Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 13

Ipatnag so Pililikna Diad Ministeryo

Ipatnag so Pililikna Diad Ministeryo

“Akasian to ra . . . Tan imbangat to ira na dakel a bengatla.”​—MAR. 6:34.

KANSION 70 Anapen Iray Makanepegan

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1. Anto so sakey ed saray balibalin aspekto na personalidad nen Jesus? Ipaliwawa.

SAY sakey ed saray balibalin aspekto na personalidad nen Jesus et say abilidad ton talosan so nalilikna na saray aliwan perpekton totoo no walay subok ya aarapen da. Nen wadiad dalin si Jesus, sikatoy ‘akiliket ed saramay manliliket’ tan ‘akiakis ed saramay onaakis.’ (Roma 12:15) Singa bilang, nen malikeliket a pinmawil so 70 ya disipulo to kayari na impanpulong da, sikatoy “aliketan a maong tan napnoy masanton espiritu.” (Luc. 10:17-21) Balet, “naney-ey si Jesus ed puso to tan agonigon” nen anengneng toy graben ermen na saray mangaaro ed si Lazaro lapud impatey to.​—Juan 11:33.

2. Antoy akatulong ed si Jesus ya ipatnag so pililikna ed saray totoo?

2 Akin ya sayan perpekton too et agaylay panangasi tan panangabagey to ed saray aliwan perpekton totoo? Manuna ed amin, inaro nen Jesus iray totoo. Singa abitla ed imbeneg ya artikulo, “say nagkalalo lan panliliketan [to] et saray anak na totoo.” (Pro. 8:31) Satan ya panangaro so amakiwas ed sikaton kabisadoen so panagnonot na totoo. Imbaga nen apostol Juan: “Amta to la no antoy walad puso na too.” (Juan 2:25) Walay maaron panangabagey nen Jesus ed arum. Alikna na totoo so panangaro tod sikara tan dinengel day mensahe na Panarian. No walay ontan ya panangabagey tayo, mas magmaliw tayon epektibo ya sumpalen so ministeryo tayo.​​—2 Tim. 4:5.

3-4. (a) No walay pililikna tayo, antoy pangipasen tayo ed ministeryo tayo? (b) Antoy aralen tayo ed sayan artikulo?

3 Amta nen apostol Pablo ya obligasyon toy manpulong, tan amta tayon obligasyon tayo met itan. (1 Cor. 9:16) Anggaman ontan, no walay pililikna tayo, ipasen tayoy ministeryo tayo ya  aliwa labat ya obligasyon. Labay tayon ipanengneng ya iyaansakit tayo ray totoo tan labalabay tayo ran tulongan. Amta tayo ya “mas makapaliket so mangiter nen say mangawat.” (Gawa 20:35) No ontan so pangipasen tayo ed ministeryo tayo, mas panliketan tayo itan.

4 Diad sayan artikulo, aralen tayo no panon tayon nipatnag so pililikna ed ministeryo. Unona, amtaen tayo no antoy naaralan tayo ed alikna nen Jesus ed saray totoo. Insan, pantongtongan tayo so apatiran paraan no panon tayon naalig so alimbawa to.​—1 Ped. 2:21.

IMPATNAG NEN JESUS SO PILILIKNA ED MINISTERYO

Say pililikna so amakiwas ed si Jesus ya ipulong so makaligliwan mensahe (Nengnengen so parapo 5-6)

5-6. (a) Siopa ray angipatnagan nen Jesus na pililikna? (b) Akin et akasian nen Jesus iray totoon napupulongan to, a singa nipasakbay ed Isaias 61:1, 2?

5 Imanoen so sakey ya alimbawa no panon ya impatnag nen Jesus so pililikna. Aminsan, si Jesus tan saray disipulo to et nampulong ya anggapoy painawa kanian naknaksawan ira. “Anggapoy panaon da anggan mangan.” Kanian intagar nen Jesus iray disipulo to ed “sakey a nisulinek a pasen, a siksikara labat” pian “makapanpainawa [iran] magano.” Balet, batik so dakel a totoo tan naunaan da ra diman. Nen sinmabi si Jesus tan anengneng to ray totoo, antoy reaksion to? “Akasian * to ra lapud singa ra karnero ya andiay managpastol. Tan imbangat to ira na dakel a bengatla.”​—Mar. 6:30-34.

6 Imanoen so rason no akin ya akasian nen Jesus iray totoo, a mangipapanengneng ya walay pililikna to. Naobserbaan to ya “singa ra karnero ya andiay managpastol.” Nayarin anengneng nen Jesus ya say arum ed sikara et mairap-bilay tan mantratrabaho na ambelat pian nalegpet so pamilya ra. Ompan say arum et maneermen lapud impatey na inad-aro da. No ontan, mapatnag ya natatalosan nen Jesus so situasyon da. Singa apantongtongan ed imbeneg ya artikulo, nayarin dinmalan met si Jesus ed ontan iran problema. Walay panangiyansakit to ed arum, tan sikatoy apakiwas ya  ipulong ed sikara so makaligliwan mensahe.​—Basaen so Isaias 61:1, 2.

7. Panon tayon naalig so alimbawa nen Jesus?

7 Antoy naaralan tayo ed alimbawa nen Jesus? Singa si Jesus, apaliberan itayo na totoo ya “singa ra karnero ya andiay managpastol.” Dakel so dadalanen dan problema. Walad sikatayo so kaukolan da​—say mensahe na Panarian. (Apo. 14:6) Kanian aaligen tayoy Katawan tayo, ya ipupulong tayo so maong a balita lapud ‘nakakasian tayo so pobri tan say mairap-bilay.’ (Sal. 72:13) Naaabagey tayo iray totoo, tan labay tayoy manggawa na paraan pian natulongan ira.

NO PANON TAYON NIPATNAG SO PILILIKNA

Ikonsidera so pankaukolan na kada indibidual (Nengnengen so parapo 8-9)

8. Antoy sakey a paraan ya nipatnag tayoy pililikna diad ministeryo? Iyilustra.

8 Antoy makatulong pian nipatnag tayoy pililikna ed saray napupulongan tayo? Kaukolan tayon ipasen so sarili tayo ed situasyon na saray nakakatongtong tayo ed ministeryo tan tratoen tayo ra ya singa ed labay tayon pantrato ra ed sikatayo. * (Mat. 7:12) Pantongtongan tayo so apatiran paraan no panon tayon nagawaan itan. Unona, ikonsidera so pankaukolan na kada indibidual. No ipupulong tayo so maong a balita, say gagawaen tayo et mipara ed gagawaen na doktor. Say maong a doktor et ikokonsidera toy pankaukolan na kada pasyente to. Sikatoy mantetepet tan ondedengel a maong legan ya ibabaga na pasyente so nalilikna to odino saray sintomas. Imbes ya resetaan ton tampol, nayarin obserbaan to ni so pasyente insan mangirekomenda na dugan panagtambal. Mipadpara, aliwan pareparehon presentasyon so nepeg tayon usaren ed saray napupulongan tayo. Imbes, ikokonsidera tayo no antoy situasyon tan opinyon na kada indibidual.

9. Antoy agtayo nepeg ya isipen no walay katongtong tayo diad ministeryo? Ipaliwawa.

9 Sano walay nakatongtong mo diad ministeryo, agmo iisipen ya antam lay situasyon to odino saray papanisiaan to tan no akin ya ontan so papanisiaan to. (Pro. 18:13) Imbes, maalwar ya mantepet pian naamtaan mo no antoy situasyon to tan saray papanisiaan to. (Pro. 20:5) No matukoy ed kultura yo, mantepet nipaakar ed trabaho to, pamilya to, saray eksperiensya tod bilay, tan no anto ray opinyon to. No mantepet tayo, singa tayo ra aabuloyan ya ibagad sikatayo no akin ya kaukolan da so maong a balita. Sano amta tayo la itan, natalosan tayo no anton talagay pankaukolan da tan niiter tayo so tulong ya dugaruga ed situasyon da.​—Ikompara so 1 Corinto 9:19-23.

Isipen no antoy nayarin situasyon ed bilay na labay mon pulongan (Nengnengen so parapo 10-11)

10-11. Base ed 2 Corinto 4:7, 8, anto so komaduan paraan pian nipatnag tayoy pililikna? Mangiter na alimbawa.

10 Komadua, salim ya isipen no antoy situasyon da ed bilay. Seguradon natalosan tayoy situasyon da ta diad tua, amin tayo et aliwan perpekto tan apektado tayo met na saray problema. (1 Cor. 10:13) Amta tayo ya talagan  mairap so manbilay ed sayan sistema na mundo. Nasusungdoan tayo labat itan lapud tulong nen Jehova. (Basaen so 2 Corinto 4:7, 8.) Balet isipen pa iramay anggapoy maapit ya relasyon da ed Dios. Seguradon mair-irap parad sikara so manbilay ed sayan mundo ya anggapoy tulong nen Jehova. Singa si Jesus, nakakasian tayo ra, tan napapakiwas itayon ipaamta ed sikara so “maong a balita nipaakar ed magmaong a bengatla.”​—Isa. 52:7.

11 Imanoen so alimbawa na brother ya manngaran na Sergey. Antis ton naamtaay katuaan, sikatoy mabaing tan aliwan masalita. Mairap toy mitongtong ed arum. Asabi panaon, inawat toy panangiyaral na Biblia. “Legan kon aaralen so Biblia, naamtaan ko ya obligasyon na saray Kristiano ya ipaamta ed arum so papanisiaan da,” so kuan nen Sergey. “Inisip ko ya agkon balot itan nagawaan.” Balet ninonot to iramay agda ni amta so katuaan, tan atalosan to ya seguradon mair-irap so kipapasen da ta agda kabat si Jehova. “Lapud saray balon nanaaralan ko, malikeliket ak tan awalaan ak na deen na nonot,” so kuan to. “Amtak ya kaukolan met ya naamtaan na arum irayan katuaan.” Legan ya mas nanaaralan nen Sergey ya ipatnag so pililikna, mas nanaaruman so pakpel ton manpulong. Imbaga to: “Agko inilaloan ya ombiskeg so kompiyansak ed sarilik lapud itotongtong ko ed arum so nipaakar ed Biblia. Binmiskeg met so pananisiak lapud satan.” *

Nayarin kaukolan so panaon pian onaligwas ed espiritual so arum (Nengnengen so parapo 12-13)

12-13. Akin ya kaukolan tayoy magmaliw ya maanos ed saray babangatan tayo diad ministeryo? Iyilustra.

12 Komatlo, magmaliw ya maanos ed saray babangatan mo. Tandaan, nayarin say arum ya katuaan ed Biblia ya kabkabisado tayo la et balo ed sikara. Tan nayarin inar-aro da ray bangat ya papanisiaan da. Ompan importantin maong ed sikara iray papanisiaan da lapud nayarin satan so rason no akin ya maapit ira ed pamilya ra tan ed saray totoo ed lugar da, tan akaugalian da la iratan. Panon tayo ran natulongan?

13 Isipen iyan ilustrasyon: Antoy maslak ya gagawaen no kaukolan lan salatan so daan tan  lupok ya taytay? Kaslakan et mangipaalagey ira na balon taytay balet kaleganan to et usaren ni so daan ya taytay. No asumpal la so balon taytay, nayari lan deralen so daan ya taytay. Mipadpara, antis ya taynan na saray totoo so papablien dan “daan” iran bangat, ompan kaukolan tayo ni ran tulongan ya pabiskegen so apresasyon da ed saray “balo” ya katuaan​—saray bangat na Biblia ya agda amta antis iran manaral na Biblia. No agawaan tayo la itan, akaparaan la ran taynan iray datin papanisiaan da. Nayarin kaukolan so panaon pian natulongan iray totoo ya manggawa na ontan iran pananguman.​—Roma 12:2.

14-15. Panon tayon natulongan iramay agmakaamta odino daiset so amta ra ed bangat nipaakar ed bilay ya andi-anggaan diad paraison dalin? Mangiter na alimbawa.

14 Pian nipanengneng tayo ya maanos tayo ed saray nakakatongtong tayo diad ministeryo, agtayo iisipen ya natalosan odino awaten dan tampol iray katuaan ed Biblia no primero dan narengelan itan. Imbes, say pililikna so mamakiwas ed sikatayon tulongan ira pian kalkalna dan natalosan iray ibabangat na Biblia. Bilang alimbawa, imanoen no panon tayon tulongan so sakey ya too pian natalosan to so ilalon bilay ya andi-anggaan diad paraison dalin. Dakel so agmakaamta odino daiset so amta ra ed sayan bangat. Nayarin panisiaan da ya no ompatey so sakey a too et manampot lan amin. Odino nayarin isipen da ya amin ya maong a totoo et onlad tawen. Panon tayo ran natulongan?

15 Imbaga na sakey a brother so paraan ya apaneknekan ton epektibo. Unona, ibabasa to so Genesis 1:28. Insan to tepetan so unabung no iner so labay na Dios ya panayaman na totoo tan no anton klase na bilay so labay to parad sikara. Say maslak ya ebat na totoo, “Diad dalin. Labay ton marakep so bilay tayo.” Insan to natan ibasa so Isaias 55:11 tan itepet to no kasin anguman so gagala na Dios. Mabetbet ya say iyebat na unabung et andi. Insan say sampot ya ibasa na brother et say Salmo 37:10, 11 tan itepet to no antoy nagawad saray totoo diad arapen. Diad impangusar toy Biblia ed onian paraan, atulongan to so pigaran totoo ya natalosan da ya labay nin siansia na Dios a manbilay na andi-anggaan iray totoo diad Paraiso ed dalin.

Say pangipanengneng na kaabigan, singa say panggawa na makaligliwan sulat, et nayarin baleg so nagawaan to anggano singa melag labat itan (Nengnengen so parapo 16-17)

16-17. Diad pangiyaplika ed Proverbio 3:27, anto ray pigaran praktikal a paraan ya nipatnag tayoy pililikna? Mangiter na alimbawa.

16 Komapat, mananap na praktikal iran paraan ya nipanengneng moy panangiyansakit. Singa bilang, kasin asabian tayo so unabung ed aliwan kombenientin panaon? Sarag tayoy onkerew na pasensia tan ibaga tayon ompawil tayo lad arum ya panaon. Panon to no say unabung et walay gagawaen to tan kaukolan toy tulong? Odino panon to no say sakey et agmakaalis ed abung lapud maedad la o mansasakit tan walay kaukolan ton gawaen odino saliwen balet anggapoy niganggan to? Diad ontan iran situasyon, sarag tayoy ontulong ed sikara.​—Basaen so Proverbio 3:27.

 17 Maabig so resulta na ginawa na sakey a sister pian nipanengneng toy kaabigan anggano singa melag labat itan. Lapud pililikna, apakiwas ya manggawa na sulat parad atateng ya inateyan na anak ya kapangiyanak ni labat. Diad sulat to et inyan to iray makaligliwan bersikulo ed Biblia. Antoy epekto na sulat to ed samay pamilya? “Maer-ermen ak ya maong karuman,” so kuan na samay nanay. “Talagan balbaleg so nitulong na sulat mo ed sikami. Agko amta no panon mi kan pisalamatan ta aligliwa kamin maong. Seguro manga 20 beses kon binasa so sulat mo karuman. Agko inilaloan ya diad saman a sulat mo et naliknak so panangaro, panangiyansakit, tan ligliwa. Misalsalamat kamin maong ed sika.” Seguradon makaeksperiensya tayo met na maabig iran resulta no ipasen tayoy sarili tayo ed situasyon na saray maniirap tan manggawa tayoy paraan pian natulongan ira.

PANSIANSIAEN YA BALANSE SO PANMORIAM ED BETANG MO

18. Base ed 1 Corinto 3:6, 7, anton balansin panmoria so labay tayon pansiansiaen?

18 Siempre, labay tayon pansiansiaen ya balanse so panmoria tayo ed betang tayo diad ministeryo. Tua, walay nitulong tayo pian naaralan na arum so nipaakar ed Dios, balet aliwan sikatayo so walaan na sankaimportantian ya betang. (Basaen so 1 Corinto 3:6, 7.) Si Jehova so mangiyaasingger ed totoo. (Juan 6:44) Balet, akadepende nin siansia ed kipapasen na puso na kada too no kasin awaten to odino andi so maong a balita. (Mat. 13:4-8) Tandaan ya maslak ed saray totoo et agda inawat so mensahe nen Jesus anggano sikato lay sankamaongan ya Managbangat a nambilay diad dalin! Kanian agtayo nepeg ya nadismaya no dakel ed saray labay tayon tulongan et ag-ira ondengel ed mensahe tayo.

19. Anto ray maabig ya resulta no ipatnag tayoy pililikna diad ministeryo?

19 Maabig so resulta no ipatnag tayoy pililikna diad ministeryo. Mas panliketan tayoy manpulong. Mas nalikna tayoy liket ya manlalapud panangiter. Tan mas mainomay ya awaten na saramay “walaan na dugan kipapasen na puso parad bilay ya andi-anggaan” so maong a balita. (Gawa 13:48) Kanian “legan a walay pankanawnawa tayo, manggawa itayo na maabig ed amin.” (Gal. 6:10) Diad ontan et maliket tayo lapud niglogloria tayo so Ama tayo ed tawen.​—Mat. 5:16.

KANSION 64 Maliket ya Mibiang ed Panag-ani

^ par. 5 No ipatnag tayoy pililikna, mas maliket tayo ed ministeryo tan mabetbet ya mas maabig iray resulta. Akin? Diad sayan artikulo, pantongtongan tayo no anto ray naaralan tayo ed alimbawa nen Jesus, pati say apatiran paraan no panon tayon nipatnag so pililikna ed saray napupulongan tayo.

^ par. 5 KABALIKSAN NA SALITA: Say salitan akasian ya inusar dia et mankabaliksan na pakawalaan na maaron panangabagey ed sakey a toon maniirap odino mauges so impantrato ed sikato. Say ontan ya liknaan so mamakiwas ed sakey ya gawaen so antokaman ya sarag to pian tulongan so arum.

^ par. 8 Nengnengen so artikulon “Iyaplika so Golden Rule Diad Ministeryom” diad Mayo 15, 2014, ya isyu na Say Panag-bantayan.