Onlad karga

Onlad saray karga

Panon Kan Makatulong Pian Onelet so Pankakasakey Tayo Ran Kristiano?

Panon Kan Makatulong Pian Onelet so Pankakasakey Tayo Ran Kristiano?

“Lapud sikato, say amin a kabiangan na laman, [et] mauk-uksoy ya atuop tan ginawan mantutulongan.”​—EFE. 4:16.

KANSIONEN: 53, 107

1. Manlapu lad gapo, antoy napatnagan ed saray ginawa na Dios?

MANLAPU lad gapo na impamalsa, apatnagan lay pankakasakey ed gagala. Bilang perpekton alimbawa na karunongan, oniay imbaga na sankaunaan ya pinalsa na Dios: “Diad saman wala ak ed abay [nen Jehova], singa uloen a komikimey. Tan siak nensaman so inagew-agew a panggayagaan to.” (Uli. 8:30) Nantulongan so Ama tan Anak, tan pinalsa day nanduruman klase na bilay ya nanenengneng tayo natan. Anggad natan et napatnagan ed saray ginawa na Dios so pantutulongan. Nanengneng tayo iyan kualidad diad impanggawa na biong ed panaon nen Noe; diad impamaalagey, impamagbag, tan impangiyalis ed tabernakulo legan ya manbiabiahe iray totoo na Dios ed kalawakan; tan anggan diad impantogtog na musika tan impankakasakey na boses pian idayew si Jehova ed templo to. Agawan amin iratan lapud impantutulongan.​—Gen. 6:14-16, 22; Num. 4:4-32; 1 Awa. 25:1-8.

2. (a) Anto so sankapatnagan ed inmunan Kristianon kongregasyon? (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayo?

2 Sayan alimbawa na pantutulongan et napatnagan ed inmunan Kristianon kongregasyon ya indaulo nen Jesu-Kristo.  Impaliwawa nen apostol Pablo ya anggaman ‘nandurumay langkap’ o regalo na kada alanaan a Kristiano tan akibiang irad “nanduruman ministeryo” tan “nanduruman kimey,” amin ira et kabiangan na “saksakey a laman.” (Basaen so 1 Corinto 12:4-6, 12.) Balet natan ey? Panon tayon makapansiansian nankakasakey diad pangipupulong tayod maong a balita? Tan panon tayon makapitulongan ed kongregasyon tan ed pamilya tayo?

MITULONGAN ED PANAGPULONG

3. Anton pasingawey so anengneng nen apostol Juan?

3 Diad bandad sampot na unonan siglo C.E., anengneng nen apostol Juan ed sakey a pasingawey so pitoran anghel ya balang sakey et amaknol na trumpeta. Nen pinaknol na komaliman anghel so trumpeta to, anengneng nen Juan ya naplag ed dalin so “sakey a bitewen” ya nanlapud tawen. Sankabembenan na “bitewen” so tombok ya impanlukas tod dadalanan ya mamaarap ed kaaralman. Pinmaway so makapal ya asewek, tan pinmaway ed asewek iray duron. Imbes ya deralen da ray tanaman, saray simbolikon duron et sakitan da ray “totoon anggapoy tatak na Dios ed saray moling da.” (Apo. 9:1-4) Seguradon amta nen Juan so kagrabe na paneral na amayamay a duron. Agta sinalot na saray duron so Ehipto nensaman diad panaon nen Moises? (Exo. 10:12-15) Saray simbolikon duron ya anengneng nen Juan et matukotukoy ya mangirerepresenta ed saray alanaan a Kristiano diad pangiyaabawag dad saray mapuersan mensahe na panangukom nen Jehova. Kaiba da natan iray minilyon ya walaan na ilalon manbilay ya anggapoy anggaan diad dalin. Lapud nankakasakey ya panagpulong tayo, onkakapuy lay autoridad nen Satanas panamegley na empiryo na palson relihyon diad interon mundo!

4. Anto so kimey na saray totoo na Dios, tan panon da labat iyan nagawaan?

4 Baleg so kimey na saray totoo nen Jehova, say pangipulong ed “maong a balita” diad interon mundo antis ya manampot iyan sistema. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Kaibad saya so pangimbita ed “siopaman a napgaan” pian oninum na “libren danum na bilay.” (Apo. 22:17) Bilang membro na Kristianon kongregasyon, panon tayon nagawaan iya? Nagawaan tayo labat iya no mantutunosan tan “mantutulongan” itayo.​—Efe. 4:16.

5, 6. Akin ya nibagan mankakasakey itayo no ipupulong tayoy maong a balita?

5 Pian nipasabi tayo so maong a balita na Panarian ed mas dakel a totoo, kaukolan ya organisado itayo ed panagpulong. Kanian wala ray instruksion ya naaawat tayo panamegley na saray kongregasyon ed interon mundo. Ipaparaan itayo na satan pian makapankakasakey itayod panagpulong. Kayari na pantitipon parad lawak na kimeyan, oonla tayo pian iyabawag ed saray totoo so mensahe na Panarian. Diad pitongtong tayo tan panamegley na minilyon iran publikasyon a base ed Biblia, nipapasabi tayoy mensahe. Kasin pansasagpotan mon unoren iray instruksion pian makapibiang kad espisyal ya kampanya na panagpulong? No gagawaen mo itan, kaiba kad minilyon a totoo ya nankakasakey a mangiyaabawag na mensahe na “anghel a mantiktikyab ed pegley na tawen” ya abitla ed Apocalipsis 14:6.

6 Talagan makapaliket ya nabasa ed Yearbook iray resulta na nankakasakey a kimey tayo! Nonoten met no panon itayon mankakasakey a mangibubunog na saray imbitasyon parad saray regional, espisyal, tan internasyonal a kombension tayo. Diad sarayan pantitipon, ondedengel tayo ed saray makapaseseg a paliwawa ya base ed Biblia tan iimanoen tayon maong iray drama tan  demostrasyon. Mabetbet ya idadanet na sarayan parte so maaron panamaseseg na Dios ya sikatoy panlingkoran tayod interon bilay tayo. Mankakasakey tayo met parad Memoryal na impatey nen Jesus. Bilang panangapresya ed agnaparaan a kaabigan na Dios tan bilang katutulok ed ganggan nen Jesus, tinaon itayon mantitipon parad satan ya okasyon, diad kaselek na agew na Nisan 14. (1 Cor. 11:23-26) Tan aliwa labat ya saray bautismadon Tasi so nayarin onatendi. Pigaran simba antis na Memoryal, gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon sumpalen so teritorya tayo tan iimbitaan tayo ray arum ya miulop ed sikatayo diad satan ya importantin okasyon.

7. No saniiba itayon mankikimey, antoy nagawaan tayo?

7 No saksakey so duron, anggapoy masyadon nagawaan to. Mipadpara, nayarin singa agnaimano iray nagagawaan tayon bukor. Balet no saniiba itayon mankikimey, nipaarap tayoy imano na minilyon a totoo ed samay makanepegan na amin a dayew tan galang, si Jehova! Balet, aliwan saya labat so paraan pian makapitulongan tayod pankakasakey na totoo na Dios.

MITULONGAN ED KONGREGASYON

8, 9. (a) Anton ilustrasyon so inusar nen Pablo pian ibangat iray Kristiano ya mansiansian nankakasakey? (b) Panon tayon makapitulongan ed kongregasyon?

8 Diad sulat nen Pablo ed saray taga Efeso, imbaga to so uksoyan na kongregasyon tan say pankaukolan ya ‘ombaleg ed amin a bengatla.’ (Basaen so Efeso 4:15, 16.) Antoy makatulong ed balang sakey ed sikatayo pian nagawaan itan? Inusar nen Pablo so laman na too bilang alimbawa, tan nampokus ed pankakasakey diad pangidadaulo nen Jesu-Kristo, say ulo na kongregasyon. Binitla na apostol so pantutulongan ‘pian iter no antoy nakaukolan’ na laman. Panon ya makatulong so amin, ugaw o matatken, mabiskeg o makapuy, ed pankakasakey tan espiritualidad na kongregasyon?

9 Say sekreto et say pampasakop tan panrespeto ed saray elder ya tinuro nen Jesus ya mangigiya ed kongregasyon. (Heb. 13:7, 17) Nayarin aliwan naynay ya mainomay a gawaen itan. Balet, sarag tayon kerewen so panangigiya na Dios. Say aktibon puersa to so ontulong ed sikatayo pian impapuso tayon nasuportaan iray uksoyan na kongregasyon. Kanian no singa mairap tayon unoren iray instruksion, kaukolan ya isipen tayo ya say mapaabeban pitulongan tayo et makatulong ed pankakasakey na kongregasyon. Sakey ni, no mitulongan tayo ed onia ran paraan, seguradon onelet so panaaroan tayon amin.

10. Panon ya makakatulong iray ministeryal a lingkor pian mansiansiay pankakasakey ed kongregasyon? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

10 Naapresyan maong so nitutulong na saray ministeryal a lingkor parad pankakasakey na kongregasyon. Sarayan agagi, antokaman so edad da, et mabulbulos ya manlilingkor parad amin. Singa bilang, tutulongan da ray elder pian naseguro ya wala ray suplay na publikasyon parad ministeryo. Niarum ni, kaslakan ya aasikasoen day regular ya panaglinis tan panagmintina ed Kingdom Hall, tan aabrasaen da ray bisita ya onaatendi ed saray pantitipon tayo. No mikoopera tayo ed sarayan agagi, makatulong tayo pian nagawaan ya mauksoy iray kimey ed kongregasyon.​—Ikompara so Gawa 6:3-6.

11. Antoy nayarin nitulong na saray agagin walad kaksilan pian mansiansiay pankakasakey na kongregasyon?

11 Dakel ya matatken ed espiritual iran agagin lalaki so pigay taon lan mangaasikaso ed kongregasyon. Balet nayarin limitado lay nagawaan da lapud ontatatken la ra, kanian kaukolan so pananguman. Baleg so  nitulong na saray agagin lalaki ya walad kaksilan. Anggano daiset ni eksperiensya ra, natulongan ira pian nagawaan da ray kaaruman ya responsabilidad diad pangipasal ed sikara. Talagan maabig no dadampoten na saray ministeryal a lingkor so pagmaliw ya elder! (1 Tim. 3:1, 10) Wala ray medyo ugaw nin elder ya kinmualipika bilang manangasikaso na sirkito ya manlilingkor ed saray agagi diad dakel a kongregasyon. Talagan misalsalamat tayo ed mabulbulos ya panusuporta na sarayan agagi.​—Basaen so Salmo 110:3; Eclesiastes 12:1.

MITULONGAN ED PAMILYA

12, 13. Antoy nagawaan na interon pamilya pian makapantutulongan ira?

12 Bilang kaaruman ya punto nipaakar ed pitutulongan, pantongtongan tayo no panon tayon makapitulongan ed pankakasakey na pamilya tayo. Makakatulong ed dakel so epektibon Panagdayew na Pamilya kada simba pian onelet so relasyon na atateng tan ananak. Diad sarayan makapaliket a panagaral, akapokus tayo ed espiritual iran bengatla tan makatulong iya ed pankakasakey na pamilya. Say panagpasal parad ministeryo et makatulong ed pamilya pian mas epektibo iran makapanpulong. Tan no mankokomento iray membro na pamilya nipaakar ed Salita na Dios, lalon oneelet so relasyon da—amin da et aaroen day saksakey a Dios tan labay dan gawaen so linawa to.

Napaelet na panagdayew na pamilya so relasyon na maedad la tan ugaw ni ran membro na pamilya (Nengnengen so parapo 12, 15)

13 Antoy nagawaan na sanasawa pian makapantulongan ira tan nirayew day Jehova? No parehon matoor a lingkor nen Jehova so sanasawa, panliketan day pankakasakey ya resulta na satan. Imbalikas di Abraham tan Sarah, Isaac tan Rebeca, Elkana tan Hana so panangaro da ed asawa ra. Kaukolan tayon seguroen ya ontan met so gawaen tayo. (Gen. 26:8; 1 Sam. 1:5, 8; 1 Ped. 3:5, 6) Makatulong itan pian makapikasakey tayod asawa tayo tan mas onapit itayod Ama tayod tawen.—Basaen so Eclesiastes 4:12.

14. No say asawam et agmanlilingkor ed si Jehova, antoy gawaen mo pian mansiansian malet so relasyon yo?

14 Nepeg ya agmikasakey iray Kristiano ed saray agmananisia. (2 Cor. 6:14) Panon to iramay agagin agmananisia so kapamilya ra? Arum ya manlilingkor ed Dios natan et wala lay asawa ra nen naaralan day katuaan, tan aliwan Tasi so asawa ra. Balet, makatulong nin siansia so pangiyaplika ed saray prinsipyo na Biblia pian mankasakey so pamilya. Kaibad satan so pitulongan anggad posible, basta anggapoy nasumlang ya prinsipyo na Biblia. Nayarin aliwan mainomay itan, balet nonoten so maabig ya epekto na satan. Nayarin mairap met so pangiyaplikad saray prinsipyo na Biblia no inmarawid kongregasyon so asawam. Ontan so agawa ed sister ya si Mary. Kaiba ton manlilingkor ed si Jehova so asawa ton si David, balet tinmundan onatendi si David ed saray aral na kongregasyon manga 25 taon lay apalabas. Tuloytuloy ya inmatendi ed saray aral tan kombension si Mary tan nansagpotan ton inyaplika iray prinsipyo ed Biblia diad pamilya ra, kaiba lay pambangat ed anemiran ananak da. Nen binmaleg la ray anak da tan agla ra manaayam ed abung da, pakalikna nen Mary et bukbukor to la. Insan ginmapon binasa nen David iray magasin ya ititilak nen Mary parad sikato. Asabi panaon et akiaral la lamet, tan sikatoy irereserbaan na yurongan na apo ton anem taon. No agmakaatendi si David, ibaga na apo to, “Laki, aanapen ta kayod aral nen niman.” Natan et maliket a manlilingkor lamet si David ed si Jehova, tan malikeliket si Mary ta saniba la ra.

15. Panon ya natulongan na saray maedad lan sanasawa iray mas ugaw nin sanasawa?

15 Aatakien nen Satanas iray pamilya natan,  kanian importantin pansiansiaen na amin ya lingkor na Dios so maabig ya pitutulongan ed asawa ra. Anggan pigay taon ki lan sanasawa, isipen no antoy nayarim ya ibaga o gawaen pian onelet so relasyon yo. Anggan saray maedad la et natulongan da iray mas ugaw nin agagi ed kongregasyon. No maminsan, sarag yon imbitaan ed abung yo so mas ugaw nin sanasawa pian mibiang ed panagdayew na pamilya yo. No kaiba yo ray mas ugaw nin sanasawa, naobserbaan da ya importante so panaaroan tan pankakasakey anggan panon lay kabayag yon sanasawa.​—Tito 2:3-7.

“ONTATDANG ITAYO ED PALANDEY NEN JEHOVA”

16, 17. Antoy tatalaranan na saray nankakasakey ya lingkor na Dios?

16 Isipen pa ray Israelita ed panaon na Biblia ya mandadayew ed si Jehova legan na piesta ed templo to diad Jerusalem. Manpaparaan ira parad pambiahe, aasikasoen da ray pankaukolan na balang sakey ed dalan, insan nankakasakey iran mandadayew ed templo. Pian nagawaan da itan, kaukolan so pantutulongan. (Luc. 2:41-44) Legan tayon tuloytuloy ya manbiabiahe paonlad balon mundo, kaukolan met ya mankakasakey tan mantutulongan itayo. Kaukolan so tuloytuloy ya pansagpot tayo. Kasin kaukolan mo nin paaligwasen iya?

17 Isipen pa ray bendisyon ya manatalaran ed sikatayo! Tinaynan tayo lay agpankakasakey tan inkagulo ya nanenengneng tayo ed sayan sistema na mundo. Nanenengneng tayo so pakakasumpal na impasakbay nen Isaias tan Miqueas—saray totoo na Dios et nankakasakey ya ontatatdang ed “palandey nen Jehova.” (Isa. 2:2-4; basaen so Miqueas 4:2-4.) Talagan niyatagey so paraan na panagdayew tayo ed “kaunoran iran agew.” Balet agaylay liket tayo no manbilay tayo lad panaon ya mankakasakey tan mantutulongan lay amin ya totoo!