no panon tayon nipatnag so panangabagey. Diad sayan artikulo, aralen tayo nin unona no panon ya impatnag nen Jehova tan Jesus so pililikna ed arum. Insan tayo pantongtongan no panon tayon naalig so alimbawa ra.

IMPATNAG NEN JEHOVA SO PILILIKNA ED ARUM

4. Panon ya ipapanengneng na Isaias 63:7-9 ya iyaansakit nen Jehova iray lingkor to?

4 Ibabangat na Biblia ya iyaansakit nen Jehova iray lingkor to. Singa bilang, imanoen no antoy alikna nen Jehova nen dinmalan ed dakel ya subok iray Israelita nensaman. “Kapagno nagogonigon ira, sikatoy nagogonigon met,” so kuan na Salita na Dios. (Basaen so Isaias 63:7-9.) Kalabas na panaon, imbaga nen Jehova panamegley nen propeta Zacarias ya no napapairap iray totoo to et singa sikaton mismo so napapairap. Imbaga nen Jehova ed saray lingkor to: “Siopaman a maniwit ed sikayo et manidiwit ed bukel na matak.” (Zac. 2:8) Talagan mapuersa iyan deskripsion na panangiyansakit nen Jehova ed totoo to!

Naabagey nen Jehova iray Israelita kanian imbulos to rad impakaaripen dad Ehipto (Nengnengen so parapo 5)

5. Mangiter na alimbawa no panon ya kinmiwas si Jehova pian tulongan iray lingkor to ya maniirap.

5 Si Jehova et aglabat makakalikna na panangabagey ed saray lingkor to ya maniirap. Sikatoy onkikiwas pian tulongan ira. Singa bilang, nen maniirap iray Israelita lapud naaripen ira ed Ehipto, alikna nen Jehova so paniirap da tan apakiwas ya manggaway paraan pian nainawaan ira. Imbaga nen Jehova ed si Moises: “Anengneng kon mismo so paniirap na totook . . . , tan nadngel koy akis da . . . Amtak so paniirap da. Onleksab ak pian iliktar ko rad saray Ehipsio.” (Exo. 3:7, 8) Lapud naabagey nen Jehova iray totoo to, imbulos to ra ed impakaaripen da. Kalabas na nilasus ya taon, nen wala lad Insipan a Dalin iray Israelita, nilusob ira na saray kalaban da. Antoy reaksion nen Jehova? “Akasian ira nen Jehova lapud panakis da nisengeg ed saramay mamapairap tan nanmaltrato ed sikara.” Lapud empatya et apakiwas lamet si Jehova ya tulongan iray totoo to. Sikatoy angibaki na saray ukom  pian iliktar iray Israelita ed saray kalaban da.​—Ukom 2:16, 18.

6. Mangiter na alimbawa no panon ya inkonsidera nen Jehova so nalilikna na lingkor to anggan sanen aliwan duga so kanonotan to.

6 Ikokonsidera nen Jehova so nalilikna na saray lingkor to​—anggano aliwan lanang ya duga so kanonotan da. Imanoen so agawad si Jonas. Imbaki na Dios iyan propeta to pian ipulong so mensahe na panangukom ed saray taga Ninive. Nen nagbabawi ira, ag-ira dineral na Dios. Balet, ag-itan agustoan nen Jonas. Sikatoy “sinmanok a maong” lapud ag-agawa so impropesiya to. Balet maan-anos si Jehova ed si Jonas tan tinulongan To pian nipetek so kanonotan to. (Jon. 3:10–4:11) Atalosan lanlamang nen Jonas no antoy labay ya ibangat nen Jehova ed sikato, tan impaisulat ni ingen nen Jehova ed sikato iyan salaysay pian nagunggonaan itayo.​—Roma 15:4. *

7. Antoy ipapaseguro ed sikatayo na saray ginawa nen Jehova parad saray totoo to?

7 Saray ginawa nen Jehova parad saray totoo to so mangipapaseguro ed sikatayo ya walay pililikna to ed saray lingkor to. Amta to so paniirap tan sakit ya nalilikna na kada sakey ed sikatayo. Si Jehova so “talagan makapikabat ed puso na too.” (2 Awa. 6:30) Natatalosan to ray sankaaraleman ya kanonotan tan emosyon tayo, pati saray limitasyon tayo. Tan ‘agto abuloyan a nipaarap tayod tukso ya agtayo nayarian.’ (1 Cor. 10:13) Talagan makaligliwa itan ya panamaseguro!

IMPATNAG NEN JESUS SO PILILIKNA ED ARUM

8-10. Anto ray rason no akin ya ontan lay panangiyansakit nen Jesus ed arum?

8 Nen wadiad dalin si Jesus, talagan iyaansakit to so arum. Akin ya ontan lay panangiyansakit to? Walay ag-onkulang ed taloran rason. Unona, singa abitla niman, perpekton inalig nen Jesus so personalidad na Ama to ed tawen. Singa si Ama to, inar-aro nen Jesus iray totoo. Tinmulong si Jesus nen ginawa nen Jehova so amin ya bengatla, tan anggaman panliliketan to iratan ya amin, “say nagkalalo lan panliliketan [to] et saray anak na totoo.” (Pro. 8:31) Say panangaro so amakiwas ed si Jesus ya ipatnag so pililikna ed arum.

9 Komadua, singa si Jehova, nabasa nen Jesus so puso. Sarag ton amtaen so motibo tan nalilikna na too. (Mat. 9:4; Juan 13:10, 11) Kanian nen anengneng to ya asugatan so puso na saray totoo, sikatoy apakiwas ya ligliwaen ira.​—Isa. 61:1, 2; Luc. 4:17-21.

10 Komatlo, naeksperiensyan mismo nen Jesus so arum ya problema na totoo. Singa bilang, mapatnag ya binmaleg si Jesus ed mairap ya pamilya. Diad impankimey nen Jesus kaibay pinagka-ama ton si Jose, asali ton mismo so mantrabahoy ambelat. (Mat. 13:55; Mar. 6:3) Mapatnag ya inatey lay Jose antis nin inggapo nen Jesus so ministeryo to. Kanian seguradon alikna nen Jesus so sakit na naandian na inad-aro. Tan amta nen Jesus so liknaan no aliwan mananisia iray kapamilya. (Juan 7:5) Saratan ya naeksperiensya to tan arum nin rason so akatulong ed si Jesus pian natalosan iray subok ya dadalanen na ordinaryon totoo tan say nalilikna ra.

Inyarawi nen Jesus ed totoo so sakey a lakin telek tan pinaabig to lapud naabagey to (Nengnengen so parapo 11)

11. Kapigan nagkalalo lan apatnagan so pililikna nen Jesus? Ipaliwawa. (Nengnengen so litrato ed apis.)

11 Nagkalalo lan apatnagan so pililikna nen Jesus nen sikatoy nanggawa na saray milagro. Ginawa to iratan aliwa labat ya lapud obligasyon to, noagta lapud ‘akasian to’ iray maniirap. (Mat. 20:29-34; Mar. 1:40-42) Singa  bilang, isip mo pay alikna nen Jesus nen inyarawi tod totoo so sakey a lakin telek tan pinaabig to, odino nen pinaoli to so alenleneg ya anak na sakey a biin balo. (Mar. 7:32-35; Luc. 7:12-15) Alikna nen Jesus so nalilikna na saraman a totoo tan labay to ran tulongan.

12. Unong ed Juan 11:32-35, panon ya impatnag nen Jesus so pililikna ed si Marta tan Maria?

12 Impatnag met nen Jesus so pililikna ed si Marta tan Maria. “Akaakis si Jesus” nen anengneng to ya maneermen ira lapud impatey na agi ran si Lazaro. (Basaen so Juan 11:32-35.) Sikatoy akaakis aliwan lapud agto la nakaiba so maapit a kaaro to. Amta to ya paolien to lanlamang si Lazaro. Akaakis si Jesus lapud natatalosan to tan nalilikna to so paneermen na sarayan papablien ton kakaaro.

13. Akin et makapaseseg a naamtaan ya walay pililikna nen Jesus ed saray totoo?

13 Makapaseseg a naamtaan ya walay pililikna nen Jesus. Sikatoy inaro tayo lapud mapangasin impantrato to ed saray totoo. (1 Ped. 1:8) Napapaseseg tayo ta amta tayon sikatoy manuuley la bilang Ari ed Panarian na Dios. Magano to lan ekalen so amin a paniirap. Lapud asali toy nagmaliw a too, amta to no panon ya tulongan iray totoo pian agda la nalikna so sakit tan irap ya resulta na uley nen Satanas. Talagan maliket tayo ta walaan tayo na Manuley ya “makapilikna ed saray kakapuyan tayo.”​—Heb. 2:17, 18; 4:15, 16.

ALIGEN SO ALIMBAWA NEN JEHOVA TAN JESUS

14. Base ed Efeso 5:1, 2, napakiwas itayon gawaen so anto?

14 No nonoten tayoy alimbawa nen Jehova tan Jesus, napakiwas itayo ya mas pansagpotan ya ipatnag so pililikna. (Basaen so Efeso 5:1, 2.) Aliwa tayon singa sikara ya nabasa day puso. Balet, sarag tayon pansagpotan ya talosan so nalilikna tan pankaukolan na arum. (2 Cor. 11:29) Aliwan singa sayan makasarilin mundo, gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon ‘anapen so pankaabigan na arum, aliwan say pankaabigan tayo labat.’​—Fil. 2:4.

(Nengnengen so parapo 15-19) *

15. Siopa ray nagkalalo lan nepeg ya mangipanengneng na pililikna?

15 Saray elder ed kongregasyon so nagkalalo lan nepeg ya mangipanengneng na pililikna. Amta ra ya walay eebatan dad si Jehova ed no panon dan aasikasoen iray karnero to ya inmatalek tod sikara. (Heb. 13:17) Pian natulongan na saray elder iray agagi, nepeg ya walay empatya ra. Panon ya nipatnag na saray elder so pililikna?

16. Antoy gagawaen na elder ya walaan na pililikna, tan akin et importante itan?

16 Say elder ya walaan na pililikna et walay panaon to parad saray agagi. No katongtong to ra, sikatoy mantetepet tan maan-anos ya ondedengel a maong. Nagkalalo lan importante itan no walay sakey ed saray pinablin karnero ya labay ton ipaamta so walad puso to balet nanairapan a mangibalikas. (Pro. 20:5) No mabulos ya iter na elder so panaon to ed saray agagi, ombiskeg so talek, pikakaaro, tan panangaro dad sakey tan sakey.​—Gawa 20:37.

17. Antoy ibabaga na dakel ya agagi ya labalabay dan kualidad na saray elder? Mangiter na alimbawa.

17 Ibabaga na dakel ya agagi ya say labalabay dan kualidad na saray elder et say pililikna ra ed arum. Akin? “Mas mainomay moy onasingger ed sikara ta antam ya natalosan da ka,” so inkuan nen Adelaide. Inkuan to ni: “Nalikas mod reaksion da ya walay pililikna rad sika sano katongtong mo ra.” Oniay inkuan na brother ya misalsalamat ed ginawa na sakey a elder: “Anengneng kon akaakis imay elder nen ibabagak ed sikato so situasyon ko. Agkon balot iman nalingwanan.”​—Roma 12:15.

18. Panon tayon nipatnag so pililikna ed arum?

 18 Siempre, aliwan saray elder labat so nepeg ya mangipatnag na pililikna. Amin tayo et sarag tayon ipatnag iyan kualidad. Panon? Pansagpotan mon talosan iray problema na saray kapamilyam tan saray agagi. Ipanengneng moy panangiyansakit ed saray tinedyer diad kongregasyon ontan met ed saray mansasakit, maedad la, tan saramay inateyan na inad-aro. Kumustam ira. Dengel kan maong no ibabalikas day nalilikna ra. Ipaliknam ed sikara ya talagan natatalosan moy situasyon da. Tulongan mo ra ed antokaman a paraan ya sarag mo. No gagawaen tayo iya, nipapanengneng tayoy tuan panangaro.​—1 Juan 3:18.

19. Akin et kaukolan ya marunong tayon onadapta no tutulongan tayoy arum?

19 Kaukolan ya marunong tayon onadapta no tutulongan tayoy arum. Akin? Lapud nanduruma so ikikiwas na totoo no walay problema da. Say arum et labay dan itongtong so problema da, say arum balet et andi. Kanian anggano labay tayoy ontulong, nepeg ya paliisan tayoy mantepet na masyadon personal. (1 Tes. 4:11) Tan anggano ibalikas da ni walad puso ra, no maminsan et nayarin agtayo mipakna ed ibabaga ra. Balet, kaukolan tayon bidbiren ya ontan so nalilikna ra. Nepeg ya alisto tayon ondengel tan agbengatbengat a mansalita.​—Mat. 7:1; Sant. 1:19.

20. Antoy aralen tayo ed ontumbok ya artikulo?

20 Nipatnag tayoy pililikna aliwa labat ya diad kongregasyon, noagta labay tayo met ya ipatnag iyan balibalin kualidad diad ministeryo. Panon tayon nipatnag so pililikna diad panagpulong tan panagbangat? Aralen tayo itan ed ontumbok ya artikulo.

KANSION 130 Mamerdona

^ par. 5 Ipapatnag nen Jehova tan Jesus so pililikna ed arum. Amtaen tayo ed sayan artikulo no antoy naaralan tayo ed alimbawa ra. Pantongtongan tayo met no akin ya kaukolan tayon ipatnag so pililikna tan no panon tayon nagawaan itan.

^ par. 1 KABALIKSAN NA SALITA: Say pangipatnag na “pililikna” et mankabaliksan ya talosan tayoy nalilikna na arum tan ipasen tayoy sarili tayo ed situasyon da pian nalikna tayoy nalilikna ra.​—Roma 12:15.

^ par. 6 Impanengneng met nen Jehova so panangabagey ed arum nin matoor ya lingkor to ya adismaya odino tinmakot. Isipen so salaysay nipaakar ed si Hana (1 Sam. 1:10-20), Elias (1 Ara. 19:1-18), tan Ebed-melec (Jer. 38:7-13; 39:15-18).

^ par. 65 DESKRIPSION NA LITRATO: Diad saray aral ed Kingdom Hall, dakel so pankanawnawa tayon ipatnag so panangiyansakit. Nanengneng tayo dia so (1) elder ya maaron mitotongtong ed sakey ya ugaw a manangipalapag tan say nanay to, (2) sanama ya tutulongan day maedad lan sister ya onlugan ed kotse, tan (3) duaran elder ya ondedengel a maong ed sakey a sister ya onkekerew na simbawa.